Working languages:
German to Norwegian
Norwegian to German
English to Norwegian

Tatiana Krause
Native bilingual

Local time: 15:58 CEST (GMT+2)

Native in: German Native in German, Norwegian Native in Norwegian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsTourism & Travel
Human ResourcesInternational Org/Dev/Coop
IT (Information Technology)Journalism
LinguisticsMedia / Multimedia

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 4, Questions answered: 3, Questions asked: 1
Portfolio Sample translations submitted: 2
German to Norwegian: Blood glucose meter manual
Source text - German
CODIEREN DES BLUTZUCKERMESSGERÄTS
Um genaue Ergebnisse zu erhalten, muss das Blutzuckermessgerät bei
der Verwendung eines neuen Teststreifenröhrchens mit dem beiliegenden Codierstreifen neu codiert werden.
1. Überprüfen Sie, ob die Code-Nummern auf dem Codierstreifen und dem Teststreifen-Röhrchen übereinstimmen.
2. Schieben Sie den Codierstreifen in den Aufnahmeschlitz des Geräts.
3. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und zeigt den Code auf der LCDAnzeige an.
4. Überprüfen Sie, ob die angezeigte Code-Nummer mit der Nummer auf dem Codierstreifen übereinstimmt.
5. Entnehmen Sie den Codierstreifen und bewahren Sie ihn in der Tasche für das Gerät und Testzubehör auf.
6. Den Codierstreifen erst dann wegwerfen, wenn alle Teststreifen aus einem Röhrchen aufgebraucht sind.

DURCHFÜHRUNG DER BLUTZUCKERMESSUNG
Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig und trocknen Sie sie ab. Setzen Sie eine Lanzette in die Stechhilfe ein. Bereiten Sie die Stechhilfe nach den Herstelleranweisungen vor.
Gehen Sie zur Blutzuckermessung wie folgt vor:
Schritt 1: Teststreifen einlegen: Einen Teststreifen entnehmen und die Röhrchen sofort wieder verschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Teststreifen in die Aufnahme geschoben wird. Prüfen Sie, ob der angezeigte Code dem Code auf der
Teststreifen-Röhrchen entspricht. Ist dies nicht der Fall, codieren Sie das Gerät richtig.
Schritt 2: Blut auftragen: Gewinnen Sie einen Bluttropfen wie oben beschrieben. Wenn auf der Anzeige das Symbol • blinkt, den Bluttropfen an die Einzugszone des Teststreifens heranführen. Das Blut wird automatisch in die Reaktionszone des Teststreifens eingesogen.
Das Gerät beginnt mit der Messung.
Schritt 3: Ihr Blutzuckerwert wird nach 5 Sekunden angezeigt und die Ergebnisse werden automatisch im Gerät gespeichert. Entfernen Sie den Teststreifen. Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Detaillierte Informationen zum Messverfahren und Codieren Ihres Geräts
finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.
Translation - Norwegian
KODING AV BLODSUKKER MÅLEAPPARATET
For å få nøyaktige resultater, må blodsukker måleapparatet kodes på nytt når du bruker en ny beholder med teststrimler. Bruk den vedlagte nye kalibreringsstrimmelen til dette.
1. Kontroller at kodenummeret på kalibreringsstrimmelen stemmer overens med nummeret på teststrimmelbeholderen.
2. Sett kalibreringsstrimmelen inn i apparatet.
3. Apparatet slår seg på automatisk og viser koden på LCD displayet.
4. Kontroller at kodenummeret som vises, er det samme som nummeret på kalibreringsstrimmelen.
5. Ta ut kalibreringsstrimmelen og oppbevar den i veska for apparatet og testtilbehøret.
6. Kast kalibreringsstrimmelen først når alle teststrimler fra den tilhørende beholderen er brukt opp.

GJENNOMFØRINGEN AV BLODSUKKERMÅLINGEN
Vask hendene omhyggelig og tørk dem godt. Sett en lansett inn i stikkpennen. Forbered stikkpennen ved å følge produsentens anvisninger. For å måle blodsukkernivået, gjør som følger:
Skritt 1: Legg inn teststrimmelen: Ta ut en teststrimmel og lukk beholderen igjen omgående. Apparatet slår seg automatisk på når en teststrimmel blir satt inn. Kontroller om koden som vises stemmer overens med koden på teststrimmelbeholderen. Hvis dette ikke er tilfellet, må apparatet kodes riktig.
Skritt 2: Påfør blodet: Bloddråpen utvinnes slik det står beskrevet over. Når symbolet • blinker i displayet, før bloddråpen til teststrimmelens innsugingssone. Blodet suges automatisk inn i teststrimmelens reaksjonssone. Apparatet begynner med målingen.
Skritt 3: Blodsukkernivået vises etter 5 sekunder og resultatene lagres automatisk i apparatets minne. Apparatet skrur seg av automatisk. Detaljert informasjon vedrørende målemetoden og kodingen av apparatet, finnes i bruksanvisningen.
English to Norwegian: NORWEGIAN > ENGLISH. Technical Minutes of Meeting
Source text - English
Støytiltak seksjon 1, 6 og 7:
ABC er ikke fornøyd med hvordan støy håndteres i prosjektet og etterlyser tegninger som viser hvilke støytiltak som nå er tenkt etablert på overnevnte seksjoner. ØØ og TT ble trukket frem som eksempler på steder hvor det er vanskelig å få oversikt over hvordan støytiltakene utføres. For sistnevnte er det ikke samsvar mellom støyrapport/arbeidstegninger, hva som nå bygges og mottatte ”Som-bygget”-tegninger. I ØØ-dalen vurderes det nå
lokale støytiltak for boligene langs E18 sydside.

XYZ opplyser at det som nå etableres av støyskjerming etter deres mening holder kravene i forskriftene, og vil foreta nødvendige ettermålinger som dokumenterer dette. I de tilfeller kravene ikke er overholdt, vil XYZ foreta supplerende støyskjerming i ettertid. ABC hevder at krav til støyskjerming i lovverket kontrolleres mot utførte støyberegninger, dvs. i forkant av etablering av støyskjermingen. (Etterskrift: Se også krav i vedlegg B, pkt. 2.14.1).
ABC minner om alle støyskjermingstiltak i seksjon 1, 6 og 7 skal være ferdige innen gitt frist 1. november.

Støyskjerming BB:
ABC reiste i møtet spørsmål om det er tenkt etablert støyskjerming på bro. Kontrolleres av DEF.

Lysmåling seksjon 1, 6 og 7:
ABC etterspurte lysmålinger på nevnte seksjoner. Utføres på våt og tørr asfalt.

Lokalvegsystem ØØ:
Nærliggende lokalvegsystem langs VV er ikke etablert som forutsatt i
regulering og prosjektering.
Translation - Norwegian
Noise measures in sections 1, 6 and 7:
ABC is not satisfied with the way noise is being handled in the project and requests drawings that show which noise measures are planned to be established on the sections mentioned above. ØØ and TT were mentioned as examples of places where it has been difficult to gain an overview of how noise measures are executed. As regards the latter, there is no agreement between the noise report / work drawings, what is being built now, and the contrary “As-build”-drawings. In ØØ, local noise measures are being considered for the houses along the E18 south side.

XYZ reports that, according to their opinion, the noise barriers that are being established now, satisfy the requirements of the regulations, and will document this by performing necessary post-measurements. In cases where the requirements are not met, XYZ will add supplemental noise barriers later. ABC claims that requirements for noise barriers in the law are checked towards the performed noise calculations, which means prior to establishing the noise barriers (Postscript: Refer to claim in attachment B, point 2.14.1 as well).
ABC point out that all noise barrier measures in section 1, 6 and 7 shall be completed within the given due date of November 1st.

Noise barriers BB:
In the meeting, ABC raised the question of whether noise barriers were planned on the bridge. DEF will investigate this.

Photometry section 1, 6 and 7:
ABC asked for photometry of the mentioned sections. To be carried out on wet and dry asphalt.

Local road system ØØ:
Nearby local road system along VV is not established as planned in regulation and projecting.

Translation education Bachelor's degree - University of Otago
Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Dec 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
Website http://www.ordrett.com
CV/Resume CV will be uploaded shortly
Bio
I'm bilingual (German and Norwegian) and completed a BA in Linguistics (2003) at the University of Otago, New Zealand and the University of Toronto.

Since 2001, I have worked as a interpreter for Kristiansand Tolketjeneste, mainly interpreting for the police.

I have done various translations and interpretations over the past 10 years, but didn't start officially as a freelancer before earlier this year.

My main translations have been documents and handbooks within the area of roads and constructionworks, as well as different technical texts, letters, as well as cultural/travel/information, websites information.

I translate German > Norwegian and Norwegian > German, as well as English > Norwegian and English > German.
Keywords: quality, quantity, quickly, efficient, reliable


Profile last updated
Mar 24, 2009