Working languages:
Finnish to Russian
Estonian to Russian
English to Russian

Igor Ranne
High quality guaranteed

Helsinki, Etelä-Suomen Lääni, Finland
Local time: 03:59 EET (GMT+2)

Native in: Russian Native in Russian, Finnish Native in Finnish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in Finnish to Russian
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training, Project management
Expertise
Specializes in:
Business/Commerce (general)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Computers (general)Computers: Software
Law: Contract(s)Cooking / Culinary
InsuranceIT (Information Technology)
Law (general)Tourism & Travel

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 6, Questions answered: 3
Payment methods accepted Visa, MasterCard, Paypal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 9
Finnish to Russian: Insiders
Source text - Finnish
Yhtiön on järjestettävä yhtiön ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin ja ilmoitusvelvollisuuden säännöllinen valvonta.
...
Rahoitustarkastuksen standardi 5.3 sisäpiiri-ilmoituksista ja -rekistereistä on annettu tarkennukseksi arvopaperimarkkinalain 5 luvun ilmoitusvelvollisuutta sekä sisäpiirin omistusta koskevien julkisen ja yrityskohtaisen rekisterin pitämistä koskevien säännösten soveltamisesta. Määräys käsittää säännöt muun muassa ilmoitusvelvollisista (kohta 5.1) ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevista arvopapereista (kohta 5.3) sekä perus- ja muutosilmoituksista (kohta 5.4). Lisäksi standardi sisältää säännöt rekisterinpitäjän velvollisuuksista (jakso 8) ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä (jakso 9).
...
Translation - Russian
В отношении лиц, обладающих внутренней конфиденциальной информацией (инсайдеров) и обязанных представлять декларации, Общество должно организовать регулярный контроль их торговых операций и выполнения ими обязанности представления деклараций.
...
Пункт 5.3 Стандарта финансового контроля, рассматривающий декларации и реестры инсайдеров, издан в уточнение главы 5 Закона о рынке ценных бумаг и регламентирует применение положений, касающихся обязанности предоставления информации, а также ведения публичного реестра и реестра по предприятиям в отношении инсайдерской собственности. Положение рассматривает, в частности, нормативные правила в отношении обязанности декларирования (пункт 5.1), ценных бумаг, являющихся объектом декларирования (пункт 5.3), а также основных деклараций и деклараций об изменениях (пункт 5.4). Кроме того, стандарт содержит положения об обязанностях лица, ведущего реестр, (раздел 8) и о ведении инсайдерского реестра предприятия (раздел 9).
...
Estonian to Russian: Administrative Procedure Act
Source text - Estonian
...
§ 38. Tõendid
(1) Haldusorganil on õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud.
(2) Tõendiks võib olla menetlusosalise seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, paikvaatlus, tunnistaja ütlus ning eksperdi arvamus.
(3) Menetlusosaline on kohustatud haldusorganile esitama ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid. Selle kohustuse täitmata jätmisel võib haldusorgan soodustava haldusakti andmisel jätta taotluse läbi vaatamata.
§ 39. Ekspert ja tunnistaja haldusmenetluses
(1) Haldusorgan kaasab eksperdi või tunnistaja haldusmenetlusse tema nõusolekul, kui seadus ei näe ette tema menetluses osalemise kohustust. Tunnistajana ei või menetlusse kaasata isikuid, keda keelab tunnistajana üle kuulata tsiviilkohtumenetluse seadustik.
(2) Kui eksperdi osavõtt haldusmenetlusest on ette nähtud seadusega, võib ekspert arvamuse andmisest keelduda tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel.
[Lõike 3 sõnastus kuni 31.12.2005]
(3) Tunnistaja kuulatakse üle tsiviilkohtumenetluse seadustikuga sätestatud korras. Tunnistaja võib ütluste andmisest keelduda, kui ta on menetlusosalisega seotud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 103 lõikes 1 sätestatud viisil või tema poolt ütluste andmisega võiks kaasneda tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 103 lõikes 2 nimetatud tagajärg.
[Lõike 3 sõnastus alates 1.01.2006]
(3) Tunnistaja kuulatakse üle tsiviilkohtumenetluse seadustikuga sätestatud korras.
(4) Eksperdil ja tunnistajal on õigus oma ülesannete täitmise eest saada tasu või hüvitist tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel.
(5) Tunnistajale ja eksperdile raha väljamaksmise korra määrab Vabariigi Valitsus. Väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstakse sõidu-, korteri- ja päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud suuruses.
(6) Eksperdi või tunnistaja kaasamise kulud kannab isik või haldusorgan, kelle taotlusel tunnistaja või ekspert kaasati.
[RT I 2005, 39, 308 – jõust. 1.01.2006]
§ 40. Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine
(1) Enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.
(2) Enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.
(3) Haldusmenetluse võib läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui:
1) viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda;
2) menetlusosalise poolt taotluses või seletuses esitatud andmetest ei kalduta kõrvale ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks;
3) asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks;
4) arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev haldusaktist või toimingust teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti või toimingu eesmärki;
5) menetlusosaline ei ole teada või kui sooritatav toiming puudutab määratlemata hulka isikuid ja nende kindlakstegemine ei ole mõistliku aja jooksul võimalik;
6) haldusakt antakse üldkorraldusena või menetlusosaliste arv on suurem kui 50;
7) muudel seaduses sätestatud juhtudel.
...
Translation - Russian
...
Статья 38. Доказательства
(1) Административный орган имеет право в ходе административной процедуры потребовать от участников процедуры и иных лиц представления имеющихся в их распоряжении доказательств и данных, на основании которых административный орган определяет важные для разрешения дела обстоятельства.
(2) Доказательством может являться объяснение участника процедуры, документальное доказательство, вещественное доказательство, осмотр на месте, показание свидетеля и мнение эксперта.
(3) Участник процедуры обязан представлять и сообщать административному органу известные ему обстоятельства и доказательства, имеющие важность в ходе процедуры. При невыполнении данной обязанности административный орган вправе при издании административного акта в пользу какого-либо лица оставить ходатайство без рассмотрения.
Статья 39. Эксперт и свидетель в административной процедуре
(1) Административный орган привлекает эксперта или свидетеля к административной процедуре по его согласию, если закон не предусматривает обязанности его участия в процедуре. В качестве свидетеля к процедуре не могут привлекаться лица, заслушивание которых в качестве свидетелей запрещается Гражданским процессуальным кодексом.
(2) Если участие эксперта в административной процедуре предусмотрено законом, эксперт вправе отказаться от выдачи заключения по основаниям, установленным Гражданским процессуальным кодексом.
[Формулировка части 3 до 31.12.2005]
(3) Свидетель заслушивается в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом. Свидетель вправе отказаться от дачи показаний, если он связан с участником процедуры образом, установленным частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса, либо если дача им показаний может повлечь за собой последствие, указанное в части 2 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса.
[Формулировка части 3 с 1.01.2006]
(3) Свидетель заслушивается в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом.
(4) Эксперт и свидетель имеют право получать за выполнение своих задач вознаграждение или компенсацию на основаниях, установленных Гражданским процессуальным кодексом.
(5) Порядок выплаты денег свидетелю или эксперту устанавливается Правительством Республики. Эксперту или свидетелю, участвующему в административной процедуре за пределами своего места жительства, выплачиваются деньги за проезд, квартирные и суточные деньги в объеме, утвержденном постановлением Правительства Республики.
(6) Расходы по привлечению эксперта или свидетеля несет лицо или административный орган, по ходатайству которого свидетель или эксперт были привлечены.
[RT I 2005, 39, 308 – вступ. в силу 1.01.2006]
Статья 40. Заслушивание мнения и возражений участника процедуры
(1) До издания административного акта административный орган должен предоставить участнику процедуры возможность изложить в письменной, устной или иной подходящей форме свое мнение и возражения по делу.
(2) До совершения в отношении участника процедуры такого действия, которое может нанести ущерб его правам, административный орган должен предоставить ему возможность для представления мнения и возражений.
(3) Административная процедура может проводиться без заслушивания мнения и возражений участника процедуры, если:
1) для предотвращения ущерба, вытекающего из задержки, либо для защиты публичных интересов необходимо действовать без промедления;
2) в данных, представленных участником процедуры в ходатайстве или пояснении, не имеется расхождений, и отсутствует необходимость получения дополнительных данных;
3) решение по делу не принимается в ущерб данного участника процедуры;
4) связанное с предоставлением возможности изложения мнения или возражений информирование об административном акте или действии не позволяет достичь цели административного акта или действия;
5) участник процедуры неизвестен либо если совершаемое действие затрагивает неопределенное число лиц, и их установление не является возможным в течение разумного срока;
6) административный акт издается в виде общего приказа либо число участников процедуры превышает 50;
7) в иных установленных законом случаях.
...
English to Russian: Variable reach truck
Source text - English
...
3.3 DRIVING
NOTICE! Follow all the safety instructions described in chapter 1.
By turning the direction lever to desired travelling direction, the truck will move when the RPM of the engine is raised.
Before changing the travelling direction, it is recommended to fully stop the truck using the brake pedal. Thus the lifetime of the transmission is extended.
Do not use small gears at high speed or high gears at low speed to increase lifetime of the transmission. Using too high gear at low speed may cause overheating of the transmission.
If any of the warning lights except the overload is on while the engine is running, do not operate the machine. Contact service personnel to solve the problem.
If temperature of the transmission rises in very heavy usage and warning light is on, gear will automatically go to neutral position until the temperature is under the limit. It is strongly recommended to set gear manually on neutral position and let the engine run free until the temperature is 100 °C or less.
Switch the gear to neutral position while the machine is stationary to prevent overheating of the transmission.
When parking the truck, lower forks to the ground and turn parking brake on even if parking brake is automatically set on when the engine is turned off.
After heavy usage, it is strongly recommended to let the engine run without load for a few minutes to cool down turbocharger. Engine is stopped by turning the ignition key to
0-position. Switch off the main switch when the machine is parked for a longer period.
The truck may not be towed for a long distance without detaching the propeller shaft from the drive axle. If the propeller shaft is not detached transmission may be damaged due to lack of lubrication. Parking brake of the drive shaft has to be also opened before towing unless the front tires are lifted off the ground.
Engine may not be stopped when the truck is moving (for example when driving downhill) because lubrication of the transmission is dependent on running of the engine.
If the oil pressure drops the engine will automatically be stopped.
...
Translation - Russian
...
3.3 ДВИЖЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ! Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, приведённые в главе 1.
Путём поворота рычага направления выбирают нужное направление, погрузчик начинает двигаться при увеличении скорости вращения двигателя.
До изменения направления движения рекомендуется полностью остановить машину, используя педаль тормоза. Это увеличивает срок службы трансмиссии.
Не используйте низких передач на большой скорости и высоких передач на малой. Это продлит срок службы трансмиссии. Использование слишком высокой передачи на малой скорости может вызвать перегрев трансмиссии.
При включении предупредительных огней, кроме перегрузки, во время работы двигателя не эксплуатируйте машину. Обратитесь к обслуживающему персоналу для решения проблемы.
В случае повышения температуры трансмиссии при сильной эксплуатационной нагрузке и зажигания предупреждающего огня, передача автоматически переключится на нейтральную, пока не температура не станет ниже установленного предела. Настоятельно рекомендуется включить нейтральную передачу и дать двигателю работать на холостом ходу, пока температура не будет 100 °C или ниже.
Включите нейтральную передачу, если машина стоит на месте, для предотвращения перегревания трансмиссии.
При парковке погрузчика опустите вилы на землю и включите стояночный тормоз либо стояночный тормоз включится автоматически при выключении двигателя.
После сильной рабочей нагрузки настоятельно рекомендуется дать двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора. Двигатель будет остановлен при повороте ключа зажигания в положение 0. Выключите главный переключатель на время более длительной стоянки машины.
Погрузчик нельзя буксировать на длинное расстояние без отсоединения карданного вала от ведущей оси. С неотсоединённым карданным валом трансмиссия может получить повреждения из-за недостатка смазки. Стояночный тормоз ведущего вала также должен быть отпущен, если передние колёса не подняты над землёй.
Двигатель нельзя останавливать во время движения погрузчика (например, при движении под уклон), так как смазка трансмиссии зависит от работы двигателя.
При падении давления масла двигатель будет автоматически остановлен.
...
Russian to Finnish: Cultural cooperation
Source text - Russian
...
1. Учебно-методическая работа.
Обмен опытом по методикам обучения рисунку, живописи, росписи по дереву, проведение мастер классов, семинаров, участие в конференциях.
2. Учебная деятельность.
Народный художественный университет предлагает совместно организовать занятия с финскими гражданами по этим видам искусства в Санкт-Петербурге или в регионах Финляндии. По этому вопросу мы уже вели предварительные переговоры с Институтом России и Восточной Европы в г. Хельсинки.
3. Исследовательская деятельность.
При участии ученых и специалистов планируем изучать то, как занятия изобразительным искусством влияют на человека – на формирование личности, продуктивность интеллекта и на физиологические функции организма. Уже проведены большие исследования в этой области, получены сенсационные результаты: определен баланс эмоций и рационального мышления в продукте интеллекта. Рассчитали, что стереотипы этики и эстетики обеспечивают 80 % валового внутреннего продукта страны. Показано принципиальное значение образного мышления для профилактики деструктивных мотивов поведения, таких как: употребление наркотиков или вспышки агрессивности в отношении других людей. Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения.
Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале ХХХ.
...
Translation - Finnish
...
1. Opetus-metodinen työ
Piirtämisen, maalaustaiteen ja puumaalauksen opetusmenetelmiin liittyvä kokemustenvaihto, mestariluokkien ja seminaarien järjestäminen, konferensseihin osallistuminen.
2. Opetustoiminta
Kansan taideyliopisto ehdottaa, että järjestetään yhdessä Suomen kansalaisiin ja em. taidelajeihin liittyvät opinnot Pietarissa tai Suomen kunnissa. Tästä olemme jo alustavasti neuvotelleet Helsingissä sijaitsevan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kanssa.
3. Tutkimustoiminta
Tiedemiesten ja asiantuntijoiden osallistuessaan aiomme tutkia sitä, miten kuvaamataiteen opinnot vaikuttavat ihmiseen – persoonallisuuden kehittymiseen, älyn tehokkuuteen ja organismin fysiologisiin funktioihin. Tällä alalla on jo tehty suuri tutkimustyö ja saatu sensaatiotuloksia: on määritelty älyllisen toiminnan emootioiden ja rationaalisen ajattelun osuudet. On laskettu, että etiikkaan ja estetiikkaan liittyvät stereotyypit takaavat 80 % maan bruttokansantulosta. On todettu hahmoajattelun periaatteellinen merkitys tuhoisien käytösmotiivien ehkäisyssä kuten päihteiden käyttö ja aggressioimpulssit muita ihmisiä kohtaan. Kaikki nämä kysymykset vaativat lisätutkimuksia.
Tehdyn tutkimustyön tulokset on julkaistu XXX-aikakauslehden sivuilla.
...
Estonian to Finnish: Board Meeting Minutes
Source text - Estonian
...
Koosoleku avas Aktsiaseltsi juhatuse liige XXX ja tutvustas hääletamise reegleid ja Koosoleku läbiviimise korda. Pärast päevakorrapunkti tutvustamist on viie (5) minuti jooksul võimalus esitada küsimusi ja/või teha ettepanekuid päevakorrapunkti kohta. Soovist esitada küsimusi või teha täiendavaid ettepanekuid antakse käega märku. Iga päevakorrapunkti osas toimub hääletamine suulises vormis, mille tulemused kantakse Koosoleku protokolli. Hääletatud päevakorrapunkti hääletamistulemused tehakse teatavaks pärast järgmise päevakorrapunkti läbiarutamist ja enne hääletamist. Pärast päevakorra ammendumist on võimalus sõnavõttudeks, mille aeg on piiratud kolme (3) minutiga. Soovist sõna võtta antakse käega märku ning sõna annab Koosoleku juhataja.
...
Translation - Finnish
...
Osakeyhtiön hallituksen jäsen XXX avasi kokouksen ja esitteli äänestyssäännöt ja kokousjärjestyksen. Esityslistan kohtiin tutustumisen jälkeen on viiden (5) minuutin kuluessa mahdollisuus esittää kysymyksiä ja/tai tehdä ehdotuksia esityslistasta. Halusta esittää kysymyksiä tai tehdä täydentäviä ehdotuksia annetaan merkki kädellä. Kustakin esityslistan kohdasta äänestetään suullisesti ja äänestystulokset merkitään kokouspöytäkirjaan. Äänestetyn esityslistakohdan äänestystulokset annetaan tiedoksi seuraavan esityslistakohdan käsittelyn jälkeen ja ennen äänestämistä. Kun esityslista on käsitelty loppuun, on mahdollisuus puheenvuoroihin, joiden aika on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. Halusta puheenvuoroon annetaan merkki kädellä ja puheenvuoron antaa kokouksen puheenjohtaja.
...
English to Finnish: Injection regulating valve
Source text - English
...
3 Operation
3.1 Installation

Storage
If the valve is stored before installation for a longer time, prevent corrosion by appropriate measures (as corresponding packing, dry, ventilated storage).

Installation
Observe flow direction when installing the valve, see flow direction arrow on the body.
Favourite installation position: spindle vertical, actuator above. All other installation positions are possible if the used actuator allows that. In case of horizontal spindle the actuator should be supported.
Provide free space for service, maintenance and disassembly.
Slightly open the valve before welding in to prevent bracing by heat. Observe the relevant welding and annealing regulations while welding.
Use suspending wires out of plastic for transport of the valve to prevent damages. The actuator has respective marks to fasten the wires. In addition the fastening can take place in any position. Unsuitable points are the handwheel and the change lever at the actuator.

Commissioning
The valve is outlined for normal operating conditions. In case of differing conditions while operating check the reliability. Consultation is recommended in any case one-sided pressure tests, pickling, flushing or discharge are planed.
It is wise to open the valve after the commissioning at the latest and to remove dirt and foreign bodies. If necessary, grind the sealing faces anew.

3.2 Pickling Resistance

General
As a rule the known heat-resistant structural steels will be used for the valve manufacturing of pressure-leading parts as they are also used for the pipe lines. Attacks at the surface by the pickling solution are normally harmless. To guarantee the function different components which perhaps can be attacked by the pickling solutions and endanger the function are manufactured out of stainless materials. To these belong spindle, guiding parts, sealing faces, contact faces of gaskets, piston rings and so on. Further information of the used materials are in the part lists.
With these details the pickling company itself can check the resistance of the materials in regard of the used procedure. On request material samples can be made available.
For the generally usual pickling procedures XXX valves are resistant to pickling besides the following restrictions. A check by the pickling company is recommended nevertheless.

Packings and gaskets
If packings and gaskets contact the pickling solution, the liquid will penetrate into the capillary tubes of the soft material part. The solution cannot be removed completely by flushing and leads to corrosions of the surrounding areas. Therefore we recommend the replacement of packings and gaskets after the pickling procedure.

3.3 Cleaning of the System
Regulating valves with perforated disc (and silencing system) are distinguished by a special low vibration and noise rate. These desirable properties will be reached by division of the steam flow into many small part flows. As the flow diameters are relatively small they are special sensitive to soiling through welding spatters, electrode waste and other foreign bodies that come into the lines while assembling the plant. If such parts stick in the perforated disc, severe damages at the perforated disc and the seat will follow while actuating the valve. Perhaps an actuation of the valve is not possible any longer.
Before the first commissioning, carefully clean the system by pickling, flushing or discharge. In doing so the valves should stand in open position and should not be actuated. After cleaning disassemble the valves and remove all foreign bodies.
This additional expenditure guarantees the later satisfactory operation of the valves.
...
Translation - Finnish
...
3 Käyttö
3.1 Asennus

Varastointi
Mikäli venttiiliä säilytetään ennen asennusta pitempään, estä korroosio asianmukaisilla välineillä (kuten pakkaus sekä kuiva ja ilmastoitu varastotila).

Asennus
Asentaessasi venttiiliä noudata virtaussuuntaa (ks. runkoon merkitty nuoli).
Suosituin asennusasento: kara ylöspäin, toimilaite alaspäin. Kaikki muut asennusasennot ovat mahdollisia, jos käytössä oleva toimilaite mahdollistaa ne. Mikäli kyseessä on vaakasuora kara, toimilaite on tuettava.
Järjestä vapaa tila käyttöä, huoltoa ja purkua varten.
Avaa venttiili hieman ennen hitsausta välttääksesi lämpöjännitettä. Hitsatessasi noudata asianmukaisia hitsaus- ja hehkutusohjeita.
Kuljettaessasi venttiiliä käytä muovisia nostoköysiä vahingoittumisen välttämiseksi. Toimilaitteessa on merkinnät köysien kiinnittämiseksi. Lisäksi ne voidaan kiinnittää eri asennoissa. Sopimattomia pisteitä ovat ohjauspyörä ja toimilaitteen siirtovipu.
Käyttöönotto
Venttiili on tarkoitettu tavallisiin käyttöolosuhteisiin. Muissa olosuhteissa täytyy tehdä käyttötarkastus hyvän toiminnan takaamiseksi. Suositellaan konsultointia yksisuuntaisiin painetesteihin, peittaukseen, huuhteluun tai tyhjennykseen liittyvissä kysymyksissä.
Kannattaa avata venttiili käyttöönoton jälkeen ja poistaa lika ja vieraat esineet. Tarvittaessa hio tiivistepinnat uudelleen.

3.2 Syöpymiskestävyys

Yleistä
Yleensä tietyntyyppisiä kuumalujia koneteräksiä käytetään venttiiliä valmistettaessa paineosissa samoin kuin putkissa. Peittausliuos ei useimmiten vahingoita pintoja. Muut osat, joihin saattaa joutua peittausliuosta ja jotka saattavat joutua vaaraan, on valmistettu ruostumattomista materiaaleista käyttökunnon takaamiseksi. Niihin kuuluvat kara, ohjaimet, tiivistepinnat, välitiivisteiden kosketuspinnat, männänrenkaat jne. Lisätietoja käytetyistä materiaaleista löytyy osaluetteloista.
Niiden tietojen avulla peittaamo voi itse tarkistaa materiaalien vastuksen riippuen käytetystä prosessista. Materiaalinäytteet voidaan saada pyydettäessä.
Yleisiin peittausmenetelmiin nähden XXX-venttiilit ovat syöpymiskestäviä seuraavia rajoituksia lukuun ottamatta. Peittaamon kannattaa kuitenkin suorittaa tarkastus.

Tiivisteet ja välitiivisteet
Mikäli tiivisteet ja välitiivisteet joutuvat kosketuksiin peittausliuoksen kanssa, tunkeutuu neste pehmeiden materiaaliosien kapillaareihin. Liuosta ei voida poistaa kokonaan huuhtelemalla ja se aiheuttaa viereisten alueiden korroosion. Tämän takia suosittelemme tiivisteiden ja välitiivisteiden vaihtoa peittauksen jälkeen.

3.3 Järjestelmän puhdistus

Rei’itetyllä levyllä (ja äänenvaimennusjärjestelmällä) varustetuille säätöventtiileille on ominaista erittäin matala tärinä- ja melutaso. Nämä hyvät ominaisuudet saavutetaan jakamalla höyryvirta useiksi osavirroiksi. Koska virtaushalkaisijat ovat suhteellisen pieniä, virrat ovat erittäin alttiita likaantumiselle hitsausroiskeista, elektrodien jätteistä ja muista vieraista esineistä, jotka joutuvat tehtaassa asennettuihin putkiin. Mikäli tällaiset osat tunkeutuvat rei’itettyyn levyyn, rei’itetty levy ja venttiilipesä vahingoittuvat vakavasti venttiilin aktivoituessa. Tämän takia venttiilin aktivointiajan on oltava mahdollisimman lyhyt.
Puhdista huolellisesti järjestelmä peittaamalla, huuhtelemalla tai tyhjentämällä ennen käyttöönottoa. Tällöin venttiilien on oltava auki eikä niitä saa aktivoida. Puhdistuksen jälkeen pura venttiilit ja poista kaikki vieraat esineet.
Tämä lisäkustannus takaa venttiilien hyvän toiminnan myöhemmin.
...
Russian to Estonian: Economic scenario
Source text - Russian
О сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 год и на период до 2007 года
Сценарные условия не претендуют на роль макропрогноза, их назначение - определить наиболее вероятные сценарии развития внешних и внутренних условий, а также сформировать основные параметры экономической политики, которые оказывают влияние на функционирование (хозяйственную деятельность и поведение) субъектов экономики
Среди внешних условий к ним относятся динамика и уровень мировых цен на нефть и газ и экспорт нефти и газа.
Их значение характеризуется тем, что в 2003 году, по оценке Минэкономразвития, из 7,3 % роста ВВП примерно 2 п.п. индуцируются высоким уровнем и повышательной динамикой цен на нефть, а общий рост физического объема экспорта всех товаров определяет около 3,2 п.п. роста ВВП.
Информация ведущих энергетических агенств указывает на вероятность возвращения к умеренным ценам на нефть в 2005 году, что будет обусловлено ростом добычи в странах, не входящих в ОПЕК и значительных объемов и инвестиций в транспортную инфраструктуру и добывающие мощности.
При этом возможна некоторая корректировка вверх в случае политической нестабильности в какой-либо из стран-экспортеров.
Укреплению рубля способствовало и значительное снижение оттока капитала.
Динамика импорта будет определяться в среднесрочной перспективе постепенным укреплением курса рубля, потребностями технологического перевооружения растущей экономики, а также ростом располагаемых доходов предприятий и населения. Среднегодовой темп роста импорта за период 2004-2007 гг. составит около 13 % и будет определять снижение положительного сальдо товаров и услуг.
В 2004 и 2005 годах вклад внешнеэкономических факторов в рост ВВП по сравнению с 2003 годом несколько снижается. Так, превышение цен на нефть среднего уровня будет обеспечивать в 2004 г. около 1,5 процентного пункта прироста ВВП, а в 2005-2007 годах – лишь 1,0–1,2 п.п. Снижается роль роста физического объема экспорта с 3,2 п.п. в 2003 году до 1,2 п.п. в 2007 году. Роль основных внутренних факторов (рост реальных доходов населения и инвестиций в основной капитал) будет последовательно возрастать, обеспечивая около 4 процентных пунктов прироста ВВП в 2004 году и до 5 п.п. в 2007 году. Рост эффективности внутренних факторов будет происходить как результат осуществляемых институциональных и структурных реформ и формирования благоприятного инвестиционного климата.
В результате, наиболее вероятный темп прироста ВВП при указанных условиях составит 5,8 процентов в 2004 году и превысит 6 % к 2007 году.
Роль отдельных внутренних факторов также будет меняться.
Снижение налоговой нагрузки на экономику, прежде всего ставки ЕСН, будет способствовать также развитию процессов легализации заработной платы. Прогноз фонда заработной платы на 2005 год исходит из условий необходимости обеспечения неинфляционного роста заработной платы за счет повышения производительности труда и снижения налоговой нагрузки на фонд заработной платы. При этом оценка роста реальной заработной платы в связи с уменьшением эффективной ставки ЕСН с 35,6 до 24,4 % составляет примерно 3–3,5 %.
В результате по оценке, в 2007 году доля фонда заработной платы в ВВП может увеличиться до 30,4% по сравнению с 24,5% в 2003 году.
Опережающий рост реальных доходов обеспечит повышение доли потребления домашних хозяйств в ВВП в среднесрочной перспективе, которая увеличится с 49,7% в 2003 году до 53,7% в 2007 году.
Обеспечение высоких темпов экономического роста создаст необходимые условия для позитивных, ощутимых для массовых групп населения изменений в социальной сфере. Реальные располагаемые доходы населения в 2007 году увеличатся по сравнению с 2003 годом на 34-40 процентов.
Более быстрым темпом будут расти доходы малообеспеченных социальных групп. Тем самым будет создана основа для устойчивого расширения массового внутреннего спроса и перехода в перспективе к устойчивому экономическому росту.
Среди источников инвестиций все большую роль будут играть привлеченные средства. Рост привлеченных средств будет осуществляться в основном за счет кредитов банков и иностранных инвестиций, компенсируя таким образом снижение доли бюджетных средств. Доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций по II варианту возрастет с 55 % в 2002 году до 61 % в 2007 году.
Также ожидается рост доли прибыли, направляемой на инвестиции, в общем объеме прибыли (до 45–46 % к 2007 году ) и амортизации (до 85 % к 2007 году).
Рост инвестиций и потребительского спроса обеспечат устойчивые темпы роста промышленности. Среднегодовые темпы роста промышленного производства составят на период 2004–2007 годов около 5,5 процентов.
Прогноз развития отдельных отраслей будет более детально проработан на основе одобренных сценарных условий
Отмечу, что среди внутренних условий одним из принципиальных является достижение целевых уровней снижения инфляций.
По обоим вариантам инфляция снижается с 12 % в 2003 году до 4–6 % в 2007 и с постепенным дальнейшим понижением до 2–4 % к 2010 году. Достижение целевого уровня инфляции будет обеспечиваться всем комплексом согласованных мер в области денежно-кредитной, бюджетной, тарифной, налоговой, валютной, структурной и социальной политики Правительства Российской Федерации и Банка России.
Одним из факторов, способным повлиять на динамику цен и экономическое развитие, является реализация тарифной политики в сфере регулирования цен естественных монополий.
Учитывая, что инфляция в 2005 году должна снизится до 6,5–8,5 % (против 10 % в 2004 году), вклад увеличения регулируемых цен и тарифов 2005 году в инфляции не должен превышать 2,6–2,7 процентных пунктов, в 2006-2007 гг. – 2,3–2,4 и 1,9–2 процентных пунктов соответственно.
Translation - Estonian
Vene Föderatsiooni sotsiaal-majandusliku arengu stsenaariumidest aastail 2005 kuni 2007.
Esitatud stsenaariumid ei pretendeeri makroprognoosi rollile. Nende eesmärgiks on määrata sise- ja välistingimuste arenemise kõige tõenäolisemad stsenaariumid ning välja töötada majanduspoliitika põhilised parameetrid, mis mõjutavad majanduse subjektide funktsioneerimist (majandustegevust ja käitumist).
Välistingimuste hulka kuuluvad nafta ja gaasi maailmahindade dünaamika ja tase ning nafta ja gaasi eksport.
Nende tähendust iseloomustab see, et aastal 2003 on majandusarengu-ministeeriumi (majandusministeeriumi) hinnangul SKT kasvu 7,3 %st umbes 2 % tingitud naftahindade kõrgest tasemest ja kasvudünaamikast ja kõikide kaupade ekspordi füüsilise mahu kasv määrab umbes 3,2% SKT kasvu. Juhtivate energiaagentuuride informatsioon osutab, et aastal 2005 muutuvad nafta hinnad tõenäoliselt taas mõõdukateks, mis on tingitud sellest, et OPECsse mittekuuluvate riikide naftatoodang kasvab ja tehakse suuri investeeringuid transpordi infrastruktuuri ja tootmisvõimsustesse. Seejuures on võimalik mõningane korrektsioon ülespoole juhul, kui mõnes naftat eksportivas riigis esineb poliitilist ebastabiilsust.
Rubla tugevnemisele aitas kaasa ka kapitali äravoolu oluline vähenemine.
Impordi dünaamika määravad keskmises perspektiivis rublakursi järk-järguline tugevnemine, tarve varustada kasvavat majandust uue tehnikaga ning ettevõtete ja rahvastiku kasutada olevate tulude kasv. Impordi keskmine kasvutempo on ajavahemikul 2004-2007 a. umbes 13% ja see hakkab määrama kaupade ning teenuste positiivse saldo vähenemist.
Aastail 2004 ja 2005 välismajanduslike tegurite panus SKT kasvu võrreldes aastaga 2003 mõnel määral langeb. Nt nafta keskmise hinnnataseme ületamine kindlustab aastal 2004 SKT kasvu umbes 1,5% ja aastail 2005-2007 vaid 1,0-1,2%. Ekspordi füüsilise mahu kasvu osakaal väheneb 3,2%st aastal 2003 1,2%ni aastal 2007. Põhiliste sisemajandustegurite (rahvastiku reaaltulud ja põhivarasse tehtavad investeeringud) roll hakkab järjekindlalt kasvama, tagades SKT kasvu umbes 4%st aastal 2004 kuni 5%ni aastal 2007. Sisemajanduse efektiivsuse kasv hakkab toimuma institutsionaalsete ja struktuursete reformide ja soodsa investeeringukliima kujunemise tulemusena.
Kõige tõenäolisem SKT kasvutempo on nimetatud tingimustel järelikult 5,8% aastal 2004 ja ületab 6% aastaks 2007. Majanduse maksukoormuse ja ennekõike ühtse sotsiaalmaksu (ÜSM) määra vähendamine soodustab ka töötasu legaliseerimis-protsesside arengut. Palgafondi 2005. a. prognoos lähtub nendest tingimustest - tuleb kindlustada töötasu kasv mitte inflatsiooni vaid tööviljakuse suurendamise ja palgafondi maksukoormuse vähendamise arvel. Seejuures on hinnang reaalpalga kasvule seoses ÜSMi efektiivse määra vähendamisega 35,6%st kuni 24,4%ni umbes 3-3,5 %.
Selle tulemusena võib 2007. aastal palgafondi osa hinnangulisest SKTst kasvada 30,4%ni võrreldes 24,5%ga aastal 2003. Reaaltulude ennetav kasv kindlustab keskmises perspektiivis kodumajapidamistes SKT tarbimisosa suurenemise 49,7%st 2003. a. 53,7%ni 2007. aastal. Majanduse kiire kasvutempo kindlustamine loob vajalikud tingimused sotsiaalsfääri positiivseteks, laiadele rahvahulkadele märgatavate muutuste toimumiseks. Rahva kasutada olevad reaaltulud kasvavad 2007. aastal võrreldes 2003. aastaga 34-40%.
Kiirema tempoga hakkavad kasvama vähese sissetulekuga ügiskonnagruppide tulud. Sellega moodustatakse alus siseriikliku nõudluse püsivaks suurenemiseks ning edaspidiseks stabiilseks majanduskasvuks.
Investeeringute osas omandavad üha suuremat rolli kaasatud uued vahendid. Nende vahendite kasv hakkab toimuma peamiselt pangalaenude ja välisinvesteeringute arvelt, kompenseerides sellega eelarve vahendite osa vähendamist. Variandi II järgi kasvab ligimeelitatud investeeringute osa investeeringute üldmahust 55%st aastal 2002 61%ni aastal 2007.
Lisaks oodatakse investeeringuteks suunatava kasumiosa kasvu kasumi üldmahust (kuni 45-46%ni aastaks 2007) ja amortiseerimisest (kuni 85%ni aastal 2007). Investeeringute ja tarbijanõudluse kasv kindlustavad tööstuse stabiilse kasvutempo. Tööstustoodangu aasta keskmine kasvutempo on ajavahemikul 2004-2007 umbes 5,5%.
Erinevate majandusharude arenguprognoos töötatakse üksikasjalikumalt välja heakskiidetud stsenaariumitingimuste alusel. Rõhutan, et sisetingimustest on oluline vähendada inflatsiooni sihttasemeni. Mõlema variandi järgi alaneb inflatsioon 12%st aastal 2003 kuni 4-6%ni aastal 2007 ning järk-järgult aastaks 2010 kuni 2-4%ni. Inflatsiooni sihttaseme saavutamine kindlustatakse kompleksselt Vene Föderatsiooni Valitsuse ja Venemaa Panga raha-, krediidi-, tariifi-, maksu-, valuuta-, struktuuri- ja sotsiaalpoliitika valdkondades rakendatavate abinõudega. Üheks teguriks, mis on võimeline mõjutama hindade dünaamikat ja majanduse arengut, on tariifipoliitika rakendamine loomulike monopolide hindade reguleerimisel.
Arvestades, et 2005. aastal peab inflatsioon alanema 6,5-8,5%ni (võrreldes 10%ga aastal 2004), ei tohi reguleeritavate hindade ja tariifide osa inflatsioonist 2005. aastal ületada 2,6-2,7% ning vastavalt 2,3-2,4% ja 1,9-2,0% aastail 2006-2007.
Finnish to Estonian: Cure cream
Source text - Finnish
...
Mitä miesten pitäisi ottaa huomioon XXX-hoidon aikana?
Miesten, joilla on kondyloomia esinahan alla, tulee vetää esinahka taaksepäin ja pestä terska ja esinahka sisäpuolelta päivittäin. Esinahan kireyden ilmaantuminen on todennäköisempää, jos aluetta ei pestä päivittäin. Esinahan kireyden ja liikkumisen vaikeutumisen varhaisia merkkejä ovat turvotus ja ihon kuoriutuminen tai vaikeudet vetää esinahka taaksepäin. Oireiden ilmetessä on hoito keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Millaisia haittavaikutuksia XXX:lla saattaa olla?
Kuten muutkin lääkkeet, myös XXX-emulsiovoide saattaa aiheuttaa joitakin ei-toivottuja vaikutuksia. Monet XXX-emulsiovoiteen haittavaikutuksista johtuvat lääkkeen paikallisesta vaikutuksesta ihollasi. Tällaisia tavallisia vaikutuksia ovat ihon punoitus, nirhaumat, hilseilyjä turvotus voiteen levityskohdassa. Myös muita ihoreaktioita kuten ihonalaista kovettumista, pieniä avohaavoja, paranevan kohdan rupeutumista ja pieniä ihonalaisia rakkuloita saattaa ilmetä. Useimmat näistä reaktioista ovat lieviä, ja iho palautuu normaaliksi noin kahden viikon kuluessa voiteen käytön lopettamisesta.

Mitä pitäisi tehdä, jos haittavaikutuksia ilmenee?
Mikäli olosi tuntuu liian epämukavalta, pese voide pois miedolla saippualla ja vedellä. Voit keskeyttää hoidon ja jatkaa voiteen käyttöä kun ihoreaktiot ovat rauhoittuneet. Jos oireet pitkittyvät, eikä tilanne helpotu tai voit huonosti XXX-hoidon aikana, kerro siitä mahdollisimman pian hoitavalle lääkärille.

Tietoa papilloomavirustulehduksesta
Papilloomavirustulehdus on yleisin nuorten sukupuoliteitse tarttuva virustauti. Sen aiheuttajaa papilloomavirusta (human papillomavirus, HPV) on kuvattu yli 100 erilaista tyyppiä. Osa aiheuttaa syylämäisiä kondyloomia sukuelinten alueelle ja suurempi osa esim. papa-kokeessa ilmeneviä piileviä tulehduksia. Kondyloomat edustavat siis vain pientä osaa kaikista papilloomavirusinfektioista. Jopa kolmasosa nuorista aikuisista on papilloomaviruksen kantajia.

Kuinka papilloomavirus tarttuu?
Papilloomavirus tarttuu pääasiallisesti sukupuoliteitse suorassa limakalvokontaktissa. Limakalvolla esiintyvä muu samanaikainen tulehdus tai limakalvovaurio lisää tartuntavaaraa. Näkyvät kondyloomat voivat ilmaantua jo muutaman viikon kuluttua altistumisesta. Solumuutoksina ilmenevä papilloomavirustulehdus saattaa tulla esille vasta vuosien kuluttua papa-kokeessa. Tarkkaa tartunnan itämisaikaa on vaikea ilmoittaa.

Missä kondyloomat sijaitsevat?
Naisilla kondyloomat sijaitsevat tavallisimmin häpyhuulissa, välilihan seudussa, peräaukon ympärillä, peräaukossa, virtsaputken suulla, emättimen seinämillä tai joskus kohdunnapukassa.
Miehillä kondyloomat sijaitsevat tavallisimmin esinahan alla, peniksen varressa, virtsaputken suulla, peräaukon ympärillä tai peräaukossa.
...
Translation - Estonian
Mida meestel tuleks tähele panna XXX-ravi ajal?
Mehed, kellel on kondüloome eesnaha all, peavad tõmbama eesnaha tagasi ja pesema sugutilukki ja eesnahka seestpoolt iga päev. Eesnaha pingulolek ilmneb tõenäolisemalt siis, kui piirkonda iga päev ei pesta. Eesnaha pinguldatuse ja liikumise raskenemise varased märgid on turse ja naha koordumine või raskused eesnaha tahatõmbamisel. Kui sellised sümptomid ilmnevad, tuleb ravi koheselt katkestada ja pöörduda arsti poole.

Millised kõrvalmõjud võivad XXX-l olla?
Nagu muudki ravimid, võib ka XXX-kreem põhjustada mõningaid soovimatuid mõjusid. Mitmed XXX-kreemi kõrvalmõjud on põhjustatud ravimi lokaalsest mõjust sinu nahal. Sellised mõjud on naha punetus, kriimustused, ketendamine ja turse kreemi kasutuskohas. Võib ilmneda ka muid nahareaktsioone nagu nahaalune kõvastumine, väiksed haavandid, paraneva koha kärnastumine ja väiksed nahaalused villid. Enamik neist reaktsioonidest on kerged ja nahk muutub tavaliseks umbes kaks nädalat pärast kreemi kasutamise lõppu.

Mida teha, kui ilmnevad kõrvalmõjud?
Kui su enesetunne on liiga ebamugav, pese kreem kerge seebi ja veega maha. Võid ravi katkestada ja jätkata ravi kui nahareaktsioonid on leevendunud. Kui haigusnähud kestavad ja olukord ei kergene või tunned ennast halvasti XXX-ravi ajal, räägi sellest võimalikult kiiresti raviarstile.

Infot papilloomiviiruspõletiku kohta
Papilloomiviiruspõletik on kõige tavalisem noorte seas leviv viirushaigus. Selle põhjustajat papilloomiviirust (human papillomavirus, HPV) on kirjeldatud üle 100 erineva tüübi. Osa neist põhjustab näsataolisi kondüloome suguelundite piirkonnas ja suurem osa nt PAP-testis ilmnevaid varjatud põletikke. Kondüloomid esindavad seega vaid väikest osa kõikidest papilloomiviirusnakkustest. Kuni kolmandik noortest täiskasvanutest on papilloomiviiruse kandjad.

Kuidas papilloomiviirus nakkab?
Papilloomiviirus nakkab peamiselt sugulisel teel otsese limaskestade kontakti ajal. Limaskestadel esinev muu samaaegne põletik või limaskesta vigastus lisavad nakkusohtu. Nähtavad kondüloomid võivad ilmneda juba mõni nädal pärast viirusega nakatumist. Rakumuutustes ilmnev papilloomiviiruspõletik võib tulla esile alles aastate pärast PAP-testis. Täpset nakkuse peiteaega on raske kindlaks teha.

Kus kondüloomid asetsevad?
Naistel asuvad kondüloomid tavaliselt häbememokkade ja lahkliha piirkonnas, päraku ümber, päraku sees, kusiti suudmes, emakaseintel ja mõnikord ka emakakitsuses.
Meestel asuvad kondüloomid tavaliselt eesnaha all, peenise tüvel, kusiti suudmes, päraku ümber või päraku sees.
...
English to Estonian: Industrial washing machine
Source text - English
...
2 MACHINE DESCRIPTION

2.1 General

The industrial washing machine XXX is a universal industrial washing machine, which can handle all kinds of products. The items to be washed pass through the wash tunnel on a conveyor system. They are first cleaned in the wash section and then rinsed automatically in the rinse section. The washing machine is made almost entirely of stainless steel 304. The control box is waterproof to IP65. XXX industrial washing machines are available in various models, designs and sizes. Each model can be assembled to meet your specific requirements.

2.2 Area of application

The tunnel washing machine is designed to wash the products specified in the annex.

Do not use the machine for other items or purposes.

2.3 Description

Transport in this washing machine is by a conveyor system. The speed is 12 to 17 m/min. The drive is controlled by a frequency converter, which is continuously adjustable. You will find the potentiometer on the control panel. A side guide and a retention grid on swivelling arms keep the products in the correct position on the conveyor system.

In the wash section the products are sprayed on all sides with a large quantity of water from spray tubes. A detergent may be dissolved in this water. The washing water returns to the tank via a removable filter tray. An overflow and supply of clean tap water keep the level in the tank constant. The water level in the tank is also protected by a low level-cut-out. The water in the tank is heated. A thermostat controls the heating system.

The wash section components are:
- a centrifugal pump
- a level sensor, as low level-cut-out and high and low water control system
- an overflow in the tank
- a tank, capacity approximately 400 litres
- a ball valve in the discharge pipe to drain the tank
- a removable filter tray
- 8 Horizontal spray tubes in the wash section with clip-eyelet nozzles
The filter tray can completely be taken out of the machine.

In the rinse section the products pass through a spray head with clean tap water. There is a filter and a magnetic valve on the rinsing water (tap water) supply pipe. The capacity is adjustable and indicated on the regulator. Usually the capacity varies from 6 to 8 litres. The quantity of rinsing water is separately adjustable with the aid of a readable and adjustable regulator in the rinse circuit.

If your machine is equipped with an after rinse heater you will find a description in the annex.

After rinsing the water returns to the water tank via the filter tray in the wash section.

The inspection doors of the tunnel are removable. The tunnel has three transparent plastic curtains which hang on the entry and exit sides of the tunnel and between the wash and rinse sections. These curtains are easy to remove.

The machine can be fitted with hoods for connection to your own extractor system. The hoods are then fitted above the entry and exit.

You will find the motor compartment on the exit side of the machine, next to the tank. This compartment can be slid open on three sides. The control panel is on the exit side of the machine.

The filter is in the water pipe, just in front of the magnetic valves.

On the control panel of the machine is a red EMERGENCY STOP button with which you can stop the machine immediately in an emergency or if there is a fault. After using the EMERGENCY STOP button you can re-start the machine with the EMERGENCY-RESET button and starter buttons on the control panel.

The machine has an automatic tank fill, a water level sensor and an automatic rinse control.
...
Translation - Estonian
...
2 MASINA KIRJELDUS

2.1 Üldinfo

Tööstuslik pesumasin XXX on universaalne tööstuslik pesuseade, mida sobib kasutada kõikide toodete käsitsemisel. Pestavad tooted läbivad konveiersüsteemi tunneli. Esmalt neid pestakse pesusektsioonis ja seejärel loputatakse automaatselt loputussektsioonis. Pesumasin on valmistatud peaaegu täielikult roostevabast terasest 304. Juhtploki veekaitseklass on IP65. Tööstuslikud pesumasinad XXX on saadaval erinevate mudelitena, disainide ja mõõtmetega. Iga mudel on võimeline vastama Teie spetsiifilistele nõuetele.

2.2 Kasutusala

Tunnelpesumasin on ettenähtud lisas toodud toodete pesemiseks.

Ärge kasutage seadet muude toodete puhul või muuks otstarbeks.

2.3 Kirjeldus

Toodete transportimiseks masin on varustatud konveiersüsteemiga. Selle kiirus on 12 kuni 17 m/min. Ajamit juhitakse sagedusmuunduriga, mis on alati reguleeritav. Potentsiomeeter paikneb juhtpaneelil. Külgjuhikud ja pöördhoobade fikseeriv rest hoiavad tooteid konveierisüsteemis õiges asendis.

Pesusektsioonis pihustatakse tooteid pihustustorudest igalt poolt suure veehulgaga. Pesuvahendit võib lahustada selles vees. Pesuvesi voolab tagasi paaki läbi eemaldatava filtrikasseti. Ülevoolu- ja puhta kraanivee etteandesüsteemid tagavad püsiva veetaseme paagis. Ettenähtud veetaseme paagis tagab ka madala tasemega põhjustatud hädaväljalülitus. Paagis olevat vett soojendatakse. Termostaat juhib soojendussüsteemi.

Pesusektsiooni koostisosad on:
- tsentrifugaalpump
- tasemeandur, mis tagab hädaväljalülituse madala taseme tõttu ja madala veetaseme kontrollsüsteemi toimimise
- paagi ülevoolusüsteem
- umbes 400-liitrine paak
- tühjendustorus olev kuulklapp paagi tühjendamiseks
- eemaldatav filtrikassett
- 8 pesusektsioonis olevat horisontaalset pihustustoru otsakutega Clip Eyelet
Filtrikasseti võib võtta masinast välja.

Loputussektsioonis tooted läbivad puhast kraanivett pihustava pihustuspea. Sektsioonis on filter ja loputusvee (kraanivee) toitetorus paiknev magnetklapp. Tootlikkus on reguleeritav ja näidatud regulaatoril. Harilikult tootlikkus varieerub 6 kuni 8 liitrini. Loputusvee hulka reguleeritakse eraldi loputussektsioonis oleva näitava ja reguleeritava regulaatori abil.

Juhul kui masin on varustatud loputusjärgse soojendiga, leiate selle kirjelduse lisast.

Pärast loputamist vesi voolab tagasi pesupaaki läbi pesusektsioonis oleva filtrikasseti.

Tunneli kontroll-luugid on eemaldatavad. Tunnelis on kolme läbipaistvat plastkatet, mis ripuvad tunneli sisse- ja väljalaadimise poolel ning pesu- ja loputussektsiooni vahel. Need katted on kerge eemaldada.

Masina võib varustada ühendusosadega selle ühendamiseks Teie oma väljavõtmise süsteemiga. Ühendusosad paigaldatakse sisse- ja väljalaadimise poolele.

Mootoriruum paikneb masina väljalaadimise poolel paagi kõrval. See ruum on võimalik avata kolmest küljest. Juhtpaneel on masina väljalaadimise poolel.

Filter asub veetorus magnetklappide ees.

Masina juhtpaneelil on punane HÄDASEISKAMISE nupp, mille abil võite kohe seisata masina avarii või tõrke puhul. Pärast HÄDASEISKAMISE nupu kasutamist peate käivitama masina uuesti kasutades juhtpaneelil olevaid NULLIMISE nuppu ja starterinuppe.

Masinal on automaatne paagitäitmise funktsioon, veetasemeandur ja automaatne loputuse juhtimine.
...

Translation education Other - Authorized translator, Univercity of Helsinki
Experience Years of experience: 27. Registered at ProZ.com: Sep 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Adobe Photoshop, Catalyst, DejaVu, Frontpage, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume English (DOC), Finnish (DOC)
Bio
More than 16 years of work experience, professional and high quality translations in many fields between Russian, Finnish and Estonian languages and from English to above mentioned languages. Native translations to Russian and Finnish. Near-native translations to Estonian. Proofreading in Russian. Authorized translator from Finnish to Russian in Finland. Almost all fields. VAT Reg.
Keywords: native, EU, administration, interpriter, translator, localization, quality, professional, law, business, negotiations, contracts, competitive, prices, service, suomi, venäjä, viro, englanti, soome, vene, eesti, inglise, английский, русский, финский, эстонский, носитель, ЕС


Profile last updated
Jan 19, 2015


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search