Member since Dec '08

Working languages:
Dutch to English
Hebrew to English

Textpertise
Highest WWA rating in Europe for NL-EN

London, England, United Kingdom
Local time: 05:26 GMT (GMT+0)

Native in: English Native in English
  • PayPal accepted
  • Give feedback
  • Send message through ProZ.com
This person has won one or more ProZ.com translation contests
This person is a top KudoZ point holder in Dutch to English, Hebrew to English
What Textpertise is working on
info
Nov 30, 2016 (posted via ProZ.com):  November 2016 work included: • NL to EN translation of texts for the intranet of a specialist children’s hospital, including • human resources content such as staff contracts, parking arrangements, and other rules • guidance to parents and children about the operation of the hospital • promotional material for potential sponsors of their new building project • NL to EN translation of Consolidated Articles of Association of a lift company. Very dense legal terminology. • Short NL to EN translation about controversy surrounding the Amsterdam Sinterklaas procession • NL to EN translation of a proposal to a very large manufacturer by a prominent design company for an advertising campaign, outlining their way of working, lead times and charges. • EN to EN fixing up the English written by non-native speakers for the industrial magazine of a leading engineering firm with articles descrobing their various technical projects including • massive infrastructure projects for well-known companies • plant performance improvement • streamlining necessary plant shutdowns for minimal disruptions • architecture, civil engineering, technical infrastructure such as HVAC and building management, clean room technology and pharmaceutical production plants • feasibility studies for energy storage projects • storage tank measurements in respect of settlement and being out of alignment to bring them into compliance with regulations • designs for extending gas networks in Europe, adapting production facilities on land for ever larger wind farms at sea, a hall with a harbour dock for inland navigation of vessels and associated logistics • extensions and modifications to optimise one particular area of a large refinery, supporting facilities for site and transport. • Translation of an online training course for a very large “household name” employment and training organisation, leading to certification as a forklift operator. • Work is ongoing on various similar modules covering other types of industrial transport vehicles. The courses contain a lot of technical information on the operation of the vehicles and also contain a lot of information about warehousing structure and management, types and operation of racking, health and safety legislation • A speech by a prominent politician forming part of a video targeted to asylum seekers who have gained residence permits and telling them of the services available to assist with their integration. ...more »
Total word count: 0

User message
Highest rated Dutch to English translator in Europe in terms of Willingness to Work Again entries
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
Computers (general)Human Resources
Marketing / Market ResearchPoetry & Literature
Medical (general)Medical: Cardiology
Medical: PharmaceuticalsLaw (general)
Law: Contract(s)Advertising / Public Relations

Rates
Dutch to English - Rates: 0.12 - 0.15 EUR per word / 35 - 45 EUR per hour
Hebrew to English - Rates: 0.12 - 0.15 EUR per word / 35 - 45 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1175, Questions answered: 814, Questions asked: 8
Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
Dutch to English: Dutch to English Users' Manual
Source text - Dutch
PRODUCT Testversie

- Laat zien hoeveel elektriciteit je NU verbruikt.
- Werkt op ALLE elektriciteitsmeters.

Het PRODUCT-disPlay geeft je verbruik in WATT weer
omdat WATT de wereldwijde standaardeenheid is
voor vermogen en, indien vermenigvuldigd met
tijdsduur, voor energieverbruik.

Gebruik van deze standaardeenheid maakt
communicatie over energie mogelijk.

KORTE HANDLEIDING

begrippen

display sensor schroef vizier hulpknop

Voor een succesvolle installatie volg je de hierna
beschreven stappen. Het definitief plaatsen van
het display en het netjes geleiden van het snoer
vormen de laatste stap.

1. START: Batterijen of adapter
De PRODUCT werkt op batterijen of met een adapter.
Aan de achterkant van het display zit het
batterijklepje. Druk de clips aan de bovenkant
naar beneden om het klepje te openen.
De PRODUCT heeft twee adapter ingangen; één aan
de zijkant van het display en één aan de zijkant
van de sensor. Heb je een stopcontact in de
meterkast, gebruik dan bij voorkeur de ingang
van de sensor.

2. Instellen digitaal of analoog (knop A)
Een elektriciteitsmeter met een draaischijf
noemen we analoog en met een knipperend
(infrarood) lampje digitaal.
Draai het display om en je ziet aan de achterkant
2 knoppen. Neem de hulpknop of een ballpoint,
steek deze in het linker gat (waar de letter A
naast staat) en stel de PRODUCT in op "digital" of
"analogue". De instelling wordt bevestigd op het
display.

3. Instellen meterconstante (knop B)
Op je elektriciteitsmeter staat aangegeven wat
de meterconstante is, herkenbaar aan de
volgende aanduidingen: R/kWh, Imp/kWh,
omw/kWh, a=.... of c=.... Steek de hulpknop of
een ballpoint in het rechter gat (knop B) en draai
de PRODUCT om zodat je het display kan zien. Druk
de knop in en de waarde begint op te lopen. Vlak
voor de gewenste meterconstante laat je de
knop los en druk je stapsgewijs tot je het juiste
getal bereikt hebt. Na 9999 begint hij weer op 0.
Voor 10.000 imp/kWh stel je de PRODUCT in op 0.
Als je de knop loslaat is de instelwaarde niet
meer zichtbaar, dit is normaal.

4. Bevestig vizier
Op de achterkant van het vizier zit een sticker.
Verwijder de beschermlaag en plak het vizier
recht voor de draaischijf (of het knipperende
lampje) zoals aangegeven staat op de
afbeelding. 'Ondersteboven' bevestigen mag
overigens ook.

5. Sensor plaatsen
Kies het juiste gat (analoog of digitaal) en draai
de schroef aan.
Het vizier en de sensor zijn speciaal zo gemaakt
dat de sensor met behulp van de schroef
eventueel (bij volgende stap) nog iets versteld
kan worden. In de verpakking vind je overigens
reserve stickers voor het geval dat het vizier na
verwijdering opnieuw geplakt moet worden.

Sluit na de bevestiging van de sensor de meterkast zodat de sensor niet verstoord wordt door
omgevingslicht.


6. Vind het signal
Zodra het display het verbruik weergeeft, werkt
de PRODUCT. Je kunt controleren of je PRODUCT goed
werkt door bijvoorbeeld een lamp van 60 watt aan
of uit te doen.
Als er weinig elektriciteit wordt verbruikt duurt
het langer voordat de draaischijf een volledige
ronde heeft gemaakt. Het vinden van het signaal
is makkelijker wanneer er apparaten aanstaan die
wat meer elektriciteit verbruiken zoals een
stofzuiger, koffiezetapparaat of waterkoker.

Bij analoge meters met een dunne draaischijf moet je soms de sensor iets verschuiven zodat hij precies op de hoogte van en in lijn met de draaischijf zit. Sluit na het rechtzetten van de sensor de meterkast.

Lukt het niet om het signaal op te pikken of twijfel je aan de juiste werking van de PRODUCT, raadpleeg dan de uitgebreide handleiding.

7. FINISH: Plaats het display

De beste plek voor het display is waar je 'm
regelmatig ziet, bijvoorbeeld op de buitenkant
van de deur of op de muur naast de meterkast.

Bevestiging kan met klittenband of een schroefje.

Voor het snoer zijn kabelclips en plaktape
bijgeleverd.

De installatie is klaar. De PRODUCT geeft aan hoeveel
elektriciteit je NU verbruikt. Bij laag verbruik
duurt het even voordat de PRODUCT reageert op een
verandering in het verbruik.

Wat te doen als je PRODUCT niet goed functioneert?

Controleer de volgende punten:

- Zijn de batterijen niet (bijna) leeg of is de
adapter wel aangesloten?

- Komt de instelling ANALOOG of DIGITAAL overeen
met de elektriciteitsmeter?

- Zit het vizier met de sensor wel recht en vlak
op het glas van de elektriciteitsmeter?

- Zit de schroef van de sensor in het juiste gat?

- Wordt de sensor duidelijk verstoord door
omgevingslicht? Plaats dan de verduisterdoek
over de sensor.

Fijnafstelling

De sensor van de PRODUCT is standaard zodanig
afgesteld dat hij in de meeste situaties zonder
nadere afstelling goed functioneert.


Als dat echter niet zo is, dan zal fijnafstelling van de
sensor uitkomst bieden.

In de uitgebreide handleiding staat omschreven hoe je dit zelf
met behulp van de A- en B-knop kunt doen. U
kunt via e-mail ook contact opnemen met onze
helpdesk: ***

Op deze website vind je de uitgebreide
handleiding: ***

Meer PRODUCT
Na de PRODUCT BASE volgen meer PRODUCT producten
zoals PRODUCT GAMES, PRODUCT DATA uitbreidingen
en de PRODUCT REMOTE displays.

En WATT nu?

De PRODUCT is bedoeld om je op een speelse en
vrijblijvende manier bewuster te maken van je
elektriciteitsverbruik en het feit dat je dat
verbruik … zelf kan beinvloeden

De Euro-vuistregel
Voor wie wil weten wat zijn elektriciteitsverbruik
kost:

De kosten per jaar in euro's zijn gelijk aan 2 x
het aantal WATT.

Dit geldt als men het gehele jaar gemiddeld het
getoonde aantal WATT zou verbruiken en bij een
kWh-tarief van 22,8 eurocent, hetgeen bij
benadering het tarief is dat men in 2008 in
totaal, dwz inclusief transportkosten etc. etc.,
voor een kWh betaalt. Probeer, op basis van je
elektriciteitsrekening, te bepalen wat jouw
totale gemiddelde kWh-tarief is en pas je eigen
vuistregel verhoudingsgewijs aan.

Gebruiksaanwijzing testversie 12
© 2008 my client
Translation - English
PRODUCT Test Version

- Shows how much electricity you are NOW using.
- Works with all electricity meters.

The PRODUCT-display shows your usage in WATTS
because the WATT is the universal standard unit
for power and, when multiplied by an amount of time,
for energy usage.

Using this standard unit makes it possible
to communicate about energy.

SHORT USERS’ GUIDE

concepts

display sensor screw visor auxiliary button

For a successful installation, follow the procedure
described here. The definitive placement of the
display and the neat securing of the cord are the
final step.

1. START: Batteries or adapter

The PRODUCT works on batteries or with an adapter.
The battery cover is located at the back of the display.
Press the clips on the top downwards to open the lid.
The PRODUCT has two adapter inputs: one on the
side of the display and one on the side of the
sensor. If you have an electrical outlet in the
meter cupboard, then it is preferable to use the
sensor input.

2. Set digital or analogue (button A)

An electricity meter with a rotary disc is an analogue
meter whilst one with a flashing (infra-red) light
is a digital meter.

Turn over the PRODUCT display and you will see two buttons
on the back. Take the loose auxiliary button or a
ballpoint pen, stick it into the leftmost hole (next
to the letter A) and set the PRODUCT to “digital” or
“analogue”. The setting will be confirmed on the display.

3. Set meter constant (button B)

The meter constant which can be found on your
electricity meter is given by one of the following
terms: R/kWh, Imp/kWh, omw/kWh, a=...
or c=… Stick the loose auxiliary button or a
ballpoint pen into the hole on the right (button B) and turn
the PRODUCT around so that you can see the display.
Push the button and watch the value going up.
Just before reaching the desired meter constant,
release the button and press stepwise until you reach the
correct number. After 9999 the display returns to 0.
For 10,000 imp/kWh, set the PRODUCT to 0. When you
release the button you can no longer see the value
which has been set. This is normal.

4. Affix the visor

On the back of the visor there is a sticker.
Remove the protective layer and stick the
visor right in front of the rotary disc (or the flashing
light) as shown in the illustration. You can
also attach it ‘upside-down’.

5. Sensor placement

Choose the correct hole (analogue or digital) and tighten
the screw. The visor and the sensor are so designed as to allow
the sensor to be adjusted slightly (as in the following step)
by means of the screw. You will find spare stickers
in the package in case the visor needs to be
stuck on again after it has been taken off.

After securing the sensor, shut the meter cupboard so that the sensor is not disturbed by ambient light.

6. Find the signal

As soon as the display indicates the usage, the PRODUCT is
working. You can check whether the PRODUCT is
working properly, for example by switching a 60 watt
light bulb on and off.

If little electricity is being used, it will take longer before
the rotary disc has made a complete revolution. It is easier to
find the signal when appliances which use more electricity,
such as a vacuum cleaner, coffee maker or electric kettle
are switched on.

In the case of analogue meters with a thin rotary disc, it is sometimes necessary to move the sensor about so that it is precisely at the level of, and in line with, the rotary disc. After straightening the sensor, close the meter cupboard.

If this fails to pick up the signal successfully or if in doubt whether the PRODUCT is working correctly, consult the extended users’ guide.

7. FINISH: Position the display

The best spot for the display is where it can be regularly
seen, for example on the outside of the door or
on the wall near the meter cupboard.

Fastening can be done with Velcro or with a screw.

Cable clips and sticky tape are included for the cord.

The installation is finished. The PRODUCT displays how much
electricity you are NOW using. If usage is low, it will take a
while before the PRODUCT reacts to a change in the usage.

What should you do if your PRODUCT isn’t working properly?

Check the following points:

- Are the batteries not (almost) flat or is the
adapter actually connected?

- Is the setting for ANALOGUE or DIGITAL in accord
with the electricity meter?

- Is the visor with the sensor positioned straight,
and directly on the glass of the electricity meter?

- Is the screw of the sensor in the correct hole?

- Is the sensor clearly being disturbed by ambient
light? If so, place the shielding cloth over
the sensor

Fine tuning

The default factory setting of PRODUCT sensor is such
that in most situations it will function properly without
further adjustment.

However, if that is not the case, then fine tuning of
the sensor will offer a solution.

The extended users’ manual describes how you can do this
yourself using the A- and B-buttons. You can also contact
our help desk by e-mailing: [email protected]

The extended users’ guide can be viewed
and downloaded from: www.PRODUCT.com

More PRODUCT
After the PRODUCT BASE more PRODUCT products will follow
such as PRODUCT GAMES, PRODUCT DATA extensions
and the PRODUCT REMOTE displays.

base remote the game

And WATT now?

The purpose of the PRODUCT is to make you more aware,
in a playful way and without obligation, of how much electricity
you are using and of the fact that you can ...
influence that usage yourself.

The Euro-rule of thumb
If you want to know the cost of your electricity
usage:

The annual cost in euros is equal to 2 x the
annual usage in WATTS.

This applies if you were to use the average number of WATTs
displayed for a full year at a kWh-tariff of 22.8 eurocents,
which is the approximate total 2008 tariff per kWh, i.e. including
transport costs, etc. etc. Try to determine, based on your own
electricity bill, what your total average kWh-tariff is, and adjust your
own rule of thumb accordingly.

Users’ guide Test Version 12
© 2008 my client
Hebrew to English: Patient advice on childbirth
Source text - Hebrew
לפני שאסקור את נושא הלידה ומה שקשור להתנהלות בחדר הלידה והטיפול בכאבים, אפרט מספר דברים: הלידה אצל בני האדם היא הקשה ביותר מבין כל היונקים. הסיבות לכך הן שתיים:
א. מהרגע שהאדם החליט ללכת על שתיים, הצטמצמו קוטר והיקף האגן שלו.
ב. האדם החליט להיות חכם ולדבר, ומאז גודל המוח והיקף הגולגולת שלו גדלו.
היחס בין גודל האגן וגודל הראש הוא בדרך כלל גבולי, ומכאן הקושי. אצל כל שאר היונקים היקף הגולגולת קטן בהרבה מהיקף האגן, לכן תהליך הלידה אצלם קל הרבה יותר.
קורס הכנה ללידה
הנושא השני החשוב לכל אישה לפני לידה ראשונה הוא קורס הכנה ללידה. מטרת הקורס להוריד את רמת החרדות הרבות והעצומות המלוות את תהליך הלידה. החרדות מגבירות את הכאב והפחד שלפני הלידה. הדבר משול לאדם ההולך על מדרכה ונתקל במכשול. ברגע שהוא רואה את המכשול, מידותיו, עומקו וגודלו - הוא יודע איך לעבור את המכשול. אולם אם לצורך הדוגמא נקשור את עיניו ונאמר לו מכשול לפניך – הוא לא ידע איך להתגבר עליו, משום שאינו רואה ומכיר אותו. כאשר אנו עוברים את הקורס, אנחנו לומדים בהרחבה על הלידה, השלבים השונים שלה, על מה שעומד לקרות, הציוד בו משתמשים וכו´. כל זה מקל עלינו יותר לעבור ואולי אפילו ליהנות מתהליך הלידה כמו שהיינו רוצים.

סוגי לידות
כללית, ניתן לחלק את סוגי הלידות לשתיים: לידה "רגילה" ולידה "טבעית". הסוג הראשון היא הלידה הרגילה המתקיימת בחדר הלידה. בסוג זה של לידה, היולדת נמצאת במעקב בחדר הלידה כשהיא משתמשת בתרופות להקלת הכאבים ומחוברת בידה למכשיר המוניטור, העוקב אחרי בריאות העובר וצירי הלידה.


תרופות להקלה על כאבי הלידה
התרופות המקובלות כיום להקלה על כאבים בלידה מתחלקות לשתי קבוצות:
1. קבוצת האופיטים – הפטידין המפורסם – שהוא מעין מורפיום סינטטי אותו ניתן להזריק לתוך השריר או הווריד. הוא גורם לשיכוך משמעותי של הכאבים. פעמים רבות הוא מסדיר גם את הצירים: הם הופכים בזכותו לצירים סדירים ואפקטיביים.


חסרונותיו הם:
א .הוא משפיע בצורה שמעבירה את האם לעולם חלומות משלה, המנתק אותה בתקופת שיא ההשפעה מקשר מלא עם הקורה מסביבה.
ב‏. אם התינוק נולד תוך שעה מקבלת הזריקה, ייתכן ומרכז הנשימה שלו יהיה מורדם והוא יזדקק לתרופות נגד - ל-פטידין (הנקראת נארקן) ו/או קצת הנשמה.
ג. חסרון נוסף: זמן ההשפעה מוגבל למספר שעות קצר ולא נוטים לחזור על מתן הפטידין.
2. שיטת ההקלה השניה על כאבי הלידה היא ההרדמה האפידורלית, זו השיטה המקובלת והפופולרית ביותר.
בשיטה זו מזריקים חומר באיזור כניסת העצבים לעמוד השידרה (ההזרקה מבוצעת ע"י רופא מרדים בדר"כ), הקושי הטכני כאן הוא להגיע למקום הנכון, לחלל האפידורלי.
א. החומר מוזרק באמצעות צינורית פלסטיק עדינה הנשארת במקום, בדרך כלל עד אחרי הלידה. החומר המוזרק "מנתק" את הולכת "מידע" הכאב באמצעות עצבי התחושה אל המוח. נוצר מעין "קצר" חשמלי והרגשת הכאב אינה מגיעה למוח.
ב. יתרון נוסף: החומר גורם גם להתרחבות כלי הדם בחצי הגוף התחתון דבר המשפר את הספקת הדם לרחם ולעובר ולכל הקשור בכך.
ג. יתרון נוסף: במידה ויש צורך בהתערבות ניתוחית כלשהי במהלך הלידה, מבצעים אותה באותה שיטה, כאשר מה שנותר לעשות הוא להוסיף חומר בכמות גדולה יותר דרך צינורית הפלסטיק הנמצאת כבר בחלל האפידורלי – דבר החוסך זמן וסיבוכים.
חסרונות ההרדמה האפידורלית: יש הטוענים להארכת השלב השני של הלידה, מכיוון שרפלקס הלחץ של האישה פחות מורגש על ידה, ולכן מפריע בשיתוף הפעולה. יש דיעה גם שאחוז הלידות המכשירניות עולה עקב כך. אבל לא כולם מסכימים עם הדיעות הנ"ל. בעיה נוספת נדירה ביותר בהרדמה אפידורלית, היא הופעת כאבי ראש לאחר הלידה. לבעיה זו קיים טיפול מיידי והכל חולף. כאבי גב ממושכים לאחר הלידה אינם קשורים להרדמה האפידורלית. יולדת יכולה לעבור גם לידה רגילה ללא כל התערבות תרופתית במידה ולידתה מהירה וקלה.
תומכת לידה - דולה
בשנים האחרונות מאפשרים לבן משפחה להיות נוכח עם היולדת בחדר הלידה, דבר המקל מאוד על האישה, תומך בה ועוזר לה רבות. חידוש נוסף של העשור האחרון בחדר הלידה הוא תומכת לידה או בשם הבינלאומי – "דולה". נשים אלה שעברו קורס הכנה בנושא, תומכות ביולדת, פיזית ונפשית בדרכים שונות: על ידי עיסויים או רפלקסולוגיה קלה, ומעודדות אותה. לפי הוראת משרד הבריאות, הן אינן רשאיות להתערב במהלך הרפואי של הלידה, כמו מתן תרופות והחלטות של הצוות הרפואי.
לידות טבעיות
הסוג השני של הלידות הוא הלידות הטבעיות. לידות אלה מתבצעות ללא התערבות רפואית.
בלידה הטבעית קיימים אמצעים אחרים המטפלים בכאב בלידה. אחת מהלידות האלה היא לידת המים, כאשר האשה מצויה באמבט מים בטמפרטורה הנוחה לה. היא יכולה לנוע ולשנות תנוחה בקלות בתוך המים וליהנות מהאפקט המרגיע של מים חמים המקלים על כאבי השרירים ומרפים אותם. נשים שיולדות בלידה מסוג זה חייבות לעבור קורס מיוחד של הכנה ללידה המכין אותן ומלמד אותן איך לתפקד במים.
שיטות אחרות הן השיטות המקובלות של לבואייה ולאמאג´, המבוססות על נשימה נכונה, שמטרתה להגביר את ריכוז החמצן בדם – דבר המקל ומפחית את הרגשת הכאב. השיטה דוגלת בהרפיה עצמית, שינויי תנוחה, שימוש במוזיקה מתאימה ואהובה על ידי היולדת, עמעום אורות, שיתוף בן הזוג בהרפיות, ביצוע היפנוזה עצמית בדרגות שונות וכדומה. שיטות אלה מבוצעות בדרך כלל בעזרת מיילדת מיוחדת שהעבירה את ההכנה הנ"ל ליולדת לקראת הלידה ותירגלה אותה עם היולדת מספר רב של פעמים ההכרחי להצלחת הלידה.
ניתוח קיסרי
סוג שלישי של לידות שחייבים להזכיר, הוא הניתוח קיסרי. כיום יכולה לבוא כל יולדת לבית-חולים ולבקש ללדת בניתוח קיסרי ללא סיבה רפואית. רוב בתי-החולים בעולם המערבי ובארץ יקבלו את רצונה ויבצעו עבורה את הניתוח. חלק מהמקומות ינסו למנוע מהאשה לעבור ניתוח, אולי מיותר אבל בסוף הוא יבוצע, אם זה רצונה. להחלטה הזו של המערכת הרפואית קיימות סיבות רבות, שלא כאן המקום לפרט אותן. מה שחשוב לדעת, הוא שיולדת שמעוניינת בניתוח קיסרי מראש, גם ללא סיבה רפואית, תזכה בו.
לסיכום, לרשותך היולדת עומד מבחר מגוון של צורות לידה. לא נותר לך אלא לבחור ולהחליט מה נוח ומה מתאים לך, ללמוד את השיטה ולהתכונן אליה, בעיקר כשמדובר בלידה טבעית. חשוב להדגיש שהדברים אינם סופיים ומחייבים. למשל, יולדת בלידה טבעית שחשה בכאבים ומעוניינת בזריקה אפידורלית – רק צריכה לבקש, והיא תקבל, כמובן.
Translation - English
Before I survey the subject of birth and what is involved in the management of the delivery room and attending to labour, let me detail a number of points: Birth in humans is more difficult than in any other mammal. The reasons for this are twofold:
A. From the moment that man decided to walk on two feet, the diameter and circumference of his pelvis contracted.
B. Man decided to be intelligent and to speak, and since then the size and circumference of his head have grown.
The relationship between the size of the pelvis and the size of the head is generally marginal, and here lies the difficulty. In all other mammals the circumference of the head is smaller by far than the circumference of the pelvis, and so the birth process in their case is very much easier.
Preparatory Course for Childbirth
The second subject which is important for every woman before a first delivery is a course to prepare for birth. The object of the course is to lower the level of the many and great anxieties which accompany the birth process. The anxieties intensify the pain and the fear before birth. This can be compared to a person who is walking on a pavement and stumbles over an obstacle. The moment he sees the obstacle, its dimensions, its depth and its size - he knows how to pass the obstacle. But if, for the sake of our example, we were to blindfold him and tell him that there is an obstacle in front of him - he won't know how to overcome it, because he doesn't see and recognise it. When we go through the course, we learn about birth extensively, its various stages, about what is going to happen, the equipment which is used etc. All this makes it easier for us to pass through and perhaps even to enjoy the process of birth as we would wish.

Types of birth
Generally speaking, it is possible to divide the types of birth into two: “Regular” birth and “Natural” birth. The first of these is a regular birth which takes place in the delivery room. In this type of birth, the mother is within the restrictions of the delivery room when she uses pain-relief medications and is connected to a monitoring device which keeps track of the health of the foetus and the labour pains.


Drugs for relief of labour pains
The accepted medications nowadays for the relief of labour pains can be divided into two groups:
1. The opiate group – the famous Pethidin – which is a kind of synthetic morphine which is injected into the muscle or the vein. This causes an actual forgetting of the pains. Often it regulates the pains. Through its use, they become regular and effective.

Its disadvantages are:
A. It works in a way that transports the mother into her own dream world, which cuts her off at the time of peak influence from a full connection with what is going on around her.
B. If the baby is born within one hour from the administration of the injection, it is likely that its respiration centre will be anaesthetised and he will need a Pethidin antidote (which is called Naloxon (Narcanti®)) and/or some artificial respiration.
C. An additional disadvantage: The effective period is limited to a few hours only and one is not inclined to re-administer Pethidine.
2. The second approach to labour pain-reduction is epidural anaesthesia, which is the most accepted and most popular method.
With this approach, matter is injected into the region where the nerves enter the spinal column. (The injection is performed by an anaesthesiologist, as a general rule). The technical difficulty is to reach the correct place, the epidural space.
A. The material is injected by means of a thin plastic cannula which remains in place, usually until after the birth. The substance which is injected severs the conduction of pain recognition by means of the sensory nerves to the brain. A sort of electrical short-circuit is created and the sensation of pain does not reach the brain.
B. An additional advantage: The material causes expansion of blood vessels in the lower part of the body, which improves the blood supply to the womb and to the foetus and all connected with it.
C. A further advantage: To the extent that it is necessary to intervene surgically in any way with the birth process, one carries this out with the same approach, whereby what remains to do is to add material in a greater quantity through the plastic cannula which is already located within the epidural space – something which saves time and complications.
Disadvantages of epidural anaesthesia: There are those who argue that it extends the second stage of labour, to the extent that the pushing reflex of the mother is less felt by her and that it therefore interferes with the cooperation. There is also an opinion that the percentage of instrument-mediated births is thereby elevated. But not all are agreed on these opinions. An additional but very rare problem with epidural anaesthesia is the phenomenon of headache following birth. For this problem there is an immediate solution which reverses everything. Extended back pains following birth are not related to epidural anaesthesia. A mother can also go through a regular birth without any medical intervention in the event that the birth is quick and easy.
Doula birth support
In recent years, it has become possible for a member of the family to be present with the mother in the delivery room, which makes things much easier for the woman, supports her and greatly helps her. An additional new development in the last decade in the delivery room is the birth support worker or, by its international name, the “Doula”. These women, who have passed a preparatory course in the subject, support the mothers both physically and emotionally in various ways: by means of massage or light reflexology, and encourages her. According to the directives of the Ministry of Health, they are not allowed to interfere in the medical birth process, for example the giving of medicines or the decisions of the medical staff.

Natural Childbirth
The second type of birth is natural childbirth. These births are carried out without medical intervention. In natural childbirth there are other means to deal with the birth pains. One kind of such births is the water birth, when the woman is in a bath of water at a comfortable temperature. She can move and change position easily in the water and enjoy the calming effect of hot water which eases the pain in the muscles and relaxes them. Women who give birth with this type of delivery need to pass a special course to get them ready them for this delivery which prepares them and teaches them how to function in the water.
שיטות אחרות הן השיטות המקובלות של לבואייה ולאמאג´, המבוססות על נשימה נכונה, שמטרתה להגביר את ריכוז החמצן בדם – דבר המקל ומפחית את הרגשת הכאב. השיטה דוגלת בהרפיה עצמית, שינויי תנוחה, שימוש במוזיקה מתאימה ואהובה על ידי היולדת, עמעום אורות, שיתוף בן הזוג בהרפיות, ביצוע היפנוזה עצמית בדרגות שונות וכדומה. שיטות אלה מבוצעות בדרך כלל בעזרת מיילדת מיוחדת שהעבירה את ההכנה הנ"ל ליולדת לקראת הלידה ותירגלה אותה עם היולדת מספר רב של פעמים ההכרחי להצלחת הלידה.
Other approaches are the accepted ones of Leboyer and Lamaze, which are based on correct breathing, the aim of which is to raise the concentration of oxygen in the blood – which eases and diminishes the sensation of pain. The approach espouses relaxation, change of position, use of appropriate music which the mother likes, dimming of lights, cooperation between the couple in relaxation, the carrying out of auto-hypnosis to varying degrees, and the like. These approaches are generally carried out with the help of a special midwife who has conducted the aforementioned preparation course for the mother in preparation for the birth and has practiced it the with the mother on many occasions, which is obligatory for the success of the delivery.
Caesarean section
A third kind of birth which needs to be mentioned is the Caesarean section. Nowadays every mother can come to the hospital and request to give birth by Caesarean section without any medical reason. Most hospitals in the Western world and in Israel will acquiesce to her wish and carry out the operation for her. A number of places will try to prevent the woman from undergoing an operation, possibly unnecessarily, but in the end it will be performed if that is her wish. There are many reasons for this decision of the medical establishment, and this is not the place to detail them. What is important to know is that the mother who is interested in having a Caesarean section ab initio, even without a medical reason for it, will be entitled to one.
To summarise, at your disposal as a woman about to give birth, stands a varied choice of delivery methods. There is nothing further for you but to choose and decide what is convenient and suited to you, to learn the method and to get ready for it, and in particular when we are talking about natural childbirth. It is important to emphasise that these things are not final and obligatory. For example, a mother in natural childbirth who feels pains and wishes to have an epidural injection need only ask, and she will receive it, of course.

Glossaries accounting terms, Architecture, clothing and fashion, construction, customs and excise, education, Energy, engineering, General, History Fascism

Translation education Master's degree - Columbia University NY
Experience Years of experience: 52. Registered at ProZ.com: Sep 2008. Became a member: Dec 2008.
Credentials Dutch to English (EN15038)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Indesign, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Website http://www.textpertise.co.uk
CV/Resume English (DOC)
Contests won 2014 annual ProZ.com translation contest: Dutch to English
Professional practices Textpertise endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
Please note that I work almost exclusively in the Dutch to English language pair.
Although in principle, I can translate Hebrew to English, I rarely work in that pair because I tend to be fully occupied in the Dutch to English language pair.
Over the years since 1970, when I started translating, I have carried out translations in all the fields shown on my profile as either specialities, working fields or interests.

Non-English versions of CV to follow.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1318
PRO-level pts: 1175


Top languages (PRO)
Dutch to English816
Hebrew to English355
English4
Top general fields (PRO)
Medical250
Tech/Engineering229
Law/Patents222
Other189
Bus/Financial158
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical (general)167
Law (general)124
Education / Pedagogy68
Construction / Civil Engineering65
Law: Contract(s)65
Finance (general)48
General / Conversation / Greetings / Letters39
Pts in 50 more flds >

See all points earned >
Keywords: Highest Willing to Work Again rating in Europe on Proz for the Dutch to English language pair. Wordsmiths, English experts, translation Dutch to English, translation Hebrew to English, editing, transcription, legal, medical, technical, CVs, CV's, resumes, forms, complex tables, catalogues, training manuals, user manuals, presentations, ghost-writing, copywriting, help with English, fix up English, layout advice, digital transcription, Dutch word processing, Hebrew word processing, help with language and logical flow of academic and scientific papers. Experten in Engels, vertalingen Nederlands-Engels, vertalingen Hebreeuws-Engels, redactie, transcriptie, rechtelijk, medisch, technisch, wetenschappelijk, CVs, formulieren, ingewikkelde tabellen, catalogi, training handboeken, gebruikershandleidingen, presentaties, spookschrijven, tekstschrijven, hulp met Engels, corrigeren van Engels, opmaak advies, digitale transcriptie, tekstverwerking in Nederlands, tekstverwerking in Hebreeuws. מומחים באנגלית - תירגומים מהולנדית לאנגלית – תירגומים מעברית לאנגלית – עריכה – העתקה – דין – רפואה – טרמינולוגיה טכנית ומדעית – קורות חיים לצרכי עבודה וקרירה - תכנון טפסים – טבלות מסובכות – קטלוגים – מדריכים או ספרים שימושיים להפעלת מכשירים – הצגת נתונים – עבודות "סופר רפאים" – הכנת חומר להדפסה – עזרה עם הכנת עבודות אקדמיות באנגלית – תיקון עבודות באנגלית – ייעוץ בעניני תסדיר – העתקה דיגיטלית – עבוד מילים באנגלית הולנדית ועברית


Profile last updated
Sep 14, 2020More translators and interpreters: Dutch to English - Hebrew to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search