Member since Oct '04

Working languages:
English to Turkish
Turkish (monolingual)
Turkish to English

Balaban Cerit
Speed is important; quality is essential

Istanbul, Istanbul, Turkey
Local time: 13:18 EET (GMT+2)

Native in: Turkish Native in Turkish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
20 positive reviews
Site localizer This person has helped to localize ProZ.com into Turkish
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in English to Turkish, Turkish, Turkish to English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Software localization, Website localization, Project management, Operations management, Subtitling, Transcription, Interpreting, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
Computers: HardwareComputers: Software
Electronics / Elect EngGovernment / Politics
Internet, e-CommerceIT (Information Technology)
ManagementTelecom(munications)
Medical: InstrumentsEducation / Pedagogy

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 522, Questions answered: 210, Questions asked: 34
Project History 5 projects entered    2 positive feedback from outsourcers

Payment methods accepted Visa, MasterCard, Wire transfer, Money order | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 6
English to Turkish: Science - Physics
Detailed field: Physics
Source text - English
Scientists, by measuring the amount of radioactive carbon in a sample from something that was once alive, can determine how long it has been dead. All atoms contain subatomic particles in their nuclei, including positively charged protons and (except for hydrogen) neutrally charged neutrons. Generally atoms of the same element have the same number of protons and neutrons. Carbon, for example, usually has six protons and six neutrons, which added together give this form of carbon its name: carbon 12.

When atoms of the same element have different numbers of neutrons in their nuclei, the atoms are called isotopes. Carbon 12 is one carbon isotope; another is carbon 14, which has eight neutrons and is radioactive. Carbon 14 is formed when particles from space slam into nitrogen atoms in the atmosphere. Radioactive isotopes decay at a predictable rate, and carbon 14 is no exception, it decays to a nitrogen isotope, nitrogen 14. If you bottled up a kilogram of it, half the bottle would decay in 5,730 years. After another 5,730 years, only a quarter of it would be left. These 5,730-year periods are called the half-life of carbon 14. Plants and animals that are alive and absorbing carbon dioxide from the air have constant levels of both carbon 12 and carbon 14. But as soon as they die, the supply of carbon 14, which decays back to nitrogen 14 at a known rate, begins to dwindle. By comparing the carbon 14 level to the total amount of carbon in the material, scientists can calculate how long ago the plant or animal died.
Translation - Turkish
Bilim insanları, bir zamanlar canlı olan bir nesneye ait örnekte bulunan radyoaktif karbon miktarını ölçerek, ne kadar süredir cansız olduğunu hesaplayabilir. Bütün atomlar, çekirdeklerinde atom altı parçacıklar içerir; bunlara, pozitif yüklü protonlar ve hidrojen dışındaki atomlarda bulunan nötr yüklü nötronlar da dahildir. Aynı elemente ait atomlarda genellikle aynı sayıda proton ve nötron bulunur. Örneğin, karbon atomunda genellikle altı proton, altı da nötron bulunur; bunların bir araya gelmiş olduğu karbon atomuna, karbon-12 adı verilir.

Aynı elementin atom çekirdeklerinde değişik sayıda nötron bulunabilir, bu durumda bu atomlara izotop adı verilir. Karbon-12 karbon izotoplarından biridir, sekiz nötron içeren ve radyoaktif olan karbon-14 de başka bir izotoptur. Karbon-14, uzaydan dünyaya gelen parçacıkların atmosferdeki azot atomlarına çarpmasıyla oluşur. Radyoaktif izotoplar kestirilebilir bir hızda bozunur, karbon-14 de bu açıdan istisna değildir, bozunarak, azot-14 izotopuna dönüşür. Eğer bir kilogram karbon-14'ü şişeye koysaydınız, şişenin yarısı 5.730 yılda bozunurdu. Aradan bir 5.730 yıl daha geçtiğinde, karbon-14’ün sadece dörtte biri kalırdı. Bu 5.730 yıllık dönemler, karbon-14'ün yarılanma ömrü olarak adlandırılıyor. Yaşayan ve havadan karbondioksit alan bitki ile hayvanlarda, hem karbon-12 hem de karbon-14 düzeyleri sabit kalır. Ancak bu canlılar öldükleri andan itibaren, mevcut karbon-14 atomları bozunmaya, bilinen bir hızda azot-14 atomlarına dönüşerek azalmaya başlar. Karbon-14 atomlarının sayısı ile toplam karbon atomlarının sayısını karşılaştıran bilim insanları, inceledikleri bitki ya da hayvanın ne zaman öldüğünü hesaplayabilir.
English to Turkish: Engineering - Air-Conditioning & Humidification: Effects on Health
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
Relative humidity is also a function of air temperature. In addition to the effect of temperature, the selection of the most desirable range of humidity is complicated by the conflicting effects of an increase or decrease in humidity levels. For example, increasing humidity may reduce the incidence of common respiratory inflections and provide relief for asthmatics. On the other hand, an increase in humidity may increase the prevalence of microrganisms that cause allergies. Criteria for indoor exposure must balance both effects.

The ideal humidity guideline should specify a relative humidity range that minimizes deleterious effects on human health and comfort as well as reduces, as much as possible, the speed of chemical reactions or the growth of biological contaminants (which will impact human health and comfort).
...
ASHRAE standards have long provided guidance for engineers on control of humidity to achieve comfortable conditions. Until 1981 (ASHRAE 1966), the acceptable range of allowable humidity was between 20% and 60%. However, in 1981 the upper limit of that range was expanded to 90% to permit greater energy conservation (ASHRAE 1981). But conditions that impact health and comfort through the growth and accumulation of noxious organisms and chemicals suggest a reduction of the existing range of acceptable relative humidity to the region between 40% and 60%.
Translation - Turkish
Nispi nem de, hava sıcaklığının bir fonksiyonudur. En arzulanan nem aralığının seçimi işlemi, sıcaklığın etkisinin yanı sıra, nem düzeyindeki artışın ya da azalmanın çatışan etkileri nedeniyle karmaşıklaşır. Örneğin, nem düzeyinin artması, yaygın olarak görülen solunum yolları enfeksiyonlarını azaltabilir ve astımlıların rahatlamasını sağlayabilir. Diğer taraftan, nem düzeyindeki artış, alerjiye neden olan mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabilir. İç mekanlardaki nem düzeyinin belirlenmesinde, her iki etki dengelenmelidir.

İdeal nem kılavuzu, hem insan sağlığı ve rahatı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren, hem de kimyasal tepkimelerin hızını ve (insan sağlığı ile rahatını olumsuz etkileyecek) biyolojik kirleticilerin çoğalmasını mümkün olduğunca azaltan bir nispi nem aralığı tarif etmelidir.
...
ASHRAE standartları uzun süredir, insanlara rahat koşullar sağlamak amacıyla nemi kontrol eden mühendislere yol gösteriyor. 1981 yılına kadar (ASHRAE 1966), kabul edilebilir nem aralığı % 20 ile % 60 arasındaydı. Ancak 1981 yılında, iklimlendirme yoluyla daha fazla enerji tasarrufu sağlanması amacıyla, bu aralığın üst sınırı % 90'a yükseltildi (ASHRAE 1981). Ancak insan sağlığını olumsuz etkileyen zararlı organizmaların çoğalması ve kimyasal maddelerin birikmesi gözönüne alındığında, kabul edilebilir nispi nem aralığının % 30 ile % 60 arasına çekilmesi gerektiği görülmektedir.
Turkish to English: Internet - e-commerce - transaction security
Detailed field: Internet, e-Commerce
Source text - Turkish
Ödemeyi SSL (Secure Socket Layer) tabanlı sunucularımızdan gerçekleştiriyoruz. SSL, Internetten alışverişin güvenliğini sağlayan, elektronik ticaret operasyonlarında tüm dünyada sıkça kullanılan bir teknoloji. SSl hem bir Private Key (özel anahtar) hem de bir Public Key kullanarak şifreleme yapıyor. SSL, haberleşme protokolü şeklinde bir teknoloji. Protokol, bilgisayarların birbirleriyle haberleşirken kullanacakları bir dizi kural anlamına geliyor. Her alışveriş işleminde müşterinin browserı sadece bu SSL oturumuna özgü bir gizli/özel (secret/private) anahtar yaratır. Bu anahtara oturum anahtarı adı verilir. SSL'in güvenlik gücü, oturum anahtarının büyüklüğüne bağlıdır.

Üyelik işlemlerinde kullanıcımızın bilgisayarına çerez (cookie) atarak güvenliği sağlıyoruz. Çerezler, kullanıcıyla ilgili bir takım bilgiler içeren text dosyaları. Eğer browser çerez kabul etmiyorsa, sisteme girişini engelliyoruz. Bunlar geçici çerezler, kişi sitemizden çıkış yaptığı ya da browserı kapattığı zaman bu çerezler siliniyor.
Translation - English
Payment transactions are made through SSL (Secure Socket Layer) based servers. SSL is a technology developed to enable secure online shopping and is widely used throughout the world in electronic commerce operations. SSL encrypts data using both a Private Key and a Public Key. SSL is a communication protocol. Communication protocols are used to determine the set of rules computers use while communicating with each other. The customer's browser generates a secret/private key at every transaction which is unique for that SSL session. This key is called the session key. Security provided by SSL depends on the length of the session key used.

During membership applications, we send cookies to the user's computer as a security measure. These are text files containing specific data about the user. If the user's browser doesn't accept cookies, we do not allow access to the web site. These are temporary cookies which are deleted when users logout from the site or close their browser.
English to Turkish: Library classification systems
Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - English
These are comprehensive systems of classifying and enumerating the overall body of human knowledge according to scientific disciplines and subdivisions, foreseeing all possible extensions and inclusions. Then there are specific ones, ranking categories and topics in a hierarchical manner based on the relationship existing among them with reference to a single common trait, property or use which, put together, form various components of a specific subject area. Many such specialized classifications are created by librarians and documentalists struggling with their growing collections on subjects which are too specialized or too heterogeneous in scope to the point of defying the breakdown of traditional classifications by scientific disciplines or categories. For instance the DDC does not recognize the existence of human rights, rather referring to the related term civil rights.
Translation - Turkish
Bunlar, insanlığın tüm bilgi birikimini, olası bütün uzantıları ve eklemeleri de öngörerek, bilimsel disiplinlere ve alt bölümlerine göre sınıflayan ve sıralandıran kapsamlı sistemlerdir. Ayrıca, daha özelleşmiş sistemler de mevcuttur; bunlar, kategorileri ve konuları; tek bir ortak özelliğe ya da işleve göre, aralarındaki ilişki temelinde, hiyerarşik bir şekilde sıraya sokar; bunların hepsi bir arada ele alındığında, belirli bir alanın değişik bileşenlerini oluşturur. Bu türden özelleşmiş sınıflama sistemlerinin çoğu, kapsam olarak fazla özelleşmiş ya da fazla ayrışık konulara odaklanan ve giderek büyüyen koleksiyonlarıyla başa çıkmaya çalışan kütüphaneciler ve dokümantasyoncular tarafından yaratılmaktadır. Büyüyen bu koleksiyonlar için bir noktadan sonra, bilimsel disiplinlerin ve kategorilerin başvurduğu geleneksel sınıflamalar yetersiz kalmaktadır. Örneğin, DDC sınıflama sistemi, insan hakları alanını yok saymaktadır, bunun yerine ilgili başka bir terime, yurttaşlık hakları terimine referansta bulunmaktadır.
English to Turkish: Sweden - migration & multiculturalism
Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - English
Sweden is one of the oldest states in Europe and has often been described as a prime example of an homogenous nation state. However, from a historical perspective this is a statement that needs to be qualified. The Swedish state - from the middle ages onwards - has always experienced various forms of cultural encounters and received immigrants from other countries during many centuries. ... It is estimated that the Swedish language borrowed more words or expressions from low German during the Middle Ages than it has from English in the 20th century.
...
The linguistic diversity is also striking and it is estimated that several hundred languages are spoken in Sweden today. It has been estimated that one inhabitant in five has a so-called non-Swedish ethnic background. This rather new multicultural situation has presented various forms of ethical and political challenges to the Swedish state and the Swedish society.
...
We could expect that Sweden will receive more immigrant groups in the future because of the demographic changes. Sweden has an aging population and it will important to attract new immigrants in order to have workers that could support the pension schemes and the public health services for elderly people. How Sweden is regarded in terms of policies of integration and multiculturalism will here be important for the public image of the country among putative immigrants.
Translation - Turkish
Avrupa'nın en eski devletlerinden biri olan İsveç, sıkça, homojen ulus devletin başlıca örneklerinden biri olarak gösterilir. Ancak, bu ifadeyi, tarihsel bir temele dayandırarak açıklamalıyız. İsveç, ortaçağdan itibaren çok değişik kültürel buluşmalara tanık oldu ve yüzyıllar boyunca değişik ülkelerden gelen göçmenleri topraklarına kabul etti. ... İsveç dilinin, ortaçağda Aşağı Germen dilinden aldığı sözcük ve terim sayısının, 20. yüzyılda İngilizce'den aldığından fazla olduğu tahmin edilmektedir.
...
Ülkedeki dil çeşitliliği de oldukça çarpıcıdır; bugün İsveç'te birkaç yüz dilin konuşulduğu, her beş kişiden birinin etnik kökeninin İsveç dışında olduğu tahmin edilmektedir. Bu görece yeni çokkültürlü durum, İsveç devleti ile İsveç toplumunun önüne çeşitli ahlaki ve siyasi sorunlar çıkarmıştır.
...
İsveç'in nüfus yapısındaki değişimler yüzünden, ilerleyen zamanlarda da göçmen grupların gelmesi beklenmektedir. İsveç'in nüfusu giderek yaşlanmaktadır; ülkedeki iş gücünün, yaşlılara yönelik emeklilik sistemleri ile kamu sağlık hizmetlerini destekleyebilmesi için, yeni göçmenlerin ülkeye gelişinin önünü açmak, önemini koruyacaktır. Bu noktada, İsveç'in entegrasyon ve çokkültürlülük politikalarının müstakbel göçmenler açısından nasıl değerlendirileceği önem taşıyacaktır.
English to Turkish: Economics & Politics
Detailed field: Economics
Source text - English
It is one thing to say that capitalism uniquely fosters technological development. It is quite another to contend that capitalism developed because it fosters technological development, or that capitalism had to develop because history somewhat requires the development of productive forces, or that less productive systems are necessarily followed by more productive ones, or that the development of productive forces is the only available principle of historical movement from one mode of production to another.
…
This is not simply a matter of distinguishing between a 'general theory' of history and a 'special' theory of capitalism. It is rather a different (and general) theory of history of which the theory of capitalism, with its specific laws of motion, is the prime example. While technological determinism takes the form of retrospective or even teleological predictions, with the benefit of hindsight, with such a degree of generality that no empirical evidence could possibly falsify it, historical materialism demands empirical specification which does not assume a predetermined outcome. But if the mark of a theory is the existence of 'fixed points' which remain constant throughout its specific applications, there are more than enough fixed points here: in particular, the principle that at the foundation of every social form there are property relations whose conditions of reproduction structure social and historical processes.
Translation - Turkish
Kapitalizmin kendine has bir şekilde teknolojik gelişmeyi desteklediğini söylemek bir şeydir. Ancak kapitalizmin, teknolojik gelişmeyi desteklediği için ortaya çıktığını söylemek ya da tarihin bir şekilde üretici güçlerin gelişmesini gerektirdiği için kapitalizmin ortaya çıkmak zorunda olduğunu söylemek ya da daha az üretken sistemlerin peşinden zorunlu olarak daha üretken biçimlerin geldiğini söylemek ya da bir üretim biçiminden diğerine tarihsel değişimin yegane ilkesinin üretici güçlerin gelişimi olduğunu söylemek ise bambaşka bir şeydir.
…
Bu sadece, 'genel' bir tarih 'kuram'ı ile 'özel' bir kapitalizm kuramı arasındaki ayrımı kesinleştirme meselesi değildir. Bu daha çok, farklı (ve genel) bir tarih kuramıdır, bunun başlıca örneği de, kendine özgü değişim yasaları içeren kapitalizm kuramıdır. Teknolojik belirlenimcilik; bugünden geçmişe bakmanın yardımıyla, retrospektif, hatta erekbilimsel kehanetler biçimini alırken ve hiçbir ampirik kanıtın yalanlayamayacağı ölçüde genelleşirken; tarihsel maddecilik, önceden belirlenmiş bir sonucu varsaymayan ampirik tanımlamalar gerektirir. Ama eğer bir kuramın kuram olabilmesi için değişik uygulamalarda değişmeyen 'sabit nokta'ların var olması gerekiyorsa, burada fazlasıyla sabit nokta bulunuyor: Özellikle de, her toplumsal biçimin temelinde mülkiyet ilişkileri yattığı ve bu mülkiyet ilişkilerinin yeniden üretim koşullarının toplumsal ve tarihsel süreçleri yapılandırdığı ilkesi.

Glossaries Business En>Tr, Communities & Culture En>Tr, Engineering Tr>En, Genel En>Tr, General En>En, Int. Documents En>Tr, Int. Organizations, IT En>En, IT En>Tr, Language En>Tr

Experience Years of experience: 21. Registered at ProZ.com: Oct 2004. Became a member: Oct 2004.
Credentials English to Turkish (ProZ.com Certified PRO certificate)
Memberships ATA
TeamsTurkish IT Experts
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Catalyst, DejaVu, Dreamweaver, Idiom, memoQ, MetaTexis, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Authorware, Dreamweaver, Fireworks, FrameMaker, InDesign, PageMaker, Publisher, QT Linguist, Visual Studio, WordPerfect, Other CAT tool, Passolo, Powerpoint, QuarkXPress, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Powwows attended
Professional practices Balaban Cerit endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Translation, proofreading and content management by experienced professional dedicated to quality


I have undertaken numerous translation jobs and projects since 1985. Apart from full time jobs mainly related to content management - some of which are listed in the experience section below - and many part time translation projects in these years, I have 20+ years of full time experience as a translator and proofreader.

I mainly translate from English into Turkish. I am a native Turkish speaker who has lived and attended primary school in the UK as a child, and learned English there. In later years I found much opportunity to read, speak and write English. But since I have been living in Turkey for many years, I undertake translations from Turkish to English only in a few fields that I know very well and which I frequently write/talk in English (I do not translate marketing documents or advertising copy to English for instance). Additionally, I have my translations into English proofread by a native speaker, especially if time is short.

I have extensive experience in proofreading, editing and content management. I am also experienced in subtitling, translating in fixed space constraints and meeting strict deadlines. I am familiar with both British English and American English idioms and slang.

I have translated and edited documents and web pages in numerous formats.

Hands-on experience in IT, e-Learning, management, print publishing and Internet publishing


My areas of specialization can be listed as:

- Information technology and computers: hardware and software, systems and networks.
- Internet, e-commerce, multimedia, online communities.
- Telecommunications.
- Tech/engineering, mainly electronics and devices, including medical instruments.
- Science, especially aerospace, space and astronomy. Also chemistry and pharmaceuticals.
- Marketing, market research and surveys, advertising and public relations, human resources, business, management, corporate documents.
- Social sciences.
- Government and politics, international organizations.

I have been editing and translating technical & engineering documents and articles for 22 years. I also have extensive experience in editing and proof-reading for end-user computer magazines and other IT periodicals.

Some of my experience in recent years:
At A Glance


- Companies/organizations provided translation and/or editing services directly include:
IBM Turkey, CNN TURK, National Geographic Turkey, the Wired Magazine, the Turkish Advertisers' Foundation and Helsinki Citizens’ Assembly

- Companies/organizations provided translation and/or editing services via agencies include:
Cisco, Goodyear, Pfizer, BBC, IBM SOFTEK, Australia's Queensland Government, United Nations Development Programme, British Petroleum, World Congress of Accountants, Goodyear, Goodyear Chemical, Ford, Turkish Chamber of Mechanical Engineers and ITKIB (Istanbul Textile & Apparel Exporters' Associations).

Please ask for a CV detailing recent experience.


Selected Professional Experience:


2005: Times Translation - Translated technical documents and user manuals from English into Turkish.

2005: Step Translations - Translated business reports, presentations and market research documents from Turkish into English. Translated advertising material and consultancy reports from English into Turkish.

2005: TransPerfect Translations - Provided cultural consultation for a client regarding the Turkish market.

2004: Helsinki Citizens' Assembly - Translated human rights tactics books and pre-symposium material for the International Training Symposium hosted in Ankara, Turkey in late 2004 by the US based Center for Victims of Torture and the Turkish Helsinki Citizens' Assembly. Also translated all English papers into Turkish for the book 'Language Rights in the Process of European Integration'.

2004: CNN TURK / Inflight Department - Provided translation, subtitling & editing of the daily CNN news bulletin into Turkish and the daily CNN TURK television news bulletin into English. Translation was done in fixed space constraints and daily translation deadlines were very tight.

2003-2004: IFE Services Istanbul - Worked in the inhouse translation team at the local office of IFE Services. The daily BBC World news bulletin presented in an audio file format was translated to Turkish, noting the time codes for subtitling. Editing was done for the Turkish audience where necessary. Translation was done in fixed space constraints. Daily translation deadlines were very tight.

2003: Probil - Translation from Turkish into English of nearly all of the web site content of Probil, a leading Turkish IT company. Also translated Powerpoint presentations for CeBIT Hannover from Turkish into English.

2003: Fremantle Productions Turkey - Translated treatments and scripts for television contest shows and television series from English into Turkish.

(A more detailed CV including recent experience is available upon request)

Sample translations can be found in my portfolio at the top of this page.

References are available upon request.


Other Experience Related to Services Offered:


2001-2002: enocta - Director of Content Development Group in enocta, founded to provide corporations with custom e-Learning solutions. Developed custom e-Learning content and managed content of big clients, some of which were operating in the pharmaceuticals, banking and insurance fields.

1998-1999: ZDNet Turkey - As Editor-in-Chief, developed the project, put together and directed the team up to the launch of the computing focused Internet portal.

1993-1998: PC Magazine Turkey - As Editor-in-Chief, developed the project, assembled and managed the team, launched and managed the monthly computer publication.

For other information, questions and requests please write to:
[email protected]

1985'ten bu yana İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çeviri alanında, ayrıca içerik üretimi ve yönetimi alanında; yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak pek çok projede yer aldım. Tam zamanlı olarak 8 yıllık çevirmenlik deneyimine sahibim.

Şu alanlarda kapsamlı çeviri deneyimine sahibim:
- Enformasyon teknolojisi, bilişim, bilgisayarlar, yazılım ve donanım, networkler
- İnternet, e-ticaret, multimedya
- Telekomünikasyon
- Teknoloji, mühendislik, özellikle elektronik cihazlar, mekanik ve robotlar
- Bilim, özellikle havacılık, uzay ve astronomi.
- Siyaset ve yönetim
- Pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, iş dünyası, kurumsal dokümanlar
- Sosyal bilimler

Ayrıca, içerik üretimi ve yönetiminde şu alanlarda tecrübe sahibiyim:
Bankacılık, insan kaynakları, proje yönetimi, sigorta, bilişim, bilgisayar oyunları, bilgisayar, İnternet, multimedya, web siteleri, müzik yazılımları, uzaktan eğitim, medya ve yayıncılık, haber, bilimsel makaleler, çevre ve doğa.


Ayrıntılı CV istemek ve her türlü sorunuzu iletmek için lütfen şu adrese yazınız:
[email protected]

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 590
PRO-level pts: 522


Top languages (PRO)
English to Turkish274
Turkish to English160
English56
Turkish4
Pts in 4 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering121
Art/Literary86
Social Sciences78
Science69
Marketing28
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Government / Politics24
Marketing / Market Research20
IT (Information Technology)19
Mechanics / Mech Engineering12
Medical: Pharmaceuticals12
Computers (general)12
Electronics / Elect Eng8
Pts in 47 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects5
With client feedback2
Corroborated2
100% positive (2 entries)
positive2
neutral0
negative0

Job type
Translation5
Language pairs
English to Turkish5
Specialty fields
Marketing / Market Research2
Management2
General / Conversation / Greetings / Letters2
Government / Politics1
Social Science, Sociology, Ethics, etc.1
Business/Commerce (general)1
Internet, e-Commerce1
Computers (general)1
IT (Information Technology)1
Advertising / Public Relations1
Other fields
Law (general)1
Photography/Imaging (& Graphic Arts)1
Keywords: accurate, ASP, Automation, bilgisayar çevirisi, business translation, business translations, çeviri hizmeti, çeviri hizmetleri, çevirmen, deneyim, deneyimli, Document Translation, Excel, Doküman çevirisi, DTP, electric, electronic, elektrik, endüstri, English-to-Turkish, english-turkish, fast, finance, financial, finans, freelance translator, free-lance translator, freelance translators, free-lance translators, freelancer, free-lancer, fulltime, full-time, Games, Gaming, GSM phones, hızlı, HTML, Word, industrial, industry, İngilizce çeviri, İngilizce tercüme, İngilizce tercüman;İngilizceden Türkçeye, İngilizce-Türkçe, kalite, kullanım kılavuzları, kullanım kılavuzu, Management, manual, manuals, Media, Mobil, Mobile, network, newsletters, online çeviri, on-line çeviri, on-line çevirmen, online translation, on-line translation, on-line translator, Otomasyon, Pazar araştırması, PDF, PHP, Flash, Photoshop, Physics, Political, PR, Profesyonel çevirmen, program, programlama, programming, proofread, proofreader, reklam, sanayi, science articles, scientific, Serbest çevirmen, site çevirisi, technical manual, Adobe Acrobat, SAP, ERP, technical manuals, Technical Translation, technology, teknik çeviri, telecommunication, tercüman, tercüme, ticari çeviri, translate, Translating, translation service, translation services, translators, turk ceviri, Türkçe, turkce cevirmen, Türkçeden İngilizceye, Türkçe-İngilizce, turkish-english, Turkish Freelancer, Turkish localization, Turkish proofreader, Turkish proofreading, Turkish translation, Turkish translations, Turkish Translator, Turkish translators, Turkish web page translation, Turkish-to-English, Türkiye, web çevirisi, Web Page translation, Web Page translations, web site translation, web site translations, web sitesi çevirisi, web translation, web translations, web translator, webpage, webpages, Website Localization, website translation, website translations


Profile last updated
Oct 29, 2020More translators and interpreters: English to Turkish - Turkish to English   More language pairs