Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 13 eng>pol charge out przypisywać koszty do jednostek zewnętrznych pro closed ok
4 Nov 6 '19 eng>pol cumulative catch-up metoda aktualizacji skumulowanej pro closed ok
- Sep 23 '19 pol>eng w korespondencji z kontem must be in accordance/must accord with account pro closed no
4 Sep 1 '19 pol>eng Przysługująca kwota różnicy refundable difference/the difference eligible for a refund pro closed ok
4 Sep 1 '19 pol>eng Udziały w organach stanowiących shares in decision-making bodies pro closed ok
2 Jul 19 '19 eng>pol material non-significant accounts rachunek o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe bez uzasadnionego prawdopobieństwa wystąpienia pro closed ok
4 Jun 17 '19 eng>pol print estimating [and basic accounting process] szacowanie kosztów zlecenia drukarskiego i podstawowy proces księgowania pro closed ok
- Jun 12 '19 eng>pol less mention credit pomniejszony o wymieniony kredyt/wymienioną zaliczkę pro closed no
4 May 16 '19 pol>eng następna kapitalizacja the next interest compounding date pro closed ok
3 May 6 '19 eng>pol accrual rate wymiar urlopu cząstkowego/proporcjonalny wymiar urlopu pro closed ok
4 May 6 '19 eng>pol accrual cap maksymalna długość nagromadzonego urlopu pro closed ok
4 Feb 24 '19 pol>eng specyfika działalności projektowej distinctive features of project execution pro closed ok
4 Feb 24 '19 pol>eng rachunek marż z działalności operating margin analysis pro closed ok
4 Jan 26 '19 eng>pol Fall-in/out odchylenie in plus/in minus///odchylenie dodatnie/ujemne////odchylenie w górę/w dół pro closed ok
- Jan 26 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Dec 20 '18 pol>eng rodzajówka cost by type pro closed ok
4 Dec 12 '18 eng>pol Self bill invoice faktura wystawiona przez nabywcę pro closed ok
4 Nov 28 '18 eng>pol sweeping arrangements automatyczne inwestowanie nadwyżki środków pieniężnych pro closed ok
4 Nov 28 '18 eng>pol true-up difference prior years wyrównać różnice z lat poprzednich pro closed ok
- Oct 31 '18 eng>pol entrusted loan pożyczka uzyskana za pośrednictwem banku pro open no
- Sep 6 '18 eng>pol Cash-ins from OPCO dividends wypłaty dywidendy w formie pieniężnej//spieniężenie dywidendy pro open no
4 Aug 19 '18 eng>pol partner lifting tankowanie przez stronę partnerską pro closed ok
4 Aug 19 '18 eng>pol Throughput fee opłata paliwowa pro closed ok
4 Aug 14 '18 pol>eng świadczenie należne arrears in the remittances towards the public finance sector benefits pro closed ok
- Aug 14 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 17 '18 eng>pol F/A Under Capital Lease środek trwały pro closed ok
4 Aug 17 '18 eng>pol Acc. Dep Goodwill skumulowana amortyzacja wartości firmy pro closed ok
- Jul 24 '18 pol>eng Obroty NWn, Obroty NMa increasing turnover on the debit/credit side pro open no
4 Jul 18 '18 pol>eng tytułem wynagrodzenia na podstawie§13 w sprawie maksymalnych stawek taksy notari as remuneration based on §13 regarding maximum notary fees easy closed ok
- Jul 11 '18 eng>pol accountable person / person in charge osoba z pełnym zakresem odpowiedzialności/osoba zarządzająca easy open no
4 Jun 11 '18 pol>eng saldo zadekretowane vs saldo zaksięgowane? balance assigned to accounts/balance posted to accounts pro closed ok
4 May 7 '18 pol>eng saldo konta bilansowego balance on the balance sheet account pro closed ok
- Jan 25 '18 eng>pol expendable equipment urządzenia zużywalne/sprzęt zużywalny pro closed no
- Dec 21 '17 rus>eng налоговый баланс financial statement for tax purposes pro closed no
4 Dec 14 '17 eng>pol tolling zawieszenie skuteczności pro closed ok
4 Nov 11 '17 eng>pol receivable finance linia finansowa z tytułu sprzedaży wierzytelności/faktoringu pro closed ok
4 Nov 9 '17 eng>pol draft dyskontowy weksel/weksel zdyskontowany pro closed ok
4 Nov 8 '17 eng>pol koszty względnie stałe step-wise (constant) costs/stair-step (constant) costs pro closed ok
4 Oct 23 '17 pol>eng wyciąg bankowy/kasy bank/cash register statement pro closed ok
- Oct 4 '17 eng>pol dunning notice listem z żądaniem zapłaty pro closed ok
4 Sep 19 '17 pol>eng metoda drabinkowa (prowadzenie rachunku zysku i start) vertical presentation method (income statement) pro closed ok
- Sep 8 '17 rus>eng Стоим.ед. с нач., руб. beginning unit value in rubles pro open no
- Sep 6 '17 rus>eng отлучка AWOL (absence without official leave/without permission) easy open no
- Sep 6 '17 rus>eng Answer hidden by answerer easy open no
- Aug 2 '17 rus>eng прибыли и убытки прошлых лет the profits and losses of previous years pro closed no
4 May 18 '17 eng>pol total statutory revenue łaczne przychody ustawowe pro closed ok
- May 17 '17 eng>pol component materiality materialność składników audytu pro closed ok
- May 15 '17 eng>pol LPI revaluation in deferment rewaluacja ograniczonej waloryzacji według cen dla emerytur odroczonych pro closed ok
- Apr 26 '17 eng>pol NET TAX/ ASSESSED AMT [kwota]CR podatek netto/kwota naliczonego podatku kredyt (kwota zaliczonego podatku) pro open no
- Apr 23 '17 eng>pol VAT480 Action zawiadomienie (o wymiarze podatku) na formularzu VAT 480/wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmioci pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search