Member since Dec '05

Working languages:
English to Czech
Czech to English
Slovak to English
Czech (monolingual)
Slovak to Czech

Availability today:
Available

September 2020
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Marek Buchtel
ProZ.com Professional Trainer
Proficiency in IT, law and marketing

Prague, Czech Republic
Local time: 20:38 CEST (GMT+2)

Native in: Czech Native in Czech
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.comICQ IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
43 positive reviews

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
This translator is helping to localize ProZ.com into Czech
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations Blue Board: Marek Buchtel
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Training, Project management
Expertise
Specializes in:
Computers (general)Business/Commerce (general)
Law: Contract(s)Law (general)
Internet, e-CommerceComputers: Software
Computers: Systems, NetworksIT (Information Technology)
Law: Patents, Trademarks, CopyrightMedical (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 484, Questions answered: 186, Questions asked: 48
Project History 6 projects entered    4 positive feedback from outsourcers    4 positive feedback from colleagues

Payment methods accepted PayPal, Skrill, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 5
This entry won a contest English to Czech: 1st Annual ProZ.com Translation Contest - Entry #7513
Source text - English
Heathrow Airport is one of the few places in England you can be sure of seeing a gun. These guns are carried by policemen in short-sleeved shirts and black flak-jackets, alert for terrorists about to blow up Tie-Rack. They are unlikely to confront me directly, but if they do I shall tell them the truth. I shall state my business. I’m planning to stop at Heathrow Airport until I see someone I know. (...)

Astonishingly, I wait for thirty-nine minutes and don’t see one person I know. Not one, and no-one knows me. I’m as anonymous as the drivers with their universal name-cards (some surnames I know), except the drivers are better dressed. Since the kids, whatever I wear looks like pyjamas. Coats, shirts, T-shirts, jeans, suits; like slept-in pyjamas. (...)

I hear myself thinking about all the people I know who have let me down by not leaving early on a Tuesday morning for glamorous European destinations. My former colleagues from the insurance office must still be stuck at their desks, like I always said they would be, when I was stuck there too, wasting my time and unable to settle while Ally moved steadily onward, getting her PhD and her first research fellowship at Reading University, her first promotion.

Our more recent grown-up friends, who have serious jobs and who therefore I half expect to be seeing any moment now, tell me that home-making is a perfectly decent occupation for a man, courageous even, yes, manly to stay at home with the kids. These friends of ours are primarily Ally’s friends. I don’t seem to know anyone anymore, and away from the children and the overhead planes, hearing myself think, I hear the thoughts of a whinger. This is not what I had been hoping to hear.

I start crying, not grimacing or sobbing, just big silent tears rolling down my cheeks. I don’t want anyone I know to see me crying, because I’m not the kind of person who cracks up at Heathrow airport some nothing Tuesday morning. I manage our house impeccably, like a business. It’s a serious job. I have spreadsheets to monitor the hoover-bag situation and colour-coded print-outs about the ethical consequences of nappies. I am not myself this morning. I don’t know who I am.
Translation - Czech
Letiště Heathrow je jedním z mála míst v Anglii, kde určitě uvidíte zbraně. Mají je policisté, kteří přes košile s krátkými rukávy nosí neprůstřelné vesty a pečlivě sledují, jestli se nějaký terorista nechystá vyhodit jeden z butiků do vzduchu. Pochybuji, že by mě chtěli zastavit, ale pokud to udělají, řeknu jim pravdu. Řeknu jim, co se chystám udělat. Chci na Heathrow zůstat, dokud neuvidím někoho známého. (...)

Kupodivu už čekám devětatřicet minut a neviděl jsem jediného člověka, kterého bych znal. Nikoho. A nikdo ani nezná mě. Jsem stejně anonymní jako řidiči s univerzálními jmenovkami (některá příjmení znám). S tím rozdílem, že řidiči jsou lépe oblečeni. Už odmala na mně každé oblečení vypadá jako pyžamo. Kabáty, košile, trička, džíny, obleky – všechno vypadá jako použité pyžamo. (...)

Moje myšlenky se točí okolo všech těch lidí, kteří mě nechali na holičkách, protože se v úterý ráno nevydali do žádného z nádherných evropských měst. Bývalí kolegové z pojišťovny určitě pořád trčí u svých stolů, přesně jak jsem jim předpovídal, když jsem tam trčel taky. Ztrácel jsem čas a nebyl schopen se usadit, zatímco Ally postupovala vytrvale dál, získala doktorát a odjela na první stáž na univerzitu v Readingu, poprvé ji povýšili.

Naši pozdější dospělí přátelé, kteří mají solidní zaměstnání a které tudíž musím každou chvíli potkat – alespoň to napůl očekávám – mi vždycky tvrdili, že být mužem v domácnosti je pro chlapa naprosto v pořádku. Že zůstat doma s dětmi je odvážné, ba přímo mužné. Jsou to především přátelé Ally. Zdá se, že já už nikoho neznám. A tady, daleko od dětí i hlučících letadel, slyším své vlastní myšlenky. Myšlenky remcala. To není to, co jsem chtěl slyšet.

Začínám brečet. Nešklebím se ani nevzlykám, jen se mi po tvářích tiše koulejí velké slzy. Nechci, aby mě někdo viděl plakat. Nejsem ten typ, který se jednoho obyčejného úterního rána sesype na letišti Heathrow. Vedu naši domácnost perfektně, skoro jako podnik. Je to solidní práce. Mám tabulky, ve kterých sleduji stav sáčků do vysavače, a barevné přehledy etických následků používání plen. Dneska to ale nejsem já. Nevím, kdo jsem.
English to Czech: Heart function
Detailed field: Medical: Cardiology
Source text - English
Your heart works as both a mechanical pump and an electrical organ. It is able to beat because it produces electrical impulses. These impulses travel through the electrical pathways of your heart (Figure 1), causing the muscle contraction that pumps blood throughout your body.
Normally these impulses come from a small area in your heart called the sinoatrial (SA) node. This area is located in the upper right chamber, or right atrium. When the SA node signals the two upper chambers of the heart (the atria), they contract at the same time. The atrial contraction fills the two lower chambers (the ventricles) with blood (Figure 2). As the electrical Your heart’s natural pacemaker impulse travels to the ventricles, it causes them to contract, which pumps blood out to your body. The contraction of the heart muscle (ventricles) is what you feel as a heartbeat. After a brief rest, the cycle begins again.
Translation - Czech
Srdce funguje jako mechanická pumpa i jako elektrický orgán. Může tepat, protože vytváří elektrické impulsy. Tyto impulsy procházejí elektrickými drahami srdce (obrázek 1), což způsobuje svalové stahy, které vhánějí krev do těla.
Tyto impulsy obvykle vycházejí z malé oblasti v srdci, která se nazývá sinoatriální (SA) uzel. Tato oblast se nachází v pravé horní dutině, neboli pravé síni. Když SA uzel vyšle signál do dvou horních dutin srdce (síní), obě dutiny se současně stáhnou. Stažení síní naplní dvě dolní dutiny (komory) krví (obrázek 2). Když elektrický impuls doputuje ke komorám, způsobí jejich stažení, čímž se krev vžene do těla. Stah srdečního svalu (komor) cítí člověk jako tlukot srdce. Po krátkém uvolnění začne cyklus znovu.
English to Czech: End User License Agreement
Source text - English
2. License and Restrictions
2.1 License: Subject to the terms of this Agreement, XXX hereby grants You a limited, personal, non-commercial, non-exclusive, non-sublicensable, non-assignable, free of charge license to download, install and use the XXX Software on Your computer, phone or PDA for the sole purpose of personally using the internet communication applications provided by XXX and any other applications that may be explicitly provided by XXX. You are allowed to use the XXX Software at university or any other educational institution, subject to paragraph 4.4 below and in accordance with this Agreement and any applicable Additional Terms. You are allowed to use the XXX Software at work to make communications relating to Your business in accordance with this Agreement and any applicable Additional Terms (such as the Terms of Service referred to in paragraph 7 below if You use the payable VoIP products and/or are a Member or an Administrator of a Business Control Panel).

2.2 No Granting of Rights to Third Parties: You will not sell, assign, rent, lease, distribute, export, import, act as an intermediary or provider, or otherwise grant rights to third parties with regard to the XXX Software or any part thereof.

2.3 No Modifications: You will not undertake, cause, permit or authorize the modification, creation of derivative works, translation, reverse engineering, decompiling, disassembling or hacking of the XXX Software or any part thereof except to the extent permitted by law.

2.4 Third Parties: The XXX Software may be incorporated into, and may incorporate itself, software and other technology owned and controlled by third parties. Any such third party software or technology that is incorporated in the XXX Software falls under the scope of this Agreement. Any and all other third party software or technology that may be distributed together with the XXX Software will be subject to You explicitly accepting a license agreement with that third party. You acknowledge and agree that You will not enter into a contractual relationship with XXX or its Affiliates regarding such third party software or technology and you will look solely to the applicable third party and not to XXX or its Affiliates to enforce any of your rights.

2.5 Exclusive Ownership: Any and all IP Rights in the XXX Software, the XXX Website, the XXX Online Material and the XXX Promotional Materials are and shall remain the exclusive property of XXX and/or its licensors. Nothing in this Agreement intends to transfer any such IP Rights to, or to vest any such IP Rights in, You. You are only entitled to the limited use of the IP Rights granted to You in this Agreement. You will not take any action to jeopardize, limit or interfere with XXX’s IP Rights. Any unauthorized use of XXX’s IP Rights is a violation of this Agreement as well as a violation of intellectual property laws and treaties, including without limitation copyright laws and trademark laws. All title and IP Rights in and to any third party content that is not contained in the XXX Software, but may be accessed through use of the XXX Software, is the property of the respective content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties.
Translation - Czech
2. Licence a omezení
2.1 Licence: Při dodržení ustanovení této smlouvy vám společnost XXX tímto uděluje omezenou, osobní, nekomerční, nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou licenci, bez možnosti poskytovat podlicence, ke stažení, nainstalování a používání softwaru XXX ve vašem počítači, telefonu nebo zařízení PDA za výhradním účelem osobního používání internetových komunikačních aplikací, které poskytuje společnost XXX, a veškerých dalších aplikací, které může společnost XXX výslovně poskytnout. Software XXX smíte používat na univerzitě nebo v jiné vzdělávací instituci při dodržení ustanovení odstavce 4.4 níže a v souladu s touto smlouvou a všemi platnými Dalšími podmínkami. Software XXX smíte používat při práci ke komunikaci, která se týká vašeho podnikání, v souladu s touto smlouvou a všemi platnými Dalšími podmínkami (jako jsou Podmínky pro poskytování služeb uvedené v odstavci 7 níže, pokud používáte placené produkty VoIP a/nebo jste členem nebo správcem Ovládacího panelu pro firmy).

2.2 Zákaz udělování práv třetím stranám: Nesmíte prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně softwaru XXX nebo jakékoli jeho části.

2.3 Zákaz úprav: Nesmíte provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo hacking softwaru XXX nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští zákon.

2.4 Třetí strany: Software XXX může být začleněn do softwaru a dalších technologií, které vlastní a ovládají třetí strany, a takový software nebo technologie mohou být začleněny do softwaru XXX. Veškerý takový software nebo technologie třetích stran, které jsou začleněny do softwaru XXX, spadají pod tuto smlouvu. U všech ostatních technologií a softwaru třetích stran, které mohou být distribuovány se softwarem XXX, se vyžaduje, abyste výslovně přijali licenční smlouvu s touto třetí stranou. Berete na vědomí a souhlasíte, že nebudete navazovat smluvní vztah se společností XXX nebo jejími sesterskými společnostmi ohledně takových technologií nebo softwaru třetích stran a veškerá svá práva budete uplatňovat pouze vůči příslušné třetí straně a nikoli vůči společnosti XXX nebo jejím sesterským společnostem.

2.5 Výhradní vlastnictví: Veškerá práva k duševnímu vlastnictví k softwaru XXX, webovým stránkám společnosti XXX, online materiálům společnosti XXX a propagačním materiálům společnosti XXX jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti XXX a/nebo jejích poskytovatelů licencí. Nic v této smlouvě neznamená převod jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví, ani vám touto smlouvou nejsou žádná práva k duševnímu vlastnictví propůjčována. Máte pouze právo na omezené využívání práv k duševnímu vlastnictví, která jsou vám touto smlouvou udělována. Nesmíte podniknout žádné kroky, kterými byste ohrozili, omezili nebo narušili práva k duševnímu vlastnictví společnosti XXX. Jakékoli neoprávněné používání práv k duševnímu vlastnictví společnosti XXX představuje porušení této smlouvy a zároveň porušení zákonů a úmluv na ochranu duševního vlastnictví, včetně, kromě jiného, autorských zákonů a zákonů o ochranných známkách. Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví k jakémukoli obsahu třetích stran, který není obsažen v softwaru XXX, ale ke kterému lze přistupovat pomocí softwaru XXX, jsou majetkem příslušných vlastníků obsahu a mohou být chráněna platnými zákony a úmluvami na ochranu autorských práv nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví.
English to Czech: GPS Car Navigation System localization
Source text - English
Accept new Route?
Active Trip
Add address to Trip
An entry with identical location is already in the Address Book.
Edit Information
Edit Name
The Address Book is Empty.
Address Book is full.rPlease delete some entries before adding new ones.
No address entries found
Address Book
Address Book Options
The selected city is not found. Please enter another city.
The selected street is not found. Please enter another street.
The selected zip code is not valid. Please enter another zip code.
The selected address is not valid. Please enter another address.
Intersection
Address is not part of your database. You cannot route to it.
Address Book
ALL SUBCATEGORIES
Day Screen
Auto Night Mode
Night Screen
Done
E
N
S
W
Are you sure?
Choice of use
arrival:
Auto power off
Automatic Re-Route
Auto TrueView
Avoid Toll Roads
This (Avoid Toll Roads) feature works only for destinations within 300 miles (about 500 kilometers) of your current location.

Base map date:
Base map not initialized
Brightness
ENTER ZIP CODE
Calculating Route
Cancel
Do not perform the action
Perform the action
Re-calculate the route
Skip milestone of Trip
Press CANCEL to exit
(card)
Change
Choose the addresses to visit.
Clear Addresses
Clear All
Clear Favorites
Clear GPS Memory
Clear Previous
Close
Code:
Code is not valid. Please enter code again.
Set Color Theme
Confirm cancelling the route?
Confirm Deletion?
Confirm Deletion from Favorites?
Are you sure you want to delete this trip ?
The current Track is full. Do you want to save it ? Yes, save recording this track. No, delete this track.
Do you want to save current track ? Yes, save and stop recording this track. No, delete this track. Resume recording current track.

Contrast
Change My POI file
Create New Entry
Cross Streets
Use Right and Left Keys to change
Translation - Czech
Přijmout novou trasu?
Aktivní cesta
Přidat adresu do cesty
V adresáři již existuje položka se stejnou polohou.
Upravit informace
Upravit název
Adresář je prázdný
Adresář je plný.nPřed přidáním nových položek smažte některé staré.
Nebyly nalezeny žádné adresy
Adresář
Možnosti adresáře
Zvolené město nebylo nalezeno. Zadejte jiné město.
Zvolená ulice nebyla nalezena. Vyberte jinou ulici.
Zvolené PSČ není platné. Zadejte jiné PSČ.
Zvolená adresa není platná. Zadejte jinou adresu.
Křižovatka
Adresa není obsažena ve vaší databázi. Nelze k ní vytvořit trasu.
Adresář
VŠECHNY PODKATEGORIE
Denní obrazovka
Auto noční režim
Noční obrazovka
Hotovo
V
S
J
Z
Jste si jisti?
Výběr použití
Příjezd:
Automatické vypnutí
Automatická změna trasy
Auto TrueView
Nepoužívat placené silnice
Tato funkce (Nepoužívat placené silnice) funguje pouze u cílových míst vzdálených do 300 mil (přibližně 500 kilometrů) od aktuální polohy.
Datum základní mapy:
Základní mapa není inicializována
Jas
ZADAT PSČ
Probíhá výpočet trasy
Storno
Neprovádět akci
Provést akci
Přepočítat trasu
Vynechat milník cesty
Pro ukončení stiskněte STORNO
(karta)
Změnit
Vyberte adresu, kam chcete jet.
Vymazat adresy
Vym. vše
Vymazat oblíbené
Vymazat paměť GPS
Vymazat předchozí
Zavřít
Kód:
Kód není platný Zadejte kód znovu.
Nastavit barevný motiv
Potvrdit zrušení trasy?
Potvrdit odstranění?
Potvrdit odstranění z oblíbených?
Opravdu chcete odstranit tuto cestu?
Aktuální dráha je plná. Chcete ji uložit? Ano, uložit záznam této dráhy. Ne, odstranit tuto dráhu.
Chcete uložit aktuální dráhu? Ano, uložit a ukončit zaznamenávání této dráhy. Ne, odstranit tuto dráhu. Pokračovat v zaznamenávání aktuální dráhy.
Kontrast
Změnit soubor míst POI
Vytvořit novou položku
Křižovatka
Změňte pomocí šipek doprava a doleva
English to Czech: Software Localization
Source text - English
LanguageName = Czech, Danish, Finnish, Greek, Norwegian, Swedish, Turkish, Thai
LastErrorMessage=%1.%n%nError %2: %3
SetupFileMissing=The file %1 is missing from the installation directory. Please correct the problem or obtain a new copy of the program.
SetupFileCorrupt=The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program.
SetupFileCorruptOrWrongVer=The setup files are corrupted, or are incompatible with this version of Setup. Please correct the problem or obtain a new copy of the program.
NotOnThisPlatform=This program will not run on %1.
OnlyOnThisPlatform=This program must be run on %1.
WinVersionTooLowError=This installer requires Windows 2000 or higher.
WinVersionTooHighError=This program cannot be installed on %1 version %2 or later.
AdminPrivilegesRequired=You must be logged in as an administrator when installing this program.
PowerUserPrivilegesRequired=You must be logged in as an administrator or as a member of the Power Users group when installing this program.
SetupAppRunningError=Setup has detected that %1 is currently running.%n%nPlease close all instances of it now, then click OK to continue, or Cancel to exit.

UninstallAppRunningError=Uninstall has detected that %1 is currently running.%n%nPlease close all instances of it now, then click OK to continue, or Cancel to exit.

; *** "Welcome" wizard page
WelcomeLabel1=Welcome to the [name] Setup Wizard
WelcomeLabel2=This will install [name/ver] on your computer.%n%nIt is recommended that you close all other applications before continuing.

; *** "Password" wizard page
WizardPassword=Password
PasswordLabel1=This installation is password protected.
PasswordLabel3=Please provide the password, then click Next to continue. Passwords are case-sensitive.
PasswordEditLabel=&Password:
IncorrectPassword=The password you entered is not correct. Please try again.

; *** "License Agreement" wizard page
WizardLicense=Licence Agreement
LicenseLabel=Please read the following important information before continuing.
LicenseLabel3=Please read the following Licence Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
LicenseAccepted=I &accept the agreement
LicenseNotAccepted=I &do not accept the agreement

; *** "Information" wizard pages
WizardInfoBefore=Information
InfoBeforeLabel=Please read the following important information before continuing.
InfoBeforeClickLabel=When you are ready to continue with Setup, click Next.
WizardInfoAfter=Information
InfoAfterLabel=Please read the following important information before continuing.
InfoAfterClickLabel=When you are ready to continue with Setup, click Next.
Translation - Czech
LanguageName = Čeština, Dánština, Finština, Řečtina, Norština, Švédština, Turečtina, Thajština
LastErrorMessage=%1.%n%nChyba %2: %3
SetupFileMissing=V instalačním adresáři chybí soubor %1. Odstraňte problém nebo získejte novou kopii programu.
SetupFileCorrupt=Instalační soubory jsou poškozené. Získejte novou kopii programu.
SetupFileCorruptOrWrongVer=Instalační soubory jsou poškozené nebo nejsou kompatibilní s touto verzí instalačního programu. Odstraňte problém nebo získejte novou kopii programu.
NotOnThisPlatform=Tento program nelze spustit v systému %1.
OnlyOnThisPlatform=Tento program musí být spuštěn v systému %1.
WinVersionTooLowError=Tento instalační program vyžaduje systém Windows 2000 nebo vyšší.
WinVersionTooHighError=Tento program nelze nainstalovat v systému %1 verze %2 nebo vyšší.
AdminPrivilegesRequired=Při instalaci tohoto programu musíte být přihlášeni jako správce.
PowerUserPrivilegesRequired=Při instalaci tohoto programu musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Power Users.

SetupAppRunningError=Instalační program zjistil, že je právě spuštěna aplikace %1.%n%nUkončete všechny instance této aplikace a pokračujte klepnutím na tlačítko OK nebo instalaci ukončete klepnutím na tlačítko Storno.
UninstallAppRunningError=Program pro odinstalování zjistil, že je právě spuštěna aplikace %1.%n%nUkončete všechny instance této aplikace a pokračujte klepnutím na tlačítko OK nebo instalaci ukončete klepnutím na tlačítko Storno.
; *** "Welcome" wizard page
WelcomeLabel1=Vítá vás průvodce instalací aplikace [name]
WelcomeLabel2=Do počítače bude nainstalována aplikace [name/ver].%n%nDoporučujeme před pokračováním ukončit všechny ostatní aplikace.

; *** "Password" wizard page
WizardPassword=Heslo
PasswordLabel1=Tato instalace je chráněna heslem.
PasswordLabel3=Zadejte heslo a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V heslech se rozlišují malá a velká písmena.
PasswordEditLabel=&Heslo:
IncorrectPassword=Zadané heslo není správné. Opakujte akci.


; *** "License Agreement" wizard page
WizardLicense=Licenční smlouva
LicenseLabel=Před pokračováním si přečtěte následující důležité informace.
LicenseLabel3=Přečtete si následující licenční smlouvu. Chcete-li pokračovat v instalaci, musíte souhlasit s podmínkami této smlouvy.

LicenseAccepted=Se smlouvou &souhlasím
LicenseNotAccepted=Se smlouvou &nesouhlasím

; *** "Information" wizard pages
WizardInfoBefore=Informace
InfoBeforeLabel=Před pokračováním si přečtěte následující důležité informace.
InfoBeforeClickLabel=Až budete chtít pokračovat v instalaci, klepněte na tlačítko Další.
WizardInfoAfter=Informace
InfoAfterLabel=Před pokračováním si přečtěte následující důležité informace.
InfoAfterClickLabel=Až budete chtít pokračovat v instalaci, klepněte na tlačítko Další.

Glossaries Business, Ostatni, Právo
Experience Years of experience: 23. Registered at ProZ.com: Oct 2004. Became a member: Dec 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Czech to English (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
English to Czech (General State Language Exam, verified)
Memberships Union of Interpreters and Translators, JTP
TeamsCzech Localizers, Czech Localization Team
Software Across, DejaVu, Idiom, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, MS Office, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordbee, Wordfast, XTM
Forum posts 146 forum posts
Conference participation Conference presentationsConferences attendedProZ/TV Credentials
Training sessions attended Trainings
Contests won 1st Annual ProZ.com Translation Contest: English to Czech
Mini-contest 2012: English to Czech
Professional practices Marek Buchtel endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Meet new translation company clients
 • Network with other language professionals
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
Bio
I'm a freelance translator, native Czech, providing translations primarily from English into Czech.
With the help of the Czech Localizers translation team, I am able to take on large and complex projects and/or provide independent proofreading and editing of translations.

You can reach me through Skype:
Chat with me Specialization Website localization
 • Complete localization of whole sites
 • Processing of all common web-based file formats
 • No need to extract translatable text from the site
Software localization
 • Software strings, help files, tutorials, documentation, etc.
 • Compliance with Microsoft terminology
 • Ensuring consistency of terms even in large software suites
 • Testing of translated user interface
Information and communication technology
 • Hardware and software
 • Product sheets, specifications, descriptions, whitepapers
 • User manuals, instruction guides, installation guides
 • Documentation for tenders, offers, RFIs, RFPs
 • Articles, promotions, training courses
Business and commerce
 • Company information, prospectuses, promotional materials
 • HR management, training courses, e-learning, assessment
 • Sales training, management education, codes of practice
 • Accounting, invoicing, financial statements, reporting
 • Business proposals, business correspondence
 • Advertisements, promotions, campaigns
Law
 • Contracts, agreements, memoranda, terms and conditions
 • Actions, complaints, appeals, claims
 • Judgments, decisions, awards, statements
 • Laws, regulations, orders, guidelines, directives
Services
 • Translation
 • Editing/Proofreading
 • Localization
 • In-country Review
 • Project Management
Education & Certificates
 • University of Economics In Prague, Faculty of Informatics and Statistics, major field: Information technology, minor field: Philosophy (Ing. degree – master degree equivalent)
 • Institute of Translation Studies, Faculty of Philosophy & Arts, Charles University, Prague, field of study: Translation and interpreting - English (no degree)
 • Certificate in Legal English at the Faculty of Law of the Charles University in Prague
 • General State Language Exam in English, result: 1 (best grade)
 • Certificate in Advanced English (CAE), result: Grade A

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 553
PRO-level pts: 484


Top languages (PRO)
English to Czech234
Czech to English116
Slovak to English81
English to Slovak49
Czech4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering114
Bus/Financial108
Law/Patents92
Other71
Medical46
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)76
Law: Contract(s)32
Finance (general)31
Medical (general)28
Accounting27
Other16
Media / Multimedia16
Pts in 40 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects6
With client feedback4
Corroborated5
100% positive (4 entries)
positive4
neutral0
negative0

Job type
Translation6
Language pairs
English to Czech6
Specialty fields
Internet, e-Commerce4
Computers: Software3
Other1
IT (Information Technology)1
Telecom(munications)1
Tourism & Travel1
Finance (general)1
Law (general)1
Law: Contract(s)1
Business/Commerce (general)1
General / Conversation / Greetings / Letters1
Other fields
Journalism1
marekbuchtel's Twitter updates
  Keywords: economics, economy, information technology, computers, law, business, contract, trademark, hardware, software, intellectual property, localization, medical, software localization, user guide, project management, e-learning, user interface, in-country review, editing, proofreading, translation, marketing, training, Trados, SDL, CAT, Deja Vu, Wordfast, computer-aided translation, Passolo, web localization, website localization, Across, finance, financial. accounting, audit, human resources, Czech translation, English Czech, English Czech translation, Czech localization
  Profile last updated
  Sep 16  More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English - Slovak to English   More language pairs  Your current localization setting

  English

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search