Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 25 '07 eng>pol qualifying/non-qualifying vehicle Pojazd kupowany na uzytek prywatny/do celow sluzbowych pro closed ok
4 Jul 23 '07 eng>pol affected w pewien/jakikolwiek sposób ograniczone pro closed ok
- Jul 17 '07 eng>pol night blue granatowa czern pro closed no
- Jul 12 '07 eng>pol salary sacrifice scheme system potracania skladek bezposrednio z wynagrodzenia pro closed ok
4 Jul 12 '07 pol>eng zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyczji challenged by means of an appeal from a decision pro closed ok
- Jul 12 '07 pol>eng konieczne dla skutecznego złożenia necessary for the submission to be valid pro closed no
- Jul 11 '07 eng>pol expressed to be executed zostalo wyraznie stwierdzone, ze ma byc wykonany pro closed no
- Jul 10 '07 eng>pol UK Central Authority Urzad Centralny pro closed no
4 Jul 9 '07 pol>eng odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie the appeal has been rejected pro closed ok
- Jul 8 '07 eng>pol registered keeper zarejestrowany właściciel pojazdu pro closed no
4 Jun 12 '07 eng>pol Stakeholder Pension pracowniczy plan emerytalny pro closed ok
- Jun 9 '07 eng>pol Starter cartridge tusz/toner startowy pro open no
- Jun 5 '07 eng>pol Hate Crime Reporting Centres centrum zgłaszania przestępstw związanych z dykryminacją/prześladowaniem pro closed ok
4 Jun 5 '07 eng>pol criminal court of peace justice of the peace sąd karny najniższej instancji, sędzia pokoju pro closed ok
- Jun 4 '07 pol>eng pozew adhezyjny civil claim in criminal proceeding pro closed no
- Jun 3 '07 pol>eng doprowadzić do obcowania płciowego causing sexual activity without consent pro closed no
4 Jun 4 '07 eng>pol on-road enforcement action podjęcie kroków prawnych na terenie drogi publicznej pro closed ok
4 Jun 1 '07 pol>eng stanowią integralną część umów i obowiązują obie Strony, o ile nie uzgodnią constitute an integral part of the Agreements and are binding upon both Parties unless the Parties.. pro closed ok
4 Jun 1 '07 eng>pol no effect according to its wording nie ma mocy prawnej ze wzgledu na sposob w jaki zostal sformulowany pro closed ok
4 Jun 1 '07 eng>pol for the purpose of the contents w zwiazku z przedmiotem pro closed ok
4 May 30 '07 eng>pol take effect staje sie prawomocny pro closed ok
- May 29 '07 eng>pol Public Disclosure Act 1998 Ustawa o dostepie do informacji publicznych z 1998r. pro closed no
- May 23 '07 eng>pol restricted drugs leki o ograniczonej dostępności pro closed ok
4 May 21 '07 eng>pol bail order postanowienie o zwolnieniu z aresztu pro closed ok
4 May 21 '07 eng>pol referral code kod polecający/polecającego pro closed ok
- May 21 '07 pol>eng zgłaszać szkodę to report a claim pro closed ok
- May 20 '07 eng>pol inventory wykaz/spis cech pro closed no
4 May 18 '07 eng>pol you have no contractual entitlement in that regard. Nie przysługują Panu/Pani żadne (dodatkowe) uprawnienia umowne w tym zakresie pro closed ok
4 May 16 '07 pol>eng zimni ogrodnicy Mid May cold spell pro closed ok
- May 16 '07 pol>eng przewłaszczenie seizure pro closed ok
- May 15 '07 eng>pol all notice thereof upon the undersigned wszystkie zawiadomienia niżej podpisanego pro closed ok
4 May 14 '07 eng>pol appointments zlecenia pro closed ok
4 May 14 '07 eng>pol coupler ball valve zawór kulowy mufowy pro closed ok
- May 14 '07 eng>pol Portions of Petition for Discharge części wniosku o uchylenie pro open no
4 May 13 '07 eng>pol five week months miesiące mające pięć tygodni pro closed ok
4 May 12 '07 eng>pol upsizing rozszerzanie/zwiększanie rozmiarów działalności pro closed ok
- May 10 '07 eng>pol Maternity certificate zaświadczenie lekarskie potwierdzające planowany termin porodu pro closed ok
4 May 10 '07 eng>pol Cultural wisdom madrosc ludowa pro closed ok
4 May 10 '07 eng>pol Proof of Name certificate dokument potwierdzajacy tozsamosc pro closed ok
4 May 10 '07 eng>pol shall bear the relative cost incurred (kto) poniesie zwiazane z tym koszty pro closed ok
4 May 10 '07 eng>pol except to the extent separately agreed otherwise Za wyjatkiem przypadków, dla których (strony na pismie) uzgodnily inaczej/ inne warunki easy closed ok
4 May 9 '07 eng>pol Aggregate limit and hold harmless clause Klauzula o maksymalnej wysokości ochrony ubezpieczeniowej i przeniesieniu odpowiedzialności pro closed ok
- May 9 '07 eng>pol Interlocking clause klauzula o proporcjonalnej alokacji strat pro closed ok
- May 2 '07 eng>pol construed of a waiver vs. construed as constituting a continuing waiver stanowic zrzeczenie vs. stanowic zrzeczenie sie (swoich praw) w przyszlosci/na stale pro closed ok
4 Jan 10 '07 eng>pol combined clerks office biuro zespołu urzędników sądowych pro closed ok
4 Jan 6 '07 eng>pol property release prawo do wykonywania i sposób wykorzystania zdjęć nieruchomości pro closed ok
3 Jan 3 '07 pol>eng pobrać zastaw ponad wartość to accept a collateral/pledge in the excess of value pro closed ok
- Jan 2 '07 eng>pol truncated bill of exchange Weksel zeskanowany/ wprowadzony do systemu elektronicznego pro closed no
- Dec 27 '06 eng>pol desktop stamp cancelling machines biurkowa maszyna do kasowania znaczków pro closed no
4 Dec 21 '06 pol>eng klamka muszlowa shell-like handle pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next