Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 27 pol>eng samo się wydarzyło it just happened pro closed no
4 Aug 19 '19 pol>eng w środowisku in the community/industry pro closed no
4 Dec 5 '18 pol>eng rezygnacja z samochodu switch from their cars pro closed ok
4 Oct 19 '18 pol>eng ukazany na szerokim tle shown/presented against a broad backdrop pro closed no
- Sep 20 '18 pol>eng omawia problematykę discusses how... pro closed no
- Jul 30 '18 pol>eng pozyskano z acquired/sourced from pro closed no
4 Jul 13 '18 pol>eng nieustający recurring / repeated / ever-present pro closed no
- Jul 12 '18 pol>eng uporządkować bring order to / structure / organise pro closed no
- May 11 '18 pol>eng aktualny valid pro closed no
4 May 10 '18 pol>eng pisarz-memuarysta memoir writer pro closed no
4 Nov 23 '17 pol>eng opatrzone komentarzem commented pro closed no
4 Nov 20 '17 pol>eng czym jest... what is... pro closed no
- Sep 27 '17 pol>eng zagadnienia fizyczne physics concepts pro closed no
4 Sep 14 '17 pol>eng jest ich łącznie in total pro closed no
4 Jan 4 '13 eng>pol industrial world kraje uprzemysłowione pro closed no
4 Oct 30 '12 pol>eng działalność wydawnicza publishing business pro closed no
- Aug 28 '12 pol>eng źródła objęte ekscerpcją excerpted sources pro closed no
4 Sep 14 '10 pol>eng Europa dwóch prędkości two-speed Europe pro closed no
4 Aug 14 '10 pol>eng wartość projektu project value pro closed ok
4 Aug 4 '10 pol>eng rozkład zmiennych distribution of variables pro closed ok
- Jul 28 '10 pol>eng edukacja artystyczna art education pro closed no
4 Jun 16 '10 eng>pol environmental resource osoba zajmująca się kwestiami/zagadnieniami ochrony środowiska pro closed ok
4 Jun 9 '10 eng>pol powerful maps szczegółowa/rozbudowana mapa pro closed no
4 Jun 7 '10 eng>pol developing patterns kształtujące/wyłaniające/pojawiające się wzorce/prawidłowości pro closed no
- Jun 5 '10 eng>pol make of it jest naszym (własnym) tworem/dziełem pro closed no
4 Jun 1 '10 pol>eng niezręczność językowa awkward phrase pro closed ok
4 May 25 '10 eng>pol historical look perspektywa historyczna pro closed ok
4 May 18 '10 pol>eng dobrze/źle skonstruowane kryterium oceny well/ill-(or: poorly) defined/established evaluation criterion pro closed ok
- May 13 '10 pol>eng kreowanie wizerunku image creation pro closed no
4 May 13 '10 eng>pol collateral materiały pro closed ok
4 May 11 '10 pol>eng u podłoża [this phenomenon] originates from/is based on/caused by... pro closed ok
4 May 11 '10 pol>eng matryca podwyżek salary increase matrix/merit matrix pro closed ok
4 May 10 '10 pol>eng rozdzielenie pracowników distinguish between ... and ... employees/people pro closed ok
- May 6 '10 pol>eng dopracować kryteria/system refine pro closed ok
4 May 4 '10 pol>eng Rozbijać kryteria break down pro closed ok
4 Apr 19 '10 deu>pol Rollenspiel odgrywanie scenek/ról pro closed no
- Mar 16 '10 eng>pol remain active zachować ważność/pozostać ważnym pro closed no
4 Mar 15 '10 eng>pol Welcome Statement wstęp pro closed ok
4 Mar 15 '10 eng>pol document owner właściciel dokumentu pro closed no
4 Feb 12 '10 eng>pol confidential setting w warunkach poufności pro closed ok
3 Feb 12 '10 eng>pol Networking to improve services nawiązywanie kontaktów (prywatnych/towarzyskich) w celu poprawy jakości usług/obsługi pro closed no
4 Feb 12 '10 eng>pol strength siła pro closed ok
- Feb 3 '10 eng>pol frame factors czynniki graniczne/ograniczające pro closed ok
4 Dec 10 '09 eng>pol calamitous constraints of the UN process katastrofalne w skutkach ograniczenia (wynikające z) ONZ-owskich procedur/ONZ-owskiego procesu pro closed no
- Dec 4 '09 pol>eng praktyki aktywizacji inclusion practices/policies pro just_closed no
4 Nov 24 '09 pol>eng Karta Praw Podstawowych Charter of Fundamental Rights pro closed ok
4 Nov 4 '09 pol>eng losowe próby warstwowe random stratified samples pro closed ok
4 Oct 19 '09 eng>pol ... who depend who ... którzy zależą/których działalność zależy od funduszy/środków pro closed no
- Oct 3 '09 eng>pol organizing principle zasada organizująca pro closed no
4 Sep 22 '09 eng>pol Circle the wagons zewrzeć szyki pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last