Working languages:
English to Dutch
Russian to Dutch

Availability today:
Available

January 2021
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Max Nuijens
Energy & Environment, MSc

Minsk, Minsk, Belarus
Local time: 14:01 MSK (GMT+3)

Native in: Dutch (Variant: Netherlands) Native in Dutch
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
10 positive reviews

 Your feedback
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in English to Dutch, Russian to Dutch
  Display standardized information
User message
If you are looking for a translator who is strong in energy and environment, please continue reading.
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Environment & EcologyBiology (-tech,-chem,micro-)
Energy / Power GenerationChemistry; Chem Sci/Eng

Rates
English to Dutch - Rates: 0.09 - 0.12 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Russian to Dutch - Rates: 0.10 - 0.12 EUR per word / 30 - 40 EUR per hour
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1332, Questions answered: 675, Questions asked: 86
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Dutch: Ligua Franca
Source text - Dutch
I. Inleiding
In 1990 zijn 161 mensen op de veer „Scandinavian Star“ in het geval van brand om het leven gekomen. Dat de toenmalige meertalige bemanning op het schip geen gemeenschappelijke taal had, vormde een communicatieprobleem, zodat de bemanning niet in staat was deze ramp door betere communicatie en organisatie te voorkomen. Dat is alleen maar een voorbeeld om te laten zien, waarom de behoeften aan een lingua franca op internationale werkplekken bijv. op zee zo belangrijk is. Met de moeilijkheid met de verstandhouding mee elkaar tussen de crews moet rekening worden gehouden. Een gestandaardiseerde operatieve werktaal op zee is om deze reden tot stand gekomen na de beslissing van de „Internationale Maritime Organisation“ (IMO) van de UNO in het begin jaren 90, namelijk het Engels. (vgl. Riedel, 2007: 58). Hetzelfde is ook gebeurt voor de luchtvaart.
Translation - Dutch
I. Inleiding
In 1990 kwamen 161 mensen om toen er brand ontstond op de veerboot „Scandinavian Star“. Dat de toenmalige bemanning van het schip geen gemeenschappelijke taal had, vormde een communicatieprobleem, waardoor zij niet in staat was deze ramp te voorkomen. Dit voorbeeld laat zien waarom een lingua franca op internationale werkplekken (zoals op zee) zo belangrijk is. De mogelijkheid van de bemanningsleden om met elkaar te overleggen vormt een essentieel onderdeel van een effectieve organisatie. De keuze van een gestandaardiseerde operatieve werktaal op zee is om deze reden tot stand gekomen. Na de beslissing van de „International Maritime Organisation“ (IMO) van de UNO begin jaren 90 is namelijk het Engels ingevoerd (vgl. Riedel, 2007: 58). Hetzelfde is ook gebeurd in de luchtvaart.
English to Dutch: Ecology
Source text - English
The first principle of ecology is that each living organism has an ongoing and continual relationship with every other element that makes up its environment. An ecosystem can be defined as any situation where there is interaction between organisms and their environment.

The ecosystem is of two entities, the entirety of life, the biocoenosis, and the medium that life exists in, the biotope. Within the ecosystem, species are connected by food chains or food webs. Energy from the sun, captured by primary producers via photosynthesis, flows upward through the chain to primary consumers (herbivores), and then to secondary and tertiary consumers (carnivores and omnivores), before ultimately being lost to the system as waste heat. In the process, matter is incorporated into living organisms, which return their nutrients to the system via decomposition, forming biogeochemical cycles such as the carbon and nitrogen cycles.

The concept of an ecosystem can apply to units of variable size, such as a pond, a field, or a piece of dead wood. An ecosystem within another ecosystem is called a micro ecosystem. For example, an ecosystem can be a stone and all the life under it. A meso ecosystem could be a forest, and a macro ecosystem a whole eco region, with its drainage basin.
Translation - Dutch
Volgens het eerste axioma van de ecologie staat elk organisme in voortdurende relatie met elk ander onderdeel van zijn omgeving. Een ecosysteem kan worden gedefinieerd als een toestand waarbij sprake is van interactie tussen organismen en hun omgeving.

Het ecosysteem kent twee hoedanigheden: de totaliteit van het leven, de biocoenose (biosfeer), en het medium waar het leven zich in bevindt, de biotoop. Soorten binnen het ecosysteem zijn verbonden door middel van voedselketens ofwel voedselnetten. Zonne-energie, opgevangen door primaire producenten via fotosynthese, vloeit opwaards in de keten naar primaire producenten (herbivoren) en dan naar secundaire en tertiare consumenten (carnivoren en omnivoren), voordat het uiteindelijk uit het systeem verloren gaat als restwarmte. Gedurende dit proces wordt materie opgenomen door levende organismen, die hun voedingsstoffen via decompositie in het systeem terugbrengen, waarbij biochemische cycly worden gevormd, zoals de koolstof- en stikstofcycli.

Het begrip ecosysteem kan betrekking hebben op eenheden van diverse grootte, zoals een poel, een veld of een stuk dood hout. Een ecosysteem binnen een ander ecosysteem wordt een micro-ecosysteem genoemd. Een ecosysteem kan bijvoorbeeld een steen en al het leven daaronder zijn. Een meso-ecosysteem kan een bos zijn, terwijl een macro-ecosysteem een hele regio met haar hele waterloop kan zijn.


English to Dutch: Red-necked Grebe
General field: Science
Detailed field: Zoology
Source text - English
Red-necked Grebe

A large grebe, only slightly smaller than the Great Crested Grebe.

In breeding plumage the head has a black cap and a small crest, the neck is reddish and the face is grey and white, contrasting sharply with the black cap.

The bill is dark with a yellow base.

In non-breeding plumage the face and neck are generally dingy with little contrast between the face and the cap.

Juveniles are similar to non-breeding adults but with stripes each side of the head and more yellow on the bill.

Similar to the Great Crested Grebe but can be distinguished in all plumages by the darker neck and the greater extent of the black cap.

In the Great Crested the eye stands out against a white face but in the Red-necked the eye is hidden against dark feathers.

The bill of the Red-necked is sturdier than that of the Great Crested.

Not common.

A very small number (up to about 12 pairs) breed in the Netherlands but most are winter visitors with several hundred birds arriving each year.

Lakes and ponds with abundant vegetation such as reeds, plus coasts and estuaries during the winter.

Invertebrates and small fish.

As with other grebes, the Red-necked Grebe has an elaborate courtship display in spring.

Once paired, the male and female construct a floating nest of water weed, hidden in vegetation.

Pairs are usually solitary and the nests well separated though in prime locations up to 20 pairs may nest semi-colonially and defend the nesting territory together.

Again in common with other grebes, very young Red-necked Grebes often ride on their parents' backs.

There are two subspecies of Red-necked Grebe, one found in Europe and Asia and the other in North America and eastern Siberia.

Together they give the species an almost circumpolar distribution.

Red-necked Grebes are very vocal during the breeding season producing a variety of raucous calls, wails and pig-like squeals.

They are generally silent at other times of year.

They do not usually form flocks; they feed alone and nest in solitary pairs.

However, large concentrations often form during migration.
Translation - Dutch
Roodhalsfuut

Een grote fuut, maar iets kleiner dan de gewone Fuut.

In zomerkleed heeft de kop een zwarte kap en een kleine kuif; de nek is roodachtig en het gezicht is grijs en wit, sterk contrasterend met de zwarte kap.

De snavel is donker met een gele basis.

Roodhalsfuten in niet-broedkleed hebben meestal een smoezelig gezicht en nek met weinig contrast tussen het gezicht en de kap.

Jonge dieren lijken op niet-broedende volwassen dieren, maar zijn aan beide zijden van de kop gestreept en hebben een gelere snavel.

Lijkt op de gewone Fuut maar kan in alle verenkleden worden herkend door zijn donkere nek en de grotere zwarte kap.

Bij de Fuut steekt het oog af tegen het witte gezicht, maar bij de Roodhalsfuut valt het oog niet op tegen de achtergrond van zwarte veren.

De snavel van de Roodhalsfuut is steviger gebouwd dan die van de Fuut.

Niet algemeen.

In Nederland broedt een zeer klein aantal (niet meer dan rond de 12 paren). De meesten zijn echter wintervogels, waarvan er elk jaar verschillende honderden aankomen.

Meren en vijvers met voldoende vegetatie zoals riet; in de winter ook kusten en riviermondingen.

Ongewervelden en kleine vissen.

Net zoals andere Futen heeft de Roodhalsfuut uitgebreide baltsrituelen in het voorjaar.

Wanneer ze eenmaal hebben gepaard, bouwt het vrouwtje een drijvend nest van waterplanten, verborgen in de vegetatie.

Paren leven meestal solitair en de nesten liggen doorgaans vrij ver uit elkaar, hoewel er op toplocaties wel 20 paartjes bijna als een kolonie kunnen nestelen en samen het nestterritorinum verdedigen.

Ook zoals bij andere futen varen kleine Roodhalsfutenkuikens vaak mee op de rug van hun ouders.

Er zijn twee ondersoorten van de Roodhalsfuut: de ene uit Europa en Azië en de andere uit Noord-Amerika en oostelijk Siberië.

Samen levert dit een verspreiding van de soort op rond het hele noordpoolgebied.

Roodhalsfuten zijn tijdens het broedseizoen erg luidruchtig en produceren allerlei geluiden: schorre roepen, loeiende schreeuwen en ze kunnen krijsen als speenvarkens.

In andere seizoenen zijn ze doorgaans stil.

Doorgaans vormen ze geen groepen. Ze foerageren alleen en nestelen in solitaire paren.

Tijdens de trek ontstaan echter vaak grote concentraties vogels.
English to Dutch: FA12RF WIRELESS INTERLINKED SMOKE DETECTOR
Source text - English
WIRELESS INTERLINKED SMOKE DETECTOR
FA12RF is an optical smoke detector, which is combined with a transceiver unit. With the installation of more then one smoke detector, the communication is wireless. In case of smoke emission in one of the protected rooms ALL installed FA12RF smoke detectors are activated. A standard smoke detector that sounds alarm in the loft might not always be audible in the garage. This situation changes with FA12RF.

General:
Detect smoke under the ceiling through openings at the bottom of the detector. Test the smoke detector with cigarette smoke near the small grid at the bottom. This will set off the alarm. Pressing the test button will check the function of the detector.

PACKAGE CONTENT (1):
a. Mounting plate
b. Smoke detector with transceiver unit

IMPORTANT
- Smoke detectors detect smoke, so test with a lighter; no alarm is to be sounded;
- Smoke detectors check the air for the presence of smoke, not heat, gas or fire;
- Smoke detectors need maintenance;
- Do not install rechargeable batteries;
- Smoke detectors are not to be painted over;
- Do not cover the siren opening (c) on the front of device.
Translation - Dutch
DRAADLOOS VERBONDEN ROOKMELDER
De FA12RF is een optische rookmelder gecombineerd met een zendontvanger. Wanneer meer dan een rookmelder wordt geïnstalleerd, is er een draadloze communicatie. In het geval dat er rook ontstaat in een van de beschermde ruimtes worden ALLE FA12RF rookmelders geactiveerd. Het alarm van een standaard rookmelder dat afgaat op zolder is niet altijd in de garage te horen. Dit verandert nu de FA12RF er is.

Algemeen:
Detecteert rook onder het plafond via openingen in de onderkant van de detector. Test de rookmelder door een brandende sigaret bij het roostertje aan de onderkant te houden. Hierdoor gaat het alarm af. Door op de testknop te drukken is het functioneren van de detector te controleren.

INHOUD VAN DE VERPAKKING (1):
a. Bevestigingsplaat
b. Rookmelder met zendontvanger

BELANGRIJK
- Rookmelders detecteren rook, dus als u de test met een aansteker doet zal het alarm niet afgaan;
- Rookmelders controleren de lucht op de aanwezigheid van rook, niet op hitte, gas of vuur;
- Rookmelders behoeven onderhoud;
- Installeer geen heroplaadbare batterijen;
- Rookdetectors mogen niet geverfd te worden;
- De opening aan de voorzijde van het apparaat voor het alarm (c) mag niet worden bedekt.

Glossaries Environment & Biology, Finance/Business, Maxgloss, Medical, Metaal, Technical, Умом Россию не понять
Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Feb 2008. Became a member: May 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
Memberships Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)
TeamsEnvironmental translators
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS
Website https://sites.google.com/site/greentranslators/home
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Professional practices Max Nuijens endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
☼ Environment ☼ Energy ☼ Biology  Life Sciences ☼ Chemistry ☼ SDSs ☼ Health & Safety ☼ Medical Biology ☼

I am a Dutch national living in the Republic of Belarus, translating full time since 2008.

Earlier, I worked as a teacher of biology and chemistry at various schools in The Netherlands.

Also I worked for the sub-faculties of Biology and Life Sciences & Technology at Groningen University, organising courses of Science and Society for some years.

I focus on what I like and what I do best – translating into Dutch within my fields of expertise. My rates reflect investments in education, training, and quality assurance.
Send me an email at [email protected] for more information and rates. Please note that I work with clients from Europe, the UK, US, and Canada. I do not work with clients from Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, the Middle East, Asia, and Africa.

How I work

1. Before accepting any task, I review the document and assess whether it falls within my fields of expertise.
2. Before starting the actual translation, I read through the document and perform (Internet) research on the topic involved.
3. After the translation, I perform consistency checks to ensure terminology is translated the same way throughout the document.
4. I perform a spelling check and proofread the document on screen.
5. Next, I send the file to my trusted editor/proofreader.
6. After processing the proofreader's adjustments, I print the document, lay down on my sofa and read through the entire file, pencil in hand to catch any imperfections left.
7. If the client performs their own proofreading afterwards, I work with the client in order to ensure they receive a product that is optimally suited to their tastes and preferences.

Productivity
2,000-4,000 words/day

Credentials Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), 2007
Certified PROs.jpg.

Education
University of Groningen, Teaching qualification Biology
Free University Amsterdam & University of Groningen, Environmental Sciences (MSc)
Free University Amsterdam, Biology (Propaedeutic year)

Conferences Attended
Proz.com Ukraine Conference 2011 (Kharkiv, Ukraine)
Proz.com International Conference 2012 (Barcelona, Spain)
Ukrainian Translation Industry Conference 2013 (Kyiv, Ukraine)
Ukrainian Translation Industry Conference 2014 (Kyiv, Ukraine)
Symposium on Dutch language and literature teaching, 2014 (Pskov, Russia)
The Translation and Localization Conference 2015 (Warsaw, Poland)
Dutch language and literature teaching conference, 2018 (Tbilisi, Georgia)Customers and Projects (selection)
Unievertaal (The Netherlands) 42k Eng-Dut Orchid Virusses manual
LNE Translations (Belgium) 25k Eng-Dut ABNAMRO Environmental newsletters
JSM Textservice (The Netherlands) 3.5k Eng-Dut Environmental research report
JSM Textservice (The Netherlands) 3k Eng-Dut Steel sheet pile materials
EU Translations (Lithuania) 16k Eng-Dut Caterpillar welding course
Marketing Mania (USA) 8k Eng-Dut Bluetooth Mobile telephone software files
LNE Translations (Belgium) 5k Eng-Dut Royal Bank of Scotland Eco-newsletter
Edimart (Hungary) 2k Eng-Dut Technical description solar powered Communicators
Toptranslators (India) 3.6k Eng-Dut Pandemic Preparedness Plan
Fe-Q Languages (UK) 1.5k Dut-Eng Ernst&Young Q4 report
Studio Moretto (Italy) 10k English-Dutch, Beretta Semi Automatic pistol instructions
Staatsbosbeheer (The Netherlands), 6k Dut-Eng Ecology Dissertation Summary
DaVinci Vertalingen (The Netherlands) 6k Eng-Dut Fokker educational materials
Eurideas Linguistic Services (Belgium) 50k Eng-Dut Physics educational materials
Stranslations (UK), 58k Eng-Dut Bird species descriptions
T&S Translations (Spain) 7k Water treatment plant operation manual
Global Translate (Germany) 5k Eng-Dut EU DG Taxations and Customs Union information leaflets
Applied Language Solutions (UK), 2k Eng-Dut proofreading Leica Medical

free counters
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1396
PRO-level pts: 1332


Top languages (PRO)
English to Dutch670
Russian to Dutch120
German to Dutch103
Dutch to Russian28
Dutch18
Pts in 3 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering346
Other314
Science160
Bus/Financial158
Medical120
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Chemistry; Chem Sci/Eng80
Medical (general)58
Environment & Ecology52
Biology (-tech,-chem,micro-)48
Energy / Power Generation40
Education / Pedagogy36
Medical: Health Care36
Pts in 63 more flds >

See all points earned >
Keywords: translation english to dutch, translator english dutch, translator biology, science, biology, environmental sciences, chemistry, MSDS, SDS, ecology, environment, environmental, science and technology, technical, agriculture, agricultural, climate change, greenhouse effect, water management, botany, botanic, energy, biofuels, minsk, belarus, Max Nuijens
Profile last updated
Dec 22, 2020More translators and interpreters: English to Dutch - Russian to Dutch   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search