Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 9 '09 fra>pol Département des finances, des institutions et de la sécurité Departament/Wydział finansów, ustawodawstwa i bezpieczeństwa pro closed ok
- Mar 2 '09 eng>pol negative precedent negatywny precedens pro closed ok
4 Nov 12 '07 esl>pol modulo oddział pro closed no
4 Jul 22 '07 eng>pol an alleged infringement of proprietary rights domniemane naruszenie praw własności pro closed ok
3 Jul 11 '07 eng>pol born by surrogacy (dziecko) urodzone przez matkę zastępczą pro closed ok
4 Mar 16 '07 por>pol apoio judiciario pomoc prawna easy closed no
4 Jan 18 '07 pol>eng zmienia wyrok w ten sposób, że amends/changes the judgment to the effect that pro closed no
4 Dec 7 '06 pol>eng czym narazili go... thereby exposing him to... pro closed ok
4 Nov 29 '06 esl>pol sociedad mercantil limitada unipersonal spółka handlowa jednoosobowa z ograniczoną odpowiedzialnością pro closed ok
- Nov 17 '06 pol>eng uczestniczyć w firmie contribute to pro closed ok
- Sep 27 '06 pol>eng oddział unit pro closed ok
- Sep 18 '06 eng>pol authorized representative upoważniony przedstawiciel easy closed no
4 Aug 16 '06 esl>pol inimputable niżej pro closed no
4 Aug 3 '06 pol>eng uznać dziecko acknowledge a child (as one's own) pro closed ok
4 Jul 31 '06 eng>pol as of date of death wg stanu w dniu śmierci pro closed ok
- Jul 26 '06 pol>eng w celu krótkotrwałego użycia for a short-term use pro closed ok
4 Jul 24 '06 eng>pol under authority na mocy uprawnień nadanych przez (ustawę)... pro closed no
- Jul 24 '06 pol>eng Ustawa o dniach wolnych od pracy holidays act pro closed ok
- Jul 21 '06 pol>eng Act on informing and consulting employees of 7 April 2006 ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pro open no
4 Jul 13 '06 eng>pol civil offence delikt cywilny pro closed ok
4 Jun 26 '06 pol>eng dokonanie czynności notarialnej performance of a notarial act easy closed ok
4 Jun 14 '06 eng>pol Affected Parties zainteresowane strony pro closed ok
4 May 19 '06 pol>eng uprzedzony (o odpowiedzialności karnej) warned (about criminal responsibility) pro closed ok
4 May 19 '06 pol>eng Kolegium do spraw Wykroczeń magistrate court pro closed ok
- May 18 '06 eng>pol right to due consideration prawo do należytego/gruntownego rozpatrzenia/rozważenia pro closed no
4 May 18 '06 pol>eng zdolność do czynności prawnych capacity to perform acts in law pro closed ok
4 Apr 27 '06 pol>eng po rozpoznaniu after examination (of the case) pro closed ok
4 Mar 8 '06 eng>pol small claims track postępowanie uproszczone pro closed ok
4 Jan 22 '06 pol>eng stanowiąca podstawę serving as a basis pro closed ok
4 Jan 22 '06 pol>eng integralna część decyzji integral part of the decision pro closed ok
4 Jan 21 '06 pol>eng wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to file a petition for judicial review pro closed ok
- Nov 29 '05 eng>pol power of arrest upoważnienie do zastosowania aresztu pro closed no
- Nov 15 '05 pol>eng wskazanie przyczyn stojących na przeszkodzie to point to reasons impeding/hindering that pro closed no
4 Nov 8 '05 eng>pol of (in context) nazwa miasta/miejscowości pro closed ok
- Nov 4 '05 pol>eng korzyść majątkowa material profit pro closed ok
4 Nov 4 '05 fra>pol dossier de plaidoirie akta procesowe pro closed ok
- Nov 4 '05 fra>pol oppositions a maintenir podtrzymanie sprzeciwu (/ów) pro closed ok
- Nov 3 '05 pol>eng autorskie prawa majątkowe (i niemajątkowe) material copyright (and moral rights) pro closed no
4 Nov 2 '05 eng>pol to the extent that it notes that it is controverted z zastrzeżeniem, że zostanie (wyraźnie) zaznaczone, iż dotyczy kwestii spornej pro closed ok
4 Oct 20 '05 pol>eng wniosek o ustanowienie tłumaczem przysieglym application for the appointment as a sworn translator pro closed ok
4 Sep 28 '05 fra>pol decision passee en force de la chose jugee decyzja wydana prawomocnym orzeczeniem sądu pro closed ok
4 Sep 26 '05 eng>pol to land clients łowić klientów pro closed ok
- Sep 26 '05 pol>eng Zarzad Wojewodztwa "X" Province Government pro closed ok
4 Sep 26 '05 eng>pol proponent (w tym kontekście) strona zgłaszaj±ca/składaj±ca wniosek pro closed ok
- Sep 15 '05 eng>pol sentencja wyroku legal conclusion / sentence pro closed ok
- Sep 12 '05 eng>pol Purpose Driven Company Gdy masz cele, zdziałasz wiele pro closed ok
- Sep 5 '05 pol>eng pozaszkolna forma kształcenia extraschool form of education pro closed ok
- Sep 5 '05 pol>eng czynno¶ci procesowe procedural acts pro closed no
4 Aug 23 '05 eng>pol his heirs, executors and assigns jego spadkobiercy, wykonawcy testamentu i cesjonariusze pro closed ok
4 Aug 18 '05 eng>pol acting inspector p.o. inspektora pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search