Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 28 '16 alb>eng dëmtuar the harmed party/ the victim pro closed no
- Oct 21 '15 eng>alb it had been determined ishte përcaktuar pro just_closed no
4 Jul 28 '15 alb>eng lidhje indiferente casual relationship easy closed ok
4 May 15 '15 alb>eng kompetencë for your information pro closed no
4 Jul 28 '13 eng>alb Power of attorney prokurë pro closed no
4 Jul 10 '13 alb>eng kryesisht duty solicitor pro closed no
4 Jun 9 '13 alb>eng brevet registered copy/notarised copy pro closed ok
- Jan 6 '13 alb>eng plyrë defile pro closed ok
4 Jan 6 '13 alb>eng paperlimsija e grues woman's chastity pro closed ok
4 Jul 4 '12 eng>alb position paper Letër/dokument pozicionimi pro closed no
4 May 31 '12 alb>eng operacioni "fshese" Operation Broom pro closed no
4 Feb 26 '12 alb>eng kopje në origjinal / kopje e njehsuar original copy / certified copy pro closed ok
4 Nov 20 '10 eng>alb friendly witness dëshmitar mbrojtës pro closed ok
- Jun 10 '10 alb>eng gjakmarrje blood feud easy closed ok
- Mar 30 '10 alb>eng e drejtë qytetare civil law pro closed no
4 Jan 16 '10 eng>alb minutia imtësi pro closed no
- Jan 13 '10 alb>eng madhor major pro closed no
4 Nov 26 '09 alb>eng Deklaratë Aprovimi për minoren Declaration of consent for minors pro closed no
- Nov 24 '09 alb>eng Përbërja Familjare Family structure pro closed ok
- Jul 2 '09 eng>alb garnishment njoftim sekuestrimi pranë palëve të treta pro closed ok
4 Jun 8 '09 ita>alb agente in qualità di istruttore amministrativo zyrtar në cilësinë e punonjësit bashkiak/të gjendjes civile pro closed ok
4 May 18 '09 eng>alb per stirpes per stirpes / (pasardhësve në mënyrë të barabartë) pro closed no
- May 10 '09 alb>eng i ezauruar expired pro closed ok
4 Apr 21 '09 alb>eng Nr. Kolek.___ Collection No. pro closed ok
4 Feb 28 '09 eng>alb universal title titull universal pro closed ok
4 Feb 27 '09 eng>alb usufruactuary right e drejta e përdorimit të pronës së huaj pro closed ok
4 Feb 27 '09 eng>alb private limited company shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) pro closed ok
- Jan 30 '09 ita>eng prescrizione presidi legge in compliance with provisions of Law... pro closed ok
- Jan 30 '09 ita>eng patrocinio presso le Supreme Magistrature pleading/legal presentation to the Supreme Courts easy closed ok
4 Aug 6 '08 alb>eng SHIKU National Intelligence Service pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search