Working languages:
English to Polish
Polish to English

Piotr Bienkowski
26+ years of translator experience!

Poland
Local time: 17:06 CET (GMT+1)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) 
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com Google IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
19 positive reviews
2 ratings (5.00 avg. rating)
What Piotr Bienkowski is working on
info
Jul 5, 2019 (posted via ProZ.com):  #nowxl8ing #PL2EN 26328 new words about #electronic #terminal #protocols ...more, + 172 other entries »
Total word count: 1415380

Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, MT post-editing, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Paper / Paper ManufacturingIT (Information Technology)
Computers: SoftwareInternet, e-Commerce
Business/Commerce (general)Computers (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 621, Questions answered: 305, Questions asked: 1647
Blue Board entries made by this user  16 entries

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Polish: Overview of Pulping Methodology
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Paper / Paper Manufacturing
Source text - English
Pulping refers to any process by which wood (or other fibrous raw material) is reduced to a fibrous mass. Basically, it is the means by which the bonds are systematically ruptured within the wood structure. The task can be accomplished mechanically, thermally, chemically, or by combinations of these treatments. Existing commercial processes are broadly classified as mechanical, chemical or semichemical. The general characteristics of these processes are summarized in Table 4-1.
Current annual pulp production by each major process is shown in Table 4-2. Chemical pulping accounts for 70% of North American production, of which 95% is produced by the dominant kraft process. The tabulation shows that semichemical pulping accounts for only about 5% of production; however, "high-yield kraft" and "high-yield sulfite" tonnage now included in the totals for unbleached kraft and sulfite should more appropriately be included under semichemical.
A tally of North American forest-based pulp mills situated in the principal pulp-producing states and provinces (Table 4-3) helps to provide a geographical perspective. It is of interest to note that most of the sulfite mills are located in traditional pulp-producing areas (e.g., Washington, Wisconsin, Ontario, Quebec), while more-recently exploited areas (e.g., Alabama, Georgia, Louisiana, British Columbia) are relying principally on the kraft process for chemical pulping.
Translation - Polish
Termin „roztwarzanie" obejmuje każdy proces, za pomocą którego drewno (lub inny surowiec włóknisty) są przetwarzane do postaci masy włóknistej. W zasadzie jest to metoda systematycznego rozrywania wiązań w strukturze drewna. Cel ten można osiągnąć za pomocą działania mechanicznego, termicznego, chemicznego lub poprzez połączenie tych metod obróbki. Istniejące procesy przemysłowe są klasyfikowane jako mechaniczne, chemiczne lub półchemiczne. Ogólna charakterystyka tych procesów streszczona jest w tabeli 4.1.
Bieżąca roczna produkcja masy celulozowej uzyskiwanej za pomocą poszczególnych procesów podana jest w tabeli 4-2. Roztwarzanie chemiczne stanowi 70% produkcji w Ameryce Północnej, z czego 95% produkowane jest za pomocą dominującego procesu kraft. Z tabeli wynika, iż roztwarzanie półchemiczne stanowi tylko około 5% produkcji, jednakże tonaż z „wysokowydajnego procesu kraft" i „wysokowydajnego procesu siarczynowego" wchodzący w masę niebieloną kraft i siarczynową, gwoli prawidłowości powinien się raczej znajdować w kategorii masy półchemicznej.
Przegląd północnoamerykańskich celulozowni z zapleczem leśnym znajdujących się w stanach i prowincjach będących głównymi producentami masy celulozowej (Tabela 4-3) daje pojęcie o ich geograficznym rozmieszczeniu. Co ciekawe, więszość zakładów stosujących proces siarczynowy znajduje się w tradycyjnych rejonach produkcji masy celulozowej (np. stan Waszyngton, Wisconsin, Ontario, Quebec) podczas gdy obszary, które zaczęto eksploatować ostatnio (np. stany Alabama, Georgia, Luizjana, Kolumbia Brytyjska) opierają się głównie na roztwarzaniu chemicznym kraft.
Polish to English: Newspaper article on business* vs bank conflict (*name was changed)
General field: Bus/Financial
Detailed field: Journalism
Source text - Polish
Złe obce banki kontra polski przedsiębiorca. Czy ktoś został wykorzystany, czy chce wykorzystać stereotypy? Zapowiada się jatka.

Jest już pierwszy, publiczny zarzut pod adresem banków, że przykręcają kran z kredytami. Jutro przed siedzibami Raiffeisen Bank Polska oraz ING Bank Śląski będą pikietować pracownicy zakładów mięsnych Kielbasa sp. z o.o.
Jak czytamy w piśmie rozesłanym do mediów, „przeciwko destrukcyjnej polityce zagranicznych banków, w tym w szczególności austriackiego Banku Baiffeisen, wobec polskich firm. Bank Raiffeisen dąży do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa".
To prawda. Bank przyznaje, że kilka dni temu złożył wniosek o upadłość.

Stare rachunki
„Podejmowane od wielu miesięcy próby restrukturyzacji zadłużenia spółki Kiełbasa nie przyniosły efektów z winy samej spółki. Wniosek o upadłość ma zapewnić transparentność zarządu majątkiem spółki poprzez objęcie go niezależnym nadzorem ze strony sądu, ma również chronić interesy wszystkich wierzycieli, którymi są między innymi pracownicy spółki Kielbasa" - tyle oficjalny komunikat banku.


Translation - English
Evil foreign banks versus the Polish entrepreneur. Was anybody taken advantage of, or do they want to take advantage of the cliches? We’re in for a butchery.
We already have the first public accusation against the banks which turn down the credit tap. Tomorrow Raifeisen Bank Polska and ING Bank Śląski will be picketed by employees of Kielbasa sp. z o.o. meat processing plant.


As we read in a letter sent to the media, it will be a protest against “the destructive policy of foreign banks, especially of the Austrian Raiffeisen Bank, against Polish businesses. Raiffeisen Bank is going to have the company declared bankrupt.”
It’s true. The bank admits that they filed a petition for bankruptcy several days ago.

Old scores
The official statement from the bank declares that “The efforts for restructuring of Kielbasa's debt undertaken for several months have failed through the company’s fault. The petition for bankruptcy is to ensure transparency of management of the company’s assets as a result of judicial supervision. It will also protect the interests of all creditors, including the Kielbasa's employees”.

English to Polish: An excerpt from a web site authoring wizard user manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Computers: Software
Source text - English
As a rule, the process of creating a web site includes three main stages: planning, implementation, and web site updating or maintenance.
Planning: The first and most essential stage in any project is planning. Before starting with Sitemaker, think about the purpose of your web site and its target audience. After this, decide where your web site will be stored, or, in Internet terminology, hosted. This stage is beyond the scope of this document. Since Sitemaker is often provided in a bundle with a web hosting package, we assume that you already have a web space for publishing your site. Then, you create a detailed structure of your future web site and prepare its contents, including text information and graphics. The planning stage is extremely important because it eventually determines the usefulness of your web site.
Implementation: The next stage is the implementation of your web site. The five-step Sitemaker Wizard takes you through the entire process of creating your site, from initial design to publishing and maintenance. The following is an overview of the main steps required to create a web site using Sitemaker:
1 To create a web site, open Sitemaker Wizard. You can start working with the Wizard anonymously, without supplying login and password.
2 Complete the first four Wizard steps (choose the site type, select the design, create the site structure, add web site content including text, graphics and site modules and provide extra information for search engines).
3 Go to the Publish step and start the publishing process. If you do not have a Sitemaker account and work with the program in demo mode, the site you create is temporary and cannot be published on the Internet until you register and buy hosting for your site. Once you are done with this, you can log in to Sitemaker and assign your trial site to your account, thus making it possible to permanently publish your site on the Internet.
Maintenance: When you complete the above steps, your site becomes available for visitors. It is critical to keep your site content fresh because this is a good way to show your attitude to customers and services. Therefore, we recommend to update your site on a regular basis. All you need to do is to log in to the Sitemaker Administrator Panel, edit the site content in Sitemaker Wizard, and click Publish. Sitemaker will automatically transfer the updated content to your hosting location.
Translation - Polish
Proces tworzenia witryny internetowej obejmuje trzy etapy: planowanie, wykonanie i aktualizowanie strony internetowej lub jej obsługę.
Planowanie: Pierwszym i najgłówniejszym etapem w każdym projekcie jest planowanie. Przed rozpoczęciem pracy z Kreatorem należy zastanowić się nad celem witryny internetowej i docelową grupą jej odbiorców. Następnie należy zdecydować, gdzie będzie przechowywana witryna internetowa, a używając terminologii internetowej, wybrać hosting witryny. Ten etap jest poza zakresem podręcznika. Ponieważ kreator www jest często udostępniany razem z pakietem hostingowym, zakładamy, że użytkownik ma już miejsce na opublikowanie witryny. Następnie należy określić szczegółową strukturę przyszłej witryny internetowej i przygotować jej treść, w tym informacje tekstowe i graficzne. Etap planowania jest bardzo ważny, ponieważ ostatecznie określa on użyteczność witryny internetowej.
Wykonanie: Następnym etapem jest wykonanie witryny internetowej. Pięcioetapowy Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces tworzenia witryny, od początkowego projektu do opublikowania i obsługi. Poniżej przedstawiono omówienie głównych kroków wymaganych do utworzenia witryny internetowej za pomocą Kreatora:
1    Aby utworzyć witrynę internetową, otwórz Kreatora. Pracę z kreatorem można rozpocząć anonimowo, bez podawania nazwy logowania i hasła.
2    Wykonaj pierwsze cztery etapy Kreatora (wybierz typ witryny, określ jej projekt, utwórz strukturę witryny, dodaj treść witryny internetowej, w tym tekst, grafikę i moduły witryny, podaj również dodatkowe informacje dla wyszukiwarek).
3    Przejdź do etapu Publikowanie i rozpocznij proces publikowania. Jeżeli nie masz konta Kreatora i pracujesz z programem w trybie demo, tworzona przez Ciebie witryna będzie tymczasowa i nie będzie jej można opublikować w Internecie, dopóki nie zostanie zakupiony i zarejestrowany hosting Twojej witryny. Po wykonaniu tych czynności będzie można się zalogować do Kreatora i przypisać witrynę próbną do konta, aby opublikować ją w Internecie.
Obsługa: Po wykonaniu powyższych etapów Twoja witryna będzie dostępna dla odwiedzających. Jest ważne, aby zawartość witryny była aktualna, ponieważ jest to dobry sposób na potwierdzenie właściwego podejścia do klientów i świadczonych usług. Dlatego zalecamy regularne aktualizowanie witryny. Wystarczy tylko zalogować się do Kreatora, wyedytować treść witryny w Kreatorze i kliknąć opcję Opublikuj. Kreator automatycznie przeniesie zaktualizowaną treść do lokalizacji hostingowej.
Szczegółowe instrukcje dotyczące każdego etapu tworzenia witryny opisano w kolejnych rozdziałach.
Polish to English: Excerpt from a Vocational College Diploma
General field: Other
Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - Polish
Dyplom jest dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji określonych w zarządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 stycznia 1983 roku w sprawie organizacji policealnego studium zawodowego dla młodzieży niepracującej oraz zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1982 w sprawie egzaminu z nauki zawodu, przygotowania zawodowego i nadawania tytułów kwalifikacyjnych w szkołach zawodowych.
Translation - English
The diploma is a document confirming that its holder has the qualifications defined in the Regulation of the Minister of Education and Training of January 10, 1983 on the organization of post-secondary vocational colleges for non-employed youth and the Regulation of the Minister of Education and Training of August 10, 1982 on the final exam of vocational education, vocational preparation and awarding of professional titles in vocational schools.

Glossaries bus_fin_law, EU_treaties_vocabulary, fire_fighting, general, Glosariusz terminów statystycznych, medical, metallurgy, Papierniczy_papermaking, Skroty, technical

Translation education Master's degree - English Dept. of Adam Mickiewicz Univ. Poznan, Poland
Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: Mar 2002.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Polish (MA Dipl. in English Philology from UAM Poznan, verified)
Polish to English (MA Dipl. in English Philology from UAM Poznan, verified)
Memberships N/A
Software Lilt, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, FineReader [OCR], Ghostscript, LibreOffice, Linux, MIcrosoft Office 365, Okapi Rainbow, Olifant (TMX Editor), PERL, Python, UltraEdit (Text editor), Other CAT tool, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Smartcat, Swordfish
Website http://bit.ly/-English-
Professional practices Piotr Bienkowski endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Find trusted individuals to outsource work to
Bio


AVAILABILITY:

You can also check my availability through Skype. My Skype settings allow anyone to contact me, however, text chat (instant message) is preferred.

ADDITIONAL SERVICES OFFERED:

 • Translation memory database creation: by alignment of source and target texts in Trados WinAlign, SDL Align or Stingray, also in languages other than my default pair;
 • Termbases: If you are having difficulties preparing/importing a bilingual termbase in Multiterm, you want to convert an XML file exported from Multiterm to TMX (or CSV/TXT) or the other way round, I can take care of it.
 • Preprocessing for translation in Word/CAT tools: Your client sent you an XML/HTML/other strange-looking format, did not request a specific CAT tool, and you prefer to do it in Word (with Trados or Wordfast), or in a tool which can handle the XLIFF format, I can preprocess these files for you. If your client asks you to translate something in a format that is vastly different from MS Office formats, you don't need to turn the job down. There are methods and tools to handle even the very "weird" formats. If you don't want to go into the technicalities of file conversions, my service is for you. Each project is different, so this service can be priced on a case-by-case basis.
 • Programming: VBA macros for MS Word - see here; XSLT transformations - see here.
 • OCR preprocessing to make your originals CAT-friendly, also in languages which are not my translation pair. I have rich experience with it and I know how to save you a lot of trouble.

Please e-mail me (use the contact option at the top of this page), or call to talk about the details

HELP RAISE KIDS WITH AUTISM: 

I decided that I would bring it to your attention that by offering me work you also help me raise my two boys with autism, born in 2004 and 2005. Their condition restricts my ability to work in some ways and combining this with rates paid to translators which in Poland have not changed much in many years, as opposed to the inflation rate, and fewer jobs available during certain months and/or due to economic slowdown, this eats into my budget. Of course you are under no obligation to offer me work, but if you do, you do a good thing. My whole family says: Thank you!

Keywords: papermaking, pulp industry, localization, software, hardware, peripherals, CAT, XML, Swordfish, SDLX, HTML, Trados, XLIFF Editor, telecommunications, printing, process control, automation, contracts, consumer electronics, manuals, help files, documentation, work safety, occupational safety, work regulations, company policy, environment, MSDS, programming, scripting, macros, VBA, XSLT, open source, SDL Trados Studio 2014
Profile last updated
Aug 24, 2020More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search