Working languages:
Swedish to English
Norwegian to English
English (monolingual)

ashley clarke
Medical and scientific translations SWE-

Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
Local time: 07:02 CEST (GMT+2)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
Medical: Health CareNutrition
Sports / Fitness / RecreationScience (general)
Medical: PharmaceuticalsMedical (general)
IT (Information Technology)Law: Patents, Trademarks, Copyright
Law (general)

Preferred currency EUR
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Wire transfer, Check, Money order
Portfolio Sample translations submitted: 1
Swedish to English: Diabetes
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - Swedish
SJUKDOMSBAKGRUND

HYPERTONI OCH TYP 2 DIABETES

Hypertoni, även kallad högt blodtryck, berör uppskattningsvis 600 miljoner människor världen över.1 Hypertoni uppträder vanligen när blodkärlen blir så förträngda att blodet får svårt att passera. Eftersom det oftast inte är möjligt att entydigt fastställa orsaken till hypertoni, är regelbunden screening viktigt för människor som är i riskzonen för sjukdomen. Många riskfaktorer förknippas med högt blodtryck, bland annat ålder, ras, övervikt, rökning, hög alkoholkonsumtion och en stillasittande livsstil.2 Hypertoni är en ytterst utbredd sjukdom som påverkar 25 % av den vuxna populationen i västvärlden3 och en betydande kardiovaskulär riskfaktor. Varje år inträffar mer än 1 miljon nya fall av hypertoni världen över.4 I i-länderna kontrolleras nästan 25 % av hypertonipatienterna, medan siffran sjunker till mindre än 10 % i u-länderna.5

Typ 2 diabetes, tidigare betraktad som en sjukdom som debuterar i vuxen ålder, eller icke-insulinberoende diabetes, är en vanlig sjukdom med ökande incidens världen över.6 Faktum är att av de mer än 100 miljoner människor världen över som insjuknat i diabetes7 har 90 % typ 2 diabetes,8 enligt International Diabetes Federation (IDF). Typ 2 diabetes beror på en bristande respons för eller resistens mot insulin, ofta åtföljd av en oförmåga att producera tillräckligt med insulin. Detta tillstånd förknippas i de flesta fall med övervikt, högt blodtryck och onormala lipidnivåer. Typ 2 diabetes sprider sig med närmast epidemisk hastighet och World Health Organization (WHO) förutspår att mer än 300 miljoner människor världen kommer att ha insjuknat år 2025.9

Upp till 75 % av kardiovaskulära sjukdomar vid diabetes torde bero på hypertoni.10 Hypertoni är dessutom uppskattningsvis två gånger så frekvent hos patienter med diabetes jämfört med icke-diabetespatienter.11 Enbart i USA har över fem miljoner amerikaner både hypertoni och typ 2 diabetes.12 Både hypertoni och diabetes kan föreligga utan symptom och får vanligtvis allvarliga konsekvenser om ingen behandling ges. Människor som lider av båda tillstånden är utsatta för en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och njursjukdom. För patienter med typ 2 diabetes är faktiskt risken för hjärtsjukdom två till sex gånger högre än för icke-diabetespatienter och den vanligaste dödsorsaken för dessa patienter har samband med kardiovaskulära tillstånd.13

Nefropati, eller njursjukdom, kan uppträda hos individer med eller utan diabetes. Diabetes och hypertoni ger en kraftigt ökad risk för njursjukdom; med båda sjukdomarna uppstår en synergieffekt med avseende på risken. På grund av sin asymptomatiska natur, diagnostiseras typ 2 diabetes vanligen inte förrän flera år efter det att individen insjuknat. Vid den tidpunkten har många patienter redan hypertoni och visar tecken på både kardiovaskulär sjukdom och njursjukdom.

TIDIG OCH SEN NJURSJUKDOM

I USA anses njurdiabetes vara orsaken till omkring en tredjedel av alla fall av njursjukdom i slutskedet (ESRD).14 Det är en vanligare komplikation hos personer med typ 1 diabetes, men eftersom 90 till 95 % av diabetespopulationen har typ 2 diabetes, påträffas de flesta fallen av njurdiabetes (uppskattningsvis 65 %) hos patienter med typ 2 diabetes.15

Patienter med framskriden njursjukdom har nästan alltid hypertoni och löper stor risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom. Patienter med typ 1 diabetes utvecklar vanligtvis hypertoni när njursjukdomen är långt framskriden; hos patienter med typ 2 diabetes förekommer dock oftast hypertoni redan vid den tidpunkt när diabetes diagnostiseras. Njurdiabetes har en skadlig inverkan och i framskridna stadier kräver kronisk njursjukdom dialys eller njurtransplantation.

Sjukdomsutveckling
Normalt fungerande njurar hindrar protein från att nå ut i urinen. Närvaron av protein i urinen, t ex albumin, är ett varningstecken på njursjukdom.

* Mikroalbuminuri definieras genom förekomsten av små mängder av proteinet albumin i urinen. Mikroalbuminuri kan betraktas som ett ”fönster till artärerna”, eftersom det är en tidig och mycket pålitlig indikator på både njursjukdom och kardiovaskulär sjukdom.
Hypertoni är en betydande riskfaktor för utveckling av mikroalbuminuri.16 Den normala dagliga urinutsöndringen av albumin är mindre än 30 mg/dag. Urinalbuminets utsöndringsnivå (UAER) hos individer med mikroalbuminuri är mellan 30 och 300 mg/dag (eller mellan 20 och 200 mcg/min). Mikroalbuminuri är en mycket kraftfull markör för hjärtsjukdom och stroke hos diabetespatienter, eftersom det identifierar patienter med hög risk för njursjukdom och kardiovaskulär sjukdom, vilka kan dra nytta av tidigt insatta åtgärder.

* Proteinuri kännetecknas av en omåttlig mängd protein i urinen. Njurdiabetes utvecklas i allmänhet från mikroalbuminuri till proteinuri och kan sedan ge svåra komplikationer såsom ESRD eller kronisk njursvikt, som erfordrar dialys eller njurtransplantation. Eftersom mikroalbuminuri är det första kliniska tecknet på en skada på njurarna, tyder proteinuri på närvaron av signifikant njursjukdom. Det är viktigt att notera att ju större mängd protein som finns i urinen, desto högre risk för kardiovaskulär sjukdom och död.

* Allteftersom njurfunktionen försämras, filtreras mindre mängd blod genom njurarna, uppmätt som glomerulär filtrationshastighet (GFR). Njurfunktionen bedöms alltså genom mätning av kreatininkoncentrationen i serum. Den normala dagliga produktionen av kreatinin är vanligtvis mycket stabil och utsöndras fullständigt i urinen. En förhöjd kreatininnivå i blodet (serum) är således en indikator på störd njurfunktion.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH SKYDD

Mikroalbuminuri kommer att utvecklas till proteinuri hos en fjärdedel till hälften av alla fall inom loppet av fem till tio år.17 När en patient med typ 2 diabetes utvecklat proteinuri är en ytterligare försämring av njurfunktionen oundviklig. Hypertoni påskyndar uppkomsten av mikroalbuminuri och njursjukdom.

Mikroalbuminuri indikerar början på njurdiabetes och tyder på vaskulära skador – ett tidigt tecken på att inte bara njurarna utan också hela det kardiovaskulära systemet skadats. Mikroalbuminuri är en starkt bidragande faktor till hög mortalitet av flera orsaker och kardiovaskulär morbiditet och mortalitet. Så snart mikroalbuminuri föreligger utvecklas denna inom fem till tio år till proteinuri i upp till 50 % av fallen med typ 2 diabetes. En försämrad njurfunktion är sedan oundviklig och leder till slutstadiet då dialys eller transplantation erfordras. Mikroalbuminuri och utvecklingen av njursjukdom påskyndas av närvaron av hypertoni.

Det huvudsakliga målet för varje behandlingsprogram för patienter med typ 2 diabetisk njursjukdom bör vara att fördröja eller förebygga den naturliga utvecklingen av mikroalbuminuri till proteinuri och slutstadiet med njursjukdom. Data har insamlats för att visa att en effektiv antihypertensiv behandling bidrar till att reducera mikroalbuminuri hos hypertonipatienter med diabetes och fördröja utvecklingen av diabetisk njursjukdom. Vissa data tyder på att läkemedel som blockerar renin-angiotensinsystemet bör utgöra en del av den hypertoniterapi som ingår i behandlingsprogrammet för hypertonifall. Eftersom en minskning av albuminuri medverkar till att fördröja utvecklingen av diabetisk njursjukdom, kan denna parameter användas som referenspunkt för mätning av effektiviteten av terapeutiska åtgärder. På grund av den diabetiska njursjukdomens ogynnsamma inverkan på överlevnaden för hypertonipatienter med typ 2 diabetes, bör screening och intervenerande program genomföras under ett tidigt skede av mikroalbuminuri.

Translation - English
DISEASE BACKGROUND

HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES

Hypertension, also referred to as high blood pressure, affects approximately 600 million people
worldwide.1 Hypertension usually occurs when blood vessels become blocked to such a degree that blood is unable to flow as usual. Since it is often not possible to clearly define the cause of
hypertension, regular screening of those at risk is important. High blood pressure is linked to several risk factors including age, race, obesity, smoking, excessive alcohol consumption and lack of exercise.2 Hypertension is a widespread disease that affects 25 % of the adult population in the Western World3 and is also a major cardiovascular risk factor. More than one million new cases of hypertension are reported worldwide every year.4 Roughly 25 % of hypertension patients are monitored in developed nations, but this figure drops to less than 10 % for third world nations.5

Type 2 diabetes, previously regarded as a disease that does not occur until adulthood, or non-insulin dependant diabetes, is a common disease that is on the increase throughout the world.6 The fact of the matter is that of the more than 100 million individuals worldwide affected by diabetes7, 90 % suffer from type 2 diabetes8 according to the International Diabetes Federation (IDF). Type 2 diabetes is caused by reduced insulin sensitivity or by an increased insulin resistance and this is often accompanied by an inability to produce sufficient levels of insulin. This condition is usually associated with obesity, high blood pressure and abnormal lipid levels. Type 2 diabetes is spreading at an epidemic rate and the World Health Organisation (WHO) predicts that over 300 million people worldwide will be affected by 2025.9

Up to 75 % of all cases of diabetic cardiovascular disease is believed to be caused by hypertension.10 Hypertension is also estimated to be twice as common in diabetes patients than in patients not suffering from diabetes.11 In the USA alone, more than five million Americans suffer from both hypertension as well as from type 2 diabetes.12 Both hypertension and diabetes can be present without any symptoms being visible and this usually results in serious complications if allowed to proceed untreated. Those suffering from both conditions are exposed to an increased risk of suffering from cardiovascular disease and kidney disease. For patients with type 2 diabetes, the risk of developing heart disease is two to six times greater than for non-diabetic patients and the most common causes of death for these patients are cardiovascular complications.13

Nephropathy, or kidney disease, can appear in individuals with or without diabetes. Diabetes and hypertension involve a far greater risk of developing kidney disease - having both conditions results in a synergetic effect in terms of risk. Due to its non-symptomatic nature, type 2 diabetes is not usually diagnosed until several years after the individual was first affected. By this stage many patients are already suffering from hypertension and show signs of both cardiovascular disease and kidney disease.

EARLY AND ADVANCED KIDNEY DISEASE

Kidney disease is believed to be the cause of roughly one third of all cases of end-stage renal disease (ESRD) in the USA.14 It is a complication more common in those suffering type 1 diabetes, but since 90 to 95 % of diabetes sufferers have type 2 diabetes, most cases of kidney diabetes (roughly 65 %) are found amongst those with type 2 diabetes.15

Patients with advanced kidney disease almost always suffer from hypertension and run a greater risk of developing cardiovascular disease. Patients with type 1 diabetes usually develop hypertension once kidney damage is well advanced; type 2 diabetes patients usually show signs of hypertension at the time diabetes is initially diagnosed. Kidney diabetes has a detrimental effect and advanced stages of chronic kidney disease require dialysis or kidney transplantation.

Disease progression
Normally functioning kidneys usually prevent protein from being excreted from the body in the urine. The presence of protein (e.g. albumin) in urine is a warning signal indicating the presence of kidney disease.

* Microalbuminuria is diagnosed using the presence of small amounts of the protein albumin being present in urine. Microalbuminuria can be seen as a ”window to your arteries” since it is an early and extremely reliable indication of the presence of both kidney disease and cardiovascular disease.
Hypertension is a considerable risk factor involved in the development of microalbuminuria.16 The normal daily albumin urine excretion rate is less than 30 mg/day. Urine albumin excretion rates (UAER) in individuals with microalbuminuria are between 30 and 300 mg/day (or between 20 and 200 mcg/min). Microalbuminuria is a very powerful indicator of heart disease and stroke in diabetic patients since it identifies patients at risk of developing kidney disease as well as cardiovascular disease and these individuals can benefit from early treatment.

* Proteinuria is characterised by excessive amounts of protein present in the urine. Kidney diabetes usually progresses from microalbuminuria to proteinuria and can subsequently result in severe complications such as ESRD or chronic kidney failure, requiring dialysis or kidney transplantation. Due to the fact that microalbuminuria is the first clinical sign of kidney damage, proteinuria indicates the presence of significant kidney damage. It is important to note that the greater the amount of protein present in the urine, the greater the risk of cardiovascular damage and death.

* As kidney function becomes increasingly impaired, less blood is filtered through the kidneys, measured as glomerular filtration rate (GFR). Kidney function is gauged by measuring serum creatinine concentration. Normal daily creatinine production is usually very stable and this is fully excreted in the urine. Increased blood (serum) creatinine levels indicate impaired kidney function.

PREVENTION AND PROTECTION

Microalbuminuria develops into proteinuria in 25 % to 50 % of all cases within the space of five to ten years.17 Once a patient suffering from type 2 diabetes has developed proteinuria, further loss of kidney function is inevitable. Hypertension accelerates the emergence of microalbuminuria and kidney disease.

Microalbuminuria indicates the beginning of kidney diabetes and points towards vascular damage – an early indication not only that kidney damage exists, but that the entire cardiovascular system has also suffered damage. Microalbuminuria is a major contributory factor to high mortality due to several reasons, as well as to cardiovascular morbidity and mortality. Once microalbuminuria exists it rapidly develops into proteinuria within the space of five to ten years in 50 % of all type 2 diabetes patients. Impaired kidney function is then inevitable and this leads to the final stage where dialysis or transplantation is required. Microalbuminuria and the development of kidney disease are accelerated by the presence of hypertension.

The primary aim of all treatment regimes for type 2 diabetic kidney disease patients ought to be the slowing down or prevention of the natural progression of microalbuminuria into proteinuria and the final stage of kidney disease. Data has been collected in order to show that effective anti-hypertension treatment leads to a reduction in microalbuminuria in hypertension patients suffering from diabetes and delays the development of diabetic kidney disease. Certain data indicate that drugs that inhibit the rennin-angiotensin system ought to be included as part of the hypertension treatment regimes for hypertension patients. Since decreased albuminuria results in a reduction in the development of diabetic kidney disease, this parameter can be used as a reference point when evaluating the effectiveness of therapeutic measures. Due to the unfavourable effect of diabetic kidney disease upon survival rates for hypertension patients with type 2 diabetes, screening and intervention programmes should be implemented at the early stages of microalbuminuria.

Translation education Bachelor's degree
Experience Years of experience: 31. Registered at ProZ.com: Jan 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, FrameMaker, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Bio
Speciality medicine, medical tech. IT sector, business documentation.
Keywords: Pharma, Medicine, Physical therapy, IT sector


Profile last updated
Dec 21, 2014More translators and interpreters: Swedish to English - Norwegian to English   More language pairs