Member since May '12

Working languages:
Spanish to Dutch
Dutch to Spanish

Karel van den Oever
Certified legal & medical translations

Netherlands
Local time: 17:47 CEST (GMT+2)

Native in: Dutch Native in Dutch
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
11 positive reviews
2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in Spanish to Dutch, Dutch to Spanish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsBusiness/Commerce (general)
Sports / Fitness / RecreationLaw (general)
Food & DrinkLaw: Contract(s)
General / Conversation / Greetings / LettersMarketing / Market Research
Medical (general)

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 559, Questions answered: 191, Questions asked: 1
Project History 1 projects entered

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 2
Spanish to Dutch: ACTA TESTIMONIANDO VIGENCIA DE LEYES
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Spanish
[...]
Dicha sociedad, según manifiesta su representante en este acto, tiene por objeto social: "la actividad inmobiliaria en general entendida en su más amplia acepción, así como también la construcción de todo tipo de inmuebles".
Asimismo, yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la ley 10/2010, de 28 de Abril, cuyo resultado consta en Acta autorizada por el Notario de Barcelona x el día x bajo el número x de su protocolo, cuya matriz, tengo a la vista.
Actúa en su expresada condición de persona física representante de la Administradora Solidaria x, sociedad unipersonal; dicha sociedad fue nombrada Administradora Única de x, por tiempo indefinido, en el acto fundacional reseñado; cuya matriz tengo a la vista; habiéndose formalizado la designación y aceptación de Don x, como persona física representante, mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona, x el día x, bajo el número x de su protocolo, cuya matriz tengo a la vista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo98.1 de la Ley 24/2001, HAGO CONSTAR, que, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, son suficientes las facultades representativas que me han sido acreditadas para el requerimiento al que se refiere el presente documento público, según resulta del documento auténtico reseñado. Asimismo, en cumplimiento de la Resolución de x de 2.002, DOY FE Y HAGO CONSTAR que dicho representante está específicamente y suficientemente facultado para llevar a cabo dicho negocio, que se halla dentro de la extensión y límites que le han sido fijados.
Previa aseveración del señor compareciente de la plena vigencia de sus facultades representativas, de que no ha variado la capacidad civil de su representada, y de que los datos de identificación de aquélla, y especialmente, su objeto social y su domicilio, no han variado respecto de los consignados, le juzgo, según interviene, con la capacidad legal necesaria para este acto, y al efecto,
ME REQUIERE
[...]
Translation - Dutch
[...]
Het doel van voornoemde vennootschap, zoals haar vertegenwoordiger in deze akte kenbaar maakt, is: “het verrichten van vastgoedactiviteiten in het algemeen, in de ruimste zin van het woord, alsmede de bouw van allerlei soorten gebouwen”.
Voorts vermeld ik, de notaris, uitdrukkelijk dat ik aan de verplichting heb voldaan de identiteit van de werkelijke eigenaar vast te stellen, zoals is voorgeschreven in de [Spaanse] Wet 10/2010, van 28 april, en waarvan het resultaat is vastgelegd in de akte op 11 november 2011 verleden voor de heer x, notaris te Barcelona, onder protocolnummer x, en waarvan de minuut voor mij ligt.
Hij treedt op in de reeds vermelde hoedanigheid van natuurlijke persoon ter vertegenwoordiging van de zelfstandig bevoegde bestuurder x, een eenmansvennootschap. Deze vennootschap is benoemd tot enig bestuurder van x voor onbepaalde tijd, zoals blijkt uit voornoemde oprichtingsakte, waarvan de minuut voor mij ligt. De benoeming en aanstelling van de heer x als vertegenwoordigend natuurlijk persoon is geformaliseerd middels een akte op x verleden voor de heer x, de notaris te Barcelona, onder protocolnummer x, waarvan de minuut voor mij ligt.
Conform het bepaalde in artikel 98.1 van de [Spaanse] Wet 24/2001, LEG IK HIERBIJ VAST dat, mijns inziens en onder mijn verantwoordelijkheid, de aangetoonde vertegenwoordigingsbevoegdheden voldoende zijn met het oog op het verzoek waarnaar deze openbare akte verwijst, zoals blijkt uit het voornoemde originele document. Voorts BEKRACHTIG IK, ter naleving van het Besluit van x 2002, EN LEG IK HIERBIJ VAST dat voornoemd vertegenwoordiger specifiek en voldoende bevoegd is om de genoemde rechtshandeling te verrichten, aangezien deze valt binnen het voor hem vastgestelde kader.
Nu de comparant mij heeft verzekerd dat zijn vertegenwoordigingsbevoegdheden volledig van kracht zijn, dat de civielrechtelijke status van de vertegenwoordigde vennootschap niet is gewijzigd, en dat de gegevens ter identificatie van die vennootschap, en meer in het bijzonder het maatschappelijk doel en de statutaire zetel, niet zijn gewijzigd ten opzichte van hetgeen vermeld staat, acht ik hem, in de hoedanigheid waarin hij optreedt, wettelijk voldoende bekwaam voor deze rechtshandeling, en daartoe
VERZOEKT HIJ
[...]
French to Dutch: Lettre candidats à la franchise
General field: Bus/Financial
Detailed field: General / Conversation / Greetings / Letters
Source text - French
Madame, Monsieur,

Nous avons entamé des discussions visant à déterminer si votre société remplissait les conditions nécessaires pour devenir un franchisé X. Nous vous remercions de nous avoir sollicités pour que nous puissions envisager ensemble la faisabilité d’un tel projet.
Comme nous vous l’avons précisé lors de nos premiers échanges, X a une politique de sélection rigoureuse que nous appliquons à tout processus de sélection d’un nouveau franchisé, tel que celui que nous débutons avec vous.
Vous comprendrez que la forte notoriété et le positionnement super premium de la marque X repose sur la qualité de notre savoir-faire et le haut degré d’exigences que nous attendons de nos franchisés.
Comme nous vous l’avons indiqué, X étudie les candidatures sur la base de nombreux critères reposant tant sur des éléments objectifs que sur des appréciations fondées sur son expérience dans la sélection des franchisés X.
Les principaux éléments sur lesquels nous étudions les candidatures sont notamment les éléments suivants :
- capacité à exploiter une marque super premium sur son marché ;
- capacités financières du candidat-franchisé au vu des besoins d’une franchise X ;
- présentation d’un business plan réaliste et motivée ;
- présence de moyens techniques et humains adéquats.
Translation - Dutch
Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn gesprekken gestart om te bepalen of uw onderneming aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet om een franchisenemer van X te worden. We willen u bedanken dat u ons hebt verzocht samen te bekijken of een dergelijk project haalbaar is.
Zoals we in ons eerdere contact aangaven, voert X een streng selectiebeleid, dat wordt toegepast bij elk selectieproces van een nieuwe franchisenemer. Met u hebben we zo’n zelfde proces in gang gezet.
U zult begrijpen dat de uitmuntende reputatie en de super-premiumkwaliteit van het merk X gebaseerd is op de kwaliteit van onze deskundigheid en de hoge eisen die we stellen aan onze franchisenemers.
Zoals we al eerder aangaven, bestudeert X de kandidaturen op grond van meerdere criteria, die zowel samenhangen met objectieve factoren als met meningen die tot stand zijn gekomen op grond van eerdere ervaringen met het selecteren van franchisenemers voor X.
De belangrijkste punten waar we de kandidaten op beoordelen, zijn:
- bekwaamheid om een super-premiummerk te exploiteren op de desbetreffende markt;
- financiële vaardigheden van de kandidaat-franchisenemer om een franchise-onderneming van X te exploiteren;
- presentatie van een realistisch en onderbouwd businessplan;
- aanwezigheid van geschikt personeel en dito technische middelen.

Glossaries NL-SP Legal, SP-NL Legal
Translation education Bachelor's degree - ITV Utrecht (University of applied sciences for Interpretation and Translation)
Experience Years of experience: 5. Registered at ProZ.com: May 2012. Became a member: May 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Spanish to Dutch (Bureau for Sworn Interpreters and Translators, verified)
Spanish to Dutch (ITV, verified)
Spanish to Dutch (LOI, verified)
Dutch to Spanish (Bureau for Sworn Interpreters and Translators, verified)
Dutch to Spanish (ITV, verified)


Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Passolo, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Professional practices Karel van den Oever endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

DIENSTEN

Oever Translations levert al sinds 2011 beëdigde vertalingen Spaans-Nederlands en vice versa in de volgende vakgebieden:

  • JURIDISCH: strafdossiers, processen-verbaal, internationale rechtshulpverzoeken, echtscheidingsbeschikkingen, koopovereenkomsten, testamenten, volmachten, processen-verbaal enz.
  • MEDISCH: o.a. patiëntendossiers, ontslagbrieven, medisch-forensische rapporten, autopsierapporten, medische haalbaarheidsonderzoeken enz.
  • OVERHEID: aktes van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden), correspondentie m.b.t. sociale zekerheid, belastingen, naturalisatie enz.

evenals vertalingen Frans/Engels-Nederlands van documenten op het gebied van:

  • HORECA: websiteteksten, menukaarten, bereidingsinstructies, promotiemateriaal, hygiënevoorschriften, documenten voor personeelstraining enz.

OPLEIDINGEN/DIPLOMA'S

2010: Bachelor Vertaler Spaans (ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen)

2007: Master Europese Studies; hoofdvak: Spaanse Taal en Cultuur (Universiteit van Amsterdam)

CURSUSSEN/CERTIFICATEN

2017: Technisch Vertalen Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans (ITV)

2015: Inleiding Medisch Vertalen Spaans (LOI); cijfer: 9

2012: Inleiding Juridisch Vertalen Spaans (LOI); cijfer: 9

2010-2013: Juridisch Vertalen in Strafzaken Spaans (SIGV)

1999: DELE Básico (internationaal diploma Spaans als vreemde taal)

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 587
PRO-level pts: 559


Top languages (PRO)
Spanish to Dutch338
Dutch to Spanish159
French to Dutch46
English to Dutch12
Dutch to French4
Top general fields (PRO)
Law/Patents262
Other198
Tech/Engineering36
Bus/Financial31
Art/Literary12
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)197
Linguistics92
Law: Contract(s)51
Finance (general)28
Mechanics / Mech Engineering12
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs12
Cosmetics, Beauty11
Pts in 29 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects1
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation1
Language pairs
Spanish to Dutch1
Specialty fields
Cooking / Culinary1
Other fields
Keywords: Oever Translations, Oever Vertalingen, Oever Traducciones, Vertaler, vertalen, vertaling, beëdigde vertaling, beëdigde vertalingen, traductor, traducir, traduccción, traducción jurada, Spanish, español, castellano, Spaans, sworn translator, traductor jurado de holandés, beëdigd vertaler Spaans, official documents, documentos oficiales, officiële documenten, français, francés, Frans, French, Engels, English, inglés, traductor español-holandés, traductor holandés-español, traductor juramentado español-holandés, castellano-holandés, holandés-castellano, amsterdam, países bajos, Nederlands, Netherlands, certified translator, textos jurídicos, juridische teksten, Legal, marketing, advertisement, publicidad, food & dairy, gastronomy, gastronomía, gastronomie, culinario, culinary, culinair, eten & drinken, restaurants, restaurante, horeca, sport, sports, deportes, sport products, productos para el deporte, sportartikelen, sportproducten, acta de nacimiento, partida de nacimiento, geboorteakte, huwelijksacte, acta de matrimonio, scheidingsakte, acta de divorcio, uittreksel Kamer van Koophandel, uittreksel KvK, contracten, contratos, contract, contrato, certificado, certificados, certificaat, certificaten, diploma's, diploma, diplomas, traductor jurado amsterdam, beëdigd vertaler Spaans, beëdigd vertaler amsterdam, redelijke tarieven, prijs-kwaliteit, full-time, a tiempo completo, business documents, documentos de negocio, zakelijke documenten, derecho penal, strafrecht, criminal law, oever translations, oever vertalingen, oever traducciones
Profile last updated
Apr 6More translators and interpreters: Spanish to Dutch - Dutch to Spanish   More language pairs