Member since Apr '14

Working languages:
English to Turkish
Turkish to English

halit yilmaz
Intense in Quality and Care

United Kingdom
Local time: 14:54 EET (GMT+2)

Native in: Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish, English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
34 positive reviews
3 ratings (5.00 avg. rating)
What halit yilmaz is working on
info
Jan 14 (posted via ProZ.com):  Currently working on a Railway Application Quality Management Systems Manual, 18000 Words, lovely technical document @Railways, @Technical ...more, + 47 other entries »
Total word count: 11500

User message
Since 2006, top quality timely performance in this industry
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
Law (general)IT (Information Technology)
Medical: PharmaceuticalsGames / Video Games / Gaming / Casino
Petroleum Eng/SciConstruction / Civil Engineering
Mechanics / Mech EngineeringMarketing / Market Research
Cosmetics, BeautyElectronics / Elect Eng

Rates
English to Turkish - Rates: 0.04 - 0.10 USD per word / 17 - 30 USD per hour
Turkish to English - Rates: 0.04 - 0.10 USD per word / 17 - 30 USD per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 8, Questions answered: 10, Questions asked: 1
Blue Board entries made by this user  36 entries

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 3
Turkish to English: Railway
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Turkish
1)
5 ADET HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI ALIMI
PROCUREMENT OF 5 LIGHT RAIL VEHICLES


2)
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAMSUN METROPOLIAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PLANNING AND RAIL SYSTEM


3)
EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARA UYGUN 5 ADET HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI 5 LIGHT RAIL VEHICLES IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS IN THE ANNEX.


4)
Samsun/TÜRKİYE olup ; Teslimat ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır.
Yüklenici Hafif Raylı Sistem araçlarını idarece gösterilen; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYE adresine; INCOTERMS 2000 DDU(güncellenmesi halinde en son yayınlanan şekline uygun olarak) teslim şekline göre teslim edilecektir.
Samsun/ TURKEY: In accordance with the provisions of the tender document, delivery will be as specified below.
The contractor will deliver the light rail vehicles as indicated by the administration; on the route of the light rail train station region İlkadim/SAMSUN/TURKEY; in accordance with INCOTERMS 2000 DDU (in case of updating, in accordance with the most up to date publication) the delivery will take place.

5)
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu (1.Kat)
Samsun Metropolitan Municipality Council Hall (1st Floor)

6)
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
However, those who will submit a bid have to purchase tender file approved by the Administration or have to download using the EKAP system using e-signature.


7)
Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Fen İşleri Diare Bşk. 2. Kat
Samsun Metropolitan Municipality Service Building Head of Technical Department 2nd floor


8)
d) Yurt içi için: İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 1050 TRY (Türk Lirası)
Yurt dışı için: İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 1200 TRY (Türk Lirası)
For domestic requests: The total amount of cost of tender document with the cost of mailing: 1050 TRY (Turkish Liras)
For requests from overseas: The total amount of cost of tender document with the cost of mailing: 1200 TRY (Turkish Liras)9)
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Provided that the required amount for the sale of the tender document is transferred to the account of the administration, the tender documents can be purchased through mail or cargo.


10)
Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında veya yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri mal tedarikleri ile ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına
uygun biçimde düzenlemiş olduğu is deneyim belgeleri kabul edilir. Yurt dışında özel sektöregerçekleştirilen mal tedariklerinde ise, eğer düzenlenmişse işe ait sözleşme ve bu sözleşmeninuygulanmasına ilişkin belgeler, sözleşme eğer düzenlenmemişse taahhüdün yapıldığına dair belgeler esasalınır. İstekli verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
İsteklilerin tek başına gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarında ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir.
İhale konusu alım veya benzer alımlarla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir.
İhale komisyonu isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.


11)
Araç ve alt sistemleri için aşağıda verilen standartlar veya eşdeğerleri dikkate alınacak, yüklenici araçta uyduğu diğer standartları belirtecektir.


DIN 17525 Bölümlü Alüminyum alaşımlar, dövme alaşımlar

UIC 515-4 Vagon boji şasisi yapısal mukavemet testleri

UIC 564-2 Yangından Korunma Kuralları

ISO 2631 Karoser titreşiminden insan etkilenmesine ilişkin kılavuz


12)
BS 857, ECE-R 43 Kara Aracı emniyet camı

BS 5892 Çeken ve çekilen araç aksları, dövme ve haddelenmiş tekerlek göbekleri, mono blok tekerlekler

IEC 60077 Elektrikli Cer teçhizatı kuralları

IEC 61000-4 Elektro Manyetik Uyumluluk

IEC 60664 Elektriksel açıklık

IEC 60068-2 Çevre şartları testi

IEC 60947-2 Devre kesiciler

IEC 60947-3 Anahtarlar. Ayırıcılar

IEC 60947-4-1 Kontaktörler

IEC 60747-6 Yarıiletkenler için elektrik tip testi

IEC 60749 Yarıiletkenler için mekanik ve ısı test metotları

IEC 60384-1 ve

60384-4 Elektrolitik kapasiteler


IEC 60871-1 AC güç kapasiteleri

IEC 61071-1 Güç elektroniği kapasiteleri

IEC 60310 Cer transformatörleri ve endüktansları

IEC 60076 Güç transformatörleri

IEC 60322 Yüksek Güç Dirençleri

IEC 60115-1 Küçük dirençler

EC 60227 ve 60245 Alçak Gerilim kabloları


EC 60502 Yüksek gerilim kabloları

IEC 60034-1 Dönen elektrikli makinalar, değerleri ve performansları

IEC 60034-7 Dönen elektrikli makinalar

IEC 60623 Bataryalar

DİN 43620 Sigortalar

NFPA130 Demiryolu araçları için yangına dayanım

DİN 5510 Toplu taşıma araçları için yangına dayanım


13)
İstekliler, her bir aracın kendi garanti süresinin geçici kabul ile başlayıp , geçici kabül tarihinden itibaren 2(iki) yıl boyunca servis , bakım ve onarım garantisi ve hizmetlerinin devam edeceğini taahhüt edeceklerdir.

14)
İsteklilerin üretim kapasite raporu sunmaları gerekmektedir.


15)
Tramvayların tüm sistemleri (Mekanik - Elektrik - Elekronik - Elektromekanik) Teknik şartnamenin 3.1.maddesinde yer alan standartları veya eşdeğerlerini sağlamak zorundadır.


16)

İstekliler, teklif ettikleri malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla; Teknik Şartname'nin ilgili maddesine atıf yapılarak hazırlanacak olan, teklif ettikleri malların istenen asgari özelliklere uygunluğunu gösteren teknik spesifikasyonları, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları ve benzeri tanıtım materyallerini de teknik şartnamenin 19. Maddesinde belirtildiği biçimde hazırlayarak teklifleri dâhilinde sunacaklardır.


17)
Hafif Raylı Sistem, hızlı tren, tramvay, metro, şehirler arası yolcu treni gibi araçları üretmek işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


18)
İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.19)
Yerli istekliler, sözleşme konusu araçların Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYEadresinde ray üstünde teslimine ve montajına ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç, nakliye, montaj, yükleme-boşaltma ve her türlü sigorta giderleri, test, analiz,eğitim dökümanları,her türlü eğitim gideri ve bakım-onarım manuelleri, projeler,yüklenicinin tesislerinde ve idarenin tesislerindeki denetim giderleri ile oluşması halinde laboratuvar giderlerini tekliflerine dahil edeceklerdir.
Yabancı istekliler; Incoterms 2000 (güncellenmesi halinde en son yayımlanan şekline uygunolarak) DDU teslim şekline göre ; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/SAMSUN/TÜRKİYE adresinde ray üstünde teslimine ve montajına ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç, nakliye, montaj, yükleme-boşaltma ve her türlü sigorta giderleri, test, analiz,eğitim dökümanları,her türlü eğitim gideri ve bakım-onarım manuelleri, projeler,yüklenicinin tesislerinde ve idarenin tesislerindeki denetim giderleri ile oluşması halinde laboratuvar giderlerini tekliflerine dahil edeceklerdir.
Burada yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir. Oluşması halinde Özel Tüketim Vergisi teklif fiyata dâhil olmayıp idarece karşılanacaktır.


20)
Kalite ve teknik değerler bakımından belirlenen kriterler baz alınacaktır.


21)
Teklifler; ihale tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden dönüştürülerek değerlendirilecektir.


22)
1) Teknik şartnamedeki opsiyonel ilave ekipman ve sistemler:
Teknik şartnamedeki opsiyonel ilave ekipman ve sistemlerin bedelleri:
Teknik şartnamenin 18. maddesinde yer alan (tren dahili ve harici kamera sistemleri ve Led ekranlar, otomatik flanş yağlama sistemi)sistemler için istekliler tekliflerine ilave olarak ‘Teknik şartnamenin 18. Maddesinde yer alan opsiyonel ilave ekipman ve sistemler için ek tekliftir.’ ibaresini içeren bir ek teklif sunacaklardır. Bu ek teklif bedeli asıl teklifin değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu ilave ekipman ve sistemlerin satın alınması konusunda idare sonradan karar verecektir. Yüklenici, idarenin istemesi durumunda ek teklif bedeli üzerinden (entegrasyon için ek bir bedel istememek şartı ile) sipariş edilen sistemi temin edecektir.
2) İstekliler, teklif ettikleri malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla; Teknik Şartname'nin ilgili maddesine atıf yapılarak hazırlanacak olan, teklif ettiklerimalların istenen asgari özelliklere uygunluğunu gösteren teknik spesifikasyonları, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları ve benzeri tanıtım materyallerini de teknik şartnamenin 19. Maddesinde belirtildiği biçimde hazırlayarak teklifleri dahilinde sunacaklardır.
3) İstekliler teklif ettikleri mallara ilişkin (Hafif Raylı Sistem aracı) yedek parça ve malların bakım,onarım arızasında kullanılacak özel alet - ekipman ve test aletleri listesini (alet,ekipman ve test aletlerinin hangi işler için ve nasıl kullanılacağı belirtilecek) , ve sözleşme gereği idareye verilecek tüm yedek parça listesi (fiyatlandırma ile birlikte) Incoterms 2000DDU teslim şartlarına göre fiyatlandırarak imzalanmış şekilde ihale teklif zarfı dahilinde ayrıca sunacaklardır. Teklif fiyatları Avrupa Birliği para birimi olan EURO (EUR) olacaktır. Yedek parça listesinde bir araçta o parçadan kaç adet kullanıldığı, hangi yedek parçalardan kaç adet önerildiği,ilgili parçanın üretici adı ve kodu belirtilecektir.
İhale üzerine bırakılan isteklinin teklif ettiği yedek parça fiyatları, ticari sözleşmeninimzalanmasına müteakip 24 (yirmi dört) ay aynı fiyattan geçerli olacaktır. İdare bu süre içerisinde dilediğikadar yedek parçayı teklif edilen birim fiyatlar üzerinden alabilecektir. Yedek parça ve mallarınbakım,onarım arızasında kullanılacak özel alet - ekipman ve test aletleri fiyatları sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare teklif edilen yedek parçaları ve malların bakım,onarım arızasında kullanılacak özel alet - ekipman ve test aletlerini alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
İstekliler, ihale üzerlerine bırakılması halinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz)yıl süre ile İdare'ye ihale konusu mallara ilişkin her türlü yedek parça ve test ekipmanlarını tedarik etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

4) Bakım Zaman Aralıkları Tablosu:
İstekliler, teklif ettikleri mallara ilişkin önerdikleri bakım (ağır bakım dahil) ve zaman aralıklarını içeren ayrıntılı bir tabloyu Teknik Şartname'nin 3.5nci maddesinde tanımlandığı şekilde ihale teklifzarfı dahilinde ayrıca sunacaklardır. Bu tablo, aracın bakım maliyetlerini hesaplamaya esas teşkil edecek şekilde düzenlenecektir.TEKNİK YETERLİLİK İÇİN ARANAN KOŞULLAR

1.İmalat Tecrübesi: Ürettikleri hafif raylı sistem, hızlı tren, tramvay, metro, şehirler arası yolcu treni gibi araçlardan 1 Ocak 2007 tarihinden sonra geçici kabulü yapılmış araç sayısı en az 15 olacaktır.
Belgeleme: İstekliler imalat tecrübesi tanımına uygun şekilde geçici kabul belgelerini (araç sayısı belirtecek şekilde) dış zarfın içine koyacaklardır.

2.İşletmedeki Sürdürülebilirlik: Ürettikleri hafif raylı sistem, hızlı tren, tramvay, metro, şehirler arası yolcu treni gibi araçlardan 1 Ocak 2007 tarihinden sonra geçici kabulü yapılmış olanların bilfiil işletme altında yapmış olduğu toplam kilometre en az 2.500.000 km olacaktır.
Belgeleme: İstekliler ürettikleri hafif raylı sistem, hızlı tren, tramvay, metro, şehirler arası yolcu treni gibi araçların ‘İşletmedeki Sürdürülebilirlik’ tanımına uygun olarak işletme altında yapmış olduğu güncel kilometre bilgilerini gösteren ‘İlgili İşletme Kuruluşunca’ imzalanmış ve kaşelenmiş belgeyi dış zarfın içine koyacaklardır.

3.Düşük Taban Oranı: Düşük tabanlı yolcu alanının toplam yolcu alanına oranını (%) ifade eder.
Düşük taban oranı en az %70 olacaktır.
Belgeleme: İstekliler teklif ettikleri aracın yatay ve düşey kesitlerini gösteren ölçekli ve detaylı biçimde ölçülendirilmiş bir projesini imzalı ve kaşeli olarak dış zarfın içinde sunacaklardır. Bu projenin üzerinde ‘Düşük Taban Oranı’ tanımına uygun biçimde önerdikleri araca ait hesap yer alacaktır.

4.Yolcu Bölümü Gürültü Seviyesi: Araç AW3 yükteyken, düz ve kurpsuz yolda 0 - 70km/saat hızları arasında yolcu bölümündeki ISO 3381’e göre maksimum ses şiddetini ifade eder.

•Araç sabitken, camlar ve kapılar kapalıyken, yardımcı tüm ekipmanlar aynı anda (klima ve havalandırma fanları çalışırken) en çok 66 dBA
•Normal işletmede ve belirtilen hatta ondülasyonsuz rayda, 70 km/s a dek herhangi bir hızda, herhangi bir ivmelenme veya frenleme konumunda iç gürültü seviyesi en çok 78 dBA.
olacaktır.
Belgeleme: İstekliler, tanıma uygun maksimum ses şiddetini gösteren imzalı ve kaşeli bir belgeyi dış zarfın içinde sunacaklardır. Bu belgeye ölçümün yapıldığı test koşulları ve sonuçlarını gösteren tutanaklar eklenecektir.

5.Hafif Raylı Sistem Aracının yıllık ortalama 100.000 km yol yapacağı esasına göre
ekipman ve toplam aracın birinci ağır bakımı 500.000 km’den önce
olmayacaktır. Araç buna göre dizayn edilecektir.
Belgeleme: İstekliler, tramvayın birinci ağır bakımının 500.000 km’den önce olmayacağını beyan eden imzalı ve kaşeli bir taahhütnameyi dış zarfın içinde sunacaklardır.

6.İstekliler, tramvayın aşağıdaki özellikleri sağladığını taahhüt edecektir.
Araç uzunluğu …………………………………………:40-45 m
Maksimum tırmanma ve iniş eğimi……………………: %7
AW3'de Hızlanma ivmesi………………………………..:1.2 m/s2
Maksimum frenleme ivmesi (normal servis freni ile)…:1.4 m/s2
Acil fren ivmesi………………………………………….... :2.8 m/s2
Maksimum hız ……………………………………………: 70 km/s
Akü gerilimi; anma………………………………………..:24 V. DC
Aks yükü AW3'te (6 yolcu/ m2)…………………………:< 11500 kg
Araç genişliği……………………………………………..:2650 mm
Düşük taban yüksekliği………………………………….:350-485mm

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan isteklilerin teklifleri değendirme dışı bırakılacaktır.EK:
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Hafif Raylı Sistem Aracı(İhale dokümanında belirtilengiderler dâhil, Incoterms2000DDU SAMULAŞ Tes.
5500 SAMSUN/TÜRKİYE teslim fiyatı) ADET 5,000
Okas Kodu Okas Açıklaması
34600000 Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları ve bunlarla ilgili parçalar
Translation - English
1)
PROCUREMENT OF 5 LIGHT RAIL VEHICLES


2)
SAMSUN METROPOLITAN MUNICIPALITY, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PLANNING AND RAIL SYSTEMS


3)
5 LIGHT RAIL VEHICLES IN ACCORDANCE WITH THE CONDITIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS IN THE ANNEX


4)
The delivery will take place in
Samsun/ TURKEY: In accordance with the provisions of the tender document, delivery will be as specified below.
The contractor will deliver the light rail vehicles as indicated by the administration, to the address below;
on the route of the light rail train station region Ilkadim/SAMSUN/TURKEY; in accordance with INCOTERMS 2000 DDU (in case of updating, in accordance with the most up-to-date publication).

5)
Samsun Metropolitan Municipality Council Hall (1st Floor)

6)
However, those who will submit a bid have to purchase a tender file approved by the Administration or they have to download it using the EKAP system by using e-signature.


7)
Samsun Metropolitan Municipality Service Building Head of Technical Department 2nd floor


8)
For domestic requests: The total amount of cost of tender document with the cost of mailing: 1050 TRY (Turkish Liras)
For requests from abroad: The total amount of cost of tender document with the cost of mailing: 1200 TRY (Turkish Liras)9)
Provided that the required amount for the sale of the tender document is transferred to the account of the administration, the tender documents can be purchased by mail or courier. The request letter for purchasing the tender document by mail or courier shall be sent to the administration via fax or mail at least five days prior to the date of the tender along with the receipt of the cost of document deposited in the account of the administration. The administration sends the document within two days following the Administration receives the request-letter, along with the form signed by an administrative officer to the address specified by the owner of the request. In this case, the date the documents are given to the courier or mail is accepted as the date of purchase for the documents. The administration shall not be held responsible for failures in the delivery, late delivery or missing content of the delivery.

10)
For the foreign bidders or the procurements of goods of the domestic bidders in abroad or abroad related procurements, the work experience certificates issued by the contracting entity in accordance with the laws of that country will be accepted.
For provision of goods for private sector in abroad, the contracts and the documents showing that the contract has been fulfilled will be accepted and if no contracts had been prepared, the documents showing that the commitments were completed will be accepted. The bidder is responsible for the accuracy of the provided documents and information.
The work experience certificates for the works the bidders executed alone shall be considered as full, and the work experience certificates for the works the bidders executed as partner in the Joint-Ventures are considered as the share in that Joint-Venture.
For the certification of work experience required for the procurements subject to the tender, only the work experience certificates issued as a result of completing a contract will be accepted. In order to examine the work experience documents of the bidders, the tender commission can request any of the required documents including the contracts, acceptance reports, payment documents, approvals for contract price increases (if there are any), additional contracts, transfer agreements, Joint-Venture agreements, and from the foreign contractors and for abroad projects, the equivalents of these documents may be asked.

11)
For the vehicle and its subsystems, the standards below or any equivalent of those standards will be accepted; the contractor shall indicate the standards practiced in the vehicle and its subsystems.


DIN 17525 Sectional Aluminum alloys, wrought alloys

UIC 515-4 Car bogie chassis structural strength tests

UIC 564-2 Fire Protection Rules

ISO 2631 The guide related to the effects of the chassis vibrations on people


12)
BS 857, ECE-R 43 Land vehicle safety glass

BS 5892 The towing and towed vehicle axles, forged and rolled wheel hubs, mono-block wheels

IEC 60077 Electric traction equipment rules

IEC 61000-4 Electro-Magnetic Compatibility

IEC 60664 Electrical clearance

IEC 60068-2 Environmental conditions test

IEC 60947-2 Circuit breakers

IEC 60947-3 Switches. Separators

IEC 60947-4-1 Contactors

IEC 60747-6 Electrical type tests for semiconductors

IEC 60749 Mechanical and thermal test methods for semiconductors

IEC 60384-1 and

60384-4 Electrolytic capacities


IEC 60871-1 AC power capacities

IEC 61071-1 Capacities power electronics

IEC 60310 Traction transformers and inductances

IEC 60076 Power transformers

IEC 60322 High Power Resistors

IEC 60115-1 Small resistors

EC 60227 and 60245 Low Voltage Cables


EC 60502 High voltage cables

IEC 60034-1 The rotating electrical machines, their values and performances

IEC 60034-7 Rotating electrical machines

IEC 60623 Batteries

DİN 43620 Fuses

NFPA130 Fire resistance for railway vehicles

DİN 5510 Fire resistance for public transportation vehicles


13)
The bidders shall undertake that each vehicle will have its warranty (including the service, maintenance and fixing warranty) for 2 (two) years starting from the provisional acceptance date.

14)
The bidders shall submit the report of production capacity.


15)
All the systems of the light rail vehicles (Mechanical- Electrical- Electronic- Electromechanical) shall ensure the standards in accordance with the technical specification article 3.1. or any equivalent of these standards


16)

The bidders shall submit the detailed technical specifications of the products prepared in accordance with the relevant articles of the Technical Specifications document, the catalogs containing detailed technical information, photographs and similar promotional materials prepared as specified in the 19th article of the Technical Specifications document along with their bids.


17)
Manufacturing light rail systems, high- speed trains, trams, metro, intercity passenger trains will be accepted as the same type of work experience.


18)
The bidders shall submit the list of the works considered to be given to sub-contractors in the annex of their bids. If the tender is awarded to a bidder who bid in this way, the bidder shall submit the list of the sub-contractors for the approval of the administration before signing the contract. In this case, the responsibility of the sub-contractors shall not abolish the responsibility of the contractor.
19)
For domestic bidders, the expenses in accordance with the relevant legislations during the execution of delivering and assembling the vehicles on the rails in Samsun Light Rail System Station Region Ilkadim/SAMSUN/TURKEY such as taxes, fees, duties, transportation, installation, loading and unloading and any insurance costs, tests, analyzes, training expenses, maintenance and repair manuals, projects, the laboratory expenses in case of auditing the facilities of the contractor or the administration shall be included in the bid.
For foreign bidders, in accordance with the Incoterms 2000 DDU (in case of updating, in accordance with the most up to date publication), the expenses pursuant to the relevant legislations during the execution of delivering and assembling the vehicles on the rails in Samsun Light Rail System Station Region Ilkadim/SAMSUN/TURKEY such as taxes, fees, duties, transportation, installation, loading and unloading and any insurance costs, tests, analyzes, training expenses, maintenance and repair manuals, projects, the laboratory expenses in case of auditing the facilities of the contractor or the administration shall be included in the bid.
Increase in expense items contained herein or in case of formation of similar new expense items, the bid price will be considered as comprising a margin to compensate for such increases or differences.

However, any Value Added Tax (VAT) arising from the payment phase of the work in accordance with the framework of the relevant legislation will be paid by the administration to the contractor. Special Consumption Tax is not included in the price and it will be covered by the administration.


20)
The criteria put for quality and technical values will be the basis.


21)
The bids will be assessed with the exchange rates of the Central Bank of the Republic of Turkey published in the official gazette at the date of the tender.


22)
1) The optional additional equipment and systems in the technical specifications document:
The fees of the optional additional equipment and systems in the technical specifications document:
The additional offer for the optional additional equipment and systems taking place in article 18 of the technical specifications document (the internal and external camera system of the trains, LED screens, automatic flange lubrication system) in addition with the offers of the bidders. There will be an additional offer with the phrase “...”
This additional offer cost will be reviewed independently from the main offer. The administration will decide later on the purchase of the subject additional equipment and systems. In case the administration requests the additional equipment and systems, the contractor will provide the requested system (without additional charges for the integration of the systems) with the additional offer price.
2) The bidders shall submit the detailed technical specifications of the products prepared in accordance with the relevant articles of the Technical Specifications document, the catalogs containing detailed technical information, photographs and similar promotional materials prepared as specified in the 19th article of the Technical Specifications document along with their bids.

3) The bidders will include the list of spare parts (for the Light Rail System vehicle), the special equipment used for maintenance and repair, test equipment (with manuals for spare parts, equipment and how to use for which task) and with the obligation of the contract, the list of the spare parts that will be given to the administration (with pricing) signed, stamped and priced in accordance with the delivery conditions of Incoterms 2000 DDU along with the bid offer envelope. The bids will be in EURO (EUR), the European Union Currency. In the spare parts list, the amount of each spare part used in a vehicle, the suggested number of spare parts, and the name of the producer and the code of the corresponding product shall be stated.
The prices of the spare parts submitted by the successful bidder will remain the same upon the signing of the commercial contract for 24 (twenty four) months. The administration will be able to procure as many spare parts as it wants with the unit prices offered. The costs of the spare parts, the special equipment used for maintenance and repair, and the test equipment is not included in the main offer and the administration is free to choose to purchase, not purchase or purchase partially. The successful bidder agrees and commits to provide all the spare parts and test equipment upon signing the contract for 30 years.

4) Maintenance Time Interval Schedule:
The bidders shall include a table showing the suggested maintenance schedule (including heavy maintenance) and their time intervals prepared in accordance with the article 3.5. Of the Technical Specifications document for the product they offer in the envelope of the bid they submit. This table will be designed to determine the maintenance cost of the vehicles.


CONDITIONS REQUIRED FOR TECHNICAL QUALIFICATION

1. Manufacturing Experience: of the vehicles of they produce such as light rail systems, high-speed trains, trams, metro, intercity passenger trains, after January 1st 2007, the number of vehicles got provisional acceptance will be at least 15. ***
Documentation: Bidders will include the provisional acceptance documents (indicating the number of vehicles) in the outer envelope of their bid in accordance with the definition of the manufacturing experience

2. Sustainability in Operation: The vehicles produced having provisional acceptance document since 1 January 2007 such as the light rail systems, high-speed trains, trams, metro, intercity passenger trains will have operated in total at least 2.500.000 km under regular services.
Certification: Bidders will include the documents signed and stamped duly by the related body showing the information of the total kilometers under operation, in accordance with the definition of the Sustainability in Operation in the outer envelope of their bid.


3. Low Base Ratio: Defines the ratio (%) of the low passenger area to the total passenger area.
The low base ratio will be at least 70%.
Certification: The bidders shall include a duly signed and stamped project of the vehicles showing the horizontal and vertical cross sections with scale and dimensioned in detail in the outer envelope of the bid. On this project, the calculation of the low base ratio in accordance with the definition of the low base ratio shall take place.


4. Passenger Section Noise Level: Defines the maximum noise level in passenger section in accordance with ISO 3381 when the vehicle is on AW3 load, on a flat way with no curves, between the speeds of 0-70 km/h.
The maximum noise level shall be 66 dBA when the vehicle is stable, doors and windows are closed, while all the auxiliary equipment (air fans, air conditioner) are operating.

In normal operation on the rail with no corrugation, at any speed up to 70 km/h in case of acceleration or breaking, the maximum noise level shall be 78 dBA.
Certification: The bidders shall include the signed and stamped document in the outer envelope of the bid showing the noise measurements in accordance with the definition. The records of the test conditions and test results will be attached to this document.

5. Based on the light rail system vehicle shall make an annual average of 100.000 km; the first heavy maintenance shall not be before making 500.000 km. The vehicle shall be designed pursuant to this condition.
Certification: The bidders shall include the duly signed and stamped agreement committing that that the first maintenance will not be before making 500.000km.


6. The bidders will undertake that the tram will meet the specifications below.
Vehicle length …………………………………………:40-45 m
Maximum slope of climbing and descent…………………: %7
Speeding acceleration in AW3 ………………………………..: 1.2 m/s2
Maximum breaking acceleration (with normal service breaks) …:1.4 m/s2
Emergency breaking acceleration…………………………………………....:2.8 m/s2
Maximum speed ……………………………………………: 70 km/s
Accumulator voltage; Nominal………………………………………...: 24 V. DC
Axle load on AW3 (6 passengers/ m2)…………………………:< 11500 kg
Vehicle width……………………………………………..: 2650 mm
Low-floor height………………………………….:350-485mm

The bids of the bidders not meeting the requirements above will be discarded.ANNEX:
No Description Unit Amount
1 Light Rail System Vehicle (Including the expenses specified in the tender document, Incoterms2000DDU SAMULAS Tes. 5500 SAMSUN/TURKEY delivered price) Piece 5,000
Okas Code Okas Explanation
34600000 Railway and tram locomotives, cars, and parts related to them.
English to Turkish: Microsoft Cisco Prime
Detailed field: Computers: Systems, Networks
Source text - English
Cisco Prime LAN Management Solution 4.2

Product Overview
Cisco Prime™ LAN Management Solution (LMS), offered as part of Cisco Prime Infrastructure, delivers powerful network lifecycle management by simplifying the configuration, compliance, monitoring, troubleshooting, and administration of Cisco® networks. This innovative solution offers end-to-end management for business-critical technologies and services, such as medianet, Cisco TrustSec™, and Cisco EnergyWise™. Cisco Prime LMS improves the overall user experience, providing new workflows that are built on functional partitioning and that align the product with the way network operators do their jobs. Once installed, prepackaged monitoring and troubleshooting dashboards provide actionable information to quickly isolate and fix network problems before they affect services. Additionally, an upgradable and customizable compliance engine checks device configurations against a broad variety of regulatory, IT, corporate governance, and technology policies. Configuring and deploying updates to the network has been made easier with the Template Center, which incorporates Cisco Smart Business Architecture (SBA) templates that are based upon Cisco validated designs, simplifying platform and technology rollout and reducing the chance for errors. Work centers provide a single area where guided workflows give step-by-step instructions to help operators quickly provision, monitor, and manage new Cisco value-added technologies and solutions, such as medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Auto Smartports, and Smart Install. See Figure 1.

About Cisco Prime and Cisco Prime Infrastructure
Cisco Prime for Enterprise is an innovative strategy and portfolio of management products that empower IT departments to more effectively manage their networks and the services they deliver. Cisco Prime is built upon a network services management foundation and a set of common attributes. It delivers an intuitive workflow-oriented user experience across Cisco architectures, technologies, and networks. Cisco Prime simplifies network management, improves operations efficiency, reduces errors, and makes the delivery of network services more predictable. For more information about Cisco Prime, please visit http://www.cisco.com/go/prime.
Cisco Prime Infrastructure 1.1 bundles campus switch, branch, core routing, and wireless LAN management into a single, easy-to-order solution that enables businesses and enterprises unparalleled operational efficiencies and investment protection. The bundle consists of:
• Cisco Prime LAN Management Solution, which delivers simplified management of Cisco® Borderless Networks and reduces operations costs by aligning network management functionality the way network operators do their jobs
• Cisco Prime Network Control System, which provides complete wireless LAN management with converged user and access management, and integrated lifecycle management of branch routers
For more information about Cisco Prime Infrastructure, please visit http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure. A New Management Paradigm
Cisco Prime LMS has evolved from a collection of individual products into a seamless set of integrated management functions based upon the way network managers do their work. Organizing the product based on management function simplifies the overall user experience by reducing the need to cross application boundaries to complete a specific management task. Workflows are self-contained and all required functionality is maintained within a functional area. Table 1 lists the major functional areas.

Functional Area Description
Audit and compliance Customizable compliance engine offers extensive modeling of industry, corporate, IT, and technology policies
management • Provides visibility into network's compliance with policies
• Identifies critical risks and violations
• Prioritizes triage of compliance violations
• Recommends fixes for a set of known violations based on best practices
Reporting All reports are centralized in a single menu, simplifying navigation and access to detailed reports and information
• Inventory, configuration and regulatory compliance, services and capability, user tracking, lifecycle reports such as End-of-Sale, Contract Management, Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT), and all other Cisco Prime LMS reports are represented in a consolidated menu.
• Reports can be easily scheduled to run immediately or daily, weekly, or monthly and can be viewed online or optionally exported to a file or comma-separated value (CSV) file.
Work Centers End-to-end lifecycle management of Cisco value-added technologies - deployment, monitoring, and management of
medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Auto Smartports, Smart Install
• Getting started workflows provide simplified configuration and setup of infrastructure for supporting Cisco
technologies.
• Dashboards provide up-to-date status on configuration, inventory, and monitoring for troubleshooting purposes.
Administration Getting started and improved workflows simplify application setup and administration • All administrative functions for setting up and configuring the application are centralized for easier access.

Using Cisco Prime LMS 4.2 to Manage Borderless Networks
The ability to manage any Cisco platform, anytime, anywhere, to deploy new Cisco technologies and services, and to integrate with third-party management platforms is key to lowering overall operating expenses (OpEx) while improving network availability. Cisco Prime LMS 4.2 will help simplify managing borderless networks in the following ways:
Reduces operating expenses: Network management has traditionally been burdened with being too complex and expensive to maintain. Required tasks such as installing management software, configuring and setting up the platform, and discovering the network, coupled with the need for multiple disparate applications with high maintenance costs, made manageability a time-consuming and expensive proposition for most enterprise customers. As a result, many customers gave up, walked away frustrated, and failed to use the features available or to realize any reduction in their overall OpEx. Cisco Prime LMS 4.2 provides a getting started guided workflow to simplify the initial setup, reducing the time required to operationalize the product. Automonitoring features help enable immediate value right out of the box, providing real-time dashboards for quickly isolating and troubleshooting network- and device-related problems immediately after the product is installed.
Simplifies deployment of new technologies: Cisco provides unparalleled value in the features and capabilities of its hardware platforms that further differentiate Cisco from the competition. Difficulties with deploying and managing differentiated features have made it challenging for some customers to take full advantage of the value. With the delivery of new Cisco switching and routing platforms, new capabilities are being introduced, such as medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Smart Install, and Auto Smartports. These capabilities further differentiate Cisco from its competitors. Cisco Prime LMS simplifies deployment of these new technologies through a new concept known as Work Centers. Work Centers provide a single consolidated user experience for the deployment and complete lifecycle management of new Cisco technologies.
Provides comprehensive device coverage: To manage a borderless network effectively, device coverage is essential, no matter where the device is located. Cisco Prime LMS provides support for more than 600 different Cisco hardware platforms, from an 800 Series Router to Cisco Nexus® switches, a CRS-1, and everything in between. No other product in the industry provides the breadth and depth of support for Cisco platforms. The Cisco Prime Day-one device support program helps to ensure that when a new platform ships from Cisco, manageability support in Cisco Prime LMS is available at the same time.
Complete lifecycle management: Maintaining and managing the many services associated with a borderless network require a good foundation for dealing with the core network infrastructure and day-to-day tasks associated with lifecycle management. Cisco Prime LMS provides the functionality required to perform the day-to-day tasks, including discovery, monitoring and troubleshooting, configuration and change management, autoremediation, and inventory and compliance reporting.
Table 2. Cisco Prime LMS 4.2 Features, Functions, and Benefits

Cisco Prime LMS 4.2 Features, Functions, Benefits
Feature Function Benefit
Configuration and compliance management • Configuration archive and change management
• Cisco best practices configuration templates
• Dynamic guided workflows
• Cisco Smart Business Architecture templates
• Extensible configuration library; new updates and configurations can be added from Cisco.com
• Embedded tool for creating custom configuration templates
• Upgradeable to help enable regulatory compliance checks against standards such as HIPAA, SOX, IOS/IEC 27002, NSA, PCI, DHS, DISA, CIS
• Industry, corporate, IT, and technology specific compliance policies • Provides complete configuration and change management, reducing error-prone tasks and quickly identifying changes to help ensure network availability
• More quickly and reliably utilize Cisco best practices
• Cisco validated design helps ensure integrity of configuration changes reducing the chance for error
• Upgradable to provide instant visibility into compliance violations with options to remediate
Services and lifecycle management reports • Services and capability reports
• Lifecycle management reports covering End of Sale/Life, Contract, and PSIRT • Gain visibility into the capability of network assets and understand the different services enabled on them
• Reduces the contract management complexities and provides visibility into end-of-sale/life information for the network assets
• Provides an easier way to understand and act on the devices being affected by vulnerabilities that are reported in PSIRT bulletins
Work Centers Cisco EnergyWise Cisco TrustSec Auto Smartports Smart Install • Getting started - overview and initial configuration
• Status and monitoring dashboard
• Readiness assessment and remediation
• Day-1-to-N management tasks • Simplifies the deployment of advanced Cisco technologies, reducing time and expertise required
• Detailed assessment of network readiness allows for improved planning and upgrades for deploying new technologies and solutions
Medianet
Comprehensive device support • Detailed network inventory and management support for more than 600 Cisco platforms
• Day-one device support • Provides immediate manageability for new platforms the day they ship helping enable immediate value and support for new device deployment
Open extensible framework • Open Database Connectivity (ODBC) interface
• Open APIs • Allows for integration with other third-party management applications
• Provides open access to data for reporting and other purposes

System Requirements
Cisco Prime LMS 4.2 supports the operating systems listed in Table 3. Table 3. System Requirements for Cisco Prime LMS 4.2

System Type

Requirements

Virtual Appliance

LMS 4.2 Virtual Appliance requires one of the following virtualization systems:
• VMware ESX server 4.1
• VMware vSphere Hypervisor 4.1 (ESXi server 4.1)
• VMware vSphere Hypervisor 5.0 (ESXi server 5.0) Minimum Server Requirements for Deploying Virtual Appliances
• Cisco Prime LMS Standard Virtual Appliance (supporting up to 500 network devices): ° Processors: 2 virtual CPUs at 2.26 GHz or better
° Minimum RAM: 4 GB (recommended: 8 GB RAM) ° Minimum hard disk space allocation: 256 GB
• Cisco Prime LMS Medium Virtual Appliance (supporting up to 1500 network devices): ° Processors: 4 virtual CPUs at 2.26 GHz or better
° Minimum RAM: 8 GB (recommended: 12 GB) Minimum hard disk space allocation: 256 GB
• Cisco Prime LMS High-End Virtual Appliance (supporting more than 1500 network devices): ° Processors: 8 virtual CPUs at 2.26 GHz or better

° Minimum RAM: 16 GB
° Minimum hard disk space allocation: 256 GB
° Able to support up to 5000 network devices for all functionalities, or up to 10,000 network devices when used for inventory, configuration, compliance, image management, and syslog management functionalities only

Software Appliance LMS 4.2 Soft Appliance version can be installed on top of the following recommended hardware:
• Cisco Prime Network Control System (NCS) appliance
• Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) C250M2, C460M2
• Supports up to 5000 network devices for all functionalities, or up to 10,000 network devices when used for inventory, configuration, compliance, image management, and syslog management functionalities only
Windows LMS 4.2 supports the following Windows systems:
• Windows 2008 Server Standard Edition R1 with Service Pack 1 and Service Pack 2
• Windows 2008 Enterprise Edition R1 with Service Pack 1 and Service Pack 2
• Windows Server 2008 R2 Standard Edition
• Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
Note Only 64-bit operating systems are supported on the above versions.
Minimum Server Requirements:
• Up to 300 network devices:
1 CPU with dual core or 2 CPU with single core
° 4 GB RAM and 12 GB swap space (recommended: 8 GB RAM and 16 GB swap)
° 60 GB free disk space
• Up to 1000 network devices:
° 2 CPUs with dual core or 4 CPU with single core
° 8 GB RAM and 16 GB swap space (recommended: 12 GB RAM and 24 GB swap)
60 GB free disk space
• Up to 2500 network devices:
2 CPUs with quad core or 4 CPU with dual core
° 16 GB RAM and 32 GB swap space
60 GB free disk space
• More than 2500 devices:
2 CPUs with 8 core or 4 CPU with quad core
° 16 GB RAM and 32 GB swap space
° 120 GB free disk space
LMS 4.2 supports the following virtualization systems for Windows:
• VMware ESX server 3.0.x
• VMware ESX Server 3.5.x
• VMware ESX Server 4.0.x
• VMware ESX Server 4.1
• VMware ESXi Server 4.0
• VMware vSphere Hypervisor (ESXi Server 4.1)
• VMware vSphere Hypervisor (ESXi Server 5.0)
• Hyper V Virtualization (as an installable in Windows 2008)
Note: VMware and Hyper V virtualization systems are not supported for the LMS 5000 and LMS 10,000
devices licenses, as these need 16 CPU cores, which is not possible to allocate per virtual machine (VM)
instance.
Solaris LMS 4.2 supports the following Solaris 10 releases:
• Solaris 10, 10/09 release
• Solaris 10, 05/09 release
• Solaris 10, 10/08 release
• Solaris 10, 05/08 release
• Solaris 10, 08/07 release
• Solaris 10, 11/06 release Minimum Server Requirements:
• Up to 300 network devices:
1 CPU with dual core or 2 CPU with single core

° 4 GB RAM and 12 GB swap space (recommended: 8 GB RAM and 16 GB swap) ° 60 GB free disk space
• Up to 1000 network devices:
° 2 CPUs with dual core or 4 CPU with single core
° 8 GB RAM and 16 GB swap space (recommended: 12 GB RAM and 24 GB swap) 60 GB free disk space
• Up to 2500 network devices:
° 2 CPUs with quad core or 4 CPU with dual core ° 16 GB RAM and 32 GB swap space 60 GB free disk space
• More than 2500 devices:
° 2 CPUs with 8 core or 4 CPU with quad core ° 16 GB RAM and 32 GB swap space 120 GB free disk space Solaris zones (supported from Solaris 10):
• LMS 4.2 is installed on the global zone of the Solaris 10 operating system by default.
• LMS 4.2 also supports installing LMS in the whole-root non global zone.
• Sparse root zone is not supported.
• There is no specific hardware or software requirement for zone support. LMS works in the same way in nonglobal zones as it does in the global zone.
LMS 4.2 also supports logical domains (LDOMs) and the ZFS file system.
See the LMS 4.2 installation guide for more information on Solaris patches to be installed on these operating systems.
Refer to the LMS 4.2 installation guide at http://www.cisco.com/go/lms for detailed server and client system requirements.

Cisco Unified Computing System Support
Cisco Prime LMS 4.2 is supported on the Cisco UCS B-series blade servers (B200-M1 or M2 and B250-M1 or M2) and C-series rack-mount servers (C200-M1 or M2, C210-M1or M2, and C250-M1 or M2 and Cisco UCS C460).
The supported processor in Cisco UCS B-series blade servers is Intel Xeon 5500 or 5600 Series processors. For more information see http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10280/data sheet c78-524797 ps10279 Products Data Sheet.html.
The supported processor in Cisco UCS C-series rack-mount servers is Intel Xeon 5500 or 5600 Series processors with their choices mentioned explicitly. For more information see http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products data sheets list.html.
Refer to the LMS 4.2 installation guide at http://www.cisco.com/go/lms for more details on server sizing. Ordering Information
Cisco Prime LMS is being sold as part of the Cisco Prime Infrastructure bundle. Availability, ordering, upgrade, and licensing options are described in the Cisco Prime Infrastructure ordering guide at http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure.

Service and Support
Services from Cisco and Our Partners
Realize the full business value of your technology investments with smart, personalized services from Cisco and our partners. Backed by deep networking expertise and a broad ecosystem of partners, Cisco Services help enable you to successfully plan, build, and run your network as a powerful business platform. Whether you are looking to quickly seize new opportunities to meet rising customer expectations, improve operational efficiency to lower costs, mitigate risk, or accelerate growth, we have a service that can help you.

Technical Service Options
The Cisco Prime Infrastructure software products come with the Cisco 90-day software warranty. Purchasing a Cisco Application Support plus Upgrades (SASU) service provides benefits not available with warranty including access to maintenance releases, minor and major upgrades, online resources, and Technical Assistance Center support services.
The Cisco Prime physical appliance option comes with a Cisco 90-day hardware warranty. Adding a contract for a technical service offering, such as Cisco SMARTnet® Service, to your device coverage provides access to the Cisco Technical Assistance Center (TAC) and can provide a variety of hardware replacement options to meet critical business needs, updates for licensed operating system software, and registered access to the extensive Cisco.com knowledge base and support tools.
For more information about Cisco warranties, go to http://www.cisco.com/go/warranty. For information about Cisco Technical Services, go to http://www.cisco.com/go/ts.
Existing LMS customers with Cisco Software Application Support (SAS) are encouraged to renew on the new Cisco Software Application Support plus Upgrades (SASU) offering provided by Cisco Prime Infrastructure.

For More Information
For more information about Cisco Prime Infrastructure and Cisco Prime LAN Management Solution, visit http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure, contact your local Cisco account representative, or send an email to the product marketing group at [email protected]
Translation - Turkish
Data Sheet

Cisco Prime LAN Yönetim Çözümü 4.2


Ürün Değerlendirme
Cisco Prime Ana yapısının bir parçası olarak sunulan Cisco Prime™ LAN Yönetim Paketi (LYP)**** Cisco ağ yönetiminde kolay konfigürasyon, uyum, denetleme, problem çözme ve idare gibi katkılarla güçlü ağ işlem bütünlüğü sağlar. Bu yenilikçi paket Medianet, Cisco TrustSec™, ve Cisco EnergyWise™ gibi kritik iş yönetim teknolojilerinde baştan sona yönetim kolaylığı sağlar. Cisco Prime LYP toplam kullanıcı deneyimini arttırarak, ağ operatörlerinin çalışma biçimi temelinde fonksiyonel bölümlendirme esasına dayalı yeni iş döngüleri sağlar. Kurulduktan sonra, paketlenmiş denetleme ve hata giderme panoları önemli bilgiler sağlayarak ağ problemlerini daha sistemleri etkilemeden izole edip tamir edebilme olanağı sunar. Ayrıca, güncellenebilir ve uyarlanabilir bir aygıt uyum motoru, aygıt konfigürasyonlarının çok çeşitli düzenleme, BT, şirket yönetimi ve teknoloji protokollerine uygunluğunu denetler.
Ağ yapılandırmaları ve güncellemeleri, platform ve teknoloji uyumunu sadeleştiren, hataları azaltan Cisco onaylı dizaynlara dayalı Cisco Küçük İş Mimarisi **** ni içeren Şablon Merkezi ile kolaylaştırılmıştır.

İş merkezleri operatörlere Cisco kalitesine sahip teknoloji ve çözümler olan medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Auto Smartportlar****, ve Smart Install gibi uygulamaların Şekil 1 de görüldüğü gibi tek bir alanda, yönlendirilmiş iş akıları ile hızlıca gözden geçirebilme, denetleme ve yönetme yardımı sağlar.


Şekil 1. Cisco Prime AYP**** 4.2Cisco Prime ve Cisco Prime Altyapısı
İşletmeler için Cisco Prime BT(bilgi teknolojileri) departmanlarının ağlarını ve sağladıkları servisleri daha güçlü ve etkin yönetmesi için yenilikçi bir strateji ve yönetim araçları bütünüdür.
Cisco Prime Ağ servisleri yönetim esası ve bir kısım ortak özellikler temeline bina edilmiştir.
Bu, Cisco mimarileri, teknolojileri ve ağlar arasında sezgisel iş akışı odaklı bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır.
Cisco Prime ağ yönetimini sadeleştirir, operasyon etkinliğini arttırır, hataları azaltır ve ağ servisi sağlama çalışmasını daha öngörülebilir hale getirir. Cisco Prime hakkında daha fazla bilgi için http://www.cisco.com/go/prime. Adresini ziyaret ediniz.

Cisco Prime Altyapısı 1.1, campus switch, branch, core routing ve kablosuz ağ yönetimini tek ve kullanımı kolay, bir pakete bağlayarak işletme ve girişimlerde eşsiz operasyönel etkinlik ve yatırım koruması sağlar. Bu paketin içeriği aşağıdaki gibidir:
• Cisco Prime AĞ Yönetim paketi Cisco® Sınırsız Ağlarının sadeleştirilmiş yönetimine olanak sağlar ve ağ yönetim fonksiyonlarını ağ operatörlerine benzer şekilde sıralayarak operasyon maliyetlerini azaltır.
• Cisco Prime Ağ Kontrol Sistemi kompile kablosuz ağ yönetimi, kapalı kullanıcı ve erişim yönetimi ve kol yönlendiricileri için entegre çalışma döngüsü sağlar.
Cisco Prime Altyapısı hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure. adresini ziyaret ediniz.

Yeni Bir Yönetim Paradigması

Cisco Prime AYP, ağ yöneticilerinin iş yapma yöntemlerini esas alarak, birkaç ayrı ürünün toplamı olmaktan çok öteye geçmiş ve kusursuzca biraraya gelmiş yönetim fonksiyonları halini almıştır.

Ürünü yönetim fonksiyonlarına göre organize etmek, bir yönetim işini yapmak için gerekebilen uygulama sınırı ihlallerinin sayısını azaltarak genel kullanıcı deneyimini sadeleştirir.
İş akışları, kendi kendine yeter ve gerekli tüm işlevselliği fonksiyonel bir alan içinde korunur. Tablo 1 ana fonksiyonel alanları listeler.


Tablo 1. Cisco Prime LAN Yönetim Paketi Ana Fonksiyonel Alanları

Fonksiyonel Alan Açıklaması
Denetleme ve Arıza Giderme Hızlı ve etkin bir şekilde ağ problemlerini tespit eder, son kullanıcıya ve servislere etkimeden arızayi onarır.
● Proaktif çalışma bütünlüğü ve arıza yönetimi
● Merkezileştirilmiş arıza ve etkinlik tarayıcı (Birleştirilmiş syslog, işlemler ve alarmlar)
● Problem alanlarını tespit etmek için hızlı navigasyon ve vurgulama
● Hızlı problem izolasyonu ve iyileştirme çalışmaları için saklı arıza giderme iş akışı
● Kullanılabilirlik ve performans ile ilgili meselelere tanı koymak için Basit Ağ Yönetim Protokolü temelli yoklama
● Medianet araçları ve uç noktalarının hata ve kullanılabilirlik istatistikleri için Medianet gösterge panosu
● Ağın vidyo ve zengin medya uygulamalarına hazır olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak IP service-level agreement (IP SLA) vidyo operasyonları
● İçeriksel Cisco servis isteği oluşumu ve Cisco Destek Topluluğu aramaları için Akıllı Etkileşim.
Envanter Cisco ekipman detayları, şase, modül ve arayüz için kompile ve detaylı envanter
● Keşif durumu, araç durumu, kullanıcı takibi ve envanter panoları için tek bir menü sunar.
● 600’den fazla Cisco araç çeşidini destekler
● Yeni araçlar yollandığı gün yeni araç paketlerinin yüklenmesine imkan tanıyan ilk gün araç desteği
Yapılandırma Yönetimi Ağ araçlarını korumak ve güncellemek için gerekli olan konfigürasyon yedekleme, yazılım görüntü yönetimi, uyum ve değişim yönetimi
● Cisco tam veya kısmi konfigürasyon şablonlarını, Cisco tarafından onaylanmış tasarımlar ve Cisco Smart Business Architecture’un önerileri yardımıyla çok başarılı bir şekilde uygular.
● Hataları olasılığını azaltmak için dinamik rehberli iş akışları
● Genişletilebilir konfigürasyon kitaplığı, yeni güncellemeler, konfigürasyon şablonları ve SBA şablonları ile birlikte Cisco.com adresinden indirilebilir.
● Cisco Configuration Professional’ in LMS konfigürasyon şablonları ve iş düzenleyicisi ile oluşturduğu konfigürasyon dosyalarının birden çok araç tarafından yürütülebilmesine olanak sağlayan Cisco Configuration Professional entegrasyonu.


Functional Area Description
Denetim ve Uyumluluk Yönetimi Kişiselleştirilebilir uyum motoru, endüstri, şirket, BT(Bilgi Teknolojileri) ve teknoloji ilkeleri konusunda geniş ve kapsamlı modeller sunar.
● Ağ’ın ilkeler ile uyumuna görünürlük kazandırır.
● Kritik risk ve ihlalleri tanımlar
● Uyum ihlali önceliklerini tanımlar
● En iyi uygulama tecrübesine dayalı olarak bilinen bir dizi ihlaller için düzeltmeler önerir.
Raporlama Tüm raporlar sadeleştirilmiş navigasyon ve detaylı rapor ve bilgilere ulaşım için tek bir menüde merkezileştirilmiştir.
● Envanter, konfigürasyon ve yasal uyumluluk, hizmet ve yeterlilik, kullanıcı takibi, çalışma döngüsü raporlarını oluşturan Satış Sonu, Sözleşme Yönetimi, Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT), ve diğer tüm Cisco Prime LMS raporları birleşik bir menüde sunulmuştur.
● Raporlar kolayca düzenlenebilir, anlık, günlük, haftalık veya aylık olarak düzenlenebilir ve çevrim içi olarak görüntülenebilir veya isteğe bağlı olarak virgülle ayrılmış bir dosyaya aktarılabilir.
Çalışma Merkezleri Cisco kalitesine sahip teknolojilerin baştan sona çalışma döngüsü yönetimi, medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Auto Smartports, Smart Install teknolojilerinin kurulumu, denetlemesi ve yönetimi
● Başlangıç iş döngüleri, Cisco teknolojilerini desteklemek için kolaylaştırılmış konfigürasyon ve altyapı kurulumu sağlar.
● Gösterge panoları, güncel konfigürasyon ve envanter durum bilgisi ile birlikte arıza tespiti için denetleme olanağı sunar.
Yönetim Başlangıç ve geliştirilmiş iş döngüleri uygulama kurulumunu ve yönetimini sadeleştirir
● Uygulamayı kurmak ve düzenlemek için gerekli tüm yönetim fonksiyonları kolay erişim için merkezileştirilmiştir.


Cisco Prime LMS 4.2’yi Kullanarak Sınırsız Ağları Yönetmek

Herhangi bir Cisco platform’u istenilen zamanda istenilen yerde yönetebilmek, yeni Cisco teknolojileri ve servislerini istenildiği anda kurabilmek ve üçüncü parti yönetim platformlarıyla entegre edebilmek, toplam operasyon maliyetlerini (OpMa) aşağıya çekerken ağ erişilebilirliğini geliştirir. Cisco Prime LMS 4.2 sınırsız ağ yönetimini aşağıdaki yollar ile kolaylaştırır:


Operasyon maliyetlerini azaltır: Ağ yönetimi geleneksel olarak çok kompleks olması ve devamlılığını sağlamanın pahalı olması ile bilinir. Gerekli işlemler olan yönetim yazılımı kurulumu, platformun yapılandırma ve kurulumu, ağın keşfi, birden fazla ve pahalı uygulama gereksinimi, pekçok işletme için yönetebilirliği zaman alıcı ve pahalı bir öneri haline getirmiştir.

Sonuç olarak, pekçok müşteri vazgeçmiş, bıkmış halde yarım bırakmış ve sunulan özellikleri kullanamamış veya toplam OpMa’daki azalmayı farkedememiştir. Cisco Prime LMS 4.2 başlangıç kurulumunu sadeleştiren ve ürünü operasyönel hale getirmeye yardımcı olan rehberli bir başlangıç iş akışı sunar.
Otomatik izleme özellikleri ürün kurulduğu andan itibaren ağ ve araç bağlantılı sorunların hızlı izolasyonu ve giderilmesi için anlık değerler oluşturmaya başlar ve gerçek zamanlı bilgi panosu oluşturmayı olanaklı kılar.Yeni Teknolojilerin Kurulumunu Kolaylaştırır:
Cisco kendisine bağlı donanım platformlarının yetenek ve özelliklerine sağladığı olağanüstü katkılar sayesinde rakipsizliğini perçinler. Kurulum ve farklı özelliklerinin yönetiminde karşılaşılabilen zorluklar bazı müşterilerin bu katkılardan faydalanabilmesini meşakkatli hale getirmiştir. Cisco’nun yeni ürünleri Cisco switching ve routing platformları ile medianet, Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec, Smart Install ve Auto Smartports gibi yeni kabiliyetlere erişim imkanı oluşur. Bu kabiliyetler Cisco’yu rakiplerinden daha da üstün kılar. Cisco Prime LMS bu yeni teknolojilerin kurulumlarını İş Merkezleri adlı yeni bir konsept ile kolaylaştırır. İş Merkezleri kurulum için birleştirilmiş bir kullanıcı tecrübesi ve yeni Cisco teknolojileri için kompile çalışma döngüsü yönetimi sunar.Kapsamlı cihaz kapsaması sunar : Sınırsız ağ yönetiminde etkinlik için cihazların pozisyonuna bakmaksızın kapsanıyor olması kritik öneme sahiptir. Cisco Prime LMS, Cisco Nexus’tan 800 Serisi Router’e kadar 600 farklı Cisco donanım platformunu destekler.

Endüstride Cisco platformları kadar geniş ve derin destek sunamamaktadır. Cisco Prime İlk gün cihaz desteği programı Cisco tarafından yeni bir platform yayınlandığında bu platform için gereken yönetilebilirlik desteğinin de anında hazır olmasını sağlar.

Kompile çalışma döngüsü yönetimi: Sınırsız bir ağa bağlı pekçok servisi yönetmek ve devamlılığını sağlamak için ana ağ altyapısı ve çalışma döngüsü ile ilgili günlük görevlere iyi bir temel gereklidir.

Cisco Prime LMS tüm bu keşfetme, izleme, arıza giderme, konfigürasyon, değişiklik yönetimi, otomatik düzeltme işlemi, envanter ve uyumluluk raporlaması gibi günlük işler için gereken fonksiyonelliğe sahiptir.
Cisco Prime LMS 4.2 Özellikler, Fonksiyonlar, Faydalar

Tablo 2 Cisco Prime LMS 4.2’nin özelliklerini, fonksiyonlarını ve faydalarını listeler.

Tablo 2. Cisco Prime LMS 4.2 Özellikler, Fonksiyonlar, Faydalar

Feature Function Benefit
Sadeleştirilmiş kurulum ve ayar ● Linux tabanlı yeni bir sanal cihaz dahil esnek sunucu İşletim Sistemi desteği sunar
● Gözetimsiz kurulum
● Başlangıç iş akışı
● Kullanıcı rehberli sihirbazlar
● Öntanımlı başlangıç ayarları
● Otomatik izleme İlk günden başlayan yoklama sunar. ● Kurulum zamanını iyileştirir, hatasız hızlı kurulum gereksinimi için hataları azaltır.
● Kullanıcı müdahalesine ve ayarlamasına en az gereksinim duyarak değer yaratır.
Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ● Cisco Prime kullanıcı arayüzü
● Cihaz ve ürün özelliklerini kolay bulmaya yardımcı genişletilmiş arama özelliği
● Fonksiyon oriyantasyonlu gezinme ve operasyonlar
● Var olan LMS kullanıcı menüleri için gezinti yardımı
● Kullanıcı merkezli işlem akışı
● Kurulum kolaylığı özellikleri ● Sezgiye hitab eden kullanıcı tecrübesi ile kilit yönetim bilgilerine anında ulaşım, ürünü ve sık kullanılan işlemleri öğrenmek için gerekli süreyi kısaltır
● Operasyonel uyumluluk ve rehberli iş akışları anında yatırım geridönüşü sağlar.
● Kapsamlı yardım ve gerektiğinde vidyo desteği eğitim için gereken zamanı kısaltır, para ve ürünü öğrenmek için gereken zamandan tasarruf sağlar.
Genişletilebilirlik ● Esnek web tabanlı portal çerçeve
● Kullanıcı tanımlı görünümler oluşturma
● Hafif HTML arayüz ● Son kullanıcı özelleştirmesine olanak sağlayarak operasyonel ihtiyaçları, son kullanıcı yönetim gereksinimlerini karşılar ve diğer web tabanlı yönetim ürünleri ile entegrasyonu kolaylaştırır.
Gerçek Zamanlı izleme ● Panolar gerçek zamanlı performans ve etkinlik izlemesini olanaklı kılar.
● browser Birleştirilmiş alarm tarayıcısı ● Etkin uyarı sistemi ile sorunlar hizmetleri ve kullanıcıları etkilemeden hızlıca çözülebilme olanağı
Arıza giderme ● Arıza giderme asistanı ve rehberli iş akışı
● “Hover-over” details to allow quick access to additional troubleshooting tools, Telnet, Device Center, CiscoView
● Smart Interactions for contextual Cisco Technical Assistance Center (TAC) case creation and Cisco Support Community interaction ● Arıza gidermeyi basitleştirip ağ ile alakalı problemlerin çözüm süresini kısaltır.
● Problem izolasyonu ve iyileştirmesi için diğer araçları kolay ve hızlı bir şekilde çalıştırır.
● Cisco Destek Topluluğu bilgi merkezi ile etkileşir ve TAC ile uyum etkileşimleri yapar.Feature Function Benefit
Konfigürasyon ve uyum yönetimi ● Konfigürasyon arşivi ve değişim yönetimi
● Cisco konfigürasyon şablonlarını çok iyi uygular
● Dinamik rehberli iş akışları
● Cisco Smart Business Architecture şablonları
● Genişletilebilir konfigürasyon kütüphanesi, yeni güncellemeler ve konfigürasyonlar Cisco.com adresinden eklenebilir
● Özel konfigürasyon şablonları oluşturmak için gömülü araç
● as HIPAA, SOX, IOS/IEC 27002, NSA, PCI, DHS, DISA, CIS gibi standartlara uyumu kontrol edebilmek için güncellenebilir
● Endüstri, Şirket, BT ve teknoloji uyumu ilkeleri ● Kompile konfigürasyon ve değişim yönetimi, hata olasılığı yüksek işlemleri azaltma ve değişiklikleri anında tanımlayıp ağ ulaşılabilirliğini koruma
● Daha hızlı ve güvenilir bir biçimde Cisco en iyi uygulamalarını kullanma
● Cisco onaylı dizaynlar konfigürasyon değişimlerinin bütünlüğünü korurken hata olasılığını azaltır.
● Uyumluluk ihlallerini anında görebilmek ve iyileştirme seçeneklerine ulaşabilmek için güncellenebilir.
Servis ve çalışma döngüsü yönetim raporları ● Servis ve yeterlilik raporları
● Satış sonu-Çalışma sonu, sözleşme ve PSIRT çalışma döngüsü yönetim raporları ● Ağ varlıklarının olanakları hakkında görünürlük elde etme ve içeriklerindeki servisleri tam anlama
● Sözleşme yönetim kompleksliğini azaltır ve ağ varlıkları için satış sonu-çalışma sonu bilgileri hakkında görünürlük sağlar.
● PSIRT bültenlerde bildirilen güvenlik açıklarından etkilenen cihazları anlamak ve haklarında işlem yapmak için daha kolay bir yol sağlar.
İş Merkezleri, Cisco EnergyWise Cisco TrustSec Auto Smartports Smart Install Medianet ● Başlangıç genel bakışı ve başlangıç konfigürasyonu
● Durum ve izleme panoları
● Hazırlık değerlendirme ve iyileştirme
● İlk günden itibaren gün gün yönetim işlemleri ● Gelişmiş Cisco teknolojilerinin kurulumunu kolaylaştırır, zaman ve uzmanlık gereksinimlerini azaltır.
● Ağ hazırlığı konusunda detaylı değerlendirme, yeni teknoloji ve çözümlerin kurumu için gelişmiş planlama ve güncelleme olanağı sunar.
Kapsamlı cihaz desteği ● 600 üzeri Cisco platformu için detaylı ağ envanteri ve yönetim desteği
● İlk gün cihaz desteği ● Yeni platformlar yayınlandığı andan itibaren anında yönetilebilirlik sağlar ve bu sayede yeni cihaz kurulumu için destek ve anında değerlilik oluşturur.
Genişletilebilir açık çerçeve ● Açık Veritabanı Bağlantısı arayüzü
● Açık API’ler ● Üçüncü parti yönetim uygulamaları ile entegrasyona izin verir
● Raporlama ve başka amaçlar için veri açık erişimi sağlar

Sistem Gereksinimleri

Cisco Prime LMS 4.2 Tablo 3 de listelenmiş işletim sistemlerini destekler.

Tablo 3. Cisco Prime LMS 4.2 için Sistem Gereksinimleri

Sistem Çeşidi Gereksinimleri
Sanal Araç LMS 4.2 Sanal Araç aşağıdaki sanallaştırma araçlarından birine gereksinim duyar:
● VMware ESX server 4.1
● VMware vSphere Hypervisor 4.1 (ESXi server 4.1)
● VMware vSphere Hypervisor 5.0 (ESXi server 5.0)
Sanal Araçların Kurulumu için Minimum Sunucu Gereksinimleri
● Cisco Prime LMS Standard Sanal Araç (500 ağ cihazına kadar destekler):
◦ İşlemci: 2 sanal mikroişlemci, 2.26 GHz veya üstü
◦ Minimum RAM: 4 GB (Tavsiye edilen: 8 GB RAM)
◦ Minimum hard disk tahsis alanı: 256 GB
● Cisco Prime LMS Orta Seviye Sanal Araç (1500 ağ cihazına kadar destekler)
◦ İşlemci: 4 sanal mikroişlemci 2.26 GHz veya üstü
◦ Minimum RAM: 8 GB (Tavsiye edilen: 12 GB)
◦ Minimum hard disk tahsis alanı: 256 GB
● Cisco Prime LMS Üst Seviye Sanal Araç (1500 üstü ağ cihazını destekler):
◦ İşlemci: 8 sanal mikroişlemci 2.26 GHz veya üstü


Sistem çesidi Gereksinimleri
◦ Minimum RAM: 16 GB
◦ Minimum hard disk tahsis alanı: 256 GB
◦ 5000’e kadar ağ cihazı ve tüm fonksiyonlarını destekler veya sadece envanter, konfigürasyon, uyumluluk, görüntü yönetimi ve syslog yönetimi fonksiyonları için 10,000’e kadar cihaz destekler
Yazılım cihazları LMS 4.2 Yazılım Cihazları versiyonu aşağıdaki tavsiye edilen donanımlar üzerine kurulabilir
● Cisco Prime Network Control System (NCS) cihazı
● Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) C250M2, C460M2
● 5000’e kadar ağ cihazı ve tüm fonksiyonlarını destekler veya sadece envanter, konfigürasyon, uyumluluk, görüntü yönetimi ve syslog yönetimi fonksiyonları için 10,000’e kadar cihaz destekler
Windows LMS 4.2 aşağıdaki Windows sistemlerini destekler:
● Windows 2008 Server Standard Edition R1 with Service Pack 1 and Service Pack 2
● Windows 2008 Enterprise Edition R1 with Service Pack 1 and Service Pack 2
● Windows Server 2008 R2 Standard Edition
● Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
Not Yukarıdaki versiyonlarda sadece 64-bit işletim sistemleri desteklenir.

Minimum Server Gereksinimleri:
● 300’e kadar ağ cihazları için:
◦ 1 çift çekirdekli mikroişlemci veya 2 tek çekirdekli mikro işlemci
◦ 4 GB RAM ve 12 GB swap alanı (Tavsiye edilen: 8 GB RAM ve 16 GB swap)
◦ 60 GB Boş disk alanı
● 1000’e kadar ağ cihazları için:
◦ 2 çift çekirdekli mikroişlemci veya 4 tek çekirdekli mikro işlemci
◦ 8 GB RAM ve 16 GB swap alanı (Tavsiye edilen: 12 GB RAM ve 24 GB swap)
◦ 60 GB Boş disk alanı
● 2500’e kadar ağ cihazları için:
◦ 2 dört çekirdekli mikroişlemci veya 4 çift çekirdekli mikro işlemci
◦ 16 GB RAM ve 32 GB swap alanı
◦ 60 GB Boş disk alanı
● 2500’den fazla ağ cihazı için:
◦ 2 sekiz çekirdekli mikroişlemci veya 4 adet dört çekirdekli mikro işlemci
◦ 16 GB RAM ve 32 GB swap alanı
◦ 120 GB Boş disk alanı
LMS 4.2 Windows için aşağıdaki sanallaştırma sistemlerini destekler:
● VMware ESX server 3.0.x
● VMware ESX Server 3.5.x
● VMware ESX Server 4.0.x
● VMware ESX Server 4.1
● VMware ESXi Server 4.0
● VMware vSphere Hypervisor (ESXi Server 4.1)
● VMware vSphere Hypervisor (ESXi Server 5.0)
● Hyper V Virtualization ( Windows 2008 içinde opsiyonel kurulabilir)
Note: VMware and Hyper V virtualization systemleri LMS 5000 ve LMS 10,000 cihaz lisansları tarafından desteklenmemektedir çünkü bunlar 16 işlemci çekirdeğine ihtiyaç duyar ve sanal makinede bu olanaklı değildir.
Solaris LMS 4.2 aşağıdaki Solaris 10 modellerini destekler:
● Solaris 10, 10/09 yayını
● Solaris 10, 05/09 yayını
● Solaris 10, 10/08 yayını
● Solaris 10, 05/08 yayını
● Solaris 10, 08/07 yayını
● Solaris 10, 11/06 yayını
Minimum Server Gereksinimleri:
● 300’e kadar ağ cihazı için:
◦ 1 çift çekirdekli mikroişlemci veya 2 tek çekirdekli mikroişlemci


Sistem Çeşidi Gereksinimleri
◦ 4 GB RAM ve 12 GB swap alanı (tavsiye edilen: 8 GB RAM ve 16 GB swap)
◦ 60 GB boş disk alanı
● 1000’e kadar ağ cihazları için:
◦ 2 çift çekirdekli mikroişlemci veya 4 tek çekirdekli mikro işlemci
◦ 8 GB RAM ve 16 GB swap alanı (Tavsiye edilen: 12 GB RAM ve 24 GB swap)
◦ 60 GB Boş disk alanı

● 2500’e kadar ağ cihazları için:
◦ 2 dört çekirdekli mikroişlemci veya 2 adet çift çekirdekli mikro işlemci
◦ 16 GB RAM ve 32 GB swap alanı
◦ 60 GB Boş disk alanı

● 2500’den fazla ağ cihazı için:
◦ 2 sekiz çekirdekli mikroişlemci veya 4 adet dört çekirdekli mikro işlemci
◦ 16 GB RAM ve 32 GB swap alanı
◦ 120 GB Boş disk alanı


Solaris bölgeleri (Solaris 10 tarafından desteklenen):
● LMS 4.2 Solaris 10’un Global bölgesinde varsayılan şekilde kurulu olur.
● LMS 4.2 also supports installing LMS in the whole-root non global zone. LMS 4.2 ayrıca LMS’nin tam köklü global olmayan bölgede kurulumunu da destekler
● Seyrek kök bölgesi desteklenmemektedir.
● Bölge desteği için herhangi bir donanım veya yazılım gereksinimi belirtilmemiştir. LMS global olmayan bölgelerde, global olan bölgelerde çalıştığı gibi çalışır.
LMS 4.2 ayrıca logical domains (LDOMs) ve ZFS dosya sistemini de destekler.
Solaris eklerinin bu işletim sistemlerinde kurulumu hakkında daha fazla bilgi için LMS 4.2 kurulum rehberini inceleyiniz.

Server ve müşteri sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.cisco.com/go/lms adresinden LMS 4.2 kurulum rehberini inceleyiniz.

Cisco Unified Computing System Desteği


Cisco Prime LMS 4.2 Cisco UCS B serisi Blade serverlerde (B200-M1 veya M2 ve B250-M1 veya M2) ve C serisi rack-mount serverlerde (C200-M1 veya M2, C210-M1veya M2, ve C250-M1 veya M2 ve Cisco UCS C460) desteklenmektedir.
Cisco UCS B serisi için desteklenen işlemciler Intel Xeon 5500 veya 5600 serisidir. Daha fazla bilgi için:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10280/data_sheet_c78-
524797_ps10279_Products_Data_Sheet.html.

Cisco UCS C serisi rack-mount serverler için desteklenen işlemciler Intel Xeon 5500 veya 5600 serisidir ve bunların seçimi özellikle vurgulanmıştır. Daha fazla bilgi için:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_data_sheets_list.html.

Server boyutlandırma için linkteki http://www.cisco.com/go/lms LMS 4.2 kurulum rehberini irdeleyiniz.

Ordering Information
Sipariş Bilgisi

Cisco Prime LMS Cisco Prime Altyapı demetinin bir parçası olarak satılmaktadır. Bulunurluk, sipariş, yükseltme ve lisanlama seçenekleri, Cisco Prime Infrastructure sipariş kılavuzunda http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure adresinde bulunmaktadır.


Service and Support
Services from Cisco and Our Partners
Realize the full business value of your technology investments with smart, personalized services from Cisco and our partners. Backed by deep networking expertise and a broad ecosystem of partners, Cisco Services help enable you to successfully plan, build, and run your network as a powerful business platform. Whether you are looking to quickly seize new opportunities to meet rising customer expectations, improve operational efficiency to lower costs, mitigate risk, or accelerate growth, we have a service that can help you.

Technical Service Options

The Cisco Prime Infrastructure software products come with the Cisco 90-day software warranty. Purchasing a Cisco Application Support plus Upgrades (SASU) service provides benefits not available with warranty including access to maintenance releases, minor and major upgrades, online resources, and Technical Assistance Center support services.
The Cisco Prime physical appliance option comes with a Cisco 90-day hardware warranty. Adding a contract for a technical service offering, such as Cisco SMARTnet® Service, to your device coverage provides access to the Cisco Technical Assistance Center (TAC) and can provide a variety of hardware replacement options to meet critical business needs, updates for licensed operating system software, and registered access to the extensive Cisco.com knowledge base and support tools.

For more information about Cisco warranties, go to http://www.cisco.com/go/warranty. For information about Cisco Technical Services, go to http://www.cisco.com/go/ts.
Existing LMS customers with Cisco Software Application Support (SAS) are encouraged to renew on the new
Cisco Software Application Support plus Upgrades (SASU) offering provided by Cisco Prime Infrastructure.

For More Information Daha Fazla Bilgi İçin

For more information about Cisco Prime Infrastructure and Cisco Prime LAN Management Solution, visit http://www.cisco.com/go/primeinfrastructure, contact your local Cisco account representative, or send an email to the product marketing group at [email protected]
Printed in USA C78-697479-00 02/12
Turkish to English: Hospital minimum design guidelines (30000words) (Ministry of Health)
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - Turkish
6.9.3.3 Hızlı Sterilizasyon Odası
Ameliyathaneye kolaylıkla erişilebilen kısıtlı ünite içerisinde, cerrahi malzemelerin
acil durumlarda kullanılmak üzere yeniden hazırlanmasına hizmet edecek bir oda
temin edilmelidir. Cerrahi bölüm, bu odalara ameliyathaneden geçmeye gerek
kalmadan erişilebilecek şekilde düzenlenmelidir. Oda içerisinde, kullanılan alet
kutularının sığabileceği büyüklükte bir çalışma lavabosu, tezgâh, yeniden hazırlama
için gerekli malzemelerin konulduğu gömme dolap, ayrı el yıkama bölümleri
hızlı sterilizatör cihazı bulunmalıdır. Oda, uygun temizlik, dekontaminasyon ve
denetim aletlerinin sterilizasyondan önce mahfazaların konulmasını ve çevresel
kontaminasyonun önlenmesini destekleyecek yeterli alana sahip olmalı ve kirliden
temize iş akışına izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.
6.9.3.4 Tıbbi Gaz Depolama Bölümü
Ana tıbbi gaz deposu TSE standartlarına uygun olmalıdır. En az bir günlük prosedürü
tamamlamaya yetecek kadar rezerv gaz tanklarının konulacağı, mevcudun dışında
ayrı bir depolama alanı temin edilmelidir.
6.9.3.5 Anestezi donanımı ve malzemelerinin yeniden hazırlanması, test edilmesi
ve muhafazası için çalışma tezgâhı, çalışma lavabosu ve raflar temin edilmelidir.
Temiz ve kirli malzemenin ayrılmasına imkân sağlanmalıdır. Anestezi mobil cihazları,
taşınabilir tıbbi gaz tüpleri ve diğer anestezi donanımının depolanması için yeterli
alan temin edilmelidir.
6.9.3.6 Personel Kıyafet Değiştirme Alanları
Cerrahi ünitede çalışan erkek ve bayan personele kıyafet değişimi için (ameliyathane
personeli, teknisyenler, hemşireler, doktorlar) uygun alanlar temin edilmelidir. Bu
alanlarda dolap, duş, tuvalet, el yıkama bölümleri ve cerrahi kıyafetlerin giyilmesi
için uygun yerler ayrılmalıdır. Alan düzeneği, personelin cerrahi üniteye girdikten
sonra kıyafetini değiştirerek doğrudan cerrahi alana geçmesini sağlayacak şekilde
kurulmalıdır.
6.9.3.7 Personel Odası
Personelin ihtiyaçları için ameliyathane ve postop ünitesinden çıkmayı
gerektirmeyecek donanıma sahip bir personel salonu ve kadın erkek tuvaleti temin
edilmelidir.
6.9.3.8 Uyanma Odası
Günlük cerrahi uygulanması durumunda, günlük cerrahi hastalarının iki kategoriye
ayrılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır; genel anestezi verilen hastalar
98
(1.Faz) ve genel anestezi verilmeyen hastalar (2.Faz). Bu gereklilik ayrı odalarla
karşılanmalıdır. Uyanma alanları Bölüm 3.3.1.3’ün gerekliliklerini karşılamalıdır.
6.9.3.9 Günlük cerrahi hastaları ve diğer cerrahi hastaları için kıyafetlerini çıkarıp
hasta önlüğü giyebilecekleri ve cerrahi işleme hazırlanabilecekleri ayrı bir alan temin
edilmelidir. Bu alanda, bekleme odası, dolap(lar), tuvalet(ler) ve kıyafet değiştirme
ya da giyinme alanı bulunmalıdır. Kıyafet değiştirme, özel bekleme odasında veya
bölmede yapılabilir.
6.9.3.10 Günlük cerrahi hastalarının muayenesi, anamnez/hikâye alımı hazırlığı,
testleri ve hayati bulgulara bakılması için gerekli imkânlar (alanlar ve kaynaklar)
temin edilmelidir.
6.9.3.11 Portatif röntgen donanımı, sedye, katlanabilir masa, ısıtma cihazları,
yardımcı aydınlatmalar vb. için muhafaza alanları temin edilmelidir. Bu alanlar,
koridorlardan ve kalabalıktan ayrı bir yerde olmalıdır.
6.9.3.12 Acil durum aletlerine kolay erişim ve bunların kolaylıkla kullanılması için
hem cerrahi alanlarda hem de uyanma bölümlerinde yer temin edilmelidir.
6.9.3.13 Cerrahi bölümüne özgün bir temizlik malzeme odası bulunmalıdır.
6.9.3.14 “Frozen section” hazırlanması ve mikroskopi muayenesi için bir alan temin
edilmelidir.
6.9.3.15 Örnek Hazırlama Ve Muhafaza Alanı
Materyalin Patoloji bölümüne gönderilme öncesi gerekli olan örnek hazırlama ve
muhafaza alanı temin edilmelidir.
6.9.3.16 Çıkarılan dokular için kullanılan soğutma bölümleri temin edilmelidir.
6.9.3.17 Soğutucu/Buzdolabı Kan Bankası Deposu
Kan bankasında gelen kanların ameliyat için bekletildiği uygun bir soğutucu/
buzdolabı temin edilmelidir.
Translation - English
6.9.3.3 Flash Sterilization Room
A room which provides easy access to the operating room must be made available for re-preparation of surgical materials for use in emergency cases within the restricted unit. The surgical unit must be arranged in such a way that it will be accessible without having to access these rooms by passing through the operating room. There must be a work sink, a workbench, an in-built cabinet, in which the necessary materials will be placed for re-preparation and a flash sterilization device available in the room, all in enough size to take the used tool boxes in. The room must have adequate area to support placement of covers before cleaning, decontamination and sterilization of control tools and prevention of environmental contamination; it must also be designed in such a form to allow work flow to be directed from the contaminated to the clean.
6.9.3.4 Medical Gas Storing Department
The main medical gas storage must be in conformity with TSE standards. An individual storing area must be provided in addition to the existing one for placement of reserve gas tanks in adequate quantity to complete at least a daily procedure.
6.9.3.5 A work bench, a work sink and racks must be provided for re-preparation, testing and conservation of anesthetic equipment and materials. Separation of sterile and contaminated materials must be made possible. Sufficient area must be provided for storing of anesthetic mobile devices, mobile medical gas tubes and other anesthetic equipment.
6.9.3.6 Personnel Dressing Rooms
Appropriate areas must be provided for the male and female personnel in the surgical unit (operating room personnel, technicians, nurses, doctors) to change their clothes. Enough space must be allocated in these areas for cabinets, shower tubs, toilers, hand-washing areas and surgical dressing rooms. The area must be set up in such a form that the personnel will be able to pass directly to the surgical area by changing their clothes after entering into the surgical unit.
6.9.3.7 Personnel Room
A personnel hall and men’s & women’s toilets must be provided for the personnel’s needs, with enough equipment which will not require exit from the operating room and the postoperative unit.
6.9.3.8 Resuscitation Room
If daily surgery is applied, necessary arrangements must be made for daily surgery patients to be divided into two categories; as patients with general anesthesia (Phase 1) and patients without general anesthesia (Phase 2).
97This requirement must be met with individual rooms. Resuscitation areas must meet the requirements of Section 3.3.1.3.
6.9.3.9 An individual area must be provided for daily surgery patients as well as other surgery patients, in which they will be able to take their clothes off, wear patient gowns and get prepared for the surgical procedure. This area must contain a waiting hall, cabinet(s), toilet(s) and dressing or changing rooms. Dress changing can be performed in the special waiting room or section.
6.9.3.10 Necessary opportunities (areas and resources) must be provided for examination of daily surgery patients, preparations for medical record/history, tests and checks for vital signs.
6.9.3.11 Conservation areas must be provided for portable x-ray equipment, stretcher, foldable table, heating devices, auxiliary illumination, etc. These areas must be located separately from the corridors and crowds.
6.9.3.12 An area must be made available in both surgical area and resuscitation sections for easy access to emergency tools and easy use of them.
6.9.3.13 A cleaning supply room special to the surgical unit must be available.
6.9.3.14 An area must be provided for preparation of a “Frozen section” and microscopic examination.
6.9.3.15 Sample Preparation and Conservation Area
Sample preparation and conservation areas required prior to sending of the material to the Pathology unit must be made available.
6.9.3.16 Cooling units must be provided for tissue extraction.
6.9.3.17 Cooler/ Refrigerator for Blood Bank
A suitable cooler/ refrigerator must be allocated in which blood from blood bank is kept for operation.

Translation education Bachelor's degree - hacettepe university
Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Jan 2012. Became a member: Apr 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Turkish (Hacettepe University, verified)
English to Turkish (Hacettepe University)
Turkish to English (Hacettepe University)
English to Turkish (Chartered Institute of Linguists, verified)
English (International English Language Testing System, verified)


Memberships N/A
TeamsTURKISH is TARGET
Software Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Aegisub, Amara, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast, XTM
Events and training
Professional practices halit yilmaz endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

*If you are a Turkish translator, please leave my page immediately. 

Thank you for your interest in my profile.

Summary:
I am a disciplined professional providing you solutions as a Turkish translator (and interpreter). I have been in the translation industry since 2006.
I have worked in various critical positions including UK government personnel trainings, USA Department of Justice, Statistics Netherlands, Siemens, and hundreds more. 
For a full CV, please just email me: [email protected] I keep a very old CV here for protection from tricky people. I guarantee that I will take only what I am 100% confident on & I will do what is necessary properly within the educated and prepared human limits. 

Further details:
UK-resident native Turkish translator(tax paying, most other Turkish translators do not pay taxes)(feel free to ask UK tax residence certificate).
Please feel free to email me for the most up-to-date CV and 15 reference letters. 

Diptrans merit in the general field(science paper passed, waiting for the results for technology paper). 
Reference letters from 15+ major players in various industries.
Another level-12/12 certificate from a certification company in translation.
Trados 2017, MemoQ and Wordfast licenses owned. 
ATA member. Certified PROs
My specialties (summarized)

Medical (Patient reports and all insurance-related documents translated for an insurance company located in the USA for the last 4 years), (my medical TM contains more than 170000 segments and my medical termbase includes more than 15000 specific terms)
Medical Devices Manuals (hundreds of hospital projects and medical devices user manuals translated so far), (I have a TM specific for this)
Technical (Hundreds of users manuals of equipment, devices, etc.),
Railways (hundreds of tender dossiers in the railways industry),
Construction, Highways Construction, hospital construction projects for several hospitals including Bilkent Hospital Campus
All Public Tenders (specialization since 2012 on many massive tenders),
Contracts (hundreds of company contracts as well as tender draft contracts),
Patents (Libellus translation office, on many patent projects from coffee capsules to material science patents),
Aviation (Website of KLM constantly updated, translated by me),
Automotive (both in water lorries tenders of municipalities of Turkey and other automotive technical dossiers translated regularly),
General (daily translation of passports, birth certificates, divorce documents, CVs, etc.),
Finance (I have translated a massive (tens of thousands of pages since 2008) investigation on Turkish banks carried out by the Board of Competition, several similar files, company accounting documentation, etc.),
Banking,
Business & Management I am the post-proofreader of a widely known business magazine.
Insurance (mentioned above),
Marketing (Marketing website of KLM; transcreation, translation, and proofreading positions since 2012),
Electrical Engineering (I have a reference letter from a Siemens Germany senior Engineer for interpreting in electric motors training of Siemens carried out in the ANKARA METRO project),
Statistics (I have a reference letter from a senior EU officer and a director in Statistics Netherlands on this field),
Petroleum (I have translated the project dossier of Azerian natural gas pipeline project in Turkey (1 million characters)),
Mining (Tens of EIA reports of coal and other mines in Turkey translated so far),
Geology (Due to hundreds of EIA reports and regional advertising booklets for natural sites (for the presentation of preservation projects funded by EU or World Bank or other similar international entities), I have thousands of terms in my termbase on geology and I am very confident in the field),
Law (especially contracts, legal files that are not super technical (I have translated hundreds of pages of documents of UK courts, thousands of pages of regulations in Turkey),
Energy/power generation (I have prepared thousands of pages of documents of AGAN Thermal Power Plant, and many EIA reports (containing many details of plants) for coal-burning thermal power plants established in Turkey within the last 5 years due to government mobilization on domestic energy production),
Chemistry (I have translated Baff Germany minutes of accidents for the year (500 thousand characters) and I have studied Chemistry in English during my university years),
Computers (advertising materials for computer parts of many brands), Online games (several Facebook games),
CNC machines (CNC machines firmware translations (monthly small updates since 2012)), other complicated industrial machinery firmware translations (several machines including zipper manufacturing machines),
Marketing websites of many products (including websites like amazon.com, monthly regular batches)

CAT tools owned&used: Trados 2017(2015, 2014, 2011, 2009 available), Wordfast 3, 4, 5(I own their license), Smartling, Memoq 2014, Memsource, Wordbee(frequently use this for one client), Cafetrans and Alchemy Catalyst 12.0 (for IOS apps, frequently used)

CV and references available together with reference letters upon request.
I also have professional liability insurance.
Proud member of various unions&organizations.

Please feel free to ask any question you might have at any time.

 [email protected]

+447585588354

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 12
PRO-level pts: 8


Language (PRO)
English to Turkish8
Top general field (PRO)
Tech/Engineering8
Top specific field (PRO)
Electronics / Elect Eng4
Manufacturing4

See all points earned >
Keywords: Railway, Construction, Contracts, User manuals, Science, Articles, Engineering, Manufacturing, General, Turkish, English, Patents, Marketing, şartname, teknik şartname, ihale dosyası, ingilizce tercüman, ingilizce tercüme, english to turkish translation, turkish translation, english translation, turkish translator, english translator, turkish to english translator, english to turkish translator, turkish native, turkish native translator, turkish translator with experience, turkish native translator with experience, english translator with experience, türkçe çeviri, türkçeden ingilizceye çeviri, uzman çeviri, turkish linguist with experience, turkish linguist, turkish to english linguist, Turkish translators, Turkish translation company, Turkish game localization, Turkish game translation, Turkish translator, English to Turkish document translation, English Turkish document translation, English to Turkish translation in Istanbul, English to Turkish translator in Istanbul, English to Turkish translators, Turkish translations, Turkish translation, Turkish localization, Turkish dictionary, Turkish interpretor, Turkish interpreting, Turkish interpretation, Turkish interpreter in Istanbul, Turkish interpreter in Turkey, Turkish translate, Turkish technical translator, Turkish technical translators, Turkish legal translator, Turkish legal translators, Turkish medical translator, Turkish medical translators, turkish translator, turkish interpreter, turkish translation, turkish translate, translate turkish, turkish, translation, turkish proofreader, english-turkish, turkish-english, turkish english, english turkish, ankara, istanbul, izmir, turkey, türkiye, turkish translation, turkish interpreting, turkish proofreading, technical translation, legal translation, commercial translation, academic translation, literary translator, technical translator, legal translator, commercial translator, academic translator, literary translator, tercüman, çevirmen, ingilizce çevirmen, ingilizce tercüman, ingilizce çeviri, ingilizce tercüme, translator, turkish, turkish freelancer, professional translator, freelance turkish, freelance translator, fast translator, quick translator, quick translation, fast translation, turkish translation, english turkish translation, english turkish translator, english turkish freelancer, quality translation, quality translator, high quality translation, high quality translator, guaranteed translation, guaranteed translator, sworn translation, sworn translator, certified translation, certified translator, tercüme, çeviri, ingilizce tercüme, ingilizce çeviri, türkçe tercüme, türkçe çeviri, english turkish translate, translate english turkish, english-turkish translate, translate english-turkish, into turkish, to turkish, ankara çeviri, izmir çeviri, istanbul çeviri, ankara çevirmen, izmir çevirmen, istanbul çevirmen, ankara translator, izmir translator, istanbul translator, turkey translator, turkey interpreter, turkey copywriter, turkey copywriting, turkey copyeditor, turkey copyediting, turkey localization, copywriting, copyediting, copywriter, copyeditor, turkish copywriting, turkish copywriter, turkish copyediting, turkish copyeditor, localization, turkish localization, need turkish, into turkish, needturkish, intoturkish, english to turkish translator, english to turkish, english-turkish, turkish-english, translation, turkish, turkish translator, turkish translation, turkish proofreading, linguistics, dilbilim, dil bilimi, localization, localisation, transcreation, information technologies, commercial translation, linguistic validation, connotation checking, linguistic analysis, LQA, linguistic testing, software testing, cognitive debriefing, technical translation, legal translation, marketing translation, construction, civil engineering, otomotiv, automotive, aviation, petroleum, engineering, translator, turkish linguist, english to turkish linguist, marketing, survey, advertising, creative writing, telecommunication, Technical Translations, Medical Translations, Subtitling, Website localization, Certified translations, Linguistics, Literature, English Literature, Dialects, Welding, Electronics, Science, Environment, Health Care, English to Turkish Translations, Chemistry, Proz.com Certified Translator, Qualified translator, qualified linguist, subtitling, US English, UK English, Engineering, science, construction, sales, mechanical, automotive, specifications, robots, automation, controls, computers, software, torque, tender, bid, engineering data, fuel, efficiency, technology, electrical, lighting, displacement, transport, shipment, shipping, tracking, contract, addendum, product data, shop drawings, electronics, machinery, technical, environment, commissioning, testing, construction documents, oil &gas, ecology, standardization, compliance, home improvement, tools, landscape, interior design, housing, hydro-technical, water, waste, sewage, treatment plants, utilities, instructions, leaflets, catalogs, brochures, medical devices, industrial tools, tender documentation, website localization, school certificates, Degrees and Diplomas, Affidavits, Criminal records, Divorce decrees, Powers of attorney, Sworn translations, sworn interpreting, Research projects, Academic and Scientific articles,
Profile last updated
Oct 9, 2020More translators and interpreters: English to Turkish - Turkish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search