Working languages:
English to Slovak

Michal Zugec
Airborne responsibility

Polomka, Slovakia
Local time: 03:07 CET (GMT+1)

Native in: Slovak 
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
32 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Slovak
User message
Precision, responsibility and reliability
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization
Expertise
Specializes in:
Aerospace / Aviation / SpaceShips, Sailing, Maritime
Mechanics / Mech EngineeringAutomotive / Cars & Trucks
Business/Commerce (general)Manufacturing
Metallurgy / CastingEnvironment & Ecology
Transport / Transportation / ShippingConstruction / Civil Engineering

Rates
English to Slovak - Rates: 0.07 - 0.09 EUR per word / 22 - 25 EUR per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1879, Questions answered: 1127, Questions asked: 34
Payment methods accepted PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
Slovak to English: Commission_Contract
Source text - Slovak
Komisionárska zmluvauzatvorená podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorená medzi:


Názov spoločnosti: xxxxxxx
Sídlo: xxxxxx
xxxxxx
IČO: 0000000
IČ DPH: SK202020000
Bankové spojenie xxxxxxxx
Zastúpený:
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
na Okresnom súde Bratislava I v odd Sa vl.č. xxxx/B
(ďalej iba „komisionár“)

a

Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom
na Okresnom súde v odd. vl.č.

(ďalej iba „komitent“)

sa dohodli na nasledujúcom:


Článok I.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok komisionára zastupovať komitenta v colnom konaní podľa tejto zmluvy a to vo vlastnom mene a na účet komitenta na všetkých colných úradoch Slovenskej republiky, v súlade s NR EHS č.2913/92 čl. 5 ods. 2. / ide o tzv. nepriame zastúpenie / a záväzok komitenta zaplatiť za túto činnosť komisionárovi odmenu podľa článku VI. zmluvy.


Článok II.

Komisionár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov komitenta a v súlade s jeho záujmami. Daňovým dokladom pre komitenta je faktúra – daňový doklad vystavený komisionárom na základe a v zhode s príslušným JCD resp. JCDd.


Článok III.

Komisionár je povinný oznámiť komitentovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré by mohli ovplyvniť pokyny komitenta. Komisionár sa môže odchýliť od pokynov komitenta iba v prípade, že je to nevyhnutné v záujme komitenta a komisionár nemôže včas obdržať jeho súhlas.Translation - English
Commission contractconcluded in accordance with § 577 et seq. of the Commercial Code, concluded between:


Name of the company: xxxxxx
Headquarter: xxxxx
xxxxx
Company ID: 0000000
VAT ID: SK2020200000
Bank connection: xxxx
Represented by:
The company is registered at Commercial Register kept
at the District Court Bratislava I, section Sa, inset no. xxxx/B
(hereafter only “Commissioner”)

and

Name of the company:
Headquarter:
Company ID:
VAT ID:
Bank connection:
Represented by:
The company is registered at Commercial Register kept
at District Court , section inset no:

(hereafter only “Principal”)

have agreed on following:


Article I.

Subject of this contract is commitment of the Commissioner to represent the Principal in customs procedures according to this Contract on his own name and on account of the Principal, at all customs offices of Slovak Republic, in accordance with CR EHS no. 2913/92, art. 5 par. 2. /it is so called indirect representation/ and commitment of the Principal to pay to the Commissioner reward for this activity, in accordance with article VI. of this Contract.


Article II.

The Commissioner is during processing of matters obliged to proceed with professional are, according to instructions of the Principal and in accordance with its interests. The tax document for the Principal is an invoice – tax document issued by the Commissioner on the base and in accordance with relevant JCD (custom declaration form), event. JCDd.


Article III.

The Commissioner is obliged to report the Principal about all circumstances, he has encountered in the course of proceedings and that could influence instructions of the Principal. The Commissioner is allowed to deviate from instructions of the Principal only if it is necessary for interests of the Principal and the Commissioner can not receive his consent in time.
English to Slovak: Task Force (Internal Policy)
Source text - English
Fire and Emergency
Task Group

INTRODUCTION
The Fire and Emergency Task Group is one of eight task groups of the organization’s Facility Safety and Health Committee (FSHC). The purpose of the Health and Environment Task Group is to insure that effective fire and emergency procedures are established and maintained to protect people, property, and the environment.

FIRE AND EMERGENCY TASK GROUP
Purpose
To insure that effective fire and emergency procedures are established and maintained to protect personnel and property.
Fundamentals
A. Fires and emergencies present serious potential personnel hazards and property losses.
B. Personnel must be properly trained to effectively respond to fires and emergencies.
C. Properly trained and knowledgeable personnel can effectively prevent fires and minimize their effects.
D. All supervisors and employees are responsible for protection personnel and property.
Responsibilities
The Fire and Emergency Task Group is responsible for establishing, implementing, and maintaining the organization’s emergency management system. To accomplish this objective, it must make sure that the following basic points are understood by all managers and employees:
1. Fires, explosions, spills, and releases can seriously harm people, property, and the environment.
2. Personnel must be properly trained and equipped to manage emergency situations effectively.
3. Properly trained and equipped personnel can prevent emergency situations, as well as minimizing the harm if an emergency does occur.
4. All personnel are responsible for protecting people, property, and the environment.
Other Task Group Responsibilities
Translation - Slovak
Úlohová skupina pre požiar a havárie

ÚVOD
Úlohová skupina pre požiar a havárie je jednou z ôsmych úlohových skupín Výboru pre bezpečnosť a zdravie v objekte spoločnosti (VBZO). Účelom Úlohovej skupiny pre požiar a havárie je zabezpečiť, aby boli zavedené a udržiavané efektívne postupy pri požiaroch a haváriách, ktoré budú chrániť ľudí, majetok a životné prostredie.

ÚLOHOVÁ SKUPINA PRE POŽIAR A HAVÁRIE
Účel
Zabezpečiť zavedenie a udržanie postupov pri požiari a haváriách, ktoré budú chrániť personál a majetok.
Základy
A. Požiare a havárie predstavujú vážne potenciálne riziko pre personál a škody na majetku.
B. Personál musí byť dobre vyškolený, aby mohol účinne reagovať pri výskyte požiaru a pri haváriách.
C. Správne vyškolený a oboznámený personál môže účinne zabrániť požiarom a minimalizovať ich vplyvy.
D. Všetci majstri a zamestnanci sú zodpovední za ochranu osôb a majetku.
Zodpovednosti
Úlohová skupina pre požiar a havárie je zodpovedná za vypracovanie, implementáciu a udržiavanie systému riadenia havarijných situácií v organizácii. Aby sa tento cieľ dal uskutočniť, všetci manažéri a zamestnanci musia pochopiť nasledovné základné body.
1. Požiare, explózie, vyliatie a únik nebezpečných látok môžu spôsobiť značné škody na zdraví ľudí, majetku a na životnom prostredí.
2. Personál musí byť riadne vyškolený a vybavený na efektívne zvládnutie havarijných situácií.
3. Správne vyškolený a vybavený personál môže zabrániť vzniku havarijných situácií, ako aj minimalizovať spôsobené škody, ak dôjde k výskytu havarijnej situácie.
4. Všetok personál je zodpovedný za ochranu osôb, majetku a životného prostredia.
Ostatné zodpovednosti Úlohovej skupiny


Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: Jan 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
TeamsTrad Online
Software Adobe Acrobat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Trados Studio 2014, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (PDF)
Events and training
Training sessions attended
Professional practices Michal Zugec endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Certified PROs.jpg
I started my professional career in 1978 as a military pilot in the Czechoslovak Army.

Since 1994 till 2004 I worked for Pepsi Cola Czech and Slovak Republics on various managerial positions with responsibilities for warehousing, distribution, logistics, sales, forecasting, procurement and market equipment.

In 2004 I retired from "regular occupation" and moved from Prague, Czech Republic to the mountain village Polomka in Slovakia.

Since then I work as a Freelance translator English - Slovak - Czech.
I have plenty of experience with all "supply chain" translations, like manufacturing, warehousing, distribution, procurement and sale procedures and contracts.

Most of my recent translation projects are for power generation and automotive industry.

I am available Monday through Friday, 08:00 - 20:00 CET, 23:00 - 11:00 PST
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1912
PRO-level pts: 1879


Top languages (PRO)
English to Slovak935
Slovak to English554
English to Czech210
Czech to English164
Czech12
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering908
Bus/Financial257
Other203
Law/Patents165
Medical111
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Construction / Civil Engineering151
Metallurgy / Casting116
Electronics / Elect Eng94
Law: Contract(s)84
Law (general)84
Automotive / Cars & Trucks76
Mechanics / Mech Engineering73
Pts in 74 more flds >

See all points earned >
Keywords: contract, agreement, transportation, warehousing, foundry, construction, translation, preklad, English, angličtina, Slovak, Czech, zmluva, doklady, priemysel, manual, industry, aviation, weapons, technology, military, hand book, process, processing, industry, certificate, legal, príručka, Wordfast, Trados studio 2009,


Profile last updated
Feb 4, 2020More translators and interpreters: English to Slovak   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search