Member since Nov '11

Working languages:
Polish to German
German to Polish
Polish (monolingual)
English to Polish
Russian to Polish

Marcel Malorny
With a devotion to details.

Tychy, Slaskie, Poland
Local time: 07:14 CET (GMT+1)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish, German (Variant: Germany) Native in German
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
39 positive reviews
(7 unidentified)

 Your feedback
What Marcel Malorny is working on
info
Oct 18, 2017 (posted via ProZ.com):  Kleinkramm... ...more, + 4 other entries »
Total word count: 0

User message
Translations, Proofreading, Subtitling, Transkription...
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Interpreting, Software localization, Language instruction, Translation, Editing/proofreading, MT post-editing, Subtitling, Training, Transcription, Website localization, Transcreation, Project management
Expertise
Specializes in:
Automotive / Cars & TrucksIdioms / Maxims / Sayings
Engineering (general)Engineering: Industrial
Automation & RoboticsMetallurgy / Casting
Transport / Transportation / ShippingSurveying
LinguisticsHistory

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 44, Questions answered: 28
Project History 8 projects entered    2 positive feedback from outsourcers

Payment methods accepted MasterCard, Wire transfer, Visa | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
Polish to German: umowa serwisowa / Wartungsvertrag
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Polish
Umowa serwisowa

Zawarta w Warszawie dnia ……………

Pomiędzy firmą:
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………
2. ……………………………………..

zwaną w dalszej części XXX

a firmą: XYZ z siedzibą PL – 09-87981 Warszawa posiadającą odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego o nr KRS 00054389587 wydany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

1. …………….- Prezes Zarządu,

2. ……………. - Członek Zarządu

zwaną w dalszej części XYZ


§ 1 Zakres
ZZZ niniejszym udziela XYZ autoryzacji na dokonywanie w jego imieniu napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenia serwisu pomp oraz armatury firmy ZZZ.
W tym celu XYZ zabezpieczy:

wyspecjalizowany personel, który po dostatecznym przeszkoleniu zapewni właściwe realizowanie świadczeń. Obie strony umowy ponoszą te koszty szkoleń, które u niego przypadają.
organizację i maszyny do prawidłowego wykonania obróbki końcowej poszczególnych części maszyn we własnym warsztacie.


§ 2 Teren (obszar) obowiązywania umowy

Strony zgodnie postanawiają, iż zakres autoryzacji udzielonej mocą niniejszej umowy obejmuje terytorium południowej części Rzeczpospolitej Polskiej, to jest obszar województw: Śląskiego, Małopolskiego, oraz obszar Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii.


§ 4 Czas trwania umowy

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze stron
i zawarta zostaje na czas nieokreślony. Umowa podlega wypowiedzeniu
w terminie na co najmniej 90 dni przed końcem roku kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Rozwiązanie umowy

1. Poza możliwością rozwiązania umowy, zgodnie z § 4, strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w formie pisemnego oświadczenia przesłanego listem poleconym, na adres drugiej strony umowy w wypadku:
1) niewypłacalności, niezdolności do czynności prawnych lub likwidacji jednej ze stron,

2) rażącego naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron.

3) z ważnego powodu

2. Niezależnie od możliwości rozwiązania niniejszej umowy w drodze wypowiedzenia, o którym mowa w § 4 oraz rozwiązania bez wypowiedzenia na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, strony mogą w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę w drodze porozumienia.

3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ustalonym w § 4, lub przez zaistnienie jednej a wyżej podanych przyczyn żadna ze stron nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych.

§ 9 Przeniesienie prawa umowy

1. Przeniesienie praw lub obowiązków, objętych niniejszą umową wymaga uprzedniej, pisemnej zgody obydwu stron umowy.

§ 10 Zakładowe ubezpieczenie OC
XYZ posiada odpowiednie zakładowe ubezpieczenie OC. XYZ odpowiada do sumy ubezpieczenia, potrzebnej na pokrycie ewentualnych strat. Jakakolwiek odpowiedzialność poza tę sumę jest wykluczona, o ile wykluczenie to jest prawnie dopuszczalne.

XYZ nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze spadku produkcji i wynikający z tego brak zysku niezależnie od przyczyny prawnej.


§ 11 Uzgodnienia dodatkowe

Ustalenia ustne nie mają mocy prawnej. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli jedno z postanowień niniejszej umowy jest nieskuteczne pozostałe postanowienia mają moc prawną.

§ 12 Sąd i wybór prawa właściwego

Wszelkie spory, wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
w Warszawie.
Translation - German
Wartungsvertrag

Geschlossen in Warschau am.................

Zwischen der Firma:
vertreten durch:
1.……………………………………
2.……………………………………..

nachfolgend XXX genannt

und der Firma XYZ mit Sitz in PL – 09-87981 Warszawa -
registriert im polnischen Handelsregister (Krajowy Rejestr Sądowy KRS) beim Bezirksgericht Warschau; XIV Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters; unter der Handelsregisternummer 00054389587
vertreten durch:
1. ……………. - Vorstandsvorsitzender
2. ……………. - Vorstandsmitglied
nachfolgend XYZ genannt

§ 1 Leistungsumfang

1. ZZZ autorisiert hiermit die Firma XYZ, in ihrem Namen Gewährleistungs- Nachgewährleistungswartungen,
sowie Service-Leistungen für Pumpen und Armaturen der Firma ZZZ auszuführen.

2. Zu diesem Zweck versichert die Firma XYZ Folgendes:

2.1 XYZ setzt fachkundiges Personal ein, das nach ausreichender Schulung eine korrekte Leistungsausführung garantiert. Beide Parteien tragen die Schulungskosten, die auf sie entfallen.

2.2 XYZ organisiert und setzt Maschinen für die korrekte Ausführung der Schlussbearbeitung der jeweiligen Maschinenteile in der eigenen Werkstatt ein.

§ 2 Gültigkeitsgebiet des Wartungsvertrages

Die Parteien vereinbaren, dass die mit diesem Vertrag erteilte Autorisierung den südlichen Teil des Gebiets der Republik Polen umfasst, d.h. die Woiwodschaften: Śląskie, Małopolskie sowie das Gebiet von Deutschland, Russland, Weißrussland,
Litauen, Lettland und Estland.

§ 4 Vertragsdauer

Der Vertrag tritt im Moment der Unterschrift der letzten Partei in Kraft und wird für eine unbegrenzte Dauer geschlossen.
Der Vertrag unterliegt der Kündigungsfrist von mindestens 90 Tagen vor Ablauf des Kalenderjahres mit Wirkung zum Ende desselben Kalenderjahres.

§ 5. Vertragskündigung

1. Neben Möglichkeit der Vertragskündigung gemäß § 4, können beide Parteien den Vertrag ohne Kündigungsfrist in Form eines schriftlichen Einschreibens an die Adresse der anderen Seite kündigen im Falle von:

1) Insolvenz, Rechtsunfähigkeit oder Abwicklung einer der Parteien.

2) Schwerer Verletzung der Vertragsbestimmungen durch eine der Parteien.

3) aus einem gewichtigen Grund

2. Unabhängig von der Möglichkeit der Vertragskündigung gemäß § 4 und der Vertragsauflösung ohne Kündigungsfrist gemäß der im obigen Art. 1 beschriebenen Bestimmungen, können die Parteien den Vertrag jederzeit einvernehmlich kündigen.

3. Erfolgt die Kündigung gemäß § 4 oder infolge eines oben genannten Grundes, hat keine Partei Anspruch auf Entschädigung.

§ 9 Abtretung

1. Die Abtretung von in diesem Vertrag beschriebenen Rechten oder Pflichten erfordert die schriftliche Einwilligung beider Parteien.

§ 10 Betriebshaftpflichtversicherung

1. XYZ hat eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. XYZ haftet für eventuelle Schäden bis zur Höhe der Versicherungssumme. Jegliche Haftung über
diese Summe hinaus ist ausgeschlossen, soweit der Ausschluss hier juristisch zulässig ist.

2. XYZ haftet nicht für durch Produktionsausfälle verursachte Schäden und daraus resultierende Gewinneinbußen, unabhängig von der Rechtslage.

§ 11 Z
Mündliche Vereinbarungen sind nicht rechtsgültig. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, um rechtsgültig zu sein. Wird oder ist eine der Bestimmungen des Vertrages unwirksam, behalten die übrigen Bestimmungen ihre Rechtsgültigkeit.

§ 12 Gerichtsstand
Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Konflikte obliegen der Gerichtsbarkeit des Gerichts in Warschau.
Polish to German: language school description
General field: Other
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Polish
Sprachreisen Newcastle

In unserer Sprachschule in Newcastle können Sie das ganze Jahr über an einem vielfältigen Kursprogramm teilnehmen. Unsere Sprachschule in Newcastle liegt direkt im Zentrum der Stadt und bietet Sprachreisen für alle Niveaustufen an. Neben Gruppenunterricht bietet unsere Sprachschule in Newcastle auch zusätzlich ein individuelles Lernprogramm an, das in Kombination mit den Sprachkursen gebucht werden kann. Auch spezielle Examensvorbereitungskurse und Sprachkurse in Wirtschaftsenglisch können belegt werden.
Unsere Sprachschule in Newcastle ist in Mitglied der Fachverbände International House World Organisation, EAQUALS und English UK. Besonders die Akkreditierung unserer Sprachschule in Newcastle durch den British Council gewährleistet die stetige Überprüfung der hohen Qualität der Sprachkurse. In zahlreichen deutschen Bundesländern sind die Intensivkurse unserer Sprachschule in Newcastle außerdem als Bildungsurlaub anerkannt.

Während Ihrer Sprachreise nach Newcastle können Sie in einer unserer netten englischen Gastfamilien leben und den Alltag in England hautnah miterleben. Im Gespräch mit der Familie werden Sie Ihre Englischkenntnisse auch außerhalb des Sprachkurses trainieren. Auch die Unterkunft in einer Gemeinschaftswohnung während einer Sprachreise nach Newcastle ist bei unseren Sprachschülern sehr beliebt.
Eine Sprachreise nach Newcastle ist immer ein tolles Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Hier können Sie nicht nur an unserer Sprachschule in Newcastle Ihre Englischkenntnisse auffrischen und verbessern, sondern gleichzeitig in einer der interessantesten Städte Englands leben. Kommen Sie mit uns nach Newcastle und entdecken Sie die Universitätsstadt mit all ihren Facetten - Moderne und Tradition, Gemütlichkeit und pulsierendes Nachtleben!
Translation - German
Kursy językowe w Newcastle

Nasza szkoła językowa w Newcastle umożliwia Państwu udział w różnorodnych kursach przez cały rok. Szkoła w Newcastle znajduje się w centrum miasta i oferuje kursy językowe na wszystkich poziomach. Oprócz zajęć grupowych, do oferty naszej szkoła w Newcastle należy także program indywidualnego nauczania, który można zamówić w połączeniu z kursami językowymi. Zamówić można także specjalne kursy przygotowujące do egzaminów oraz kurs języka angielskiego w biznesie.
Nasza szkoła w Newcastle jest członkiem stowarzyszenia zawodowego International House World Organisation, EAQUALS oraz English UK. W szczególności, akredytacja naszej szkoły w Newcastle przez British Council zapewnia stałą kontrolę nad wysokim poziomem jakościowym kursów językowych. W wielu niemieckich krajach związkowych intensywne kursy naszej placówki w Newcastle uznawane są za urlop szkoleniowy.

W czasie pobytu językowego w Newcastle mogą Państwo zamieszkać u jednej ze współpracujących z nami miłych angielskich rodzin i doświadczyć specyfiki angielskiego życia codziennego na własnej skórze. W trakcie rozmów z tą rodziną będą Państwo mogli szlifować swój angielski także poza salą lekcyjną. Także zakwaterowanie we wspólnym mieszkaniu na czas pobytu językowego w Newcastle cieszy się sporą popularnością wśród kursantów.
Podróż językowa do Newcastle jest zawsze wspaniałym przeżyciem, którego szybko się nie zapomina. Tutaj w naszej szkole językowej w Newcastle można nie tylko odświeżyć i pogłębić swoją znajomość angielskiego, lecz także zatrzymać się w jednym z najbardziej interesujących miast Anglii. Przyjedźcie Państwo do Newcastle i odkryjcie miasto studenckie ze wszystkimi jego aspektami - tymi nowoczesnymi oraz tradycyjnymi, z jego przytulnością jak również pulsującym życiem nocnym!

Glossaries Law, Technik, Transport
Translation education Master's degree - Uniwersytet Opolski / Universität Oppeln
Experience Years of experience: 7. Registered at ProZ.com: May 2010. Became a member: Nov 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Polish to German (Uniwersytet Opolski)
German to Polish (Uniwersytet Opolski)
Polish (University of Silesia)
English to Polish (University of Silesia)
English to Polish (University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics)
Memberships N/A
TeamsM-Team
Software Across, BaccS, CafeTran Espresso, Google Translator Toolkit, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, ABBYY FR v11, Olifant, vTMXEditor, Xbench, Powerpoint, Protemos, SDL Online Translation Editor, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Wordbee, XTM, XTRF Translation Management System
Website http://www.malorny.pl
Professional practices Marcel Malorny endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Translation With Predilection For The Detail
Welcome!

Are you looking for a reliable and inexpensive german-polish translator?
Here you are!

My areas of specialty:

 • Technology - (manuals, operating instructions, declarations of conformity)
 • Transport - (everything related to the transport, logistics, forwarding)
 • History - (articles, dissertations, books)
 • Paleography - (German script Kurrent and Sütterlin)

How do I secure the quality?

 • using of latest CAT tools
 • using of quality-check tools
 • using of four eyes principle


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 44
(All PRO level)


Top languages (PRO)
German to Polish24
Polish to German20
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering16
Other8
Law/Patents4
Science4
Bus/Financial4
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering12
Environment & Ecology8
Law (general)4
Music4
Business/Commerce (general)4
History4
Meteorology4
Pts in 1 more fld >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects8
With client feedback2
Corroborated2
100% positive (2 entries)
positive2
neutral0
negative0

Job type
Translation8
Language pairs
Polish to German5
German to Polish4
2
Specialty fields
Mechanics / Mech Engineering4
Agriculture3
Automotive / Cars & Trucks2
Engineering (general)2
Electronics / Elect Eng1
Engineering: Industrial1
Internet, e-Commerce1
Other fields
Keywords: Professionelle Übersetzungen für Polnisch, Fachübersetzungen, technische Übersetzungen, manuals, anspruchvolle technische Dokumentationen aller Art, z.B. Bedienungsanleitungen, Handbücher, Kataloge, Stücklisten, Fachtexte, Pressemitteilungen und Newsletter sowie komplette Webseiten für Unternehmen, Gebrauchsanweisungen, Betreibsanweisungen, Betriebsanleitungen, Maschinenindustrie, Automobilindustrie, Werkzeuge, Anlagenbau, Betriebsanleitungen, Installationen und Zentralen, TGA, Brandmeldezentralen und Brandfrüherkennungsanlagen, EDV- und Kommunikationsnetze), Betriebsmittel, CMC-Maschinen, Förderanlagen, Robotisierung, Automatisierung, Manipulatoren, Pressen, Mess- und Prüfgeräte, Messeinrichtungen, Prüfanlagen, 3D-Maschinen, Bedienungsanleitungen, Haushaltsgeräte, TV und Radio, Telekommunikationstechnik, Verfahrenstechnik, Hauseinrichtungen, paleografia, Paläographie, transkrypcja, Transkription, dekodowanie, alte Dokumente, stare dokumenty, fraktura, Sütterlin, Handschrifte, Kurrentschrift, Linguistik, Germanistik, Geschichte, Geschichte, Geisteswissen, German, Polish, Deutsch, Polnisch, Niemiecki, Polski, Technik, Fachwissen, Transport, Autotransport, Automotive, deutsch-polnische Übersetzungen, polnisch-deutsche Übersetzungstätigkeit, Fachgebiete, Freiberufler, Freelancer, tłumacz języka niemieckiego, SDL Trados 2019, Across 6.0, Cat Tools, Professionelle Fachübersetzungen für Polnisch, qualifizierter muttersprachlicher Fachübersetzer, innovative IT-Lösungen im Bereich Terminologiemanagement, Faire und transparente Preisgestaltung
Profile last updated
Dec 9, 2020More translators and interpreters: Polish to German - German to Polish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search