Member since Mar '20

Working languages:
English to Swedish
Swedish to English
Danish to Swedish
Norwegian to Swedish
Danish to English

Max Pettersson
Technical translator, engineering/misc

Malmö, Skane Län, Sweden
Local time: 21:09 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish Native in Swedish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
(1 unidentified)

 Your feedback
What Max Pettersson is working on
info
Apr 24, 2020 (posted via ProZ.com):  Currently engaged in ongoing collaboration with Wix, ExpressVPN, and working through a Geotechnical Survey Report for a Road and Tunnel Project from NO>EN. ...more »
Total word count: 0

Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Website localization, Editing/proofreading, Software localization, Copywriting, Project management
Expertise
Specializes in:
Internet, e-CommerceMedia / Multimedia
Computers (general)Folklore
LinguisticsPoetry & Literature
Law (general)Business/Commerce (general)
Law: Taxation & CustomsAdvertising / Public Relations


Rates
English to Swedish - Rates: 0.06 - 0.10 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Swedish to English - Rates: 0.06 - 0.10 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Danish to Swedish - Rates: 0.06 - 0.10 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Norwegian to Swedish - Rates: 0.06 - 0.10 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Danish to English - Rates: 0.06 - 0.10 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 4, Questions answered: 3
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 4
Danish to Swedish: Keyclubco.com - Terms of service
General field: Law/Patents
Source text - Danish
BESTILLING OG BETALING PÅ KEYCLUBCO.COM

Keyclubco.com er åben 24 timer i døgnet. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse eller uforudsete hændelser. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på keyclubco.com skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ’indkøbskurven’. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Alle priser på keyclubco.com er inkl. moms.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ’Kurv > Checkout’, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ’Gå til betaling’. Herefter går din ordre videre til keyclubco.com.

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes.
Translation - Swedish
BESTÄLLNING OCH BETALNING PÅ KEYCLUBCO.COM

Keyclubco.com är öppet 24 timmar om dygnet. Det kan dock hända att vi stänger butiken på grund av underhåll eller oförutsedda händelser. Du kan endast göra ett köp när butiken är öppen och tillgänglig.

För att handla på keyclubco.com måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt betalningskort, som vi accepterar. Om du ännu inte fyllt 18 år kan du dock köpa varor om du har din förmyndares tillåtelse eller i övrigt juridisk rätt till att genomföra köpet.

Du väljer de varor du vill köpa och lägger dem i ’varukorgen’. Du kan fram till själva beställningssidan ändra innehållet i varukorgen, och du kan löpande kolla vilka varor som är i den och vad de kostar.

Alla priser på keyclubco.com anges inkl. moms.

När du är redo att beställa klickar du på ’Varukorg > Checkout’. Därefter anger du ditt namn, adress, e-post, tlf.nr., betalningsmetod och leveransmetod.

Du kan ändra innehållet i varukorgen ända fram tills du bekräftar ditt köp genom att trycka på knappen ’Gå till betalning’. Därefter går din order vidare till keyclubco.com.

Beloppet för varorna dras från ditt konto när varorna skickas.
English to Swedish: ExpressVPN - Article on OpenVPN
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
What is OpenVPN?
OpenVPN is a relatively new and highly configurable protocol. ExpressVPN’s version supports both UDP and TCP ports.

UDP stands for User Datagram Protocol. Though it can be configured to run on any port, OpenVPN runs best on a UDP port, which is generally faster. ExpressVPN uses UDP by default unless it is blocked.

TCP stands for Transmission Control Protocol. Unlike UDP, TCP is error-checked, meaning that dropped packets result in retransmission. This results in increased reliability at the expense of latency.

The best thing about OpenVPN is that it is open source. “Open” may not sound like a good thing for a privacy tool, but it is actually a huge advantage. If there are any security flaws in the code—and as yet none are known—they will be quickly identified by the open-source community. Paired with a strong encryption algorithm, OpenVPN is the most secure VPN protocol available.

ExpressVPN uses OpenVPN by default across all apps that easily support it.
Translation - Swedish
Vad är OpenVPN?

OpenVPN är ett relativt nytt och väldigt konfigurerbart protokoll. ExpressVPN:s version stödjer både UDP- och TCP-portar.

UDP står för User Datagram Protocol. Även om det kan konfigureras till att köras på alla portar, så körs OpenVPN bäst med en UDP-port, som generellt sett är snabbare. ExpressVPN använder UDP automatiskt om det inte är blockerat.

TCP står för Transmission Control Protocol. Till skillnad från UDP, så felsöker TCP, vilket betyder att tappade paket hittas och skickas en gång till. Detta leder till en förhöjd pålitlighet, men även högre fördröjning.

Det bästa med OpenVPN är att det är open source. "Open" kanske inte låter särskilt bra när man har att göra med verktyg för sekretess, men det är faktiskt en enorm fördel. Om det finns några säkerhetsbrister i koden — vilket man än så länge inte har hittat — så kommer de snabbt att identifieras av open source-communityn. Tillsammans med en stark krypteringsalgoritm, så är OpenVPN det mest säkra VPN-protokollet som finns.

ExpressVPN använder OpenVPN automatiskt på alla appar som har stöd för det.
English to Swedish: User manual - Electric kettle
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
Using electric kettle
1. Place the unit on the level surface.
2. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button, fill with the desired amount of water, and then close the lid.
Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed MAX marks or sit below MIN level. Too little water will cause the kettle switching off before the water has boiled.
NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet.
3. Position the kettle on the power base.
4. Connect the plug into a power outlet. Press down the On/Off switch, the indicator will light up. Then the kettle will start to boil the water, once the water has been boiled the On/Off switch will be off automatically. You can shut off the power by lifting On/Off switch at any moment during boiling water. If you want to boil water again, only press down the On/Off switch directly to restart the kettle.
NOTE: Ensure that the On/Off switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening.
5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, don’t remove the lid while the water is boiling, position the lid so that steam is directed away from the handle.
6. The kettle will not re-boil until the On/Off switch is pressed down again. The kettle may be stored on the power base when not in use.
NOTE: Always disconnect the power supply when not use.
7. The heating element surface is subject to residual heat after use.
WARNING: "Position the lid so that steam is directed away from the handle"
Translation - Swedish
Att använda den elektriska vattenkokaren
1. Placera enheten på en plan yta.
2. När du fyller på vatten i behållaren tar du bort den från basen och öppnar locket genom att trycka på locköppnaren. Därefter fyller du upp med önskad mängd vatten och stänger locket.
Alternativt kan man fylla på vatten via munstycket. Vattennivån bör aldrig överskrida MAX-gränsen, och den bör aldrig vara under MIN-gränsen. Om man har för lite vatten i vattenkokaren stängs den av innan vattnet nått kokpunkten.
NOTERA: Fyll inte upp vattenkokaren över den maximala gränsen. Detta kan leda till att vatten sprutar ut under kokning. Säkerställ att locket sitter fast ordentligt innan du ansluter strömkällan.
3. Placera behållaren på basen.
4. Anslut stickkontakten till ett vägguttag. Tryck ner On/Off knappen. Strömindikatorn bör nu lysa. Därefter kommer vattenkokaren att börja koka vattnet. När vattnet nått kokpunkten kommer On/Off-knappen automatiskt att stängas av. Du kan stänga av strömmen när som helst genom att lyfta upp On/Off-knappen. Om du vill börja koka vattnet igen trycker du bara ner On/Off-knappen för att starta om vattenkokaren.
NOTERA: Säkerställ att On/Off-knappen inte är i kontakt med några föremål och att locket är ordentligt stängt. Vattenkokaren kommer inte stängas av om knappen inte kan återgå till Off-läge eller om locket öppnar sig.
5. Lyft behållaren från basen och häll upp vattnet.
NOTERA: Var försiktig när du häller ut vattnet från behållaren då kokande vatten kan bidra till allvarliga skador. Ta dessutom aldrig bort locket under kokning. Placera locket så att ångan riktas bort från handtaget.
6. Vattenkokaren kommer inte börja koka vatten igen förrän On/Off-knappen trycks ner. Behållaren kan stå på basen när vattenkokaren inte används.
NOTERA: Koppla alltid ur stickkontakten från vägguttaget när vattenkokaren inte används.
7. Uppvärmningsytan kan vara varm även efter vattenkokaren stängts av.
VARNING: “Placera locket så att ångan riktas bort från handtaget”
English to Swedish: Chess.com - Article on How to win at Chess
General field: Other
Detailed field: Games / Video Games / Gaming / Casino
Source text - English
How To Win A Chess Game

How do you win a chess game?

The goal of chess is to checkmate your opponent.

Checkmate happens when the king is attacked by another piece and has no way to escape. At that point, the game is over. But checkmate doesn’t happen without preparation.

To win a chess game you will need to do six things:

1. Make Good Opening Moves

The goal of your first moves in chess are to establish control of the board. The most important part of the board is the center. If you can control the center with your pieces and pawns, you will be able to dictate the direction of the game. In the position below, White's two pawns perfectly control the center of the board while Black's have no influence.

2. Don’t Give Away Pieces for Free

Trading pieces is a normal part of chess, but you should only trade pieces of equal value. Many players lose because they simply give away their pieces and pawns for nothing. On the other hand, you should capture all of the material your opponent gives you for free (but watch out for traps).


3. Get Your Pieces in Position

Before you can get to the king, you will need to put your pieces in position to attack. This means you will want active chess pieces that have a lot of options.

Pawns control squares. Knights like to be in the center. Bishops like to be on long diagonals. Rooks like to be lined up in the center or on open files. Your queen should be ready to spring into action.

4. Coordinate an Attack on the King

You cannot usually checkmate the king with just one piece. Usually it takes many pieces working together to checkmate. Often you will need a piece to check the king, and at least one piece defending the checking piece so the king cannot take it. And sometimes you need even more pieces to sacrifice and break down the enemy defense.

5. Watch the Safety of Your Own King

Sometimes players get so focused on their opponent’s king that they forget to watch their own. Remember, the other player is playing too and will also be attacking your king. Make sure to look at the threats created by every move your opponent makes. One of the best ways to make your king safe is to place your king behind some defensive pawns. In the below position, White's king is snug and safe while Black's is easily attacked.

6. Always be a Good Sport

Regardless of if you win or lose, always congratulate or thank your opponent for the game. Both winning and losing are a part of the game. Even the best players in the world lose often.

So be gracious and kind when it’s over, and then take time to think about what you could do better next time.
Translation - Swedish
Hur man vinner ett parti schack

Hur vinner man ett parti schack?

Målet är att leverera schackmatt till din motståndare.

Schackmatt händer när kungen anfalls av en annan pjäs och den inte har någonstans att fly. När detta sker är partiet över. Men schackmatt händer inte utan korrekt förberedelser.

För att vinna ett parti schack måste du göra sex saker:

1. Göra bra öppningsdrag

Målet med de första dragen i schack är att få kontroll över brädet. Den viktigaste delen av brädet är centrum. Om du kan kontrollera centrum med dina pjäser och bönderna så är det mycket enklare att påverka spelets riktning. I positionen här nedan så har vit två bönder som perfekt kontrollerar brädets centrum samtidigt som svart inte har någon närvaro alls.

2. Ge inte bort pjäser gratis

Att utbyta pjäser är normalt i schack, men du bör bara byta pjäser med lika värde. Många spelare förlorar därför att de ger bort sina pjäser och bönder gratis. Å andra sidan, du bör slå allt material din motståndare ger dig gratis (men akta dig för fällor).


3. Sikta in dina pjäser

Innan du kan komma åt kungen måste du ställa upp dina pjäser så att de är redo att anfalla. Detta innebär att du vill ha aktiva schackpjäser med många rörelsemöjligheter.

Bönder kontrollerar rutor. Springarna gillar att stå i centrum. Löparna gillar att vara på långa diagonaler. Tornen gillar att täcka centrum eller öppna filer. Din dam bör vara redo att hoppa in i anfallet.

4. Koordinera ett anfall mot kungen

Du kan oftast inte sätta kungen i schackmatt med bara en pjäs. Vanligtvis krävs det många pjäser som jobbar tillsammans för att det ska leda till schackmatt. Ofta behöver du en pjäs som sätter kungen i schack, och minst en pjäs som försvarar pjäsen som sätter kungen i schack så att kungen inte kan slå denna. Ibland behöver du ännu fler pjäser att offra för att bryta ned motståndarens försvar.

5. Se till så att din kung är säker

Ibland blir spelare så fokuserade på deras motståndares kung att de helt glömmer bort att hålla koll på sin egen. Kom ihåg att du inte är själv i spelet, den andra spelaren vill ge schackmatt också. Se därför till att du har koll på de olika hot som motståndaren skapar med varje drag. Ett av de bästa sätten att få din kung i säkerhet är att placera den bakom några defensiva bönder. I positionen nedan så är vits kung bekvämt trygg medans svarts kung enkelt kan anfallas.

6. Var alltid en ödmjuk spelare

Oavsett om du vinner eller förlorar, så ska du gratulera eller tacka din motståndare för partiet. Att förlora och vinna är båda en del av spelet. Även de bästa spelarna i hela världen förlorar ofta.

Så var ödmjuk och vänlig när partiet är över. Därefter kollar du över partiet och ser vad du kan göra bättre till nästa gång.

Translation education Bachelor's degree - Lund University
Experience Years of experience: 6. Registered at ProZ.com: Jan 2019. Became a member: Mar 2020.
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Crowdin, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, PhraseApp, SDL TRADOS, Smartling
CV/Resume English (DOCX)
Professional practices Max Pettersson endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
  • Meet new translation company clients
  • Meet new end/direct clients
  • Network with other language professionals
  • Build or grow a translation team
  • Stay up to date on what is happening in the language industry
Bio
**Certified PRO**

Are you expanding to a new market and need some local flare in your translation? If your project requires writing to be done, look no further. I've helped high profile clients (Chess.com, Wix.com, ExpressVPN, Microsoft, Scania, ABB) and small businesses communicate their ideas and products in a clear and engaging fashion, putting them on the map in the Swedish market.

I'm the owner of Archibald Creative, a Swedish firm specializing in:

Skills:
- English to Swedish translation and Swedish to English
- Danish to Swedish translation and Danish to English
- Norwegian to Swedish translation and Norwegian to English
- Copywriting
- Proofreading
- Creative writing
- Academic writing

Specialized skills:
- SEO writing / localisation
- HTML code integration
- Java code integration
- CAT tools

Areas of Expertise:
- Electronic engineering
- Legal
- Marketing
- Software
- UI/UX
- Literature

I look at the alphabet in the same way as a painter sees a colour palette. Anyone can use it, but it requires raw talent to transform its content into something beautiful. Through years of experience as a writer, translator, and editor, I guarantee that you will recieve a product that appeals to your customers and search engines alike. I adapt your original SEO-friendly content through translation by identifying and transforming keywords and phrases to the Swedish equivalent.

In modern times text is a growing means of communication, and those who articulates their ideas the best are those who get the edge over the competition. I help you get that edge, simply send me a message and we'll together make sure your business gets exactly what it needs.

If you need more than one translator for your project, I'll provide them through my extensive network of professional business contacts.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 4
(All PRO level)


Language (PRO)
Danish to English4
Top general field (PRO)
Law/Patents4
Top specific field (PRO)
Human Resources4

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects5
With client feedback2
Corroborated2
100% positive (2 entries)
positive2
neutral0
negative0

Job type
Translation4
Editing/proofreading1
Language pairs
English to Swedish3
Norwegian to Swedish2
Swedish to English1
Danish to Swedish1
Swedish1
Specialty fields
Science (general)1
Art, Arts & Crafts, Painting1
Poetry & Literature1
Education / Pedagogy1
Advertising / Public Relations1
Marketing / Market Research1
Internet, e-Commerce1
Other fields
Construction / Civil Engineering1
Keywords: English, Swedish, Danish, Norwegian, internet security, tech, technology, manuals, cars, car parts, website, websites, terms and conditions, marketing, seo, search engine optimisation, software translation, translation, English to Swedish translation, Swedish to English translation, Danish to Swedish translation, Danish to English translation, Norwegian to Swedish translation, Norwegian to English translation, editing, proofreading, content manager, literature, prose, fiction, e-commerce, product descriptions, white papers, business, online business, blog writing, article writing, casino articles, casino writing, technical translation swedish


Profile last updated
Oct 9, 2020