Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 1 eng>vie as such như [văn bản này] pro closed no
4 Nov 1 eng>vie for other valuable consideration để đổi lấy các lợi ích có giá trị khác pro closed no
4 Feb 22 vie>eng có hợp pháp hóa lãnh sự legalized pro closed no
- Nov 21 '17 eng>vie to the extent of the conflict trong trường hợp/trong chừng mực pro closed no
- Nov 21 '17 eng>vie as updated from time to time. (như) được cập nhật vào từng thời điểm. pro closed ok
- Aug 25 '17 vie>eng Bản tường trình sự việc Statement of Facts pro closed ok
- Aug 18 '17 vie>eng Giải chấp Mortgage Release pro closed ok
- Apr 21 '17 eng>vie Regulatory taking thu hồi theo luật định pro closed no
- Oct 13 '16 eng>vie Collateral contact đầu mối bảo đảm pro closed ok
4 Jul 27 '16 eng>vie jurisdiction lãnh thổ tài phán/vùng tài phán pro closed no
- May 6 '16 eng>vie Corporate entertainment hoạt động chiêu đãi của doanh nghiệp pro closed no
- Apr 22 '16 vie>eng Ủy quyền lại sub-delegation/sub-delegate pro open no
- Dec 7 '15 vie>eng Xét báo cáo đề nghị Having considered the request of pro just_closed no
- Dec 3 '15 eng>vie Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp công trình Contract for Execution of Construction/Building Works pro closed no
- Oct 17 '15 eng>vie Change of Engagement thay đổi phạm vi dịch vụ pro closed no
- Oct 16 '15 eng>vie Investment in exchange fund bills and notes đầu tư vào kỳ phiếu và trái phiếu quỹ hối đoái pro open no
- Oct 15 '15 eng>vie full lifetime expected credit losses những tổn thất tín dụng dự kiến trong toàn bộ vòng đời pro open no
4 Oct 15 '15 eng>vie amendments are effective for annual periods beginning on or after July 1, 2014 các sửa đổi [này] có hiệu lực theo chu kỳ hàng năm bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/7/2014 pro closed no
- Sep 17 '15 eng>vie Due date and accrual date ngày đáo hạn và ngày tính phí cam kết pro closed ok
- Sep 16 '15 eng>vie Buyer cap hạn mức tối đa của bên mua pro closed no
- Dec 9 '14 eng>vie In witness whereof Để làm bằng/Để làm bằng chứng pro closed ok
- Dec 1 '14 eng>vie PCA's Trợ lý Chăm sóc Cá nhân pro closed no
4 Nov 5 '14 eng>vie family proceedings court Tòa Sơ Thẩm Gia Đình pro closed ok
4 Oct 22 '14 vie>eng độ cao tĩnh không vertical clearance/vertical height clearance pro closed no
- Sep 28 '14 eng>vie procedural rights các quyền theo thủ tục pro closed no
- Sep 28 '14 eng>vie Customary rights các quyền theo thông lệ pro closed ok
4 Sep 28 '14 eng>vie Substantive rights các quyền cơ bản pro closed ok
- Jun 11 '14 eng>vie Central Administration đại diện quản lý chính / đại diện thực hiện giao dịch chính pro just_closed no
- Apr 26 '14 eng>vie "lead litigation" vụ việc tranh tụng chính pro closed ok
- Apr 25 '14 vie>eng PA Power of Attorney pro closed no
- Apr 24 '14 eng>vie Regulatory purposes/requirements các yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật/luật định pro closed ok
4 Apr 15 '14 eng>vie Life of Loan Contingency Hạn mức Dự phòng Khoản vay pro closed no
- Mar 10 '14 eng>vie numbering as many as 2000 2000 thành phố easy closed ok
4 Feb 25 '14 eng>vie yield mang lại lợi suất pro closed no
- Feb 22 '14 eng>vie Cofferdam tường chắn pro closed ok
- Nov 27 '13 vie>eng bộ phận hữu cơ crucial/significant/important part/component pro closed ok
- Nov 24 '13 eng>vie reasonable force quyền hạn/thẩm quyền pro closed ok
4 Nov 23 '13 eng>vie "joint cooperation agreement" Hợp đồng Hợp tác [Kinh doanh] pro closed ok
- Nov 12 '13 eng>vie Subject as aforesaid phụ thuộc vào... pro closed ok
- Nov 12 '13 eng>vie Hospital Partnerships Quan hệ Đối tác Bệnh viện easy open no
4 Oct 18 '13 eng>vie which is not known to the general public mà chưa được công chúng biết đến pro closed ok
4 Oct 8 '13 eng>vie notwithstanding any implication or rule of law to the contrary Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định ngầm định hoặc quy định pháp luật trái ngược nào pro closed ok
- Sep 21 '13 eng>vie adjudicated Visa Debit Card Thẻ ghi nợ liên kết thanh toán pro closed ok
3 Sep 21 '13 eng>vie Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds Đạo luật Ngăn chặn Chuyền tiền do Phạm tội mà có pro closed ok
4 Sep 21 '13 eng>vie USD or $ Mỹ kim /$ /usd easy closed no
- Sep 19 '13 eng>vie fractional shares cổ phần lẻ/cổ phiếu lẻ pro closed ok
4 Sep 19 '13 eng>vie outstanding share cổ phần đã phát hành/cổ phiếu đang lưu hành pro closed no
4 Sep 17 '13 eng>vie all title to/ ownership of mọi quyền sở hữu đối với pro closed ok
- Sep 17 '13 eng>vie represents cam đoan pro closed ok
4 Sep 11 '13 eng>vie mask work law luật về sơ đồ/thiết kế bố trí mạch tích hợp pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last