Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 23 '18 eng>por Cyber mobbing bullying virtual / ciberbullying / assédio virtual pro closed ok
4 Jul 8 '17 eng>por developmentally appropriate adequado do ponto de vista do desenvolvimento pro closed no
4 Jan 13 '16 eng>por private coach orientador individual / particular pro closed ok
4 Aug 6 '15 eng>por CAN-DO level nível de competência/desempenho pro closed ok
4 Jan 19 '15 eng>por Can-do Statements afirmações do tipo "Sou capaz de..." / "É capaz de..." pro closed ok
- Jan 19 '15 eng>por peer-observation tools instrumentos de heteroavaliação pro closed ok
- Jan 14 '15 por>eng CH course hours / workload / working hours pro closed no
- Aug 25 '14 eng>por outdoor education Educação ao Ar Livre pro closed ok
- Aug 14 '14 por>eng autonomia de aprendizagem autonomous learning pro closed ok
4 Jul 25 '14 eng>por movement competence competência motora pro closed ok
4 Jun 2 '14 por>eng Exploração de textos [In-depth] text/content analysis pro closed ok
4 May 30 '14 eng>esl place their knowledge colocan / sitúan / ponen / posicionan su conocimiento pro closed no
- May 26 '14 por>eng formação training / instruction pro closed ok
4 May 25 '14 por>eng clínico clinical psychologist pro closed ok
4 May 20 '14 por>eng entrada direta direct admission pro closed ok
- Mar 9 '14 eng>esl ELA skills Destrezas [en las artes] literárias en lengua inglesa pro closed ok
- Feb 21 '14 eng>esl collaborative discovery descubrimiento colaborativo pro closed ok
4 Feb 11 '14 eng>esl substantial abstract resumen sustancial / significativo / consistente pro closed ok
- Feb 7 '14 eng>esl instructional sites lugares de enseñanza/instrucción pro closed ok
4 Feb 7 '14 por>eng Resultado final/ classificação final Final grade / mark pro closed no
- Feb 5 '14 por>eng processo individual [student's] personal file pro closed ok
- Jan 15 '14 por>eng ranço acadêmico academic mustiness/moldiness pro closed ok
4 Dec 26 '13 eng>por PE EF - Educação Física pro closed ok
4 Dec 1 '13 eng>esl shared knowledge conocimiento compartido/común pro closed ok
- Nov 30 '13 eng>esl and followership [...papel de un líder] y el de sus seguidores pro closed no
- Nov 25 '13 por>eng fundamento foundation pro closed no
- Nov 23 '13 esl>eng título de sociólogo y grado de licenciado en sociología title of Sociologist and Licentiate's Degree in Sociology pro closed ok
4 Nov 14 '13 esl>eng Presidente de la Cooperadora Parents Association President pro closed ok
4 Nov 14 '13 esl>eng Fuentes Sources/Source pro closed ok
4 Nov 13 '13 eng>por Scholarship and fellowship bolsas de estudo e bolsas de investigação pro closed ok
- Nov 12 '13 eng>esl service efforts esfuerzos de (enseñanza, investigación) y servicios pro closed ok
- Nov 8 '13 esl>eng reconocimiento recognition pro closed ok
- Nov 8 '13 por>eng diretora pedagógica pedagogical director pro closed no
- Nov 6 '13 eng>por DO Hon Doutor em Medicina Osteopática com Distinção/Diploma de Honra pro closed no
4 Oct 20 '13 esl>eng recategorizaciones de profesores Teacher reclassification pro closed ok
4 Oct 17 '13 eng>esl "oral approach" "enfoque oral" pro closed ok
4 Oct 13 '13 esl>eng "Codigo Ejercito Nacional" "National Army Code" pro closed no
- Oct 13 '13 eng>esl "body breaks" pausas para relajación corporal pro open no
- Oct 12 '13 eng>esl dispensing of glasses dispensación de gafas pro closed no
- Oct 2 '13 por>eng formação inicial initial training pro closed ok
- Oct 2 '13 por>eng formação continuada ongoing training pro closed ok
Asked | Open questions | Answered