Member since Aug '15

Working languages:
English to Polish
Polish to English

Dominika Płosińska
Certified court (sworn) EN>PL translator

Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland
Local time: 12:27 CET (GMT+1)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
  Display standardized information
User message
Legal, Economic and Medical Translation
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting
Expertise
Specializes in:
Finance (general)Law (general)
Law: Patents, Trademarks, CopyrightLaw: Contract(s)
Law: Taxation & CustomsMedical (general)
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsInternet, e-Commerce
PatentsAdvertising / Public Relations

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 12, Questions answered: 7, Questions asked: 103
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 3
Polish to English: bankowość
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Source text - Polish
W zakresie indywidualnego (pojedynczego) ryzyka kredytowego można wyodrębnić kolejne jego człony, a zatem ryzyko: niewypłacalności (spłaty), terminu, zabezpieczenia oraz wartości pieniądza (inflacji). Ryzyko niewypłacalności jest związane z zagrożeniem niespłacenia długu kredytowego (rat kapitałowych, prowizji, opłat i odsetek) w całości lub części, a więc bezpośredniego uszczerbku na dochodach banku. Ryzyko terminu jest konsekwencją wystąpienia opóźnień w terminie spłaty elementów długu kredytowego. Z kolei ryzyko zabezpieczeń ma swoje źródła w niedostatkach legislacyjnych zawieranych w tym zakresie umów, względnie w spadku realnej wartości tych zabezpieczeń. Wreszcie ryzyko wartości pieniądza wywodzi się wprost z zagrożeń inflacyjnych (rzadziej deflacyjnych), tj. ze spadku realnej wartości roszczeń kredytowych na skutek tendencji inflacyjnych.
Ryzyko kredytobiorcy może być częściowo lub w całości zniwelowane przez przyjęcie odpowiednich zabezpieczeń spłaty kredytu, przy czym ma to miejsce w sytuacji zawierania konkretnej transakcji kredytowej. Ta z kolei może pociągać dodatkowe czynniki niewywiązywania się z umowy, dlatego też pojawia się odrębny typ ryzyka kredytowego – ryzyko transakcji. Wiadomo bowiem, iż długoterminowe, znaczące kwotowo transakcje kredytowe są bardziej narażone na różnego typu zagrożenia. Podobne zagrożenie dotyczy finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, nominowanych w obcej walucie czy zawieranych zagranicą (…).
Każdy bank, stosownie do prowadzonej polityki kredytowej (ekspansywnej, zachowawczej, zrównoważonej), wyznacza własne w tym zakresie kryteria oceny oraz linie ustalające ów poziom akceptowalny czy też okoliczności i warunki jego ewentualnego przekroczenia. Poziomy ryzyka akceptowalnego nie są przy tym stałe. Mogą się zmieniać w czasie (w dostosowaniu do sytuacji banku i koniunktury gospodarczej) i przestrzeni (inne w zależności od kraju zaangażowania kredytowego, proponowanych prawnych form zabezpieczeń spłaty kredytu itp.).
Translation - English
Within the scope of individual (single) credit risk, one may distinguish its further elements, that is: default (repayment) risk, risk related to a time limit, collateral risk and money value (inflation) risk. Default risk is related to a threat of credit debt (principal instalment, commission, charge and interest) non-repayment in whole or in part and, therefore, a threat of direct detriment to the bank's revenues. Risk related to a time limit is a consequence of delays in a time limit for repayment of credit debt elements. Collateral risk in turn has its origins in legislative inadequacy of agreements concluded in this respect or in a drop in the real value of the collateral. Finally, money value risk stems from inflationary threats (less often deflationary threats), i.e. from a drop in the real value of credit claims as a result of inflationary tendencies.
Risk of the borrower may be nullified, in part or in full, by accepting proper credit repayment collateral and this takes place in a situation of entering into a particular credit transaction. Such a credit transaction may in turn entail additional factors of failure to perform an agreement. Therefore, a separate type of credit risk, i.e. transaction risk, appears. As is generally known, long-term credit transactions for significant amounts are more exposed to various types of threats. A similar threat pertains to financing innovative undertakings denominated in a foreign currency or undertaken abroad (...).
Each bank, in conformity with the conducted credit policy (expansive, conservative, sustainable), establishes its own assessment criteria for acceptable risk and determines its acceptable levels as well as the circumstances and conditions of potential exceedance thereof. Levels of acceptable risk are not stable. They may vary according to time (in adaptation to the bank's situation and economic situation) and place (other levels may change depending on a country of credit exposure, proposed legal forms of collaterasl for credit repayment, etc.).
English to Polish: part of a contract
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - English
Indemnity
1 The Company shall indemnify, keep indemnified and hold XYZ and each member of the XYZ Group harmless from all claims and all direct, indirect and consequential liabilities, costs, proceedings, damages, losses and expenses (including legal and other professional expenses on a full indemnity or solicitor and client basis), awarded against, or incurred or paid by, XYZ or its sub-contractor as a result of or in connection with:
(a) without regard to the rules on remoteness, any breach of any of the Company’s contractual obligations under this Agreement or any statutory or regulatory breach;
(b) any claim made for any liability, loss, damage, injury, cost or expense to the extent that any such liability, loss, damage, injury, cost or expense was caused by, relates to or arises from a direct or indirect breach or negligent performance, or any fraud, dishonesty or illegality or failure or delay in the performance of the Agreement by the Company; and
(c) any breach of paragraph 8 (Data Protection), paragraph 9 (Confidentiality) or paragraph 19 (Inducement) of this Agreement.
2 The entire aggregate liability of XYZ and each member of the XYZ Group to the Company arising out of or in connection with this Agreement shall be limited to typical, foreseeable damages only whether arising from contract, tort, negligence or otherwise and shall be limited in each year of the term of this Agreement to the lesser of 100% of the fee paid to the Company by XYZ under this Agreement in that year or €100,000.
Translation - Polish
Odszkodowanie
1 Spółka zabezpiecza spółkę XYZ i wszystkich członków Grupy XYZ przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń oraz wszelkich bezpośrednich, pośrednich i wynikowych zobowiązań, kosztów, postępowań, szkód, strat i wydatków (włącznie z wydatkami na obsługę prawną i inne usługi konsultacyjne na zasadzie pełnego zabezpieczenia lub według taryfy adwokata dla jego klientów), zasądzonych przeciwko spółce XYZ lub jej podwykonawcom, poniesionych lub zapłaconych przez tę spółkę lub jej podwykonawców i będących następstwem:
(a) jakiegokolwiek naruszenia zobowiązań umownych Spółki wynikających z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek naruszenia statutowego bądź regulacyjnego, bez względu na zasady dotyczące odległości;
(b) jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego zobowiązania, straty, szkody, uszkodzenia, kosztu lub wydatku w zakresie, w jakim takie zobowiązanie, strata, szkoda, uszkodzenie, koszt lub wydatek zostały spowodowane przez bezpośrednie lub pośrednie naruszenie, nienależyte wykonanie, oszustwo, nieuczciwość, niezgodność z prawem, niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu Umowy przez Spółkę bądź dotyczą ich lub z nich wynikają;
(c) jakiegokolwiek naruszenia paragrafu 8 (Ochrona danych), paragrafu 9 (Poufność) lub paragrafu 19 (Okoliczności) niniejszej Umowy.
2 Cała łączna odpowiedzialność spółki XYZ i wszystkich członków Grupy XYZ w stosunku do Spółki wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią związana jest ograniczona do typowej, przewidywalnej szkody wynikającej wyłącznie z umowy, deliktu, zaniechania lub z innej przyczyny i jest ograniczona w każdym roku obowiązywania niniejszej Umowy do kwoty niższej niż 100% opłaty uiszczonej na rzecz Spółki przez spółkę XYZ na mocy niniejszej Umowy w danym roku lub do kwoty 100.000 €.
English to Polish: medical text
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Source text - English
The bladder mechanism consists of the voluntary filling and voiding of the urinary bladder which is controlled by a combined action of the Pelvic Floor muscles, the Detrusor, and the Urethral sphincters.
During bladder filling, the Detrusor, a smooth muscle, needs to be relaxed (compliant) while the sphincters and urethra need to be contracted. During filling, the Detrusor pressure remains nearly constant.
AFFERENT impulses of the bladder wall originate from mechanoreceptors that respond to stretch and free nerve endings in the bladder mucosa that respond to pain and temperature. The impulses travel in the pelvic nerve sand relay on the interneurons in posterior gray horn of the spinal cord from where the secondary neuron travels through the spin thalamic tract to the Pontine micturition center PMC. Afferent impulses originating at the trigon and urethra relay to the cerebral cortex.
We found that a protein intake of more than 0.5 G/kg BW/day is not effective in suppressing further deterioration of renal function in CRF resulting from CGN.
Translation - Polish
Mechanizm działania pęcherza moczowego polega na jego świadomym napełnianiu i opróżnianiu i jest kontrolowany przez łączne działanie mięśni dna macicy, wypieracza moczu oraz zwieracze cewki moczowej.
Podczas napełniania pęcherza wypieracz moczu – będący mięśniem gładkim – musi być rozluźniony (elastyczny), podczas gdy zwieracze i cewka moczowa muszą być skurczone. Podczas napełniania ciśnienie w wypieraczu moczu jest niemal stałe.
Impulsy dośrodkowe ściany pęcherza moczowego są spowodowane działaniem mechanoreceptorów, które reagują na rozciągnięcie, oraz działaniem wolnych zakończeń nerwowych znajdujących się w błonie śluzowej pęcherza moczowego, które reagują na ból i temperaturę.
Impulsy wędrują za pomocą nerwów miednicznych i są przekazywane przez interneurony znajdujące się w tylnym rogu istoty szarej rodzenia kręgowego, z którego neuron drugorzędowy biegnie przez drogę rdzeniowo-mózgową do mostowego ośrodka mikcji (ang. pontine micturion center – PMC). Impulsy dośrodkowe powstające w trójkącie pęcherza moczowego i cewce moczowej zostają przesłane do kory mózgowej.
Okazało się, że spożycie białka wynoszące powyżej 0,5 g/kg masy ciała/dzień nie jest wystarczającą dawką do zatrzymania dalszego pogarszania się czynności nerek w przypadku przewlekłej niewydolności nerek spowodowanej kłębuszkowym zapaleniem nerek.

Translation education Master's degree - University of Szczecin
Experience Years of experience: 9. Registered at ProZ.com: Sep 2014. Became a member: Aug 2015.
Credentials Polish to English (University of Szczecin, verified)
English to Polish (University of Szczecin, verified)
Memberships N/A
Software memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Dominika Płosińska endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Since 2012 I’ve been providing English to Polish translation and interpreting services to numerous companies and individuals. To make sure that I provide high-quality services to my clients, I constantly raise my professional qualifications and take part in various trainings and conferences organised for translators and interpreters. I’m also a member of the Polish Society of Sworn and Specialised Translators TEPIS. One of my recent clients wrote: "Dominika performs tasks entrusted with her in an extremely reliable manner. She is a very meticulous and diligent person. She performs her work with visible commitment and full professionalism. She carefully analyses all texts and translates them in an excellent manner, irrespective of the field and type of a given translation".

More information at:
www.plosinska.com

Keywords: English to Polish translation, Polish to English translation, legal texts, financial texts, medical texts, medicine, law, accounting, politics, business, documentation, sworn (certified) translator, agreements, contracts, reports, market research, EU, current affairs, e-commerce, trade, finance, marketing, prawo, ekonomia, finanse, biznes, polityka, dokumentacja, Trados, MemoQ, tłumacz, umowy, handel, teksty prawnicze, księgowość, biznes, medycyna, tłumacz przysięgły


Profile last updated
Jun 17, 2020More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search