Working languages:
English to Swedish
Danish to Swedish
Norwegian to Swedish

Lena Käller
Accurate and fluent translations

Kista, Stockholms Lan, Sweden
Local time: 14:27 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish 
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Tourism & TravelPoetry & Literature
Cosmetics, BeautyTextiles / Clothing / Fashion
Marketing / Market ResearchGeneral / Conversation / Greetings / Letters
Furniture / Household AppliancesCooking / Culinary
Food & DrinkBotany

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 8, Questions answered: 3
Portfolio Sample translations submitted: 7
This entry won a contest English to Swedish: 9th ProZ.com Translation Contest - Entry #10241
Source text - English
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.
Translation - Swedish
Jag minns att jag en gång läste att somliga låter språket skymma tanken, men har själv erfarit att bra många fler låter det ersätta tanken.

Affärsmannens konversation bör styras av färre och enklare regler än någon annan av den mänskliga varelsens funktioner. Dessa regler är:

Att ha något att säga.

Säga det.

Sluta tala.

Att börja tala innan man vet vad man vill säga, och att fortsätta sedan man sagt det, får en köpman att hamna i rättssalen eller på fattighuset, och det förstnämnda är en genväg till det sistnämnda. Jag håller mig med en juridisk avdelning här, och det kostar mycket pengar, men mitt syfte är att undvika rättsprocesser.

När man besöker en flicka eller språkar med vänner efter middagen går det för sig att föra en konversation som liknar en söndagsskoleutflykt, med avbrott för att plocka blommor, men på kontoret bör ens meningar utgöra det kortast möjliga avståndet mellan två punkter. Klipp bort inledningen och sammanfattningen, och sluta innan du kommer till ”för det andra”. Man måste hålla predikningarna korta för att fånga syndare, och präster tycker sig inte behöva långa för egen del. Låt dårar få det första ordet, och kvinnor det sista. Köttet ligger alltid mellan brödskivorna. Naturligtvis gör en aning smör på vardera sidan ingen skada, om det är avsett för en man som gillar smör.

Minns även att det är lättare se vis ut än att tala med visdom. Säg mindre än den andre och lyssna mer än du talar, ty när en man lyssnar talar han inte om sig själv, och han smickrar den som gör det. Förse de flesta män en god lyssnare och de flesta kvinnor med tillräckligt mycket skrivpapper, så berättar de allt de vet. Rikedomen gör sig hörd – men inte med mindre än att innehavaren är lösmynt, och då är yttrandena alltid förargelseväckande. Även fattigdomen gör sig hörd, men ingen vill höra vad den har att säga.
English to Swedish: Crime novel
General field: Other
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - English
Chapter One

A handful of minutes after nine I hoisted my Bloomingdale’s shopping bag and moved out of a doorway and into step with a tall blond fellow with a faintly equine cast to his face. He was carrying an attaché case that looked too thin to be of much use. Like a high-fashion model, you might say. His topcoat was one of those new plaid ones and his hair, a little longer than my own, had been cut a strand at a time.
“We meet again,” I said, which was an out-and-out lie. “Turned out to be a pretty fair day after all.”
He smiled, perfectly willing to believe that we were neighbors who exchanged a friendly word now and then. “Little brisk this evening,” he said.
I agreed that it was brisk. There wasn’t much he might have said that I wouldn’t have gladly agreed with. He looked respectable and he was walking east on Sixty-seventh Street and that was all I required of him. I didn’t want to befriend him or play handball with him or learn the name of his barber or coax him into swapping shortbread recipes. I just wanted him to help me get past a doorman.
The doorman in question was planted in front of a seven-story building halfway down the block, and he’d been very nearly as stationary as the building itself during the past half-hour. I’d given him that much time to desert his post and he hadn’t taken advantage of it, so now I was going to have to walk right past him. That’s easier than it sounds, and it’s certainly easier than the various alternatives I’d considered earlier––circling the block and going through another buildning to get into the airshaft behind the building I wanted, doing a human fly act onto the fire escape, torching my way through steel grilles on basement or first-floor windows. All of those things are possible, I suppose, but so what? The proper method is Euclidean in its simplicity: the shortest route into a building is through its front door.
I’d hoped that my tall blond companion might be a resident of the building himself. We could hav continued our conversation, such as it was, right through the lobby and onto the elevator. But this was not to be. When it was clear that he was not going to turn from his eastward course I said, “Well, here’s where I get off. Hope that the business in Connecticut works out for you.”
This ought to have puzzled him, as we hadn’t talked about any business in Connecticut or elsewhere, but perhaps he assumed I’d mistaken him for someone else. It hardly mattered. He kept on walking toward Mecca while I turned to my right (toward Brasil), gave the doorman a quick unfocused nod a smile, warbled a pleasant “Good evening” at a gray-haried woman with more than the traditional number of chins, chuckled unconvincingly when her Yorkie made snapping sounds at my heels, and strode purposefully onto the self-service elevator.
Translation - Swedish
Första kapitlet

Några minuter över nio lyfte jag upp shoppingkassen från Bloomingdales, steg ut ur portgången och föll in jämsides med en lång, blond kille med något vagt hästliknande över sina anletsdrag. Han bar på en attachéväska som såg för tunn ut för att vara till någon större nytta. Som en toppmodell, skulle man kanske kunna säga. Hans överrock var en sådan där ny, skotskrutig historia och håret, lite längre än mitt eget, hade klippts en slinga i taget.
”Hej igen”, sa jag. ”Igen” var ren och skär lögn. ”Det blev en riktigt fin dag ändå.”
Han log, fullt beredd att anta vi var grannar som växlade några vänskapliga ord då och då. ”Lite kyligt nu på kvällen”, sa han.
Jag höll med om att det var kyligt. Det fanns inte mycket han kunde ha sagt som jag inte glatt skulle ha hållit med om. Han såg respektabel ut och följde 67:e gatan österut, och det var allt jag begärde av honom. Jag ville inte bli hans vän eller spela squash med honom eller få namnet på hans frisör eller övertala honom att byta recept på mördegskakor. Jag ville bara att han skulle hjälpa mig att komma förbi en dörrvakt.
Dörrvakten i fråga var planterad framför ett sjuvåningshus i tegel i mitten av kvarteret, och han hade varit nästan lika orörlig som själva byggnaden under den senaste halvtimmen. Så lång tid hade jag givit honom för att överge sin post och han hade inte utnyttjat den, så nu skulle jag bli tvungen att gå rakt förbi honom. Det är enklare än det låter, och förvisso enklare än de olika alternativ jag övervägt tidigare – att gå runt kvarteret och via en annan byggnad ta mig in lufttrumman på baksidan av huset jag ville in i, agera mänsklig fluga för att nå brandstegen, eller skärbränna mig igenom fönstrens järngaller på källarplanet eller första våningen. Allt det där vore möjligt, antar jag, men än sen? Den lämpligaste metoden är euklidisk i all sin enkelhet: den kortaste vägen in i en byggnad är via entrédörren.
Jag hade hoppats att min långe blonde följeslagare skulle bo i byggnaden. Vi kunde ha fortsatt vår konversation, sådan den nu var, genom lobbyn och in i hissen. Men så skulle inte ske. När det stod klart att han inte tänkte vika från sin östliga kurs sa jag:
”Ja, här ska jag av. Hoppas det går bra med affärerna i Connecticut.”
Detta borde ha förbryllat honom, eftersom vi inte hade talat om affärer vare sig i Connecticut eller någon annanstans, men han kanske antog att jag förväxlat honom med någon annan. Det spelade knappast någon roll. Han fortsatte sin vandring mot Mecka medan jag svängde höger (mot Brasilien), gav dörrvakten en snabb, ofokuserad nick och ett leende, flöjtade fram ett angenämt ”God kväll” till en gråhårig dam med fler än sedvanligt antal hakor, småskrattade föga övertygande när hennes Yorkshireterrier åstadkom nafsande läten i hälarna på mig, och stegade målmedvetet in i den obemannade hissen.
English to Swedish: Travel guide
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
Ancient Greek temples remain potent symbols of democracy and architectural brilliance, having inspired major architectural movements such as the Italian Renaissance and the British Greek Revival.
While Greece’s architectural legacy includes Minoan, Cycladic, Mycenaean, Archaic, Hellenistic and Byzantine styles, most of the ancient temples in Athens were built in the classical age – characterised by the Doric, Ionic and Corinthian order of columns. The Parthenon (p10) is the pre-eminent example of a Doric temple, while the neighbouring Temple of Athena Nike and the Erechtheion are built in the Ionic style. Ornate Corinthian columns were popular with the Romans, as seen in the Temple of Olympian Zeus (p43).
Byzantine architecture is exemplified by churches built in a cruciform design, with a central dome, and patterned external brickwork. Stylistic frescoes and mosaics symbolically work down from Christ in the dome, to the Virgin in the apse and descend to walls decorated with saints, apostles and Bible scenes.
Little Ottoman architecture survives in Athens, much of it systematically destroyed after Independence. Athens was rebuilt in the neoclassical style to evoke past glory, best exemplified by the grandiose trilogy of the National Library, Athens University and Athens Academy (p44).
Many neoclassical buildings were destroyed in the untamed expansion of the 1950s, ’60s and ’70s, when the ugly apartment blocks that characterise the modern city were erected. Innovation and architectural merit has largely taken a back seat to pragmatism and haphazard urban development, though recent years have seen a significant shift and more promising outlook.
Translation - Swedish
Antika grekiska tempel förblir starka symboler för demokrati och arkitektonisk briljans, och har inspirerat stora arkitektoniska rörelser som den italienska renässansen och den brittiska nygrekiska stilen.
Även om Greklands arkitektoniska arvegods omfattar minoiska, kykladiska, mykenska, arkaiska, hellenistiska och bysantinska stilar byggdes de flesta antika templen under den klassiska tiden och karaktäriseras av doriska, joniska eller korintiska kolonner. Parthenon (s. 10) är det mest framstående exemplet på ett doriskt tempel, medan närliggande Athena Nikes tempel och Erechtheion är byggda i jonisk stil. Romarna gillade utsmyckade korintiska kolonner, som kan ses på Zeustemplet (s. 43).
Bysantinsk arkitektur exemplifieras av kyrkor byggda i korsform, med central takkupol och ornamenterat yttre murverk. Stilistiska fresker och mosaiker arbetar sig symboliskt ner från Kristus högst upp i kupolen till Jungfru Maria i absiden och vidare till väggarna, som är dekorerade med helgon, apostlar och bibelscener.
Mycket lite av den osmanska arkitekturen finns kvar i Aten, eftersom den till stor del systematiskt förstördes efter självständigheten. Aten återuppbyggdes i nyklassisk stil för att väcka minnet av fornstora dar, och det bästa exemplet är den grandiosa trion Nationalbiblioteket, universitet och akademin (s. 44).
Många nyklassiska byggnader förstördes i den ohejdade expansionen under 1950–1970-talen då kvarter med fula flerbostadshus som karaktäriserar den moderna stan uppfördes. Innovation och arkitektoniska värden har mestadels fått spela en underordnad roll till förmån för pragmatism och slumpmässig stadsutveckling, även om man under senare år kunnat se en betydande förändring och en mer lovande inställning.
English to Swedish: Marketing text
General field: Marketing
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
Make sure that you are a winner with CA You Choose 2!

The CA You Choose 2 promotion will come to an end on March 31 2008, so don’t miss out on this final opportunity to win some great prizes, just for selling CA software!

We have had an excellent response from the partner community, with registrations far exceeding our expectations.

This scheme gives you the opportunity to choose your prizes from the CA sales that you make. The broad range of attractive prizes in the current initiative includes everything from nifty travel goods to the latest electronic gadgets. To remind you, there are three main ways to clock up your credits:

1) CA You Choose 2 Points Promotion
Simply sell CA's volume software (boxed or licensed) to earn points. When you reach the requisite number of points, simply exchange these for a range of fantastic prizes - Amazon vouchers, DVDs, games consoles, designer gifts, digital cameras and camcorders, and much more! The more products you sell, the more points you will accumulate to win prizes - it’s that easy!
Translation - Swedish
Försäkra dig om att bli en vinnare med CA You Choose 2!

Kampanjen CA You Choose 2 avslutas den 31 mars 2008, så missa inte chansen att vinna finfina priser – bara genom att sälja mjukvara från CA!

Responsen från våra partners har varit fantastisk och antalet anmälningar har vida överstigit våra förväntningar.

I denna kampanj har du möjlighet att välja priser utifrån din försäljning av CA-produkter. Det breda urvalet av attraktiva priser omfattar allt från läckra reseeffekter till de senaste elektronikprylarna. Vi vill påminna om att du kan samla ihop poäng på tre sätt:

1. Poängkampanjen CA You Choose 2
Samla poäng genom att sälja CA:s volymmjukvara (i kartong eller licenserad). När du har samlat ihop erforderligt poängantal kan du byta poängen mot fantastiska priser – presentkort från Amazon, DVD-filmer, spelkonsoller, presentartiklar från kända designermärken, digitalkameror, digitala videokameror och mycket mer! Ju fler produkter du säljer, desto fler poäng samlar du ihop – svårare än så är det inte!
Danish to Swedish: Owner's manual, vacuum cleaner
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - Danish
Brug
Sæt slangetilkoblingen (6) i indsugningsdysen (7), og lad den klikke på plads.
Sæt håndtaget (3) sammen med teleskoprøret (2), og sæt et af mundstykkerne (15/16) på den anden ende af teleskoprøret.
Indstil længden af teleskoprøret ved at trykke på låsemekanismen (1) og trække teleskoprøret ud eller skubbe det sammen.
Tag fat i ledningen. Træk den ud, til det gule mærke på ledningen kommer til syne. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke på ledningen.
Sæt stikket i en stikkontakt, og tænd for den. Indstil knappen til sugestyrkeregulering (12) til minimum. Tænd for støvsugeren på tænd/sluk-knappen (10). Juster eventuelt sugestyrken og luftspjældet (4).
Efter brug tages stikket ud af stikkontakten, og ledningen trækkes ind i støvsugeren ved at trykke på knappen til automatisk ledningsoprul (13). Hold ved ledningen under oprulningen, så den ikke slår mod noget.
Slangen tages af støvsugeren ved at trykke på knappen på slangetilkoblingen og trække den ud af indsugningsdysen.
Gulvmundstykket (15) kan bruges til alle typer gulve. Ved at trykke på knappen oven på gulvmundstykket kan du skifte mellem at have børsterne slået til eller fra. Slå børsterne til, når du skal støvsuge faste gulve, og slå dem fra, når du skal støvsuge gulvtæpper.
Fugemundstykket (16) bruges til støvsugning på steder, hvor gulvmundstykket ikke kan komme til, f.eks. radiatorribber, mellemrum mellem sofahynder eller i skuffer. Mundstykket kan monteres på 2 måder.
Møbelmundstykket (16) bruges til støvsugning af møbler, gardiner mm.
Pas på ikke at anvende for kraftig sugestyrke ved støvsugning af sarte emner.
Translation - Swedish
Användning
Passa in slanganslutningen (6) i slangfästet (7) så att den snäpper fast.
Sätt ihop handtaget (3) med teleskopröret (2) och fäst ett av munstyckena (15/16) på rörets andra ände.
Justera teleskoprörets längd genom att trycka på låsmekanismen (1) och dra ut eller skjuta ihop röret.
Dra ut elsladden tills den gula markeringen visar sig. Elsladden ska inte dras ut längre än till den röda markeringen.
Sätt in stickkontakten i ett eluttag. Ställ knappen för sugstyrkereglering (12) på minimum. Starta dammsugaren med strömbrytaren (10). Reglera eventuellt sugstyrkan och luftventilen (4).
Dra ut stickkontakten ur eluttaget efter användning och spola tillbaka elsladden in i dammsugaren genom att trycka på knappen till den automatiska sladdvindan (13). Håll i sladden under tillbakaspolningen så att den inte slår emot någonting.
Ta bort slangen från dammsugaren genom att trycka in knappen på slanganslutningen och dra ut den ur fästet.
Golvmunstycket (15) kan användas till alla typer av golv. Tryck på knappen ovanpå munstycket för att växla mellan indragen och nerfälld borst. Fäll ner borsten vid dammsugning av hårda golv och dra in den vid dammsugning av mattor.
Fogmunstycket (16) används vid dammsugning av ställen där golvmunstycket inte kommer åt, till exempel mellan elementribbor, mellanrummet mellan soffkuddarna eller i lådor. Munstycket kan monteras på två sätt.
Möbelmunstycket (16) används vid dammsugning av möbler, gardiner m.m.
Undvik att använda för kraftig sugstyrka vid dammsugning av känsliga material.
English to Swedish: Instructions, printer software
General field: Other
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
About the Printer Software
The printer driver lets you choose from a wide variety of settings to get the best results from your printer. The printer driver also includes SKRIVUX Status Monitor 3, which is accessed through the Utility menu. SKRIVUX Status Monitor 3 lets you check the status of your printer. See for more information.

Printer driver
about

Accessing the printer driver
You can access the printer driver directly from any application programs, from your Windows operating system.

To access the printer driver from Windows, click Start, point to Settings, and click Printers. Next, right-click the SKRIVUX Advanced icon and click Properties (in WindowsMe, 98, or 95), Printing Preferences (in WindowsXP or 2000) or Document Defaults (in WindowsNT4.0).
Making Changes to Printer Settings
Making the print quality setting
You can change the print quality of printouts through settings in the printer driver. With the printer driver, you can make the print settings by choosing from a list of predefined settings, or customizing the settings.
Choosing the print quality by using the Automatic setting
You can change the print quality of printouts to favor speed or detail. There are two levels of print output, 300 dpi and 600 dpi. 600 dpi provides high quality, precise printing, but requires more memory and slows the printing speed.
Translation - Swedish
Om skrivarens mjukvara
Med skrivardrivrutinen kan du välja mellan en mängd inställningar för att få bästa resultat från din skrivare. Skrivardrivrutinen inkluderar även SKRIVUX Status Monitor 3, som nås via menyn Verktyg. Med hjälp av SKRIVUX Status Monitor 3 kan du kontrollera skrivarens status. Se för mer information.

Skrivardrivrutin
om

Öppna skrivardrivrutinen
Du kan nå skrivardrivrutinen direkt från vilket tillämpningsprogram som helst i operativsystemet Windows.

För att öppna skrivardrivrutinen via Windows klickar du på Start, pekar på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka sedan på ikonen SKRIVUX Avancerat och klicka på Egenskaper (i Windows Me, 98 eller 95), Utskriftsinställningar (i Windows XP eller 2000) eller Dokumentstandard (i Windows NT 4.0).
Ändra utskriftsinställningar
Välja utskriftskvalitet
Du kan ändra utskriftskvaliteten genom inställningarna i skrivardrivrutinen. Med hjälp av skrivardrivrutinen gör du utskriftsinställningarna antingen genom att välja från en lista med förinställningar eller genom att anpassa inställningarna.
Välja utskriftskvalitet genom att använda inställningen Automatisk
Du kan välja utskriftskvalitet beroende på om snabbhet eller detaljåtergivning prioriteras. Utskriftskvaliteten har två nivåer; 300 dpi och 600 dpi. Med 600 dpi får du högkvalitativa och exakta utskrifter, samtidigt som större minneskapacitet krävs och utskriftshastigheten minskar.
Danish to Swedish: Insurance document
General field: Other
Detailed field: Insurance
Source text - Danish
For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af skade, der er en direkte eller indirekte følge af eller står i forbindelse med:
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser,
- krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder,
- atomkernereaktioner for eksempel kernespalt-ning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid.
Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kerne-reaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.
Translation - Swedish
För försäkringen i helhet gäller att den inte täcker skada eller utbredning av skada som är en direkt eller indirekt följd av, eller står i förbindelse med:
- jordskalv eller andra naturkatastrofer,
- krig, krigsliknande handlingar, neutralitetskränkningar, inbördeskrig, uppror eller civila oroligheter,
- atomkärnereaktioner, till exempel kärnklyvning (fission), kärnsammansmältning (fusion) och radioaktivt sönderfall, vare sig sådan skada inträffar under krigstillstånd eller i fredstid.
Dock täcks skador som direkt eller indirekt orsakats av, eller inträffat i samband med kärnreaktioner som används i sedvanligt industriellt, medicinskt eller vetenskapligt syfte, och användandet härav inte har stått i förbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Oct 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Swedish (Uppsala University, Sweden)
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, Wordfast Pro (cat-tool), Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Training sessions attended Trainings
Contests won 9th ProZ.com Translation Contest: English to Swedish
Mini-contest 2012: English to Swedish
Professional practices Lena Käller endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
Translations from English, Danish and Norwegian to Swedish

Swedish is my native language, and I translate novels and other types of fiction as well as reference texts.

Before I became a full-time translator, I worked as product specialist for white goods at LG Electronics for many years. I have also lived and worked in England for over two years.

I have excellent command of the Swedish language, and my knowledge of everyday life and culture in Anglo-Saxon countries is extensive.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 8
(All PRO level)


Language (PRO)
English to Swedish8
Top general fields (PRO)
Bus/Financial4
Other4
Top specific fields (PRO)
Real Estate4
Textiles / Clothing / Fashion4

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects8
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation8
Language pairs
English to Swedish8
2
Specialty fields
Tourism & Travel2
Marketing / Market Research1
General / Conversation / Greetings / Letters1
Other fields
Internet, e-Commerce1
Construction / Civil Engineering1
Mechanics / Mech Engineering1
Finance (general)1
Keywords: translation, översättning, English, Danish, Norwegian, Swedish, engelska, danska, norska, svenska, proof reading, korrekturläsning, editing, redigering, tourism, turism, marketing, marknadsföring, elektronics, elektronik, white goods, vitvaror, literature, skönlitteratur
Profile last updated
Mar 6, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search