Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 8 dut>eng vermogensaansturing power control pro open no
- Jul 12 dut>eng Beslisnotitie decision notice pro closed ok
4 Jun 8 dut>eng kameringen bearing bores pro closed ok
4 Jun 8 dut>eng passingen fits pro closed ok
- Mar 14 dut>eng aardingsscheider measurement bar pro just_closed no
4 Feb 24 dut>eng leidinginvoering cable entry pro closed ok
4 Jul 1 '17 dut>eng draadsnijplaten threading inserts pro closed ok
4 Jun 27 '17 dut>eng opname chuck pro closed ok
4 Apr 16 '17 dut>eng asprop Roller insert pro closed ok
4 Apr 3 '17 dut>eng opspanbed clamping bed pro closed ok
4 Apr 3 '17 dut>eng uitlading throat pro closed ok
- Feb 21 '17 dut>eng uitwerking defect pro closed no
3 Jan 26 '17 dut>eng voedingssloffen power strips pro closed ok
- Apr 26 '16 dut>eng TPI Tijdelijke pompinstallatie pro closed ok
4 Jun 29 '15 dut>eng markeringsverlichting obstruction lighting pro closed ok
- Jun 24 '15 dut>eng Handelsgoederen trading items/products pro closed no
4 Apr 28 '15 dut>eng spoel coil pro closed ok
- Feb 19 '15 dut>eng dempingen fillings pro closed ok
- Jul 29 '14 dut>eng ontkoppeling decoupling pro just_closed no
- Jul 29 '14 dut>eng uitkoppelaansluiting output connector pro open no
- Jul 3 '14 dut>eng trekken van een steekflens flange pulling pro just_closed no
4 Jun 9 '14 dut>eng raketpersingen rocket drilling pro closed ok
4 Jun 9 '14 dut>eng boogboring curved drilling pro closed ok
4 May 15 '14 dut>eng SIP stift SIP pin pro closed no
- Feb 17 '14 dut>eng weer resistance pro just_closed no
- Nov 25 '13 dut>eng bon bom pro just_closed no
4 Nov 13 '13 dut>eng slagtol impact wrench pro closed ok
4 Nov 7 '13 dut>eng m-mv m below ground level pro closed ok
- Oct 29 '13 dut>eng belast schakelbare toerenwisseling power shift pro open no
- Sep 19 '13 dut>eng op haar fabriekstermijn at her factory site pro closed no
- Sep 17 '13 dut>eng ATA Across The Airwaves pro just_closed no
4 Sep 7 '13 dut>eng vooropname pre-completion inspection pro closed ok
4 Aug 27 '13 dut>eng synchromodaliteit synchromodality pro closed ok
4 Aug 13 '13 dut>eng Stooklijn heating curve pro closed ok
- Jul 18 '13 dut>eng schotel fifth wheel pro closed ok
- Jul 9 '13 dut>eng massaklem work lead clamp pro closed ok
4 Jun 27 '13 dut>eng Kostenopstelling cost break down pro closed ok
- Jun 15 '13 dut>eng vrijgevigheden (heading) / vrijgevigheid (in text) gratification(s) pro closed ok
- Jun 10 '13 dut>eng verwittigingsplichten notification obligations pro closed ok
- Jun 9 '13 dut>eng knikken, uitknikken folding, fully folded pro closed ok
- May 30 '13 dut>eng cupschroef set screw pro closed ok
4 May 29 '13 dut>eng neusrol nose bar roller pro closed ok
- May 26 '13 dut>eng waterijzer; ijzerslib hematite or diiron trioxide pro closed no
- May 17 '13 dut>eng 'door volop de kaart te trekken van ...'; (de kaart trekken van iets?) by fully concentrating on pro closed ok
4 May 12 '13 dut>eng zetterij forming shop pro closed ok
- Apr 27 '13 dut>eng prijsafstand price-surplus pro closed no
4 Apr 25 '13 dut>eng Storing Interruption pro closed ok
- Apr 20 '13 dut>eng boedelkrediet en boedelvordering estate credit, estate claim pro open no
4 Apr 14 '13 dut>eng Loshaalbare detachable pro closed ok
4 Apr 9 '13 dut>eng optisch dood papier optically dead paper pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next