Working languages:
Finnish to Swedish
Swedish to Finnish
English to Finnish

Ronja Addams-Moring - SafeSecureSkills RAM+MORE
Safety, security or health - text or ICT

Helsinki, Etelä-Suomen Lääni, Finland
Local time: 07:37 EET (GMT+2)

Native in: English Native in English, Finnish Native in Finnish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
(2 unidentified)

 Your feedback
User message
End-to-end quality for one price: 1) checking the original for clarity, vocabulary, style, and grammar 2) correcting the original as agreed 3) translation and localization 4) re-checking both original and translation after layout = before publication
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation, Editing/proofreading, Training
Expertise
Specializes in:
Computers: SoftwareNuclear Eng/Sci
Computers: Systems, NetworksMedical: Health Care
IT (Information Technology)Education / Pedagogy
Telecom(munications)


Rates
Finnish to Swedish - Rates: 0.25 - 0.35 EUR per word / 40 - 55 EUR per hour
Swedish to Finnish - Rates: 0.25 - 0.35 EUR per word / 40 - 55 EUR per hour
English to Finnish - Rates: 0.20 - 0.30 EUR per word / 35 - 50 EUR per hour
Finnish to English - Rates: 0.20 - 0.30 EUR per word / 35 - 50 EUR per hour
Swedish to English - Rates: 0.15 - 0.30 EUR per word / 30 - 45 EUR per hour

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 10, Questions asked: 8
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Wire transfer
Company size <3 employees
Year established 2007
Currencies accepted Euro (eur)
Portfolio Sample translations submitted: 4
Finnish to Swedish: Väitöstiedote / Disputationsmeddelande
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Nuclear Eng/Sci
Source text - Finnish
Matkapuhelinsäteilyn vaikutuksista soluihin tarvitaan lisää tutkimusta
3.11.2011

Diplomi-insinööri Reetta Nylundin väitöskirjan tavoitteena oli selvittää matkapuhelinsäteilyn biologisia vaikutuksia. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia, ja yksi tärkeistä johtopäätöksistä onkin, että solutason tutkimusta tarvitaan lisää. Väitöskirja tarkastetaan 4.11.2011 Aalto-yliopistossa.

Väitöskirjan tulokset matkapuhelinsäteilyn biologisista vaikutuksista ovat osittain ristiriitaisia. Tutkimuksessa altistettiin erityyppisiä ihmisen verisuonten sisäseinämän soluja eli endoteelisoluja kahdelle erilaiselle matkapuhelintaajuudelle, 900 MHz GSM ja 1800 MHz GSM. Solujen proteiinitason muutoksia tutkittiin välittömästi lyhytkestoisen altistuksen jälkeen. Tutkimuksissa havaittiin 900 MHz GSM -altistuksen jälkeen joitakin muutoksia. 1800 MHz GSM -altistuksen jälkeen soluissa ei havaittu muutoksia tai ne olivat huomattavasti vähäisempiä kuin 900 MHz GSM -altistuksen jälkeen.

Tulokset vaihtelivat solutyypin ja altistusolosuhteiden perusteella ja näin ollen yhdenmukaista solutason vastetta matkapuhelinsäteilylle ei voitu todeta. Jatkotutkimuksilla tulisi selvittää, miksi vasteet vaihtelevat ja onko matkapuhelinsäteilyllä biologisia tai terveydellisiä vaikutuksia.

”Mahdollisten biologisten solutason vaikutusten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä mahdollisista terveysvaikutuksista”, sanoo Reetta Nylund.

Matkapuhelinten käyttö on yleistynyt huomattavasti 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Tämä on myös lisännyt huolta niiden mahdollisista terveyshaitoista. Matkapuhelinsäteilyn vaikutuksia on tutkittu paljon, mutta toistaiseksi tutkimustulosten perusteella ei ole saatu varmuutta siitä, onko matkapuhelinsäteilyllä biologisia tai terveydellisiä vaikutuksia.

Väitöskirja on julkaistu Säteilyturvakeskuksen A-sarjassa (A-250), ja se on kokonaisuudessaan STUKin internetsivuilla:
onaisuudessaan STUKin internetsivuilla: Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation (Ihmisen endoteelisolujen proteomiikka-analyysi lyhytaikaisen matkapuhelinsäteilyaltistuksen jälkeen)

Lisätietoja: ...
Translation - Swedish
Det behövs mera forskning om hur strålning från mobiltelefoner påverkar cellerna
3.11.2011

Målet för diplomingenjör Reetta Nylunds doktorsavhandling var att utreda de biologiska effekterna av strålning från mobiltelefoner. Resultaten är delvis motstridiga, och således är en viktig slutsats att mera forskning på cellnivå behövs. Avhandlingen granskas 4.11.2011 i Aalto-universitetet.

Avhandlingens resultat gällande de biologiska effekterna av strålning från mobiltelefoner är delvis motstridiga. I undersökningen exponerades olika typers endotelceller - celler från den inre väggen av människans blodkärl - till två olika mobiltelefonfrekvenser, 900 MHz GSM och 1800 MHz GSM. Förändringar i cellernas proteinnivåer undersöktes omedelbart efter den kortvariga exponeringen. I undersökningarna upptäcktes några förändringar efter 900 MHz GSM exponeringen. Efter 1800 MHz GSM exponeringen upptäcktes inga förändringar eller så var förändringarna i cellerna märkbart mindre än efter 900 MHz GSM exponeringen.

Resultaten varierade beroende på celltypen och exponeringsförhållanden och således kunde ingen enhetlig respons till strålning från mobiltelefoner konstateras. I fortsatta studier borde man utreda, varför responsen varierade och om strålning från mobiltelefoner har biologiska eller hälsoeffekter.

”På basis av eventuella biologiska effekter på cellnivå kan man dock inte dra slutsatser om eventuella hälsoeffekter”, säger Reetta Nylund.

Användning av mobiltelefoner har blivit markant allmännare sedan slutet av 1990-talet. Detta har även förstärkt oron om deras eventuella negativa hälsoeffekter. Det har forskats mycket i effekterna av strålningen från mobiltelefoner, men tillsvidare har man inte fått resultat som med säkerhet skulle visa om denna strålning har biologiska eller hälsomässiga effekter.

Avhandlingen Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation (Proteomikanalys av människans endotelceller efter kortvarig exponering till strålning från mobiltelefoner) har publicerats i Strålsäkerhetscentralens A-serie (A-250). Avhandlingen finns i sin helhet på STUKs webbplats.

Tilläggsinformation: ...
Finnish to English: Väitöstiedote / Disputation notice
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Nuclear Eng/Sci
Source text - Finnish
Matkapuhelinsäteilyn vaikutuksista soluihin tarvitaan lisää tutkimusta
3.11.2011

Diplomi-insinööri Reetta Nylundin väitöskirjan tavoitteena oli selvittää matkapuhelinsäteilyn biologisia vaikutuksia. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia, ja yksi tärkeistä johtopäätöksistä onkin, että solutason tutkimusta tarvitaan lisää. Väitöskirja tarkastetaan 4.11.2011 Aalto-yliopistossa.

Väitöskirjan tulokset matkapuhelinsäteilyn biologisista vaikutuksista ovat osittain ristiriitaisia. Tutkimuksessa altistettiin erityyppisiä ihmisen verisuonten sisäseinämän soluja eli endoteelisoluja kahdelle erilaiselle matkapuhelintaajuudelle, 900 MHz GSM ja 1800 MHz GSM. Solujen proteiinitason muutoksia tutkittiin välittömästi lyhytkestoisen altistuksen jälkeen. Tutkimuksissa havaittiin 900 MHz GSM -altistuksen jälkeen joitakin muutoksia. 1800 MHz GSM -altistuksen jälkeen soluissa ei havaittu muutoksia tai ne olivat huomattavasti vähäisempiä kuin 900 MHz GSM -altistuksen jälkeen.

Tulokset vaihtelivat solutyypin ja altistusolosuhteiden perusteella ja näin ollen yhdenmukaista solutason vastetta matkapuhelinsäteilylle ei voitu todeta. Jatkotutkimuksilla tulisi selvittää, miksi vasteet vaihtelevat ja onko matkapuhelinsäteilyllä biologisia tai terveydellisiä vaikutuksia.

”Mahdollisten biologisten solutason vaikutusten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä mahdollisista terveysvaikutuksista”, sanoo Reetta Nylund.

Matkapuhelinten käyttö on yleistynyt huomattavasti 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Tämä on myös lisännyt huolta niiden mahdollisista terveyshaitoista. Matkapuhelinsäteilyn vaikutuksia on tutkittu paljon, mutta toistaiseksi tutkimustulosten perusteella ei ole saatu varmuutta siitä, onko matkapuhelinsäteilyllä biologisia tai terveydellisiä vaikutuksia.

Väitöskirja on julkaistu Säteilyturvakeskuksen A-sarjassa (A-250), ja se on kokonaisuudessaan STUKin internetsivuilla:
onaisuudessaan STUKin internetsivuilla: Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation (Ihmisen endoteelisolujen proteomiikka-analyysi lyhytaikaisen matkapuhelinsäteilyaltistuksen jälkeen)

Lisätietoja: ...
Translation - English
More research is needed on how mobile phone radiation affects cells
03/11/2011

The aim of M.Sc. (Tech.) Reetta Nylund's doctoral thesis was to investigate the biological effects of mobile phone radiation. The results are partly contradictory, and thus an important conclusion is that more research at the cellular level is needed. The thesis will be examined 04/11/2011 at Aalto University.

The thesis' results on the biological effects of radiation from mobile phones are partly contradictory. The study exposed various types of endothelial cells - cells from the inner wall of human blood vessels - to two different mobile phone frequencies, 900 MHz GSM and 1800 MHz GSM. Changes in cellular protein levels were examined immediately after the short-term exposures. The study found some changes after 900 MHz GSM exposure. After the 1800 MHz GSM exposure no changes were detected or changes in the cells were significantly smaller than after the 900 MHz GSM exposure.

The results varied depending on cell type and exposure conditions and therefore no uniform response to radiation from mobile phones could be found. Future studies should investigate why the response varied and if mobile phone radiation has biological or health effects.

"On the basis of possible biological effects at the cellular level, one can not draw conclusions about possible health effects," says Reetta Nylund.

The use of mobile phones has become significantly more common since the late 1990's. This has also reinforced concerns about their potential adverse health effects. Studies on the potential effects of the mobile phone radiation have been extensively conducted over the years. However, there is currently no clear consensus on whether mobile phones might have health or biological effects.

The thesis Proteomics analysis of human endothelial cells after short-term exposure to mobile phone radiation has been published in STUK's A Series (A-250). The thesis is available in its entirety on STUK's website.

Additional Information: ...
English to Swedish: Wikimedia Referendum / Wikimedia rådgivande omröstning
General field: Social Sciences
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
Image filter referendum

Dear $username,

You are eligible to vote in the image filter referendum, a referendum to gather more input into the development and usage of an opt-in personal image hiding feature. This feature will allow readers to voluntarily screen particular types of images strictly for their own accounts.

Its purpose is to enable readers to easily hide images on the Wikimedia projects that they do not wish to view, either when first viewing the image or ahead of time through individual preference settings. The feature is intended to benefit readers by offering them more choice, and to that end it will be made as user-friendly and simple as possible. We will also make it as easy as possible for editors to support. For its development, we have created a number of guiding principles, but trade-offs will need to be made throughout the development process. In order to aid the developers in making those trade-offs, we need your help us assess the importance of each by taking part in this referendum.

For more information, please see http://meta.wikimedia.org/wiki/Image_filter_referendum/en. To remove yourself from future notifications, please add your user name at http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list.
Translation - Swedish
Rådgivande omröstning om filtrering av bilder

Bästa $username,

Du är röstberättigad i en rådgivande omröstning (referendum) om filtrering av bilder, ett referendum ämnat att få mer underlag för utveckling och användning av en personlig, väljbar funktion för att gömma bilder. Denna funktion skulle göra det möjligt för läsarna att frivilligt avskärma särskilda typer av bilder, dock enbart för sina egna användarkonton.

Funktionens syfte är att möjliggöra för läsarna att enkelt gömma sådana bilder på Wikimedia-projekten som de inte vill se, antingen när de ser bilden för första gången eller i förväg genom individuella inställningar. Funktionen är avsedd att gynna läsare genom att erbjuda dem fler valmöjligheter, och den kommer därför att vara så användarvänlig och enkel som möjligt. Vi kommer också att göra den så enkel som möjligt för skribenterna att stödja. Vi har skapat ett antal vägledande principer för funktionens utveckling, men kompromisser kommer att behöva göras under hela utvecklingsprocessen. För att hjälpa utvecklare att göra dessa kompromisser, behöver vi din hjälp för att bedöma betydelsen av varje kompromiss: hjälp oss genom att delta i detta referendum.

För mer information, se sidan http://meta.wikimedia.org/wiki/Image_filter_referendum/en. För att inte få anmälningar som denna i framtiden, lägg till ditt användarnamn på sidan http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list.
English to Finnish: Obituary of Turkan Saylan / Turkan Saylanin muistokirjoitus
General field: Social Sciences
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
Turkey bids farewell to a secular icon

Turkan Saylan, famous secularist and women’s rights champion who changed the life of thousands of poor young girls in rural Turkey by supporting their education, has died on 18th May in the age of 74. Her funeral in Istanbul was attended by thousands of people from all backgrounds and wages of life, many among them women, who mourned for their mother and benefactress. “You, my dear daughter, stop asking yourself, ‘Why am I born a girl?’ and aim at becoming the best you can be,” said Saylan’s letter to the girls of Turkey that was read at her funeral. She had written it short before her death for a yet unpublished book.

Turkan Saylan was a dermatologist, former professor at the University of Istanbul and WHO consultant, fighting against leprosy. She built up the Turkish Leprosy Relief Association and was a founding member of the International Leprocy Union. In 1986, she received the International Gandhi Award for her work in this field. In 1989, she founded a charity with the name Cagdas Yasam Destekleme Dernegi (CYDD; meaning association to support contemporary life) and dedicated herself to the education of poor children. Since then, the organisation facilitated the education of about 58,000 children, most of them girls, by providing student grants and scholarships to them. Aysel Celikel, former minister for justice and Prof. Saylan’s right-hand woman, will succeed her in the organisation.

Saylan was suffering since 19 years from breast cancer – all thoughout her relentless work for the education of the poor. At the end of last year, her physical condition worsened dramatically. Most of the last five months of her life, she had to spend in hospital undergoing chemotherapy. What may have weakend her more than her illness during this time, however, was the brutal harassment of the governing Islamist Justice and Development Party. A staunch secularist as she was, she had been a thorn in their flesh since long. Now she had to appear several times in front of public prosecutors and defend herself against the absurd accusation that she was a conspirator planing a military coup against the government. In the second week of April, when her doctors allowed her to spend a weekend at home, the right wing camp used the opportunity to deal a brutal blow to her. This very weekend, police raided her home and offices and Dr. Saylan, frail and sick unto death, had to watch helplessly how they confiscated and destroyed private and professional documents. Her colleagues were put under surveillance too, 17 offices of the CYDD were raided and scholarship documents of more than 500 girls vanished, who would not be able to get financial help now. In a statement on the CYDD’s website www.cydd.org.tr, Dr. Saylan insisted that the organisation supported neither a military coup nor Islamic law, but the secular ideals of Turkey's founding father Mustafa Kemal Ataturk. She clarified her position again in a live television interview and accused the government for the injustice meted out to her and her organisation. The public was shocked and outraged.

Fury againt the government and the emphatic avowal of secularism resounded during Turkan Saylan’s funeral and made it a political event. Besides gratitude and respect shown to her as a doctor fighting leprosy and an educationist fighting poverty and gender inequality, she was celebrated as an icon of secularist resistance against the onslaught of Islamic fundamentalism. “When her activities are considered to support a coup, then all of us are ‘coupistas’!”, said Aysel Celikel under thunderous applause. “Turkey is secular and will stay secular!” people were chanting again and again in the streets. The army sent a wreath with the inscription “We are all Ataturk’s soldiers”, and the national flag was draped around her coffin. The government did not dare to send any representative and kept mum.
Translation - Finnish
Turkki hyvästeli yhden sekulaarisuuden keulakuvistaan

Turkan Saylan kuoli 18. toukokuuta 74 vuoden ikäisenä. Hän oli kuuluisa sekularisti ja naisten oikeuksien puolestapuhuja, joka muutti tuhansien köyhien nuorten tyttöjen elämän Turkin maaseudulla tukemalla heidän koulutustaan. Hänen hautajaisiinsa Istanbulissa osallistui tuhansia taustoiltaan ja elämäntyyliltään erilaisia ihmisiä, heidän joukossaan monia naisia, jotka surivat äitihahmoa ja hyväntekijäänsä. "Sinä, rakas tyttäreni, lakkaa kysymästä itseltäsi 'Miksi olen syntynyt tytöksi?', ja ota tavoitteeksesi tulla parhaaksi mitä voit olla", sanoi Saylanin Turkin tytöille osoittama kirje, joka luettiin hänen hautajaisissaan. Hän oli kirjoittanut sen hiukan ennen kuolemaansa, vielä julkaisematonta kirjaa varten.

Turkan Saylan oli ihotautilääkäri, Istanbulin yliopiston entinen professori ja WHO:n konsultti, joka taisteli lepraa (spitaalia) vastaan. Hän kehitti voimakkaasti Turkin lepra-avustusyhdistyksen (Turkish Leprosy Relief Association) toimintaa ja oli mukana perustamassa kansainvälisen lepraliiton (International Leprocy Union). Vuonna 1986 hän sai kansainvälisen Gandhi-palkinnon työstään tällä alalla. Vuonna 1989 hän perusti hyväntekeväisyysjärjestön, jonka nimi on Cagdas Yasam Destekleme Dernegi (CYDD, mikä tarkoittaa "yhdistys tukemaan nykypäivän elämää") ja omisti itsensä köyhien lasten koulutukselle. Järjestö on mahdollistanut koulutuksen noin 58000 lapselle, joista suurin osa on tyttöjä, tarjoamalla opiskelija-apurahoja ja -stipendejä. Aysel Celikel, entinen oikeusministeri ja professori Saylanin oikea käsi, on Saylanin seuraaja organisaatiossa.

Saylan oli sairastanut rintasyöpää 19 vuotta - koko ajan työskennellen hellittämättä köyhien koulutuksen puolesta. Lopulta viime vuonna hänen fyysinen kuntonsa huononi dramaattisesti. Suurimman osan elämänsä viimeisistä viidestä kuukaudesta hän joutui viettämään sairaalassa solumyrkkyhoidossa. Sairautta enemmän häntä saattoi tänä aikana heikentää Turkkia hallitsevan islamistisen oikeudenmukaisuuden ja kehityksen puolueen harjoittama brutaali häirintä. Koska hän oli vankkumaton sekularisti, hän oli ollut piikki puolueen lihassa jo pitkään. Nyt hänen oli puolustettava itseään oikeudessa useita kertoja sitä järjetöntä syytöstä vastaan, että hän olisi ollut vehkeilemässä sotilasvallankaappausta. Huhtikuun toisella viikolla, kun lääkärit sallivat hänen viettää viikonlopun kotona, oikeistoleiri käytti tilaisuutta hyväkseen ja antoi julman iskun. Sinä viikonloppuna poliisi ratsasi hänen kotinsa ja toimistonsa, ja kuolemansairas tri Saylan sai avuttomana katsella, miten he takavarikoivat ja tuhosivat sekä yksityisiä että ammatillisia asiakirjoja. Hänen kollegansa joutuivat myös tarkkailuun, 17 CYDD:n toimistoa ratsattiin ja yli 500 tytön opiskelustipendien asiakirjat katosivat. Niinpä he eivät voi saada taloudellista apua nyt. CYDD:n verkkosivuilla www.cydd.org.tr tri Saylan korosti, ettei järjestö tue sotilasvallankaappausta eikä islamilaista lakia, vaan Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin sekulaareja ihanteita. Hän selvensi kantaansa lisäksi televisiohaastattelussa, ja syytti hallitusta epäoikeudenmukaisuudesta häntä ja hänen organisaatiotaan kohtaan. Yleisö oli järkyttynyt ja vihainen.

Suuttumus hallitusta kohtaan ja sekulaarisuuden voimakas korostaminen tekivät Turkan Saylanin hautajaisista poliittisen tapahtuman. Sen lisäksi, että hänelle osoitettiin kiitollisuutta ja kunnioitusta lepraa vastaan taistelleena lääkärinä ja köyhyyttä ja sukupuolten epätasa-arvoa vastaan työskennelleenä koulutuksen edistäjänä, häntä juhlittiin sekulaarisuuden keulakuvana, symbolina taistelulle islamilaisen fundamentalismin nousua vastaan. "Jos hänen toimintansa katsotaan tukeneen vallankaappausta, niin sitten me kaikki olemme vallankaappajia!", sanoi Aysel Celikel raikuvien suosionosoituksien kaukuessa. "Turkki on sekulaari ja pysyy sekulaarisena!" ihmiset huusivat uudelleen ja uudelleen kaduilla. Armeija lähetti seppeleen, jonka teksti oli "Olemme kaikki Ataturkin sotilaita", ja Saylanin arkku oli verhottu Turkin lippuun. Hallitus ei uskaltanut lähettää edustajaa ja pysyi vaiti.

This company Offers job opportunities for freelancers
Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Apr 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Docbook, emacs, LaTeX, native HTML, OpenOffice, XML, Powerpoint
Website http://www.iki.fi/~ronja/
Conference participation
Professional practices SafeSecureSkills RAM+MORE endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
When lives and livelihoods depend on your clear message - Kun elämä on selkeän viestisi varassa - När tillvaron hänger på ditt klara meddelande


I can help you inform either safety/security professionals or the general public (or both) in a relevant, understandable and motivating manner about safety and/or security issues, in Finnish, Swedish and/or English. For select customers, such as the Radiation and Nuclear Safety Authority of Finland (STUK), I cover also preparedness and alert situations, with very rapid translation turnaround times for emergency information.


I am primarily a safety and security engineer, with the integrated health expertise that comes from my first career as a nurse. Information security and public safety are the two areas that I have the most experience in.


I have chosen to work as a translator, editor/proofreader and coach/trainer of scientific and technical writing, because I am a trilingual living in a country where safety and security information for professionals, students and the general public is needed in all my three languages. I have worked directly for authorities and universities since 2007, and continue to do so.


In 2012 I expanded into technical writing and hired my first - and thus far only - temporary employee. The project was producing user and administrator manuals for two new software products for large computer networks' security: Universal SSH Key Manager and CryptoAuditor. All this documentation was produced with with DocBook (input as XML, publishing formats PDF and HTML). At the end of the project the customer, SSH Communications Security, was so pleased with our work that they hired my employee, which was exactly the win-win solution for all that I had hoped for since I was first approached about the project. The project was estimated to 160 workdays and was completed in 145.

Please see my Portfolio above for example translations (click on the plus sign to open the list).

Examples of proofreading and coaching/commenting projects:

2009: PhD thesis by Päivi Kinnunen (Aalto University) "Challenges of teaching and studying programming at a university of technology − Viewpoints of students, teachers and the university"

2012: Peer-reviewed article by Janne Koivukoski (Finnish Ministry of the Interior, Rescue Department) and Jussi Paatero (Finnish Meteorological Institute) "Dose rate mapping and quantitative analysis of radioactive deposition with simple monitoring instruments in Finland after the Chernobyl accident" (PDF) BER 18: 61-73.

Example of repeated proofreading and editing/commenting project:

Since 2007: Annual report of the Nuclear Materials Section of STUK (Olli Okko ed.) "Implementing nuclear non-proliferation in Finland - Regulatory control, international cooperation and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty."

Annual report 2012
Annual report 2011
Annual report 2010
Annual report 2009
Annual report 2008
Annual report 2007 (PDF)
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Swedish8
English to Finnish4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering8
Medical4
Top specific fields (PRO)
Nuclear Eng/Sci4
Computers: Software4
Medical: Health Care4

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects13
With client feedback0
Corroborated2
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Editing/proofreading7
Translation5
Project management1
Language pairs
English5
Finnish to Swedish4
Finnish3
Finnish to English1
Specialty fields
Government / Politics10
Nuclear Eng/Sci7
IT (Information Technology)2
Computers: Software2
International Org/Dev/Coop2
Education / Pedagogy1
Management1
Computers: Systems, Networks1
Other fields
Environment & Ecology4
Engineering (general)2
Engineering: Industrial1
Keywords: safety, security, healthcare, human factors, nuclear safety, nuclear safeguards, IAEA, CTBT, vision, visual disability, disabled child, early habilitation, rehabilitation, VISION 2020, WHO, authority directive, annual report, textbook, course material, scientific paper, scholarly article, guideline, manual


Profile last updated
Oct 30, 2014


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search