Working languages:
Italian to English
Czech to English
Slovak to English

texasjava

Local time: 19:15 PDT (GMT-7)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
Linguistics

Rates
Italian to English - Rates: 0.06 - 0.08 CAD per word
Czech to English - Rates: 0.06 - 0.08 CAD per word
Slovak to English - Rates: 0.06 - 0.08 CAD per word
French to English - Rates: 0.06 - 0.08 USD per word
Payment methods accepted PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 1
Slovak to English: Slovak National Corpus
Source text - Slovak
Slovenský národný korpus (http://korpus.juls.savba.sk) – elektronická databáza slovenského jazyka – je zdrojom informácií o systéme slovenského jazyka a reálnom používaní jazykových prostriedkov vo veľkom rozsahu písaných textov rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov, vydavateľstiev, generácií, literárnych smerov a v korpuse hovorených prejavov.
Slovenský národný korpus tvoria:
- hlavná, primárna databáza veľkého národného korpusu prim-3.0 – písané texty z r. 1955 – 2007 v rozsahu 350 miliónov tokenov s lematizáciou a morfologickou anotáciou (nová verzia prim-4.0 v r. 2008 bude obsahovať vyše 500 mil. tokenov)
- ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-3.0 v rozsahu 1,2 milióna tokenov
- ručne syntakticky anotovaný korpus SZK v rozsahu 50 000 viet
- paralelné korpusy – francúzsko-slovenský, rusko-slovenský, pripravuje sa česko-slovenský
- Slovenská terminologická databáza v rozsahu takmer 4 000 terminologických záznamov
- Slovenský hovorený korpus – pracovná verzia obsahuje 200 000 tokenov
- elektronické lingvistické zdroje obsahujúce súčasné i staršie kodifikačné príručky a ďalšie lexikografické diela


Slovenský národný korpus je jediný projekt svojho druhu na Slovensku. Zhromažďuje, spracúva a uchováva rozsiahly materiál s reálnou podobou jazyka v danom období a sprostredkúva tento zdroj všetkým záujemcom o slovenský jazyk doma i v zahraničí. Je priekopníkom, iniciátorom a realizátorom elektronizácie jazykovedného výskumu na Slovensku. Zapája sa do medzinárodného trendu budovania jazykových a informačných technológií a pomáha zabezpečiť životaschopnosť slovenčiny v spektre európskych jazykov.


Slovenský národný korpus má každoročne okolo 250 registrovaných používateľov, neregistrovaní používatelia využívajú lingvistické zdroje priemerne 30-tisíckrát denne
a) na Slovensku sa začala systematicky rozvíjať nová vedná disciplína – korpusová lingvistika ako odbor počítačovej lingvistiky, na báze materiálu Slovenského národného korpusu sa koncipuje nový 8-zväzkový Slovník súčasného slovenského jazyka, aktualizujú sa vydania doterajších lexikografických i pravopisných príručiek, pripravuje sa frekvenčný, retrográdny a kolokačný slovník, realizuje sa rozsiahly lingvistický výskum;
b) výsledky spracovania korpusu, ako sú zoznamy slov, spoločné výskyty slov (kolokácie), frekvencia grafém, slabík, slov, spojení atď., sa používajú aj v neurológii, logopédii, psychológii, didaktike a predovšetkým v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka;
c) korpus je zdrojom fráz a viet na tvorbu cvičení pri výučbe slovenčiny ako cudzieho, ale aj ako materinského jazyka, využívajú ho učitelia na Slovensku i lektori slovenského jazyka v zahraničí a ako zdroj aktuálnych informácií o konkrétnych jazykových prostriedkoch ho využívajú i pracovníci so slovom v médiách a vydavateľstvách


Translation - English
Slovak National Corpus(http://korpus.juls.savba.sk) -Electronic database of the Slovak language.

-is an information resource about the system of the Slovak language and actual usage of language devices in a very broad range of written texts of diverse styles, genres, scientific domains, regions, publishing houses, generations, literary works as well as in spoken corpora

The Slovak national corpus consists of:
- The main, primary database of the large national corpus prim-3.0 -written texts from the years 1955-2007 within the scope of 350 million tokens with lemmatisation and morphological annotation(the new version prim-4.0 in 2008 contains more than 500 mil. Tokens)
- manual morphologically annotated corpus r-mak-3.0 with 1.2 million tokens
- manual syntactically annotated corpus SZK with 50,000 sentences
- parallel corpora – French-Slovak, Russian-Slovak and to come Czech-Slovak
- Slovak Terminological Database with almost 4,000 terminological lists
- Slovak Spoken Corpus – working version contains 200,000 tokens
- electronic linguistic resource containing both present and older codification dictionaries as well as other lexicographical works.


The Slovak national corpus is the only project of its kind in Slovakia. It gathers large, stored, treated material with real language patterns from the given time and distributes this resource to those who are interested in the Slovak language both domestically and abroad. It has been a pioneer, founder and implementer of linguistic research in Slovakia. As well, it has been integrated into the growing trend of linguistic and information technology and has helped insure the viability of the Slovak language in the spectrum of European languages.

The Slovak national corpus has about 250 registered users per year. Unregistered users take advantage of this linguistic resource almost 30,000 times per day.

a) a new scientific discipline has systematically started to develop in Slovakia – Corpus Linguistics as a branch of computational linguistics, based on material from the Slovak national corpus, is compiling a new 8-part dictionary „Slovnik súčasného slovenského jazyka“(Dictionary of the current Slovak language). Also the publication of present lexicographical and orthographical reference books is being updated, a frequency, retrograde and collocations dictionary is being prepared and extensive linguistic research is being fulfilled.

b) accomplishments of the treated corpus such as lists of words, co-occurrences of words (collocations), grapheme frequency, word pronunciation, combinations etc.., are even used by neurology, logopaedia, psychology, didactics and above all in the computational treatment of natural language;


c) the corpus is a resource of phrases and sentences for creating exercises not only for learners of Slovak as a foreign language, but also for native learners. Teachers in Slovakia make use of it as well as Slovak language instructors abroad. Writers in the media and publishing houses employ it as a resource for current information on concrete linguistic devices.

Translation education Bachelor's degree - Concordia
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Nov 2004.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Word, OmegaT
Bio
No content specified


Profile last updated
Feb 22, 2015More translators and interpreters: Italian to English - Czech to English - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search