Working languages:
Russian to Ukrainian
Ukrainian to Russian
Swedish to Ukrainian

Anna Sukhanova
MA in Translation & Linguistics

Ukraine
Local time: 21:45 EET (GMT+2)

Native in: Ukrainian Native in Ukrainian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Editing/proofreading, Copywriting, Translation, Desktop publishing, Subtitling, Voiceover (dubbing), Website localization, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
LinguisticsPoetry & Literature
Media / MultimediaMusic
Photography/Imaging (& Graphic Arts)Medical: Cardiology
Medical: Health CareMedical (general)
NutritionPsychology

Portfolio Sample translations submitted: 5
Swedish to Ukrainian: Utskrivningsintyg
General field: Medical
Source text - Swedish
Genomförd vård
Du har varit inlagd för att du drabbats av för låga kaliumvärden i blodet, vilket kan inträffa om man har kraftiga eller långvariga diarrer.
Du har behandlats med dropp med extra kalium, och kaliumvärdet har förbättrats även om det ännu inte är helt normalt. Du har även fått magnesiumtabletter.
Orsaken till dina diarréer är Salmonella, som är en bakterie som bland annat kan ge upphov till magsjuka och diarrk.
Fysisk aktivitet Fri fysisk aktivitet. Läkemedel Se separat medicinlista.
Läkemedelsinformation
-Tills dina diarrk helt har avtagit ska du fortsätta med kaliumtabletter Kaleorid 750 mg att ta 2 tabletter morgon, eftermiddag och kväll.
-Under den tid du har diarréer ska du inte ta din blodtrycksmedicin eftersom den är milt vätskedrivande och därför kan bidra till rubbning av saltbalansen.
-Dina magnesiumvärden var också låga, du ska därför under 4 dygn ta magnesiumtabletter vid namn Emgesan 250 mg 1 tablett morgon och 1 tablett kväll.
Recept Recept skickade elektroniskt. Kaleorid 750 mg Medskickade mediciner: Emgesan 250 mg Uppföljning - Om ca 1 vecka ska du lämna nya blodprover för mätning av kalium och de övriga salterna i blodet. Detta för att inte du ska få varken för mycket eller för lite kalium. Du kan lämna prover på din vårdcentral men svaret kommer att gå till infektionsmottagningen.

Translation - Ukrainian
Пацієнта було госпіталізовано через низький вміст калію у крові, що могло бути викликано сильною чи довготривалою діареєю. Лікування полягало у внутрішньовенному введенні додаткового калію, завдяки чому його рівень підвищився, проте все ще не досягнув норми. Крім того, були прописані таблетки магнію.
Причиною діареї є сальмонела – бактерія, що викликає болі у шлунку та діарею.
Дозволена
Див. окремий список
- Приймати таблетки калію Kaleorid 750 мг вранці, вдень та ввечері допоки не зникнуть симптоми діареї
- При симптомах діареї не приймати препарати для регулювання кров`яного тиску, оскільки вони є діауретиками та можуть викликати порушення водно-сольового обміну
- Оскільки спостерігається брак магнію, слід також приймати Emgensan 250 мг по 1 таблетці вранці та ввечері протягом 4 днів
Рецепти були відправлені в електронному вигляді.
Kaleorid 750 мг
Emgensan 250 мг
Через тиждень слід здати повторний аналіз на вміст калію та солей у крові з метою вчасного припинення прийому лікарських препаратів. Аналізи можна здати у поліклініці, але забрати результати слід у інфекційному відділі.
Swedish to Russian: SÄKERHETSDATABLAD
General field: Tech/Engineering
Source text - Swedish
1.1 Produktbeteckning
Produktnamn
:
Domestos Fresh WC-sticks Lime
Produktkod
:
9116680
Produktbeskrivning
:
WC-block
Produkttyp
:
fast tvål
Andra identifieringssätt
:
Ej tillgängligt.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningsområden
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar* på industriella produktionsplatser Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Unilever Sverige AB Svetsarvägen 15 SE-171 22 Solna SWEDEN

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Kontakt med ögonen
:
Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av en läkare.
Inandning
:
Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.
Hudkontakt
:
Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av en läkare. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.
Förtäring
:
Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 830/2015
Sida:5/16
Version: 1.0
Utgivningsdatum/Revisionsdatu
m: 19.05.2016
Datum för tidigare
utgåva: 00.00.0000
dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.
Skydd åt dem som ger första hjälpen
:
Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.
Translation - Russian
1.1 Описание продукта

Название продукта : Domestos Fresh WC-sticks Lime
Код продукта : 9116680
Тип продукта : Туалетный блок
Назначение продукта : Быстрая очистка
Другие характеристики : Не указаны.

1.2 Подходящие сферы использования вещества или смеси веществ и использование согласно с указаниями экспертной комиссии

Сферы использования:
Применение в промышленности: Использование веществ как таковых или экспертной комиссией на промышленных объектах
Применение в быту: В домашнем хозяйстве
Применение в работе: Государственный сектор (управление, образование, культура, сфера услуг, ремесло)

1.3 Более подробная информация о данной карте безопасности
ТОВ Unilever Sverige
ул. Svetsarvägen, 15
Индекс SE-171 22
Сольна Швеция

ПАРАГРАФ 4: Оказание первой помощи

4.1 Описание действий при оказании первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Свяжитесь с Центром информации от отравлений. Промыть глаза большим количеством воды, моргая глазами. Снимите контактные линзы, если вы ними пользуетесь. Продолжайте промывать глаза в течении 10 минут. При химических ожогах необходимо немедленно показаться врачу.
При отравлении ингаляционным путем : Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Свяжитесь с Центром информации от отравлений. Переместите человека на свежий воздух и обеспечьте ему полный покой в удобном для дыхания положении. Если есть подозрение, что воздух все еще опасный для вдыхания, медработники обязаны надеть соответствующую маску или автономный дыхательный аппарат. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или остановках дыхания, обученный персонал должен обеспечивать искусственное дыхание и кислород пострадавшему.
В данном случае, дыхание «рот-в-рот» не рекомендуется. Если пострадавший находится без сознания, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью. Поддерживайте открытыми его дыхательные пути. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук или ремень.
При попадании на кожу: Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Свяжитесь с Центром информации от отравлений. Промойте поврежденный участок
кожи большим количеством воды. Продолжайте промывать в течение не менее 10
минут. Снимите грязную одежду и обувь. Используйте перчатки и средства защиты
лица и глаз или тщательно застирайте загрязненную одежду, прежде чем снять ее.
Постирайте одежду, прежде чем снова использовать. Также тщательно вымойте
обувь перед повторным использованием. При химических ожогах необходимо
немедленно обратиться к врачу.

При проглатывании: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Свяжитесь с
Центром информации от отравлений. Прополощите рот. Удалите зубные протезы,
если имеются. Переместите человека на свежий воздух и обеспечьте ему полный
покой в удобном для дыхания положении. Если продукт был проглочен, но
пострадавший в сознании, ему следует дать небольшое количество воды для питья.
Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть
опасна. Не следует вызывать рвоту без соответствующих рекомендаций
медицинского персонала. При возникновении рвоты, следует опустить голову
пострадавшему, чтобы рвота не попала в легкие. При химических ожогах
необходимо немедленно обратиться к врачу! Никогда не давайте человеку без
сознания что-нибудь съесть или выпить. В таком случае уложите его в
горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью. Не забывайте
следить за тем, чтобы дыхательные пути оставались открытыми. Ослабьте плотно
прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
Ukrainian to Swedish: Marschens opus - Volodymyr Tymtchuk
General field: Art/Literary
Source text - Ukrainian
№ 2399
( Опус ходи )
двадцять три 
дев’яносто 
і дев’ять 
на Голготу просякнутий шлях 
не слізьми 
і не потом 
не кров’ю—  
дифірамбом 
фанфарами 
у смішкою 
Радійте! Вас розпинають 
Тільки затужить одна 
невідома нікому мати 
самотня 
наче краплина крові чи 
поту чи 
крихта сльози на веселім шляху на Голготу
Translation - Swedish
Marschens opus

tjugotre
nittio
och nio
vägen till Golgata impregneras
inte med tårar
inte med svett
inte med blod –
med dityramber
fanfarer
leenden
Jubla! Ni korsfästas
Och någon mor
blir sorglig
så ensam
som bloddroppe eller
svettpärla eller
en tår på den lustiga vägen till Golgata
English to Swedish: Viking Slots - Recension
General field: Other
Detailed field: Games / Video Games / Gaming / Casino
Source text - English
Betting Tips
It is wise to first play free Viking slots with no download or registration required since this will give you a general understanding of the game, which symbols to look out for and when to gamble or collect your winnings.
Also, it is advisable to stake low because the randomness of slot wins. When playing with real money, unless you are a high roller, accumulate small winnings as you progress. In this manner, you’ll lose less and win more over time.

Choosing a reputable casino is also important to your gambling experience. This can be determined by visiting a casino review page.
The Viking slots are truly an online gambling sensation. The Nordic warrior theme is a story that many love to associate with because of the thrill. Furthermore, the option to play for fun or gamble with real money has attracted many to such slots.
Translation - Swedish
Betting Tips
Det är smart att först spela Viking slots gratis utan nedladdning eller registrering, eftersom det hjälper att förstå spelet hur spelet fungerar, vilka symboler du ska hitta och när du ska satsa eller samla dina vinster.
Det är också lämpligt att spela försiktigt och inte satsa stort med tanke på spelautomaters slumpmässiga natur. Är du inte storsatsare och spelar på riktiga pengar, rekommenderas det att samla in små vinster. På så sätt kommer du att förlora mindre och vinna mer över tiden.

Att välja ett välrenommerat kasino är också viktigt för att uppleva spelet på bästa sättet. Läs helt enkelt recensioner för kasinot innan du bestämmer dig.

Vikings slots är verkligen en sensation i online casinovärlden. Nordiska krigare som huvudämne är den historia som många älskar att associera sig med på grund av spänningen. Dessutom har möjligheten att spela både gratis och med riktiga pengar lockat många att prova sådana spelautomater.
French to Ukrainian: Cadrage MDD Auchan Internationale: Préparation des Task Forces Pack Homework à destination des pays
General field: Marketing
Source text - French
Attente clé des consommateurs
La consommation, l’alimentaire en particulier, sont au cœur de la vie quotidienne.
Les consommateurs y consacrent du temps chaque jour, de façon répétitive.
Vit-on mieux pour autant ? Il le faudrait.

Conviction
Chez Auchan, nous pensons que...
Le commerçant est plus qu’un distributeur,
c’est un métier -où l’on innove- et une relation
qui ont le pouvoir d’améliorer la qualité de vie du plus grand nombre,
de façon responsable, à commencer par la santé

Terrains de suprématie
Le mieux manger (offre saine et sûre, le goût, métiers de bouche, cuisine et arts de la table)
Le bien vivre chez soi (offre bien-être, textile de maison, tout pour les enfants, home office)
Le plaisir des courses (fluidité, magasins fournis et animés, saisonniers, de l’humain)

Translation - Ukrainian
Основні очікування клієнтів
Споживання, зокрема це стосується продуктів харчування, є ключовим у повсякденному житті.
Споживачі витрачають на це час кожен день, постійно.
Чи живуть вони краще від цього? Слід зробити так, щоб ставало.

Переконання
Ми, хто працює у Auchan, вважаємо, що ...
Продавець важливіший ніж дистриб'ютор.
Він займається оновленням товарів та закріпленням стосунків, завдяки чому можна поліпшити якість життя людей, починаючи з їх здоров'я

Напрямки
- Краще харчування (здорові і безпечні продукти, їх винятковий смак, засоби гігієни, товари для кухні та прилади)
- Комфортніше життя вдома (товари для дому, текстиль, товари для дітей, домашній офіс)
- Задоволення від покупок (журнали на різні теми, сезонні випуски, хроніки)


Translation education Master's degree - Taras Shevchenko National university in Kyiv, Ukraine
Experience Years of experience: 10. Registered at ProZ.com: Feb 2019.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software N/A
CV/Resume English (PDF)
Bio
No content specified
Keywords: Experienced, Translator, Copywriter, Editor, Ukrainian, Russian, Swedish, English, French, Proofreader, Master, MA, Professional


Profile last updated
Feb 13, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search