Giới thiệu về Công cụ Hỗ trợ Dịch thuật qua Máy tính

Format: In-person/on-site training

Course summary
Start time:Dec 6, 2008 12:00 GMT     Add to calendar
Language:English
Details
<p lang="en-US" align="center" style="margin-top: 0.17in; margin-bottom: 0.04in;"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Giới thiệu về Công cụ Hỗ trợ Dịch thuật qua Máy tính</strong></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Mô tả</strong></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Hội thảo này được thiết kế để giới thiệu các khái niệm và chức năng của Công cụ Hỗ trợ Dịch thuật qua Máy tính (CAT) và những công nghệ liên quan, các công cụ và quy trình.</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Đối tượng mục tiêu</strong></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Là các dịch giả hiện nay chưa sử dụng công cụ CAT, hoặc các dịch giả muốn hiểu rõ thêm về những khái niệm và chức năng cơ bản của CAT.</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Địa điểm</strong></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Phòng họp công ty Sutrix Media</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">74/15 Trương Quốc Dũng,</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Phường 10, Quận Phú Nhuận</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><span lang="en-US"><strong>Ngày và </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><span lang="en-US"><strong>Thời gian</strong></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Ngày </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">06 tháng 12 năm 2008</span></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">9:30 am đến 5:00 pm</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Ăn trưa tại nhà hàng gần bên từ 12:00 đến 1:00 pm</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"> (Không bao gồm trong học phí)</span></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Số lượng người tham gia</strong></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Số người tham gia trong hội thảo này tối đa là 10 người.</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Nội dung</strong></font></font></p> <ul> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Bộ nhớ Dịch thuật</font></font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Ph</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">ân đoạn</span></font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Fuzzy Matches</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Quản lý Thuật ngữ</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liên kết</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Biên tập Phương pháp Đầu vào</font></font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Các </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Mã Ngôn ngữ và Địa phương</span></font></font></p> </li> <li> <p lang="fr-FR" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Unicode và các công cụ CAT</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Tại sao sử dụng các công cụ CAT?</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">So sánh một vài công cụ</font></font></p> </li> <li> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Các minh chứng sống động về Wordfast (nếu thời gian cho phép)</font></font></p> </li> </ul> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Hội thảo này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng bạn có thể đặt câu hỏi và thảo luận bằng tiếng Việt.</font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Phí tham dự Hội thảo</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong>40</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong> USD/người nếu đăng ký trước/trong ngày 21/11.</strong></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong>5</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong>5 USD/người nếu đăng ký sau ngày 21/11.</strong></span></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong>LƯU Ý</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">: Có thể thanh toán bằng tiền đồng, chiếu theo tỷ giá hối đoái vào ban ngày của Interbank, phụ thu phí 2%. Không phụ thu phí nếu thanh toán bằng USD.</span></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><strong>Thủ tục Thanh toán</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Bấm vào ô “Đăng nhập” nằm ở góc phải trên của trang này.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"> Trạng thái của bạn sẽ là “Đã đăng ký”.</span></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Bạn phải đăng nhập vào hồ sơ Proz.com để đăng ký.</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"> Nếu bạn không có hồ sơ, bạn có thể </span></font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="../../?sp=r"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">tạo một hồ sơ ngay bây giờ</span></font></font></a></u></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">. Chỉ cần 5 phút để thực hiện và miễn phí.</span></font></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Sau khi bạn đã đăng ký, gởi email cho chúng tôi tại địa chỉ </span></font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="mailto:[email protected]?subject=Intro%20to%20CAT%20-%20Payment"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">info at translingualexpress.com</span></font></font></a></u></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"> để gởi các chi tiết về thanh toán. </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-GB">Khi chúng tôi đã nhận được phần thanh toán của bạn, trạng thái của bạn sẽ thay đổi là “Đã đăng ký và thanh toán” và chỗ của bạn trong buổi hội thảo được bảo đảm.</span></font></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với Điều phối viên đào tạo tại [email protected]</span></font></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Shane Wall</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0in;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"><strong>Tiểu sử</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">: Shane là một dịch giả, giảng viên, tác giả, tư vấn ngôn ngữ và là động lực chính của công ty dịch vụ ngôn ngữ </span></font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="http://www.translingualexpress.com/index.htm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Trans Lingual Express</span></font></font></a></u></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ vào dịch thuật ngôn ngữ và là người duy nhất có thẩm quyền đào tạo </span></font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="http://www.wordfast.net/"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US">Wordfast</span></font></font></a></u></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="en-US"> tại Việt Nam.</span></font></font></font></p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><br /> </p> <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0in;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Shane là người Úc, có thể nói tiếng Việt Nam và là một dịch giả chuyên nghiệp trong 17 năm.</font></font></font></p>
Created by
Shane Wall    View feedback | View all courses
Bio: Shane is a translator, teacher, writer, language consultant, and the driving force behind the language services company Trans Lingual Express. He has over 10 years experience in using technologies in language translation, and is the only authorized Wordfast trainer in Vietnam.

Shane is an Australian who speaks Vietnamese and has been a professional translator for 17 years.

Shane là một dịch giả, giảng viên, tác giả, tư vấn ngôn ngữ và là động lực chính của công ty dịch vụ ngôn ngữ Trans Lingual Express. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ vào dịch thuật ngôn ngữ và là người duy nhất có thẩm quyền đào tạo Wordfast tại Việt Nam.


Shane là người Úc, có thể nói tiếng Việt Nam và là một dịch giả chuyên nghiệp trong 17 năm.
General discussions on this training


Course registration
To view pricing and payment options for this course, you must login to your ProZ.com account.

Do you have any questions about ProZ.com training?
Read the training FAQ »

Still need help? Submit a support request »

Would you like to share your thoughts about the ProZ.com training platform? Click here to discuss this feature in the forums »


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search