Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 23 '11 eng>por Public Liability Policy política de responsabilidade pública pro closed ok
- Mar 3 '11 eng>por Subsequent fulfillment cumprimento subsequente pro closed no
4 Mar 3 '11 esl>eng gasto de reposición replacement expense pro closed ok
- Mar 23 '07 por>eng hálito saudável healthy breath easy closed ok
- Mar 23 '07 por>eng cuia bottle gourd pro closed ok
- Mar 21 '07 por>eng NAI NAI - Integrated Service Center pro closed no
- Mar 20 '07 eng>esl little placement contact ... tiene poco o ningún contacto de colocación pro closed ok
- Mar 20 '07 esl>eng percibir cantidades por exceso o defecto de adjudicación to receive payments due to excess or defect of award pro closed ok
- Mar 20 '07 esl>eng OTORGA Que confiere poder GRANT - That grants power of attorney... pro closed ok
- Nov 21 '05 por>eng atenciosamente Yours faithfully or Yours sincerely easy closed no
4 Nov 20 '05 eng>por you can do so você pode fazer isso easy closed no
- Nov 17 '05 eng>por "cold degradation" degradação a baixa temperatura pro closed ok
4 Mar 17 '05 por>eng O filme que nos marcou, nunca mais passou. They have no longer shown the movie that impressed us (so much). pro closed ok
- Mar 17 '05 por>eng Estou fora do ar. Coloque me na freqüência curta e no ar de novo. I'm off-air. Make me tuned in and on-air again. pro closed no
4 Nov 29 '04 eng>por Wingwall muro de ala pro closed ok
Asked | Open questions | Answered